Den svenska modellen är fortfarande en framtidsväg

Idag är det Sveriges nationaldag. En påminnelse om Sveriges utveckling. Borgarna har framställt den svenska modellen som danade hela den svenska utvecklingen mot dagens välfärdssamhälle som omodern för    “ny” tid. Modellen rivs för krav på en förnyelse. Man säger t.o.m. att “Sverige är i bättre skick än någonsin med åtstramningspolitiken”. Människor har nu fått mer i plånboken. Men för vem och till vilket pris? Vem betalade? De visste inte vad de gjorde.

Folkhemmet och den svenska modellen har blivit mer  intressant när den försvunnit och vi kan se vad som gått förlorat. Vad var den svenska modellen och vad stod den för?

Sverige gynnades under långa tider av en politik som vann breda samförståndslösningar i ett fredlig framåtskridande mellan breda folkgrupper i steg för steg. Låg arbetslöhet gällde. Även i tider med en minoritetsregering med S under 1900-tal. Tre grundläggande förutsättningar gällde:

 • en samhällsutveckling för en social rättvisa och låg arbetrslöshet som en färdriktning som människor kunde se fram emot
 • ett samförståndsarbete för att nå en bred förankring i viktiga steg i riksdagen och på arbetsmarknaden, där olika parter i samhälle kunde nå överenskommelse i ett fortskridande för en utveckling som berör oss alla. Det kunde betyda avkall i en väg till samförstånd.
 • demokratisk förening med folkrörelser, föreningar och löntagarorganisationer i det civila samhället som är delaktiga att forma politiken i dialog på så många områden som möjligt där människor verkar och arbetar. En ständig dialog på alla plan för det gemensamma målet.Denna väg visade på sociala framsteg som skedde under demokratiska former som just beskriver den svenska modellen.

De borgerliga regeringarna har brutit mot alla detta dessa grundläggande kriterier. Den satsar på ökade klyftor istället för utjämning. Den har satsat på hårda konfrontationer, krispolitik, blockpolitik och allianser istället för samförstånd. Den stänger ute de fackliga organisationerna från samhällets olika organ som företag, högskolor och landsting.

Den inför en drastisk åtstramningspolitik, bygger upp klyftor som splittrar samhället, håller eld i utförsäljning av nationella tillgångar, vanställer vård och skola, bromsar inhemsk utveckling, konsoliderar rikedom och makt och använder den ändlösa ekonomiska krisen som en ursäkt för att förverkliga drömmen om att avskaffa demokratin och överlämna makten till de fria och ohämmade marknadskrafterna.

Denna väg antar en motsatt väg som individualiserar samhället och öppnar väg för socialdarwinismen. Survival of the fittest . Detta är konskevensen av liberalismen.

Moderaternas ekonomiska förnyelse 2006-2012 bygger på mindre skatt för välbärgade, rut, rot, krog och skrot av välfärd. Anders Borg säger: “Viktigt att Europa ökar konkurrenskraften” på ett seminarium genomfört av International Monetary Conference i början av juni. Hur tänker då Borg?

“Tillväxtreformer behöver inte nödvändigtvis innebära ökade infrastrukturinvesteringar och efterfrågestimulerande åtgärder, utan det handlar också om avregleringar.”

Det som har skapat ekonomisk lamslagning och sociala katastrofer ska fortsätta. Världens ekonomer rasar för EU-vägen. Vi minns avregleringen av kreditmarknaden 1985 enligt nyliberalismens krisaktivering och hur den öppnade dammluckor med översvämning i skuld.

Vi behöver återupprätta den svenska modellen med en samhällsstyrd utveckling, där även det gröna området ingår för det hållbara  och demokratiska samhällets utveckling. Vi kan se i nutidshistorien vilka skiftningar som gällt mellan S-tider och borgerliga tider och vilka effekter som uppnåtts.

1951-2010 hade vi BNP-utveckling enligt nedan:

1951-1976 S-regering 3,86 % i BNP
1976-1982 Borgerlig regering 1,1% i BNP
1982-1991 S-regering 2,4% i BNP
1991-1994 Borgerlig regering 0,2% i BNP
1994-2006 S-regering 3,3% i BNP
2006-2010 Borgerlig regering -2,2% (2007-2009)
2007-2011 ger en genomsnittlig BNP- ökning på 1,56%.  enligt Eurostat

 

Socialdemokraterna satte arbete först som grund till utveckling och målet kom före målet om låg inflation. Graden av sysselsättning var innan 90-talskrisen 84 %. Idag är den på 65 %. Arbetslösheten var mindre än 2 %. Hur kom det sig?

Ekonomi är en symbios av dels näringslivets utveckling dels ett växande ekonomiskt välstånd. Näringslivet är beroende av kompetens och infrastrukturutveckling. Hög civilitet i fred och moral gällde. Sverige blev en stark röst för frihet och den självständiga utvecklingen för folken i 3:dje världen.

En förändring som kom att påverka hela finansvärlden är en valutkris som börjar när guldfoten faller 1971 för dollarn som världsvaluta. Kissinger föreslog ett bytte guldstandarden 1971 till att knyta till oljan – petrodollar-systemet. Guldresreserveran försvann med Vietnamnkrogt.

Alla valutor var kopplade till dollarn gungar. När dollarvärdet föll då spreds en valutakris och en spekalutaion på valutor. En världsinflation växer. Ur detta kom oljekrisen 1973/74 och kostnader stiger än mer för oljeberoende länder som Sverige.

1991-1994 blev en tid med ett svärdshugg in i svensk ekonomi med Carl Bildt och kapten Bengt Dennis i Riksbanken i kronförsvaret. Motsvarigheten till EMU. Marginalräntan steg till 500 %. 500 000 arbetslösa. 100 000 företag i konkurs. Statsskulden fördubblades.

 • 1991 sep 646,8 miljarder i statsskuld
 • 1992 sep 763,3 miljarder i statsskuld
 • 1993 sep 1042,4 miljarder i statsskuld
 • 1994 sep 1235,3 miljarder i statsskuld

Vad hände sedan 1994-2006? S-regeringar städar. De sänkte statsskulden från 72 % av BNP till 40 %. Den öppna arbetslöshet sänktes från 10 % till drygt 4 %.

Kontentan av Moderaternas politik kan beskrivas i

Fråga inte vad vi kan göra för folkets och landets bästa utan fråga i stället vad ni kan göra för oss att vi innehar makten.

I Latinamerika vill man nu återvända till en samhällsstyrd utveckling. Det gäller för den nationella självständigheten med utveckling inifrån med folket på alla plan. Den demokratiska grunden består i en levande samhällsprocess för utveckling. Varje nation har sina egna och unika förutsättningar och alla kan inte centralstyras med privatism och marknadskrafter som EU vill. Se bild här nedan efter video.

Palme såg detta. Här är Olof  Palmes tal om den svenska modellen som om det vore sagt idag 2012. Det bekräftar att denna väg gäller ännu.

Samhällsutveckling kan beskrivas som ett träd som växer upp med nya grenar. Årsringarna skildar gångna tider. Se bild här nedan.

 • Samhällets början kom med nomadlivet och jaktsamhället. Helt och hållet naturorienterat. Allemansrätten kommer från denna tid. Den germanska rätten.
 • Jordbrukssamhället med bofast befolkning med köpingar eller städer som  centrum. Land och stad hörde ihop i en symbios med naturen. Landsbygden gav försörjning. Staden gav beskydd och inkomst Detta tillhör den ursprungliga ekonomin. och för det hållbara. Varje stad kunde under 1300-tal prägla sina egna silvermynt, silvermark,  som kunde användas över hela Europa. Värdet låg i vikten silver som dåtidens “euro”. Det fanns t.ex. Skaramark och Kölnermark.
 • Brukssamhället som sociala och ekonomisk enheter för råvaruframställning och tillverkning av produkter. Folkrörelserna  börjar här växa. Bruket blev ett litet samhälle i sig som byggde bostäder och vägar. Social omsorg stärkte bruket. Brukskassorna är Försäkringskassans prototyp. Man samlade i kassor i tid av sjukdom eller arbetsskada.  Det gemensamma och solidariska. Många bruk blev väldigt gamla och kulturen lever ännu som i glasbruken. Svenska modellen börjar växa här och fanns innan arbetarrörelsen.
 • Industrisamhället i olika steg från kuvelse till demokratisk utvecklingen för en social rättvisa. Keynaismen skapade förutsättningar till samförstånd och samverkan. Näringsliv och det offentliga var varandras stöd.
 • Det internationella samfundets solidariska integration och utmaning. Det yttre är stöd för utveckling inifrån. De inre stöder sin omgivning och sitt samhälle. Allt blir en odelbar enhet där samhället fungerar som en social levande organism. Nationell självständighet förutsätter egen bank och samhällsstyrd utveckling för social rättvisa.
 • Målet och utveckling gäller då alltid människor att vi kan utvecklas som människor. Mer i plånboken som mål där vissa når upp till gigantiska summor, sittande som härskare på översta våningen i de höga skyskraporna och vinstpyramidernas topp beskrivande dagens Babels torn. Dessa skapar samhällets infarkt. Samhällets processer stoppas upp.


Det här inlägget postades i Ekonomi, Fackligt, Historia, Liberalism, Marknadspolitik, Nyliberalism, Olof Palme, Privata sjukförsäkringar, Svenska modellen, Utveckling, Välfärd. Bokmärk permalänken.