Reinfeldts dolda agenda. Stoppa privatiseringen och internationella uppköp av samhällsfunktioner.

Ett upprop behövs. Stoppa privatiseringen. En interna-tionell erövring.  Alla borde fråga sig vilket samhälle är det Reinfeldt bygger? Han varnar för visioner! Varför detta? Utveckling utan mål går inte. Makt är okunskap att folk inte vet. Visste människor skulle folket säga NEJ!!  Om vi går till Reindfeldts bok. “Det sovande folket så finns avsikter beskrivna. Målsättning är hög och han är beredd att ta strid.

1. ”I moderaternas värld är det främst politiskt beslutsfattande som begränsar människan.

2. Slutsatsen blir därför lätt att bara allt politiskt beslutsfattande försvinner så blir människan helt befriad och inga problem kvarstår.” (sid. 59)

Vad betyder detta? Vad menar han??? Ett samhälle utan en Regering? Utan en Riksdag. Är det inte detta han säger? Demokratins avrättning. Angreppet på nationell självständighet. 

Anders Borg talar faktiskt en gång om detta i http://youtu.be/-g51NFNlJQI

Vi ser en privatiseringsvåg av samhällsfunktioner. Vi ser sett effekten på skola och vård. Nu kan apotek försvinna i glesbygd. Apotek kan inte enbart ses som marknadsfråga utan även som en säkerhetsfråga för medborgarna i landet. Marknaden kan nu fälla en dödsdom över glesbygdens apotek. Marknaden innehåller två vägar uppätning eller nedläggning.

Bilprovning är ett nytt steg i en dold affär till reapris, som KU-anmäls.  Steg för steg såsom man skivar en ost bit för bit.

VART ÄR VI PÅ VÄG? VARFÖR I HELA FRIDENS NAMN SKA VI PRIVATISERA SAMHÄLLSFUNKTIONER OCH NATIONELL EGENDOM? VILKA KONSEKVENSER FÅR DET? RELEVANTA FRÅGOR SOM BEHÖVER SVAR.

Detta ingår inte i regeringens mandat!!!  Ett stort och allvarligt ingrepp utan en demokratisk analys och utveckling. Ett beslut enligt en ideologi, som moderaternas egen “sanningsmanual” med program enligt myten om brist på pengar i välfärden. Välfärden blev syndabocken till finanskraschen på 90-talet.  Pengar finns men Reinfeldt söker en samhällsrevolution. 

”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.”

Om det så vore att ett krig hade gällt, så skulle en återuppbyggnad gällt som riktning. Alltsom skett strider mot naturlig väg och empirisk erfarenhet som t.ex 30-talets “the New Deal” eller tiden efter VK II.

De internationella kraften kunde nu träda in på svensk arena. Det har vi sett. Denna förändring är uttalad i globaliseringen om som internationalism! Dels ekonomiskt dels militärt. Samma mönster sker återupprepas i andra krisade länder

    • Nordbanken räddas med skattemedel och blir jätten Nordea i Inter Alpha Group
    • Svenska koncerner och branscher försvinner till utlandet
    • Vi har sett en rad viktiga grenar ätas upp eller försvinna sedan 70- och 90-talet. Volvo Personvagnar, SAAB, Asea, LM Ericsson telefoner, Götaveken, Arendal, Uddevallavarven, Bahco, m.fl.

Dessa tankar hyser  internationalismens revolution, som kommer under 70-talets globa-lisering..

Det finns organ i världen som inte tillhör demokrati som ekonomiska tankesmedjor och nätverk. 70-talet var torpenden till vår 90-talskris, som “tvingade” oss in EU efter kampanjer. Palme var då borta som motståndare till EU.

Mars 1988 bildas “Rådet för Europafrågor”, ett informellt forum utan protokoll, för att stilla företagsledarnas oro över politikernas hantering av EG-frågan. Det började med en middag på Haga slott i januari 1988.

Peter Wallenberg och andra företrädare för Industriförbundet krävde av Ingvar Carlsson en direkt insyn i EG-förhandlingarna. Den socialdemokratiska regeringen visade vilja till samförstånd genom att utse Ulf Dinkelspiel, ägare till ett av Sveriges större börsmäklarföretag, till chefsförhandlare för Europafrågor.

Gyllenhammar (Volvo) och Hedelius (Handelsbanken) ansåg då att Sverige var ett typiskt enfrågeland. Opinionen skulle inte klara av att svälja både EES-avtalet och en ansökan om medlemskap i EG. Det vore också olyckligt att bryta EFTA:s gemensamma förhandlingsfront. Därför skulle näringslivet ge sig till tåls tills vidare.

Förmötet beslöt att följa småföretagarnas företrädares sanktion att Rådet för Europafrågor skulle väcka frågan om EG-medlemskap.

Det indirekta beslutet togs här.
http://www.mikaelnyberg.nu/artiklar/9327kef.html

På Industriförbundets förslag inrättades också ett sekret utskott för “informellt tankeutbyte rörande Sveriges förhållande till EG”. Genom Rådet för Europafrågor skulle statsministern och de mäktigaste statsråden tillsammans med riksbankschefen, universitetskanslern, tre fackliga företrädare och åtta storföretagare övervaka anpassningen till EG.

I folkomröstningen segrade ja-sidan trots allt med 52,3 % mot 46,8 %, och knappt två månader senare var vi medlemmar i EU. SVT sändede Ja- och Nej-program, men två Nej-program inställdes. Strax senare efter valet råder en Nej-majoritet upp till 60% .

Gyllenhammars roll fick ett mycket stort inflytande på EU. Han blev ordförande för European Round Table for Industrialists, ERT, en dotterverksamhet ur den globala Round Table Group. Gruppen kom att lägga fram en “en hemlig vitbok” som bl.a innehåller modellen till EU:s inre marknad. I gruppen fanns hela industrieliten. De formade “drömsamhället”. Möten hölls bl.a på Volva. Anställda såg och i kretsen fanns även Henry Kissinger, som rekryterat Gyllenhammar till hans egen  verksamhet.

    •  Karl Beurle (Thyssen), Carlo De Benedetti (Olivetti), Curt Nicolin (ASEA), Harry Gray (United Technologies), John Harvey – Jones (ICI), Wolfgang Seelig (Siemens), Umberto Agnelli (Fiat), Peter Baxendell (Shell), Olivier Lecerf (Lafarge Coppée), José Bidegain (Cie de St Gobain), Wisse Dekker (Philips). Antoine Riboud (BSN), Bernard Hanon (Renault), François-Xavier Ortoli (EC), Pehr G. Gyllenhammar (Volvo), Etienne Davignon (EC), Louis von Planta (Ciba-Geigy), Helmut Maucher (Nestlé).

Volvochefens tal i New York 1982 inför 1 200 ledande affärsmän i USA om Europas framtid.

Vi behöver bildligt talat en ny Marshallplan. Företagarna måste rycka Europa ur dess ekonomiska och politiska förlamning. Industrin ska skjuta trångsynt nationell politik åt sidan och utveckla nya strategier för tillväxt i Europa.”

Detta ledde till bildandet av European Round Table for Industrialists.  Det vann stort gehör. Trångsynt politik var välfärdspolitiken, nationell blandekonomi och samhällets sociala system. EU blev antitesen,

Utan 90-talskrisen hade Sverige inte varit med i EU. De finns en påverkan utifrån via olika kanaler.

1990. Konstitutionsutskottet prickar regeringen för att man hemlighållit utredningar om skillnader mellan EG:s och Sveriges lagstiftning för den parlamentariskt sammansatta EFTA-delegationen, samt för att man inte velat lämna ut en förteckning av EG-relevant material.

Round Table Group (1891), Council on Foreign Relations (CFR) (1921) och Trilaterala kommissionen (TC) (1973) är sådana internationella tanke-smedjor.

” CFR:s olika tankesmedjor som fungerar som “parallella regeringar med bl.a. forna politiker utan ansvar inför folket.”, citat Margareta Thatcher.

Carl Bildt och Peter Wallenberg ingår i TC:s Europa-grupp
http://publicintelligence.net/trilateral-commission-complete-membership-list-may-2010/

Urban Ahlin (S) som är tillika ordf i CFR, Stockholm

Urban Ahlin, Member of the Swedish Parliament and Deputy Chairman of the Committee on Foreign Affairs, Stockholm), se länk ovan.

Vart är vi på väg??? Vi ser att Reinfeldt tar steg för steg mot en ökad privatisering. Det finns en mål för detta, som vi inte känner!!!!

Nattväktarstaten hur ser den ut? En modell inom extrem höger.

En nattväktarstat är en minimal stat, där statens uppgift är begränsad till att upprätthålla inre och yttre säkerhet. En tänkt nattväktarstat skulle således ansvara för rättsväsende och försvar, medan övrig verksamhet i landet – utbildning, räddningstjänst, socialtjänst, sjukvård, infrastruktur och så vidare – ombesörjs av medborgarna själva i privat regi.

Ett ytterligare steg är anarkokapitalism eller en marknadsanarkism en form av individualanarkism.

En anti-statlig politisk filosofi som förespråkar anarkism med privat äganderätt.Den förespråkar upphävandet av staten; att man låter polisväsende, domstolsväsende, försvarsmakt och alla andra säkerhetstjänster drivas privat genom frivillig finansiering i en fri marknad snarare än genom obligatorisk beskattning; fullständig avreglering av personliga och ekonomiska aktiviteter som inte inkräktar på andra människors privatliv; och en självreglerande marknad.

Reinfeldt rider på en krispolitik och myter. En inbillad kris. Brist på pengar i är välfärden är en myt, visar Daniel Ankarloo, doktor i ekonomisk historia.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1004196-brist-pa-pengar-i-valfarden-ar-en-myt

Ett framtida finansieringsproblem i den offentliga välfärden. Det är en seglivad myt, byggd på spekulationer – och ibland rena lögner – som saknar reell grund. Det alla vet är inte sant.

Det finns ett överskott. 2010:s budget visar att nuvarande och bibehållen standard i välfärden i framtiden kan upprätthållas utan fler arbetande timmar, utan skattehöjningar, utan utgiftshöjningar i förhållande till BNP. Ändå kommer de offentliga finanserna mellan år 2010-2040 att förbättras med motsvarande 1 440 miljarder kronor.

Skälet in brist på pengar. Skälet är en privatägd samhälle enligt de ritningar som kommer genom dessa hemliga smedjor och överenskommelser. “Reinfeldt Kampf” sin bok:

“Moderaterna är det civila samhällets främsta uttolkare, partiet har lyft fram begreppet och gör sig politiskt redo att ta STRID för dess förverkligande.” (sid 52)

Detta är förmedlar detta utifrån en rad källor som allmänheten inte känner Medier behöver lyfta fram detta i sin helhet. Att dugga med symptom om landets tillstånd räcker inte. Det ena sjuka efter det andra.

Primärminister Cameron, som starkt motsatt sig en ökad integration inom EU,varnade för att Storbritannien översvämmas av EU-byråkrati. Hela lagsjok som täcker sociala frågor, arbetstid och inrikesförvaltning bör avskaffas. Helt rätt.

Reinfeldt ambitioner är uttrycka och spåren i sanden bekräftar. Sveket mot Sverige började med 90-talet. Alliansen är en allians mot den fria nationen. En allians utan mänskliga värderingar.  DEN VÄRDELÖSA ALLIANSEN!!

Vi måste vakna!!! Politiker måste agerar om och lägga korten på bordet. Upprop till alla och alla politiker: vart är vi på väg???

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Anarkokapitalism, Anders Borg, Finanskrisen, Fredrik Reinfeldt, Globalisering, Historia, Individualism, Informationskriget, Internationella relationer, Krispolitik, Liberalism, Maskopi, NVO, Offentlig sektor, Postdemokrati, Privatisering, Statligt ägande, Strategisk utveckling, Sveket mot Sverige, Tankesmedjor, Välfärd, Värderingar, Vinst. Bokmärk permalänken.