Frihet, samhörighet eller envälde? 

Frihet, samhörighet eller envälde är vår tids fråga. Det  gäller EU och vår framtida självständighet.
I EU-debatten florerar begrepp som förvillar. Vad är internationalism, nationalism eller nationell suverä-nitet? Nationalism kan tolkas som rasism idag och bli ett slagord. Vi må skilja mellan nationell rasism och nationell självständighet. 

 Begrepp med olika innebörd och mening gäller beroende på om vi talar om folkens och människors mening eller om ekonomins, marknadens och försvarets mening.

Den nya högern för med sig begrepp som skapar tvetydighet och split. Begrepp kan med högern vara positivt eller negativt värdeladdade samtidigt. Reform kan betyda utveckling eller nedskärning och t.o.m. rent av avveckling. Frihet kan gälla människan men också marknaden.  Budskap ut i samhället kan missriktas. Ett högerspråk i relativism.

Internationalism kan gälla en samverkan i demokratins mening och den fria nationens rätt och frihet. Här är det internationella samfundet en gemenskap mellan jordens folk för fred och enhet. Det gemensam hushållet gäller hela mänskligheten och en förvaltning av jordens resurser. Nationella villkor som speglar de mänskliga rättigheterna.

Två väger finns  internationalism. Vilket kommer först? Människan eller marknaden med kapitalet?

 1. Utvecklingen av ett solidariskt världssamfund för mänsklighetens globala utveckling och bästa. Internationalism kan gälla en samverkan i demokratins mening och den fria nationens rätt och frihet. Här är det internationella samfundet en gemenskap mellan jordens folk för fred och enhet. Det gemensam hushållet gäller hela mänskligheten och en förvaltning av jordens resurser. Nationella villkor som speglar de mänskliga rättigheterna.
  I detta finns hela området för hållbar utveckling, ett globalt hus och stöd till geografisk ekonomisk mångfald där människor kan leva, bo och arbeta fritt.
 2. Globaliseringen eller Internationalen, som är vägen till den Globala Unionen,
  • den nya världsordningen
  • en världs- och polisstat
  • en världsregering, där bank och storföretag tar kontroll över jordens och nationers tillgångar under marknadslagarnas ordning.
  • EU och Kina är prototyper En elitdivision i grandios lyx och med nationer som lantgårdar och förslavade folk

Internationalism använder nyliberaler med marknadskrafter som utgångspunkt att ta kontroll över jordens och nationernas tillgångar under marknadslagarnas ordning. Ett uppror mot hela planeten.

Tidigare kallades detta för globalisering. Högerkrafter vill erövra begrepp från sin äkta innebörd såsom Moderaterna gör när de kallar sig “det nya arbetarpartiet”.

Plundringen av regnskog eller ädelskog är ett av dessa missbruk. Endast 4% av Sveriges urskogar finns idag kvar. Vår regering säger att marknaden måste ta ett större ansvar. En fråga som då vandrar runt utan lösning. Kampen om oljan i Euroasien har gett stormaktskonflikter alltsedan oljekrisen 1973 och utvecklingen runt Persiska viken med krigen Afghanistan och Irak.

Vägen hit har så gått via

 • globaliseringens internationalism på 70-talet via kupper, chockterapi och katastrofer
 • terrordådet 911
 • kriget mot världsterrorism på 2000-talet. Alla blir här en potentiell fiende som motiverar internationell militarism, där Nato och EU bildar centrum
 • tidigare i historien gällde en social och politisk erövring i Öststaternas International

EU är nu även ett centrum  för en internationell privatisering över nationsgränserna, där nationer uppmannas att skapa marknadsanpassade regler med fria flöden av varor kapital, tjänster och arbetskraft. Nya utmaningar väntar välfärdssystemen med en demografisk utveckling av aldrig tidigare skådat slag. I OS i London ser vi en uppvisning i klassprivilegier, företagsmakt och säkerhetsproblem.

En nationalism breder ut sig i Europa under flera kriterier. Nationell självbestämmande är förutsättning då varje nation har sina unika ekonomiska och kulturella betingelser. Det avslöjar EMU-projektet. Att ha alla under samma hatt blev en centralstyrning som alstrade inflation och skuldsättning.

Kriser och åtstramningspolitiken har skapat sociala klyftor och social oro. I Spanien är över 20 miljoner arbetslösa eller 24, 6 % i juli 2012.

Här råder en konflikt. Vem är orsaken till allt detta? Är det EU:s fel eller det är tyskarnas fel eller romernas, eller så är det grekernas och de andra Medelhavsländernas fel. En rasism bryter ut i igen,

Den stora faran med denna utveckling är att de riktigt högerextrema nationalistiska partierna ges legitimitet och lockar allt fler sympatisörer. De borgerliga partierna klarar inte av att hålla rent åt höger, skriver Jens Nilsson i AB, Socialdemokratisk ledamot av Europaparlamentet sedan januari 2012.

Vi står inför kapitalismens kris. Konflikten mellan människan och kapitalet. Vad kom först? Den revolterande kampen har pågått i hela mänsklighetens historia.

När den nya statsbildning kom runt 800-talet för Europas folk, kunde de leva tillsammans och bilda nationer under ett ledarskap. Då gällde det en kristen kung. Förebilden var kung David i Biblen. Tron var kungadömets säkerhet runt 1000-talet.

Olika folk accepterades och de kunde utföra sina bedrifter med en gemensam tro. Tidigare gällde nomadlivet och senare kom samhällen med fast boning för olika folkstammar. Demokratiskt kunde de välja någon betrodd som en ledare, en “Jarl”. Många gånger blev  det konflikter och strid mellan folken om makten

Kristnande av folket innebar en stor betydelse för samhörighet över folkgränserna och för fred mellan olika folk. Gotiska folk bar med sig tron till Sverige i kontakten med Konstantinopel, Jerusalem och Rom. Runstenar vittnar även om pilgrimsfäder.

Visionen om “Europa” kom på 1400-talet och syftade till  en gemenskap i  fred och enhet mellan Europas nationer som syftade till att bilda Fredens civilisation och att sprida den. Men det rakt motsatta kom att gälla.

“Europa” kommer av grekiskan och betyder “vidsynt”. Men maktkampen återkom genom nya ideologier, affärsintressen, kolonialism, rasismen, revolutioner och stora krig. Det sekulära Europa blev istället ett härskande herrefolk med en ekonomisk elit

Brist på samhörighet splittrar nationer och blir vår tids viktiga fråga. Nya ideal är individualismen.  Renässen av Antiken fick ett stor genomslag på 1300-talet som bröt in via södra Italien och börjar bryta sönder normer. Märklig är att digerdöden kommer därefter i samma spår.

Niccolò Machiavellis “Fursten”, 1513, är en korrupt maktideolog, som blev till en inspirationskälla bl.a. till fascimen. Världsideologin på 2000-talet domineras av “Marknadstänkandet”

En stor revolt kom genom bankernas inflytande över nationerna. Sedeln blev ett “svärd”. Bank of England grundlades 1694 av skotten William Paterson.

Denna privatbank syftade till att fungera som Englands riksbank med befogenhet att trycka sedlar. En del pengar existerade i verkliga värden i guld medan den andra delen fanns helt enkelt inte. Pengar ur ett intet med ränta! Metoden kallas bråkdelsresever. Endast 10% av valutan var säkrad i guld. Resten var papperspenger som skuldsedlar.

Banken kunde låna staten medel, som då kunde finansiera krig med skuldsättning som följd.  Folket betalade och fick leva i armod. Världens listigaste svindel. Detta spred sig runt om. Modern världshistoria döljer sig i detta. Krig är en lönsam “business”.

Nationernas kamp gällde rätten till egen riksbank med rätt att ge ut valuta och enligt egen ränta. Så var det även efter VK II. När EMS infördes då blev EMU-länder roderlösa skepp. Det behövs en reformering. Ledarskapbestår i att vara folkens välgörare och inte dess fördärvare.

Utveckling och nyskapande kan endast ske via människor med samhället som stöd. Nationer är som människor. En organism av människor i samverkan

Det här inlägget postades i Bank och finans, Demokrati, EU, Fattigdom, Finansmakten, Frihet, Globalisering, Historia, Individualism, Informationskriget, Internationalism, Internationella relationer, Kapitalism, Klasskamp, Krig och plundring som affär, Makt, Människan och värdet, Marknadspolitik, Natiomalism, Nato, Nyliberalism, Okategoriserade, Opinionsbildning, Orättvisa, Politisk union, Privatisering, Protester, Riksbanken, Samhällsvision, Självständighet, slavdom, Solidaritet, Välfärd, Värderingar. Bokmärk permalänken.