Liberalismen – kapitalets revolt mot det fria samhället

Liberalrevolution

Var finns våra politiker och vad vägleder dem?

Vi inser de väldiga bristerna i dagens politik. Vi kan se hur Sverige gradvist har förändrats under 40 års tid. En tid som vägen in liberalismens tidevarv. Den kollektiva solidariteten ersätta av kapitalismens frihet.

Vi kan se hur fd. politiker eller ministrar som verkat för det solidariska samhället blir konsulter för marknadskrafter och dess lobbying. En frihet där fria marknadsmekanismerna styr det mänskliga ödet.

Liberalismens filosofi talar om frihet men är inte är ett faktum. I den finns även en motsats att transformera från frihet till ofriheten.

Liberalismen bidrog en gång till de fria konstitutionella staterna. Liberalismen är tilltalande, men den är så förrädisk att de som sväljer den får motståndarna att ansluta sig och bli deras medarbetare

Adam Smith utvecklade den ekonomiska lagbundenheten i Wealth of Nations 1776 samma år som USA bildas.

Han blev fadern till den fria marknadsekonomins hypotetiska lagar som blev etablerad och tanken om automatisk självutjämning. Smith förklarade den revolutionerande principen att samhället tjänar på individens själviskhet, och lade därmed grunden för hela den ekonomiska liberalismen.

Konsumtionen är den enda resultat och är syftet med all produktion. Producentens avkastning bör uppmärksammas, endast så länge som det kan vara nödvändigt för att främja den för konsumenten. / Adam Smith

 • Människan kan inte åstadkomma någon förändring av de rådande ekonomiska lagbundenheten och konkurrensen
 • Människan är ett djur som gör fynd: Inget annat djur gör detta – ingen hund byter ben med en annan. /Adam Smith
 • De som inte klarar konkurrensen, får de välvilliga sörja för. (ekonomins darwinism)
 • Men konstaterar: Inget samhälle kan säkert vara blomstrande och lyckligt, varav en stor delen av medlemmarna är fattiga och eländiga/ Adam Smith
 • Ekonomin är i förväg beräkningsbar och mätbar i krafter som ingår i ”de fysikaliska naturlagarna”
 • Alla band bröts ändå med naturens ekologi, samhällets välfärd och människan som samhällsskapare
 • Ekonomiska tvångsband ersätter mänskliga relationer

Jobben kom även det att blir en marknadsvara. Det motiverade en gång industrislavar i den industriella revolutionen

Ekonomi är inte längre i samklang med jorden. Klimat- och miljöproblem alstras av människans ekonomi. Samhällen söndras. Girighetens ekonom råder i en samvetslös grupp Företrädarna omskapar lagar och samhällets institutioner för att lägga väg till den nya rätten och ordningen

Verkligheten förenklas. Det som inte syns finns helt enkelt inte och behandlas som något irrationellt. Hela måttstocken och etiken avgränsas till materiella värde i pengar eller om skattetabellen. Sammanhang, syfte och ändamål förloras. Utan värderingar i rättvisa finns ingen kompassriktning.

Liberalismen innehåller en dold process som bryter ned tidigare uppfattningar som väglett till en socialt orienterad samhällsutveckling. Ersätts av kapitalismens frihet och överlägsenhet.

En vägröjning pågår att

 • avskaffa mänskliga band till nation, samhällets solidariska band och sammanhållning, band till kärnfamilj och
 • avskaffa samhällets ekonomiska inflytande över ekonomin
 • ersätta nationer med unioner för en slutlig världsunion utan gränser

Fas 1

Individuell frihet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati

Fas 2

Ett fritt näringsliv med en fri marknadsekonomi och privat äganderätt. I ett projekt inom Aspeninstitutet förklarade företrädare för kapitalintresset 1983 att en avveckling av allmännyttiga åtaganden skulle ”frigöra resurser för ekonomin”, det vill säga för de stora företagen.

Fas 3

Nyliberalismen där statens inblandning i ekonomi och internationell ekonomi minskar. Informationskrig. Massmedial nedbrytning av det “mjuka”samhället. genom film, press, musik, idolskap och våldskultur att bryta ned moral och empati. Sexualliberalism för att splittra medvetandet om individualismens förslavning.

Generell välfärd kuvas då den tär på privata vinstintressen. Allmän välfärd till ett minimum för att ge plats privata och internationella välfärdsföretag.

Skapade kriser, inbillade kriser eller myter om det sociala samhällets oduglighet.

Okunskap makt över folket. Sifferpolitik vänder oss bort från vägledande värderingar. Ja och nej gäller samtidigt i ett nytt språk i nyliberal mening. Mål blir medel och tvärtom. Gott som gällt är ont. Frihet gäller marknaden. Skolans undervisning om vår historia och nutid är lågmäld. Medier ger korttidshändelser utan översiktliga analyser.

Fas 4

Nyliberalismen där statens inblandning i ekonomi och internationell ekonomi minskar. En privatisering sker av samhällsfunktioner. Riskbolag har fåt göra stora vinster på uppköp av samhällsegendom och ny vinst i uppgraderade marknadsvärden. Falska vinster som skuldbelastar.

Ökad konkurrens, sparkrav och privatisering fokuserar på kostnadsjakt och rationalisering. Effekten är ineffektivitet och växande kvalitetsförluster, som ställer krav på uppbyggnad av kontrollorgan och byråkrati. Yrkespersoner som lärare och läkare förlorar arbetstid till rapportskrivning. Vi ser RUT so. gynnar en överklass. Sociala klyftor och ungdomsarbetslöshet, föder oro, skuldsättning och motsättningar. M- och SD-politik hetsar.

Fas 5

De globala företagens dominans och ensamrätt och oligarki på bekostnad av inhemskt näringsliv och en fri marknadsekonomi. De stora företagen söker positioner där de kan parasitera på den globala produktionsprocessen. De lejer ut alltmer arbete till underleverantörer i led på led. Monopolvinster för egen del, en utarmande konkurrens för övriga – det är affärsmodellen.

Det har skett i EU och under OS i London 2012.

Ekonomin är här en metod att samla pengar på hög hos vissa och skuldätta folk i ansvar och pengar. Kretsloppet stannar. Samhället bromsar. Monopol tar upphöver fria marknadskrafter genom övertag genom bredda d finanskris.

Fas 6

Nationalismen förvrängs till nationalstatens bristande förmåga att hantera sociala och etniska motsättningar och att lösa ekonomiska problem tack vare finanskriserna. Nationalstaten är då inte duglig som konstitution. Krisens resultat i misär förfalskas till nationalstatens oförmåga. Unionen råder bot. Ökad kontroll med polismakt. Frihetskampen bekämpas.

Fas 7

Marknadens internationalism och suveränitet. En syntes av 1900-talets International och globaliseringsvåg. Olika unioner är på väg bredvid EU. I den hårda linjen ingår såväl superkapitalism, öststatskommunism och nazism.

 • Nordamerikanska unionen (The North American Union) är ett projekt organiserat av USA:s Council on Foreign Relations Kanadas Council of Chief Executives och Mexikos Mexican Council on Foreign Relations. Projektet föreslår ett närmare ekonomiskt och socialt samarbete mellan de tre länderna. Amerikanska myndighet byter betäckning. Amerikanarna har inte längre någon makt över sitt land. 2010 gäller Förenta staterna, U.S. Förenta staterna är redan förberedd för att riva upp konstitutionen och ingå i en internationell kropp.
 • Sydamerikanska unionen UNASUR består i grunden av två existerande tullunioner: Mercosur och Andinska gemenskapen, Comunidad Andina på spanska. UNASUR är ett fördjupat politiskt samarbete i den sydamerikanska integrationsprocessen.Fördraget om bildandet av unionen undertecknades den 23 maj 2008 i Brasiliens huvudstad Brasilia vid det tredje toppmötet. Målsättningen är att unionen ska vara igång 2019. Unionens högkvarteret är tänkt ha sitt säte i Quito, Ecuador men är för tillfället placerat i Brasilia. Parlamentet ska vara i Cochabamba, Bolivia medan unionens bank, Sydbanken Banco del Sur ska ligga i Caracas, Venezuela.
 • Africa Union, Afrikanska unionen (AU)är ett samarbete mellan 49 afrikanska självständiga stater, plus Västsahara. Alla afrikanska stater utom Marocko, Ghana, Madagaskar och Eritrea är medlemmar.

  Afrikanska unionen etablerades den 9 juli 2002 genom att samarbetet inom Organisationen för afrikansk enhet (OAU) utvidgades. Unionens högkvarter ligger i Addis Abeba i Etiopien. AU syftar till att bilda en mer långtgående politisk och ekonomisk enighet i Afrika än sin föregångare OAU (Organisationen för afrikansk enhet). AU har bland annat frångått OAU:s hårda princip om icke-inblandning i länders inre angelägenheter och har fredsbevarande styrkor i Darfur och Somalia.

Fas 8

En världsregering i en Världsunion.

Alla gällande regeringar avskaffas. Alla religioner avskaffas för en enda lära i materialism. Dito all form av mänsklig rätt, frihet, familj och äganderätt. Både Sovjet och Nazityskland är prototyper. De byggdes en gång via tankesmedjor, västmakter och banker.

Det här inlägget postades i Adam Smith, Allianspoltik, Antisociala reformer, avhumanisering, Det fria valet, Finansmakten, Framtid, Frihet, Individualism, Internationalism, Kommunism, Liberal revolution, Liberalism, Makt, Marknadspolitik, NVO, Nyliberalism, Politisk union, Postdemokrati, Propagandans makt, Samhällsvision, Självständighet, slavdom, Solidaritet, Välfärd, Värderingar, Vision. Bokmärk permalänken.