Wall Street, tyska bankhuset och den ryska revolutionen

Sedan 1700-tal utvecklas en grupp oligarker som steg för steg tar kontroll bankväsendet utan hänsyn till varken nation eller folk. Idag finns 165 centralbanker under privat kontroll genom BIS-banken i Basel från 1930. Första klienten var Adolf Hitler.

Ryska revolutionen 1917 innehåller en svindlande historia. Det sker inte som en revolt av det ryska folket som det är sagt utan kommer ur en finansierad kupp från väst.

Händelseförloppet blir en parallell till det som skett i Europa att forma Europa Unionen genom finanskrisen.

Samma aktörer finns med 1917, 1929 och 2008. Västmakter ville nå fram till de ryska rikedomarna. Ja det är en fråga än idag. Vissa talar om judar men det rör sig inte om judar från det Heliga landet.

Långt tillbaka i tiden utvandrade ett folk som tillägnade sig en bastard av judendom som kallats den babyloninska Talmund. Den babyloniska Talmud sammanställdes under en period fram till slutet av 500-talet med forna knytningar till en BAAL-kultur

Den grupp vistades i Ryssland och bebodde landet norr om Kaukasus mot Volgas och Dons nedre lopp, men tvingades pga hedniska riter utvandrade till Europa och USA. Det bär med sig en “den svarta ekonomin”, som plundrat och som format det rådande banksystemet. De samverkar genom olika hemliga organ som B’nai Brith – Förbundets söner och Illuminati som de upplysta.

.I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet tävlade flera västerländska länder om inflytande, handel och landområden i Östasien samtidigt som Japan strävade efter att bli en modern stormakt. Bakom fanns även USA:s intressen i Rysslands oljetillgångar. Området runt i Kaspiska havet  bär på stora gas- och oljerikedomar. 

Det ryska utvecklingen. En växande stormakt.

I början av 1900-talet var västerländska ekonomiska bedömare eniga om att Ryssland med en industrialisering, sina enorma råvarutillgångar, den snabba befolkningstillväxten tillsammans med flera gynnsamma faktorer skulle göra att Ryssland blev en i världens dominerande makt i mitten på 1900-talet.

På längre sikt var Ryssland ett ännu större hinder för genomförandet av den angloamerikansk världshegemonin än vad Tyskland var. I planen ingick att störta tsardömet men också kejsardömet i Österike-Ungern och Tyskland. Detta är skälet till Första världskriget!

Innan första världskriget var de ekonomiska och affärsmässiga strukturen i USA dominerade  av två konglomerat:

 • Standard Oil eller Rockefeller företagen som äger monopol på olja och närstående industrier. Kopparutvinning, smältverk och den gigantiska tobaksrörelsen. Här finsn de  finansiella företag som National Bank of Commerce och Chase National Bank, New York Insurence och Guaranty Trust Company.
 • JP Morgan komplexet av industrier -, finans- och transportföretag. Den stora Morgan företagen fanns i stål, sjöfart, och den elektriska industrin, där  General Electric och järnvägar ingår.

Den första revolutionen 1825

Bakom den franska revolutionen 1789 fanns jakobinerna och Grand Orient de France, en organisation med en sluten inre krets som sökte revolution för ett nytt Europa och världen. De fanns med när USA bildades 1776.

Världens första republik och union. Kretsen bestod av intellektuella, kulturpersoner, förmögna och politiska ledare. Ur detta spreds sig en revolutionskamp som når Ryssland där rysk “Grand Orient”-celler grundas. Till den anslöt sig Lenin 1887. Terror kommer att  prägla Rysslnad under långa tider.

Bakom finns kapitalismens affärselit som vill utmatta och splittra folk och nationer i sönderfall. Allt detta skildrar en vittnesbörd

Men den  första revolutionen 1825 misslyckades.

Ryssland var i första hand ett jordbrukssamhälle och borgklassen fanns inte att dödas. Revolutionen måste därför istället involvera bönderna, arbetarna och soldaterna. Tre råd bildades med dessa stånd. Dessa råd kallades sovjeter.

Den andra revolutionen 1905

Revolutionen 1905 skedde i samband det ryskt-japanska kriget 1904-1905. Ryska folk levde genom kriget i en stor misär och folket svalt.

Den 8 februari 1904 genomförde Japan utan en formell krigsförklaring ett överraskande anfall mot den ryska flottan i Port Arthur. Kriget synes har varit planerat som om en förberedelse inför 1905 års revolution genom amerikanska bankirer i USA.

I tidskriften Aus der Weltpolitik skrev Alexander Parvus, en rysk revolutionär som gått i exil, redan år 1895 att det i framtiden skulle bli ett krig mellan Ryssland och Japan och att det ur detta krig skulle föda en revolution. De hade då länge pågått ett ekonomiskt krig gentemot Ryssland för att försvaga nationen.

Internationella bankirer finansierade i hög grad Japans krigsinsats – viktigast var Jacob Schiff, som lånade Japan 200 miljoner dollar. Samtidigt hade man avskurit Ryssland från alla krediter. I samband med ett ryskt nederlag i kriget mot Japan ville de internationella bankirerna starta “revolutionen” i Sankt Petersburg.

Dessa revolutionsbankirer sökte försvaga Ryssland genom krig, skuldsättning och svält för att få rysk ekonomin att kollapsa. Allt detta går att känna igen i det som skett i globaliseringen och det finanskriser som rullat fram i nyliberal anda och Europa,

De hade nästan fullständiga kontroll över den internationella pressen som möjliggjorde att man kunde skylla på tsaren för alla de problem som dessa bankirer var avsiktligt orsakade det ryska folket. Världen vände sig mot Ryssland och vände det ryska folket mot den ryska regeringen och straffade tsaren för judiska brott i rysk historia.

Den Blodiga Söndagen 1905

Den 22 januari 1905, marscherade över 120.000 hungrande människor i St Petersburg till Vinterapalatsen för att bli bönhörd. En obeväpnad, fredligt inställd folkmassa med bandroller med “Gud bevare Tsaren” och man sjöng religiösa sånger. De var ledda av socialistprästen Gapon ville uppvakta tsaren med en petition.

Det fredliga demonstrationståget gick till Vinterpalatset, där tsarens soldater plötsligt öppnade eld mot demonstranterna. Omkring 1000 personer dödades och sårades och händelsen fick namnet den blodiga söndagen. Människor ropade: “Tsaren vill inte hjälpa oss.”

Terroristerna Alexander Parvus och Pjotr Rutenberg hade i hemlighet placerat terrorister i träden i Alexandrovsk-parken och befallt dem att skjuta mot soldaterna

Så provocerades soldaterna att besvarade elden. Tsaren blev djupt bestört, uttryckte offentligt sympati med de dödades och sårades familjer.

Terrordåden 1905 – 1906

Nu startade revolutionärerna en fruktansvärd terror mot alldeles oskyldiga ryssar. Under 1905-06 krävde den revolutionära terrorn i Ryssland 20 000 offer i dödade och lemlästade.

1906 utsåg tsaren Pjotr Stolypin som primiärminister som ingrep resolut. Han utvecklade ett nytt och snabbare domstolsförfarande.

Under 1906 – 1909 greps, döms och avrättades 3000 personer. Stolypin arbetade för att stoppa terrorn och för att genomföra bl.a landreformer för bönderna med västerländska småjordbruk. Bönderna hade under lång tid varit bundna till gods i träldom. Stolypin ville utveckla ett system med lokalt självstyre, sk. zemstvo. Han FICK  inte tsarens fulla stöd i detta och avgick 1911. Jordbruket innehåller nyckelfrågan för all samhällsutveckling. Ett samhälle växer fram inifrån och nerifrån och upp.

 Självständiga bönder hotade en start av en  ny revolution

Jordreformer för att ge bönderna äganderätt över sin egen jord – mellan åren 1907-1914 blev hela två miljoner ryska bönder jordägare, och ytterligare sex miljoner hade hunnit lämna in ansökningar vid första världskrigets början. Ytterligare reformer gav bland annat industriarbetarna kompensation vid sjukdom och olyckor, och skolsystemet utökades. Ryssland var på väg att bli en konstitutionell monarki, som många västeuropeiska länder.

Det passade inte kommunisterna alls. Som Lenin sade var man tvungna att slå till snabbt, för om några årtionden skulle alla bönderna äga sin jord, och då skulle det inte gå att uppvigla dem med hjälp av den frågan. Reformerna gick så snabbt att bönderna redan ägde hela tre fjärdedelar av åkermarkerna vid kommunisternas kupp 1917.

Upprörande! Hur ska man kunna göra revolution när bönderna går och blir rikare på egen hand?

Lenin var rädd för att Stolpin att han skulle lyckas med att förändra Ryssland utan en väpnad revolution. Även tyskarna fruktade en sådan rysk utveckling, som skulle göra Ryssland till en stormakt. Det fanns skäl för att provocera Ryssland till krig.

Stolypin och hans medarbetare har nu fått veta vad det var för en fientlig makt som Ryssland hade emot sig: Grand Orient de France, som spred terrorceller till Ryssland som verkade för revolutionen i hela Europa. Kejsardömena och tzarvväldet skulle tas bort. Det skulle ske i Första världskriget

En rysk polisagent, Aleksejev, sändes till Paris för att infiltrera Grand Orient. År 1911 kunde han i en hemlig rapport uppge att Stolypin stod överst på listan över personer som Grand Orient planerade att likvidera.

Den 14 september 1911 sköts Pjotr Stolypin av Dmitri Bogrov på operan i Kiev i tsarens närvaro. Men tzaren hade sedan 1905 identifierat hotet från väst.

Revolutionens bankirer

Tsar Nikolaj II  visste vem som låg bakom Japanska kriget och den växande revolutionära rörelsen att störta Ryssland  Han hoppades att få slut på attacker och blidka dem genom att deponerar $ 400 milj till

 • Chase Bank
 • National City Bank
 • Guaranty Trust Bank
 • Hannover Trust Bank
 • Manufacturers Trust Bank
 • samt $ 80 milj i Rothschild Bank i Paris.

Ett totalt misslyckat drag att släcka eld med mer bränsle. Nu fick revolutionens bankirer tillgång till än mer kapital. Med dessa medel köpte dessa banker och kunde då ta kontrollen över aktierna 1914 i den nyligen organiserade Federal Reserve Bank of New York [USA.s centralbank] . För att få kontroll över affärerna i Ryssland, då gällde det nu att bli kvitt tsaren.

Kampen om den ryska oljan

John D.Rockefeller gav sitt ekonomiska stöd till en revolutionen efter det att tsaren hade vägrat honom att få tillgång till de ryska oljefälten, som var i färd att pumpas upp av Royal Dutch Co (Shell)  i vilken baron Rothschild var delägare.  Detta skulle ha gett Rockefellers Standard Oil ökad konkurrenskraft på den internationella marknaden.

I Ryssalnd verkade även Branobel eller Naftaproduktionsaktiebolaget Bröderna Nobel, som var ett ryskt oljebolag startat av Ludvig Nobel och Robert Nobel.

Även om John D. Rockefeller hade $ 15.000.000 i obligationer i Royal Dutch Co och Shell. valde Rockefeller hellre att finansiera revolutionen. Standard Oil skulle då bli fast etablerad i Ryssland, hellre än att köpa aktier för att få sin fot innanför dörren för en direkt vinst och kontroll. Men han hade även en annan konkurent.

Den stora oljeregionen i Baku hade öppnats för utveckling 1873. Baron Edmond de Rothschild hade byggt upp kontakter med tzarfamiljen Romanow och då särkskilt med den ryske storhertigen Nicholas Nikolaevich. 1901 hade Rotschild och Nobel sin  oljeverksamheteri igång i Batumi. En dem som arbetade för Rotschilds oljeraffinaderi var Josef Stalin som kom hit som 23 åring. Här knöts nya kontakter till rödgardisterna i Ryssland.

Rothschilds dynatisti i Europa med dess banker och Bank of England är en konkurrent till Wall Street. Rotschilds inflytande i Ryssland var för stort. Rothschild verkar med list och förså med nätverk inifrån. Wall Street verkar med brutal makt utifrån. Detta har även gällt kampen om Europa.

Valet av Trosky

Leo Trotsky vars riktiga namn var Lev Davidovich Bronstein, 1879-1940, förvisades från Ryssland på grund av sin del i det misslyckade revolutionen 1905. Dessa rebeller byter namn när de ansluter sig till revolutionära nationella eller internationella förbund.

Trotsky verkade i B’nai Brith – Förbundets söner.

En annan gren är Rättvisans förbund. Kommunistiska förbundet har sitt ursprung i The League of Just som var den första marxistiska internationell organisationen. Rättvisans förbund är grundad av tyska arbetstagare i Paris 1836. I dessa rötter verkar både kapitalismens och kommunismens ytterligheter. Detta är gömt i historien. Även nationalsocialismen ingår. Dessa trådar binds ihop i den tyska filosofen Hegels lära.

Kampen mellan tes (kapitalism) och antites (kommunism)  för att smälta samman till syntes (union/nationalsocialism/ världsstat). En kaoslära. Nedbrytning, kaos/revolution/kris och ny ordning

I denna krets runt B’nai Brith finns politiker, affärsledare, medier, finansmän m.fl från Europa och USA som Jacob Schiff  Han var ordförande för bankhuset Kuhn, Loeb & Co, USA. I modernt språk kallar de sig för “filantroper” [människoälskare] och deras organ benämnas som  tankesmedjor.

Konspiration? Dessa sätter ett mål utan mänsklig hänsyn. Allt är materiellt. Det enda målet och det högsta som går att uppnå. Att bli en världskung. En “affärsplan” att erövra alla livets områden.

Hela världen kan här uppfattas som ett enda stort “Ryssland”.

[Källa Jurij Begunov, Secret Forces in the History of Russia, S: t Petersburg, 1995, sid. 138-139 I amerikanska UD:s arkiv finns det ett dokument (nr 861.00/5339), vilket avslöjar att Jacob Schiff, som var en mycket inflytelserik person inom den hemlig kretsen B’nai B’rith, och hans kumpaner Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff (son), Isaac Seligman och andra ]

New York Times avslöjade den 24 mars 1917 att bankiren Jacob Schiff hade finansierat spridandet av revolutionär propaganda bland ryska krigsfångar redan under rysk-japanska kriget 1904 – 05. Tidningen citerade ett telegram, där Schiff hyllade Trotsky, “

han var den vi hade hoppats på och strävat efter alla dessa år.

1916 året före den ryska revolutionen blev internationalisten Leo Trotsky utvisad från Frankrike, officiellt på grund av hans medverkan i Zimmerwald-konferensen, men också på grund av uppviglande artiklar skrivna för Nasje Slovo, en ryskspråkiga tidningen som trycktes i Paris.

I september 1916 blev Trotsky artigt eskorterad över den spanska gränsen av franska polisen. Några dagar senare arresterade polisen honom i Madrid. Därefter fördes Trotsky till Cadiz, sedan till Barcelona för att släppas ombord på spanska transatlantiska ångbåt Montserrat.

Trotsky korsade Atlanten och landade i New York den 13 januari 1917. Där kom han omhändertas av finansmännen Jacob Schiff och John Rockefeller. Trotsky kom att bo med sin familj i en lägenhet med telefon och kylskåp, vilket på den tiden var extraordinärt och kostsamt. Trots en inkomst på endast $ 12/vecka hade han en egen chaufför och for med en egen limosine till Schiffs residens för planering. Han ville veta hur det gick 1905.

Trosky verkade som journalist och skrev artiklar i ryska Novy Mir. Det råder inga som helst tvivel genom de undersökningar som nu finns att Trotskys familj och hans rebellgrupp var finansierade av Wall Streets finanskungar. Allt var förberett under en lång tid. Rebellgruppen kunde träna gerillakrigföring på Rockefellers ägor.

Valet av Lenin

Nikolai Lenin (Vladimir Iljitj Ulyanov, 1870-1924) var en rysk revolutionär och student till Marxs ideologi. Han var ute efter hämnd efter sin äldre bror, Alexander, som blev hängd år 1887 tillsammans med fyra kamrater för  planen att mörda tsar Alexander II, farfar till Nikolaj II

År 1887 började Lenin på Kazans universitet och anslöts sig där 1889 till en Grand Orient-grupp, där Marxs lära studerades. Detta är en metod att organisera grupper intill  universiteten som en bas att rekrytera och att sprida tänkandet. På samma sätt sker detta i USA där dessa grupper kallas för ‘sociala klubbar’. Härifrån börjar karriären till toppen i samhället. 

1906 hade Lenin valts till partiordförande för den bolsjevikiska fraktionen. Lenin ansåg för att genomföra en omdaning av samhället måste detta ske genom professionella revolutionärer yrkesrevolutionärer.

En intellektuell elit skulle slåss för arbetarnas sak, och de skulle göra det genom underjordisk aktivitet, genom flygblad och agitation. Lenin ansåg att vanliga arbetare och bönder aldrig skulle kunna genomföra den totala omdaning av samhället som enligt honom behövdes, eftersom de hela tiden skulle försöka nå kortsiktiga förändringar inom det rådande systemet. Kapitalismen hade heller inte nått så långt i Ryssland som i väst för att starta revolutionen. Fienden måste vara identifierad. Tsaren gjordes till fiende.

Mot detta fanns mensjevikerna – den ryska socialdemokratin – strävade mot en parlamentarisk republik där de medborgerliga rättigheterna kunde tryggas, och där arbetarklassen kunde arbeta i opposition tills dess att de var starka nog att ta över makten. Lenin blev nedröstad och lämnade kongressen. En annan tvistfrågade ledde till att även andra lämnade kongressen. Lenin ansåg därmed att hans rörelse tillhörde majoritetsmännen (bolsjevikerna).

Mensjevikerna ansåg han tillhöra minoritetsmännen.

1907 flyttade han till Finland av säkerhetsskäl. Han hade övergivit tanken att lyckas med en revolution. Han fortsatte att resa genom Europa – troligen vandrade han över Bottenhavets is 1908 – och deltog i många socialistiska möten och aktiviteter, däribland Zimmerwaldkonferensen 1915.

1914 flyttade Lenin och hans fru Nadja till Bern och 1916 tog de sig över till Zürich. I mars 1917 kom ett helt oväntat besked om “februrarirevolutionen” som brutit ut i Petrograd. Tsar Nikolaj II hade abdikerat.

Lenin rekryterades av Tyskland då de ville stänga östfronten i VK I och sluta fred med Ryssland. Trots att Tyskland är i krig med väst och USA, sker denna överenskommelse. I finanspolitiken upphör nationella hänsyn och hänsyn till medborgare.

Första världskriget 1914-1918

Skottet i Sarajevo 1914 var en provokation för att starta kriget. Ryssland tvingades genom sin allians med Serbien in i kriget, då kejsardömet Österrike-Ungern förklarade krig mot Serbien. Den 28 juni 1914 mördade Gavrilo Princip den österrikiske tronföljaren, ärkehertig Franz Ferdinand, samt dennes hustru Sophie. Han tillhörde serbiska organisationen Svarta handen, som är en serbisk hemlig och terrororganisation

Detta ledde till att kejsardömet Tyskland förklarade krig mot Ryssland. Ryssland led länge av sviterna av kriget mot Japan och många års terroraktiviteter. Kriget skapade än mer svält och oro. Reformering av samhället avstannade. Tsaren Nikolaj II tvingades abdikera i februari 1917 enligt den julianska kalendern.

Okotoberrevolutionen (8 nov) kom för att stänga Östfronten

Tysklands utrikesminister i Weimarrepubliken Ulrich von Brockdorff-Rantzau skriver ett brev till inrikesministeriet i Berlin den 2 april 1917 i syfte att stänga Östfronten i kriget med Ryssland. Ett tvåfrontskrig i öst och väst samtidigt var övermäktigt  för Tyskland. Brevet lyder:

Vi måste genast försöka att i Ryssland åstadkomma ett så omfattande kaos som möjligt. Samtidigt måste man undvika att synligt blanda sig i den ryska revolutionens gång. Men i hemlighet borde man göra allt för att utöka motsättningarna mellan de moderata och extrema partierna, ty vi är ganska intresserade av de sistnämndas seger, eftersom statskuppen då bleve en oundviklighet.”

När den första “ryska” revolutionen utbröt i mars 1917  – februari den julianska kalendern, befinner sig Lenin i landsflykt i Schweiz. Han blev fullkomligt tagen på sängen och vägrade först tro på nyheterna, vilket visar att Lenin var en andraplansfigur utan verkligt inflytande på händelseutvecklingen. maktstrid.

Tyskland och Lenin

Lenin förhandlade med det tyska överkommandot med stöd av Max Warburg , bankir för Warburg-banken i Frankfurt , också chef för hemliga polisen i Tyskland och bror till bankirerna Paul och Felix Warburg, i Weells Fargo och Kuhn-Loeb & company USA. Paul  var av en dem som var idémakare ntill bankkartellen Federal Reserv Banks 1913. USA:s centralbank. Hela nätverket finns på plats.

Lenin och hans hustru och 32 andra bolsjevikerna skulle resa genom Tyskland till Sverige, där han skulle plocka upp pengar som hölls i förvar AB Nya Banken i Sverige genom bankiren Olof Aschberg.

Den 4 april meddelade Lenin tyska regeringen att han var beredd att återvända till Ryssland. Hans resa godkändes av kaiserns rådgivare, kanslern Bethmann-Hollweg och statssekreterare Arthur Zimmermann. 

Han sattes på en förseglad järnvägsvagn med över 5 miljoner dollar i guld från den tyska regeringen och när de anländer till Petrograd, skulle han få sällskap med Trotsky och Stalin.

Lenins resa ansågs så viktigt, att kronprinsens tåg fick göra ett två timmar långt uppehåll i Halle för att låta Lenins tåg passera. I Berlin gjorde man ett uppehåll och Lenin fick nya instruktioner från tyska UD. Ryssland skulle bli så svagt att det inte skulle finns någon civil och demokratisk kraft kvar att resa sig och leda nationen i en framtid. Ett envälde skulle formas, förtrycka och utplåna.

Miljoner avrättades. Lenin och Trotsky var utsända bödlar.

Den tyske kejsaren fick vetskap om operationen, som delvis bekostades av hans regering men först sedan Lenin anlänt till Ryssland. Övrigt kom från bankhus i väst.

Den 13 april 1917 anlände Lenin till Stockholm och togs emot av borgmästare Carl Lindhagen, redaktör Ture Nerman och riksdagsman Fredrik Ström. Det rapporterades även att han där  köpt en kostym på varuhuset PUB i Stockholm.

Han avreste samma dag till Finland och sedan till Petrograd.

På en av Petrograds järnvägsstationer höll han  ett politiskt tal för dem som kommit att möta honom. Hans ankomst radikaliserade bolsjevikernas politik gentemot den provisoriska regeringen. Han talade om visionen.

Sovjetunionen. Proletariatets diktatur.

Den nya staten utformades som en uionen arbetarråd (sovjeter) som “proletariatets diktatur”.

Organisationen  hade funnits redan hos Karl Marx men får här innebörden av ett styrande elitpartiet. En förtrupp skulle kontrollera alla samhällets centrala funktioner för att driva igenom revolutionen och slå ner allt motstånd.

Det innebar att även utplåna all “borgerlig girighet”. Ingen rätt eller frihet för en personlig del gällde. Staten skulle vara den nya sanningen och rättvisan. Detta passade finansmakten. Staten ägde allt inkl folket som blev ett produktionsmedel i en  industriella revolution. Men varken teknik, kunnande eller medel fanns hos dessa revolutionärer att bygga upp supersaten om inte hjälpen fanns utifrån.

Lenin  lovade att sluta fred med Tyskland om han kunde störta den nya ryska regeringen. Hans stridsrop var:

All makt till  sovjeterna!

Sovjetunionen kom att bestå av delrepubliker, som styrdes av minoritetsgrupper som förhindrade civilt och deokratisk framåtskridande. Planhushållningen skapade en enorm byråkrati. På 90-talet  fanns det  ca 25 milj, byråkrater som styrde landet. All utveckling och mål styrde uppifrån i 5 års planer.

USA och Trotsky.

Trotsky fanns i mars i USA med en rebelltrupp värvad av Jacob Schiff, som utbildas på magnaten John Rockefellers ägor. Trotsky fick med sig $20 miljoner för den ryska kuppen.

Planen kunde ha kraschat. Den 27 mars 1917 kunder den 37-årige Trotsky med sin familj och 275 internationella terrorister och äventyrare påbörja resan från New York på fartyget SS Kristianiajjord till Europa för att slutföra “revolutionen” i Ryssland. Innan detta utbröt “Julirevolutionen” ett innebördeskrig om den  politiska makten.

 I kanadensiska Halifax kvarhölls fartyget.  Det hade nämligen utfärdats en internationell arresteringsorder på Trotsky. Men efter diplomatiska påtryckningar från amerikanska utrikesdepartementet fick Trotsky resa vidare på ett amerikanskt pass, Det var på president Wilsons önskan att Trotsky skulle friges.

Detta hela syns som en paradox. Storbritannien och Kanada deltog vid denna tid i första världskriget på Rysslands sida mot Centralmakterna. Bolsjevikerna Lenin och Trotsky gjorde ingen hemlighet av sina planer att gripa makten i Ryssland och därefter villkorslöst avsluta kriget.

 Om så skedde, skulle Tyskland sluta separatfred med Ryssland och därmed kunna föra över mängder med divisioner till västfronten och sålunda förstärkt fortsätta kriget mot de västallierade, däribland britter och kanadensare. Det skulle förlänga kriget med flera månader och medföra tiotusentals allierade soldaters död.

Det visar närvaron av en makt bakom dörrar.

Bolsjevikernas bankir. En svensk.

En person skötte kontakterna mellan de tyska finansiärerna och bolsjevikerna, var Olof Aschberg  som kallades för bolsjevikernas bankir. Han ägde AB Nya Banken, som han grundat i Stockholm 1912. vilken senare bytte namn till Svenska Ekonomibolaget. Han är farfar till journalisten Robert Aschberg.

Oraken var att Nya Banken placerats på de allierades svarta lista för sin finansiella verksamhet till förmån för Tyskland,. Som svar på svartlistning, ändrade Nya Banken namn till Svensk Ekonomiebolaget.

Aschberg främsta verksamhet i New York, enligt New York Times (den 4 aug 1916), var att förhandla fram ett $ 50 milj lån för Ryssland med en amerikansk banksyndikat ledd av Stillmans National City Bank. Aschberg säger:

… uppvaknandet som väckts genom kriget öppnar upp för amerikanskt kapital och amerikanskt landsomffatande affärsinitiativ, med när kampen är över. Det finns nu många amerikaner i Petersburg som är  företrädare för företag som håller kontaken. När förändringen kommer en stor amerikansk handel med Ryssland begynna, .(Wall Street och Ryska revolutionen, kap 4, A Sutton, http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/chapter_04.htm)

Han fick av den anledningen smeknamnet Den röde bankiren. Aschberg hade också en tid goda affärsförbindelser med Sovjetunionen och grundade Ryska handelsbanken i Moskva 1921. Åren 1922-1924 var han chef för den sovjetiska banken Ruskombank.

1933 donerade Aschberg över 200 ryska ikoner till Nationalmuseum. Han hade fått ikonerna av den kommunistiska regimen efter deras förstörelse av kyrkor. Före Aschbergs donation hade Nationalmuseum fyra ikoner i samlingarna

Olof Aschberg förklarar i sina memoarer att samarbetet med Sovjet varit ‘förtroendefullt’ och att ‘det som Sovjetunionen uträttat övergår hans djärvaste förväntningar’.

Oktoberrevolutionen 1917

Bolsjevikpartiet mobiliserade och organiserade folket till att besegra Kornilovs revolt, som då pågick.. Det Röda gardet i Petrograd bestod med ca 25.000 soldater. De fick stöd från de baltiska sjömännen, järnvägsarbetstagare, arbetare i Moskva, Donbas och Uralbergen. Kornilovs revolt försvagade den provisoriska regeringen. Med Kornilovs misslyckade kupp kom bolsjevikernas popularitet med sovjeterna att öka betydligt.

Den 5 september antog bolsjevikernas resolutionen om frågan om regeringsmakten. Bolsjevikerna vann majoritet i sovjeterna i Brjansk, Samara, Saratov, Tsaritsyn, Minsk, Kiev, Tasjkent, och andra städer.

Den 25-27 oktober (julianska kalendern) 1917 inledde bolsjevikerna nästa steg.  Kerenskij-regering i Petrograd hade nästan inget stöd i staden. Endast en liten styrka, som kallades Women’s Death Battalion, var villig att kämpa för regeringen mot bolsjevikerna, men denna styrka också gick över till revolutionen utan att avfyra ett enda skott. Det tog mindre än 20 timmar innan bolsjevikerna hade tagit över regeringsmakten.

När bolsjevikerna Lenin och Trotsky, tog makten den 8 november 1917, var det en fredlig maktväxling. Någon stormning av Vinterpalatset ägde aldrig rum annat än i den senare sovjetiska mytologin.

Den 7-8 november 1917 skapade bolsjevikdelegaterna sovjetstaten under ledning av “Folkkommissariernas råd” i vilken Lenin utsåg sig till ordförande. Den ryska revolutionen utbröt 7 november 1917 i S:t Petersburg och 12 november i Moskva. Revolutionen pågick cirka 10 dagar och bestod i att de bolsjevikkontrollerade arbetare- och soldatsovjeterna avsatte den provisoriska regeringen vars siste regeringschef var Alexandr Kerenskij.

Trotsky tackar nu för hjälpen. I november 1917 körde rödgardister en lastbil till Imperial Bank och förde bort tzarfamiljen Romanoffs guld och juveler. Guldet transporteras senare direkt till Kuhn, Loeb Co i New York.

”Ledande var bankiren Olof Aschberg, som genom sina kontakter tog emot cirka 500 ton konfiskerat guld under åren 1917-1921. Guldet smältes om i Stockholm, och fick svenska insignier där tidigare de tsarryska hade suttit. På så vis gick det inte att spåra. Aschberg deltog senare i försäljningen av tsarryska juveler på europeiska auktionshus, och hans egen samling av ryska ikoner hörde till en av världens mest exklusiva”, skriver Martin Kragh i Expressen.

Martin Kragh är ekonomie doktor och forskare vid Uppsala Centrum för Rysslandsstudier och Handelshögskolan i Stockholm.

När revolutionen var genomförd kom ett tackbrev till president Wilson från sponsorerna:

Dear Mr President:

Jag är i sympati med den sovjetiska statsformen som bäst lämpad för det ryska folket …

Brev till president Woodrow Wilson (17 okt 1918) från William Lawrence Saunders, ordförande, Ingersoll-Rand Corp, regissör, American International Corp, och vice ordförande, Federal Reserve Bank of New York

Resultatet av kommunismen i världen

Omedelbart efter statskuppen lät Lenin upprätta en hemlig polis, tjekan, under ledning av Felix Dzerzjinskij som började rensa ut motståndare och döma dem till döden, kasta dem i fängelse eller förvisa dem till Sibirien.

Dödslistor upprättades För detta krävdes inte att man gjort sig skyldig till något som stämplades som brott Det räckte med att man var klassfiende.

I januari 1918 undertecknade Lenin en ukas som innebar att den skadliga “ohyran” på landsbygden skulle utrotas. Alexander Solzjenitsyn har räknat upp vilka som innefattades i denna beteckning:

 • tidigare medlemmar av byråden
 • husägare, läroverkslärare
 • präster, munkar och nunnor
 • pacifistiska tolstojaner osv,

 

Medan det fanns 15 000 tjänstemän i tsarens hemliga polis, ingick i slutet av 1920 250 000 man i tjekans led. Under tsarväldets sista år utfördes i medeltal 17 dödsdomar årligen; 1918-19 rörde det sig om 1 000 människor per månad. Det fanns en förintelse före förintelsen. Ovan detta är revolutionen ett beställningsverk från väst.

Ett enorm lidande spreds med svält under 1920-talet. Revoltionen kunde slutar här.

Lenin kristalliserat denna medvetenhet under den tionde kongress ryska kommunistpartiet:

Utan hjälp av kapitalet blir det omöjligt för oss att behålla proletär makt i ett otroligt förstört land där bönderna utgör den överväldigande majoriteten – och, naturligtvis, för detta stöd av kapital kommer detta naturligtvis pressa oss på hundratals procent.. Detta är vad vi har att förstå. Därför antingen denna typ av ekonomiska förbindelser eller ingentin

Den största ordern  under 1919-20 kontrakterades med Morris & Co, Chicago Meatpackers om 23 000 ton av livsmedel, värderat till cirka 10 miljoner dollar. Sedan följer en rad på maskiner, kläder, stövlar, tryckutrustning…

Guld var den enda praktiska medlet som Sovjetunionen kunde betala för sina utländska inköp och till de internationella bankirerna som var ganska villiga att underlätta sovjetiska guld transporter. Ryska guld export, främst kejserliga guldmynten, startade i början av 1920 via Norge och Sverige. Dessa lastas sedan till Holland och Tyskland för andra delar av världen destinationer, inklusive USA.

För att maskera allt kom Sverige att smälta ryskt guld med en svensk stämpel på begäran av svenska banker eller andra svenska verksamher som hanterade guld. Här finns en grundläggande kontakt mellan svenska banker och Guaranty Trust Company i USA, som kontrollerades av Rockefeller och JP Morgan. En styrelseledamot i i Guaranty Trust är Averell Harriman, som senare blir ambassadör i Moskva.

http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/chapter_09.htm#GERMANY AND THE UNITED STATES STRUGGLE FOR RUSSIAN BUSINESS

De kontakter USA byggde upp 1917 och senare handlade om personliga finasiella mål. Kontakter byggde upp 1917 med “Röda Korset” som täckmantel.

Det fanns absolut inga möjligheter att utveckla en superindustri eller supermakt under dessa vilkor. Inget tekniskt kunnade fanns, Inga medel. En utveckling kom från väst. Obegripligt men en taktik att skapa en fiende för att förändra världen i kamp och konflikter. Idag är kapitalismen och kommunismen officiella bundsförvanter i Kina sedan 1989.

 

Ett ateistiskt och industriellt system i tyranni utvecklades. Kyrkan, kristna och oliktänkande förföljdes och mördades. Ett fasansfullt våld, terror och avrättningar genomfördes på den ryska befolkningen. En gränslös blodsutgjutelse. Begåvade intellektuella kunde snabbt genomskåda detta brottssyndikat. En av många är Alexandr Solzhenitsyn.

Den röda terrorn blev så vida spridd. Fanan är färg i blod. De grymheter som användes av t.ex den judiska tjekan är omöjlig att återges till fullo. Den vita arméns gärningar, strejker, bybor  som vägrade lämna över säd från skörden, etc. blev omedelbart avrättade.

Antal mördade människor i fd. Sovet är allt från 25 till över 60 miljoner människor. Det ledde Ryssland och nationer till en total och kollektiv underkastelse av människor till ett industriellt samhällssystem. Endast staten och dess ideologi var sann. Staten var gud. Revolutionen når Östeuropa, Kina, Afrika, Centralamerika och länder i Asien som Kambodja, Vietnam och Nordkorea.

KOMMUNISMEN SOM ANTITESEN TILL KAPITALISMEN.

Det kalla kriget. Sovjet som världsfienden

Vår historia innehåller ett partnerskap mellan internationell monopolkapitalismen och internationella revolutionära socialismen till ömsesidig nytta. En paradoxal och ofattbar logik.  Att härska genom att söndra för oss till Machiavellis härskarprinciper. Kommunisttiden är det grövsta dåd som begåtts mot mänskligheten. Överträffar Hitler. Domen är fruktansvärd mot läran. Men allt är ett beställningsverk. Vad är då inte kapitalismen??? Allt sker för en materiell världsutveckling

Historikern och professorn Harold Pease berättade i sin artikel “The Communist-Capitalist Alliance” om hur den ryske nobelpristagaren Alexandr Solzhenitsyn vid ett framträdande på Washington Hilton den 30 juni 1975 höll ett synnerligen avslöjande tal. Solzhenitsyn berättade om “existensen av en otrolig allians”, nämligen den mellan ledarna i kommunistländerna och länderna i väst. Han avslöjade att de stora kapitalisterna i USA hade hjälpt Lenin under revolutionens första år och sedan fortsatt hjälpa kommunistledarna under 1900-talet. Vidare sa han:

Om det inte hade varit för stödet från väst så skulle de ryska massorna kunnat kasta av sig kommunismen flera gånger. De viktiga projekten i de första femårsplanerna byggdes enbart upp med amerikansk tekonologi och material. Till och med Stalin erkände att två tredjedelar av materialet därefter kom från väst, så om Sovjet har kraftfulla militära och polisiära styrkor som används för att krossa vår rörelsefrihet så har vi västerländskt kapital att tacka för det också”.

Sovjetunionen har inte kunnat göra några ekonomiska framsteg utan tillgång till de västerländska teknikföretagen. Faktum är att Stalin själv sade detta till USA:s ambassadör i Moskva Averell Harriman 1944. Harriman var under flera decennier väl förtrogen med USA:s politiska syften. Han måste har enkelt känt till Sovjetunionens beroenden av den västerländska teknologin.

Här är ett utdrag ur en rapport av ambassadör Harriman i Moskva till State Department, daterat den 30 juni, 1944:

Stalin hyllade den hjälp som utförs av USA för den sovjetiska industrin före och under kriget. Han sade att omkring 2/3 alla de stora industriföretag i Sovjetunionen hade byggts med USA:s hjälp eller genom tekniskt bistånd

Stalin kunde ha lagt till att den sista tredjedelen inom sovjetiska industrin hade byggts upp av brittiska, tyska, franska, italienska, finska, tjeckiska och japanska företag.

Nu när Harrimans officiella biografi studerats om hans karriär  bl.a inom Nato, Mutual Security Agency, State Department, utrikespolitiken osv visar det sig att Harriman aktivt drev framåtskridandet för en militär uppbyggnad av USA. Men om Sovjetunionen ansågs vara en fiende 1947 till USA, då fanns det inget anledning att bygga upp ett massivt försvar.Alt stöd kunde dessutom avbrutits.

Averell Harriman var son till en förmögen järnvägsfinansman, E. H. Harriman. Han studerade vid Yale där han också var medlem i Skull and Bones-sällskapet. I detta sällskap finns familjen Bush som tillhör republikanerna. Så även här finns dubbelspelet.

Bakom finns kampen. Två krafter som bekämpar varandra i en materiell i tes och antites. En kamp som river ned sociala och politiska strukturer.

Syftet är erövra världens tillgångar och kontroll. En liten grupp finns bakom i finansvärlden. De ser kampen från ovan som en “tuppfäktning”. Krig och revolutioner är en lönsam krigsaffär. Likaså finanskriser som ger tillgång till billiga konkursbon och erövring av banker. Detta har vi sett ske i Sverige .

Kalla kriget upphör 1989. Dödsfienderna förenas i Kina. En ny fiende gäller efter 911. Bakom finns vägen till Persiska viken och det som är Euroasien.

“I takten med Asiens ekonomiska utveckling som redan genererar enorma krav att finna och utveckla nya energikällor, är det känt att i länderna i Centralasien och Kaspiska havet har reserver av naturgas och olja som gör att källorna i Kuwait, Gulfstaternas, Mexiko eller Nordsjön blir dvärgar. Zbigniew Brzezinsk, 1973, fd. rådagivare till President Carter

 


Källor

Wall Street and the Bolshevik Revolution av Antony C Sutton 

http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/

 • Källmaterial om rysk historia, Europa och första världskriget.
  Tidsfakta och händelser som anges är hållplaster och pusselbitar i en utveckling, som kan återfinnas
 • Biografi om Lenin och Trotsky
 • Jurij Begunov, Secret Forces in the History of Russia, S: t Petersburg, 1995, sid. 138-139
 • “The Communist-Capitalist Alliance” , Harold Pease
 • I amerikanska UD:s arkiv finns det ett dokument (nr 861.00/5339), vilket avslöjar att Jacob Schiff, som var en mycket inflytelserik person inom den hemlig internationella kretsen B’nai B’rith, och hans kumpaner Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff (son), Isaac Seligman och andra ]

 

 Prof Antony C Sutton i en intervju:

 

Paralleller SSR och EU

Unionen3

 

 

 

Det här inlägget postades i Bank- och finanskriser, Marx, ryska revolutionen, Ryssland, Systemfel. Bokmärk permalänken.