SAMBYGGET FÖR HÅLLBAR SAMVARO OCH RÄTTVISA?

 

Samhället finns för alla. Arbetet finns för att bygga samhället med och för  varandra. Ekonomi är inte bara handel eller en valuta utan att bygga samhället för framtiden. Välstånd, sammanhållning och rättvisa grundlägger en samhällstillvänd utveckling och hållbar utveckling. Det går hand i hand. En och samma process. En relation med allt. Det ekonomiska begreppet måste vidagas från sin misshandel.

Sektorn för ROT och RUT har vuxit snabbt med samhällets klyftbildning och långvarig arbetslöshet. Under 2012 köpte 491711 personer ROT-tjänster av 16811 företag. Samtidigt köpte 984402 personer RUT-tjänster av 67912 företag, enligt Skatteverket.

Detta bygger på en fortsatt social uppdelning, som i ett led i att bana väg för det marknadsanpassade samhället. Den vägen är varken förenligt med en hållbar strukturomvandling och ett samhälle för en social och ekonomisk harmoni.

Framtidens jobb – de kortsiktiga, okvalificerade och verkställande jobben – vill Alliansen skapa för att utveckla en ny sektor som service- och tjänstesektorn, när tillverkningen går ned. Det blir en ny underklass.

Marknaden förutsätter emellertid ett samhälle där grundläggande rättvisa och livsförutsättningar existerar. Marknaden ingår i samhället och inte att marknaden övergår det och tar över.

MASSLOGIK OCH CENTRALISM 

Utveckling regnar inte ned uppifrån utan växer upp underifrån. Dessutom gäller “fri” marknadsutveckling endast de globalt verkande storföretagen. Deras filosofi bygger på en masslogik:

  • monopolbygge
  • massproduktion, massdistribution och  masskonsumtion
  • massunderhållning och massmedia
  • vinstmaximering, plundring av nationella tillgångar och naturresurser
  • den mekaniserade ekonomin som bryter banden till natur och samhällsutvecklingen

EU och europakten främjar dessa företag och INTE på en väg till kvalitetsförbättring för samhället,  i företag eller en tänkt kompetensutveckling att nå en ökad konkurrenskraft. Istället gällde det att  sänka kostnaderna, inskränkta de sociala villkoren, strama åt och minska samhället ekonomiska infrlytande, befria banker från samhällsansvar, skuldsätta folk med bankskulder och sänka de svenska och europeiska lönerna för att dess storföretags ska kunna matcha mot de övriga ekonomierna i Latinamerika, Asien och Kina.

Då lönerna minskar då minskar hushållens förmåga att spendera i Europa, vilket kommer att leda till en minskad försäljning för tusentals små och medelstora företag som ska livnära sig på europeiska löntagarnas löner. Sociala klyftor ökar och extrema värderingar sprids som alstrar konflikter och kriminalitet. Allt ekonomisk handling har en etisk och social effekt på samhället. Vägen är ohållbar och kostsam.

Urbaniseringen accelererar. Det är ingen tillfällighet utan resultatet av en målmedveten politik där storskalighet och centralisering varit ledstjärnan. Avfolkningen har drabbat det mest väsentliga i bygders själ,  demokratin genom sammanslagning av kommuner på 70-talet,  byar och mindre samhällen genom övertron på stödjepunkter, där tesen var att bara vi satsade i städerna i tron på att dessa skulle bli motorer för tillväxten på landsbygden. Därefter flyttade staten, myndigheterna centraliserades och fick säte i storstäderna. Övre halvan av Sverige blir allt äldre.

Vänd om! Tänk om! En omtanke!

Bakom oss blev Sverige en av de mest framgångsrika nationerna, som vi borde förvalta och bygge vidare på. Välfärdssamhället är världens mest framgångsrika samhällsystem.

Vi behöver nya samhällsutvecklande kunskapsutvecklande arbetena istället för det lågkvalificerad tjänstesektorn. Motivet för RUT och ROT gällt att få livspusslet att gå ihop för välbärgade.

Högerpolitiken föder livets kvalitetsbrist, ohälsa hets och stress. Sverige har jämfört med andra länder betydligt färre enklare jobb och självklart har arbetskostnaden betydelse för tillkomsten av fler arbeten. Men genom att investera i samhällsnytta och realekonomiska projekt kan ny drivkraft väckas till liv. Det visar 30-talet. Andra länder går den vägen och det bär. Hållbar teknik ha gett nya arbeten, Tyskland talar om 370 000 nya arbeten.

Vi må skilja på jobb och arbete. Arbete (work) involverar en självständighet i egna initiativ, männskans hela förmåga att ta ansvar och blir delaktighet i fattade beslut runt ett mål för dess realisering. Jobb (labour)  är mer renodlat ett beordrat verkställande och att leverer enligt specifika resultat eller ett system som löpande bandet. Extremt blir det träldom eller slaveri.

Konkurrenskraft består emellertid av ett framgångsrikt näringslivs och en mer kvalitativ produktutveckling. Det ställer krav på kompetensutveckling och forskning.

Vi har nu på 2000-talet brister inom alla vitala samhällsområden och i samhällsnyttan, underhåll, infrastruktur, bostäder, vård, skola förankrad energiomställning, energi- och resurshushållning, nya transportsystem som snabbtåg och el-motorvägar.

Hållbar utveckling ställer helt andra krav med närproduktion istället för masslogik, massproduktion och massflöden i fjärrtransporter. 

Ny smart och digital teknik i de små formaten kan nyttjas för en innovativ, variationsrik geografisk utvecklad närproduktion i mångfald. Korta transportvägar är här en strategi för lägre utlsläpp av CO2. En högre självförsörjningsgrad är också en del i civilt försvar. För utvecklingsländer är detta början på ett nytt samhällsbygge.

Fysiska flöden kan ersättas av samverkan över gränser och mångfaldigande av lokala företag i kombination med en ökad självförsörjning.  Varför ska så mycket transporter ske från Centraleuropa?

En decentraliserad produktion av fossila bränslen gynnar ett klimatarbete och en civil samhällsutveckling, där samhället och näringsliv kan åter verka i enhet för framtiden.

Vi behöver ett mänskligare samhälle som ingår i omställningen som en förutsättning till en mer kreativ mänsklig samverkan och ett mer tjänande ledarskap i alla former, privat och offentligt, för att stärka det kvalitativa arbeten, personalhälsan och välbefinnande i den professionella yrkesutövningen. Det skapar effektivitet och ansvar. Det ekonomiska innhållet gäller detta. Banden har varit kapade i sekler.

Samhällets sammanhållning förutsätter fokus på människan som mål och orsak, jämställdhet, rättvisa i löner och rätt etisk behandling som människan. Vi behöver långsisktiga och breda ägarstrukturer som vårdar och stöder en långsiktig utveckling som nya fonder eller stiftelser.

Med en omsorg och välfärd i förening med det hållbarhet mer livs- och arbetslivskvalitet i den sociala gemenskapen. Sänkta arbetstider ger mer tid för familj och sociala tjänster, som är miljövänligt. Andra konsumtionsmönster kan gynna både livskvalitet, genmenskap och det hållbara.

Vårt land, är stort och rikt men urbaniseringen har skapat en inlåsning, dyra bostäder och trafikinfarkter.

Ett hållbart sambygge i en omtanke innheåller väg till en samhällstillvänd utveckling.

——————————

Anm. 1. Vill inte säga att det är en hel lösning men mer principer att fundera på. Allt jag sökt förmedla har på denna blogg gällt att identifiera principer som gäller i samhället och alternativen till dem.

Anm. 2 Skissen om samhället symbolierser hur samhällsutvecklingen  som växt fram organiiskt steg steg med början i det innersta från jordbruksamhället till bruks- och industrisamhälllet. Det yttre är ämnat att stödja det inre (hjälp till självhjälp). De inre verkar till stöd för omgivning (solidaritet). Det gäller i alla levande sammanhang. Jfr med den levande cellen.


Anm. 3 Enhet beskriver ett levande sammanhang som är odelbart utan att förgöras. Ekonomer och politiker borde studera hur cell arbetar.

Anm 4 Skulle cellen följa Reinfeldts och Borgs ekonomi, då skulle den förtvina och skrumpna. Livsprocessen och samspelet skulle strypas för att spara. Fler angripna celler hade gett en effekt av “anorexia nervosa”, Borgs ekonomi är ingen ekonomi utan en nationalräkenskap. Borg sparar men kroppen sinar.

Anm 5. Hur skulle en “marknadsekonomi” yttra sig i en cell? Naturliga kretslopp bryts neds på samma vis, Näring skulle samlas på hög externt. Likheten finns med att cellen angrips av en parasit eller ett virus som vill föröka sig på värdcellens bekostnad.

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Framtid, Miljöpolitik, Samhällsvision, Solidaritet, Svenska modellen, Utveckling, Välfärd. Bokmärk permalänken.