Inflationens och krisernas moder. Den ofullständiga ekonomin

 

Inflationens orsak börjar i produktionen av sedlar enligt systemet med båkdelsreserver. Dollarn har  fungerat som en världsvaluta som styrt andra valutor genom tider. Den har överproducerat av USA:s centralbank genom krigen och som spätt ut köpvärdet, som har öka priser och därmed lönerna. Analysen har varit otillräcklig och löneökningar har bedömts vara den enda orsaken. Botmedel skulle vara en jämviktsarbetslöshet.

För små penningvolymerna skapar konjunkturnedgångar. I privata händer med egna syften blir det oerhörd makt som kan gå väldigt snett.

Den ofullständiga ekonomin

Hela ekonomins avsikt som hushåll är välfärd och ett samhällsbygge för det gemensamma bästa

Den marknadsekonomiska modellen som härskar utesluter och leder fel  när den  saknar villkor, etik  och ansvar för

 • alstring av nya pengar och räntepolitiken för allas bästa
 • hållbart naturkapital, hushållet av ändliga resurser
 • de nödvändig livsvillkoren och välfärden för  människan som  den primära skapande orsaken till samhällets, ekonomins civilisationens utveckling. Allt nytt kapital är ett resultat för framåtskridande
 • hushållet av resurser för samhällsbygget och det gemensamma bästa
 • den internationella solidariteten för mänsklig utveckling, fred och rättvisa

Dessa villkor finns inte med i “marknadsekonomin” och är reducerat till marknadens villkor. Ekologi och välfärd är förutsättningar

Bankrevolutionen

Sedeln utvecklades genom pantkvittot som betalningsmedel.

Så småningom upptäckte guldsmederna att endast en bråkdel av insättare kom in och krävde sitt guld vid en avtalad tidpunkt.

Guldsmederna lurade systemet. Man utfärdade “nya” pantkvitton utan att det fanns en full täckning för summan. Detta kom att bli “fractional reserve banking” – en bankverksamhet baserad på bråkdelssreserver.

De blev övertygade om att de skulle kunna låna ut upp till 10 gånger beloppet som de hade i sitt sparande.

Systemet bygger på följande. Guldsmeden betalade ut

 • 6% ränta på guldvärdet till insättaren.
 • Sedan lånar guldsmeden  ut pengar genom falska bankkvitton med 6 % i ränta till låntagare.
 • När guldsmeden lånar ut tio gånger mer än vad som var deponerat hos honom hade han förtjänat  60% i ränta och insättaren fick 6 %. Detta i guld eller silver.
 • Guldsmederna kunde göra astronomiska summor pengar genom att låna ut pengar,

England var i slutet på 1600-talet efter 50 års krig strandsatt.

Engelska regeringens tjänstemän kom med mössan i handen till penningväxlarna för lån som behövdes för att fullfölja sina politiska syften. En deal görs.

Penningväxlarna kommer överens om att lösa detta problem i utbyte mot att regeringen sanktionerar en privatägd riksbank som skulle kunna utfärda pundsedlar ur intet.

Bankens bedrägliga namn blev Bank of England för det enda syftet att lura allmänheten att tro att det var en del av regeringen.

Bank of England skulle erbjuda England statslån i engelska pund, så länge de säkrade skulden genom en direkt beskattning av det brittiska folket. Detta la grunden till statsobligationerna.

Folket blev panten. Bank of England var inget mindre än en juridisk förfalskning av en nationell valuta för privat vinning. Varje land som skulle falla under kontroll av en privat bank skulle uppgå till inget annat än i en plutokrati. Detta kom att ske genom kolonialiseringen och erövringen av Amerika.

Lord Josiah Stamp, före detta chef för Bank of England 1928-1941 sa:

Det moderna banksystemet tillverkar pengar ur ingenting. Processen är kanske den mest enastående fingerfärdighet som någonsin uppfunnits… Om du vill fortsätta vara bankernas slavar och betala kostnaderna med ditt eget slaveri, låt då bankerna få skapa pengarna och kontrollera krediterna.”
Kongressmannen Louis T Mcfadden, USA, höll ett legendariskt tal 1932,

När Federal Reserve (USA.s privata centralbank 1913) gick igenom så insåg inte folk att ett världsomfattande banksystem sattes upp. En superstat kontrollerad av internationella bankirer och affärsmän som samarbetar för att förslava världen….“

http://www.afn.org/~govern/mcfadden_speech_1932.html

Privatbankerna – Bank of England och på Wall Street -var hetska motståndare till all form av en nationell ekonomisk frihet, där de nya nationella centralbankerna kunde ge ut pengar utan att betala ränta. Det gäller striden i historien i USA. Europa och andra länder.

Äkta eller skuldsedlar

Den övre är baserad på ett silvercertifikat – ett värde i silver. Den under är baserad å statsobligationer. Vad är statsobligationer. Det är en skuld staten tilldelar allmänheten att betala.  Systemet utvecklar nu olika former av värdepapper som blir en illusion om ett värde på banken eller börsen. Efterfrågan och verkligt värde är inte samma sak.

Sedlar från Federal Reserv saknar guld- eller silvercertifikatet. Fed-sedlarna är baserade på statsobligationer och blir skuldsedlar att betalas av USA:s medborgare.

Ju fler oäkta sedlar desto lägre värde gäller. En nytryckt Fed-dollar efter 1966 ökade BNP med $ 0,7. 2010 gick man back med – $ 0,5.

70-talskrisen

1971 försvinner guldfoten för dollarn  pga det dyra Vietnamnkriget. Ett valutakrig utlöses med rasande spekulationer som ger 70-talkrisen. Oljeprischocken kom som skulle kompensera valutaförluster.

Nyliberala krafter slog till och förklarade att hela krisen som födde arbetslöshet och negativa handelsbalanser berodde på nationer levde över sin tillgångar med sin välfärd.

SAF startar sin kampanj  “korståget mot välfärden”. Den gäller än idag. Hela generationer har fått till sig att den svenska modellen där arbete och människan var det primära för utveckling, förde oss till olycka. Svenska folket var mentalt handikappade enligt Reinfeldt 1993.  Idag rämnar värderingar i liberalismens frihet om väg till en individuell frihet utan ansvar och på andras bekostnad. Vägen om det valbara. Människan ställs inför klyftornas och individernas kamp. Marknadens frihet på naturens, samhällets och människornas bekostnad.

Bretton Woodssystemet reglerade mellan åren 1945 och 1971 växelkurserna för medlemsländerna i Internationella valutafonden. Genom världskriget har USA erövrat 80% av världens guld. Det byggde på principen om fasta växelkurser mot dollarn, som i sin tur garanterades i guld. Det kostsamma kriget i Vietnam bidrog till att USA lät dollarn flyta och drog sig ur systemet.

Kronofogden IMF

Internationella Valutafonden, International Monetary Fund, (IMF) verkar i nära samarbete med Världsbanken och G7-länderna (som nu är G20). Dollarn är en världsvaluta och styr alla andra valutor 1944-1971 genom det stora guldinnehavet.

IMF har i praktiken uppmuntrat en skuldsättning av länder med frikostiga genom att Fed kunde trycka nya dollar.

Finanskriserna blev som ett ekonomisk krig med skulden som vapnet som liknar en “ubåt” som sänder sin torped att sänka skeppen. Torpeden behöver inte vara i direkta pengar. Det kan räcka med att sprida ett ryckte om obestånd. Ett sådant rykte startade i Asienkrisen 1997.

Asienkrisen 1997

Asienkrisen var en finansiell kris 1997 som påverkade valuta-, aktiebörs- och andra tillgångspriser negativt i flera asiatiska länder, varav många tillhörde de länder som kallas “östasiatiska tigrar”, det vill säga de asiatiska länder som under större delar av 1990-talet haft en väldigt hög tillväxt.

En reformutveckling hade börjats Asien och länderna kunde agera mer självständigt. Viktiga naturtillgångar som ädelträ försökte man skydda från en okontrollerad exploatering. Ända fram till 1990-talet utgjorde de flesta sydöstasiatiska ekonomier ett relativt isolerat område för utländska investerare. Situationen behagade inte västerländska och japanska investeringsbanker och multinationella företag; när de såg de asiatiska konsumentmarknaderna explodera längtade de efter en obegränsad tillgång till regionen för att få sälja sina produkter och nyttja tillgångar.

Naomi Klein beskriver i Chockterapin 2002 förloppet i Asien. Krisen började som ett rykte att att Thailand inte hade tillräckligt med dollar för att hålla uppe kursen på sin valuta – fick den elektroniska hjorden att börja skena.

Bankerna krävde in sina lån och fastighetsnarknaden, som hade vuxit så snabbt att den hade blivit en bubbla, punkterades snabbt. Byggnadsarbetena avstannade på halvfärdiga köpcentra, skyskrapor och turistorter; orörliga byggkranar hängde över Bangkoks hårt trafikerade gator.. Startskottet för krisen kan sägas vara den 2 juli 1997, då värdet av den thailändska valutan Bath rasade.

Krisen hade anlänt till sydöstra Asien efter att ha drabbat Latinamerika redan 1994. Hittills låg växelkursen på 25 Bath per Dollar, men över natt förlorade den thailändska valutan över 25% av sitt värde gentemot USD. Indonesien, Sydkorea och Thailand var de länder som drabbades värst av krisen, men även Hongkong, Malaysia, Laos och Filippinerna drabbades. Kina, Indien, Taiwan och Singapore blev relativt skonade.

När flodvågen av lättrörliga korta pengar plötsligt bytte riktning Asien 1997 var det ett direkt resultat av detta slags spekulativa investeringar som bara hade legaliserats efter påtryckningar från väst. om man bara lät krisen förvärras skulle regionen dräneras på all utländsk valuta och asienägda företag skulle antingen tvingas stänga eller sälja sig till västföretag – vilket i båda fallen var förmånliga resultat.

Flera regeringar antydde att eftersom krisen orsakats av den lätthet med vilken pengar kunde forsa in och ut ur deras länder utan att något kunde bromsa flödet, vore det kanske meningsfullt att återinföra några barriärer de förkättrade “kapitalregleringarna”.

Kina hade upprätthållit sina regleringar och blev det enda land i regionen som inte fick sin ekonomi ödelagd av krisen. Malaysia hade återinfört regleringarna och de verkade fungera.

Internationella valutafonden (IMF) visade inget intresse för vad som faktiskt hade orsakat krisen. I stället var de uteslutande inriktad på hur krisen skulle kunna användas som hävstång.

Sedan Internationella valutafonden hade berövat tigrarna deras gamla sedvänjor var de nu redo strukturanpassningar

 • privatisering av grundläggande samhällstjänster
 • oberoende centralbanker gentemot staten
 • låga social utgifter
 • total frihandel

IMF stiftar reglerna till en räddning av de skeppsbrutna. Genom förmånliga lån på fastigheter startar en spekulation på fastighetsvärden och ett ökat risktagande.

Världskrisen 2008

Högkonjunktur åder under 80-talet!.

Alan Greenspan var ordförande för USA:s privatägda centralbank, Federal Reserve, mellan 1987-2006. Under denna tid lät han avreglera hela finansmarknaden och tillät så gott som räntefria lån till USA:s banker, vilket gjorde att bankerna i sin tur kunde låna ut till nästan vilka privatpersoner som helst, oavsett säkerhet.Stora belopp sparade i fonder med billiga pengar att belåna. Frikostiga lån utvecklades för t.ex husköp.

NINA-lånen. No income, No assets No problem. Låga bankräntor gjorde att huspriser steg och steg 10% per år.

Hus belånades för konsumtion. USA:s centralbank Federal Reserv kände riskerna, men vidtog inga åtgärder.
Samma sak gällde Sverige 1982 – 1992. Riksbanken lät krisen ske.

Vid sub-primelån ges inte lån i förhållande till värdet på de tillgångar som belånas. Ingen bedömning görs av låntagarens betalningsförmåga. Dessa lån syftade till att låntagare skulle kunna ta mer lån för att betala gamla skulder

President Clinton beslöt 1995 att bankerna skulle erbjuda $1 billion i krediter för subprimelån. President Clinton upphäver Glass-Steagal Act från 1933 som satte stopp för korrupt handel av värdepapper och spekulationer. Pandoras ask öppnar sig.

Banken Bear Stearn var först ut. Privata Fannie Mae och det likartade bolaget Freddie Mac ägde den federala rätten att ge lån och lånegarantier. De eldade på med 1000 miljarder dollar.

Långivarena har sedan sålt skuldsedeln t.ex till Bear Stearns som skapade nya (falska)  investeringsprodukter, en mix av huslån & värdepapper (structured investment vehicle). Produkt såldes sedan till någon fond med rika privatplacerare. Kreditinstitutioner förklarade dessa bostadsobligationer som säkra. En sådan fond som sålde var Carlyle, som kollapsade 2008. Den hade lånat 31 dollar på varje egen satsad dollar.

Banker och förmedlare tog ut provisioner i digitala vinster. Bonusar i mångmiljonbelopp togs ut av bankledningen baserad på värdeökningar som endast fanns i datorn. Ett självbedrägeeri

Fastighetsbubblan brast. Finanskrascher. Kalifornien förlorade 75% av fastighetsvärdet från 2007-2009. Lehmann Brothers och andra ekonomiska finanshus som kollapsade 2008 som skakade världen

Kraschade banker blir billiga konkursbon som övertas av den privatiserade finansindustrin efter räddningspaket från staten och skattebetalare.

 • JP Morgan Chase (Rockefeller/Rothschild) är den stora vinnaren efter kollapsen i USA. Den tar över Bear Stearns, Washington Mutual och alla banker som kommer att falla i USA.
 • Lehmann Brothers förvärvas av Rothschild Barclays PLC Bank i London
 • Sparbanken Northen Rocks. England, tas över över av Rothschild Barclays PLC Bank
 • Nordbanken blev Nordea i Rotschilds Inter-Alpha-grupp. Sverige fick pumpa in 65 miljarder i Nordbanken. Rånaren får betalt.
 • Aktörerna på finanshusen Wall Street och London startar lavinen och blev vinnare och tog över konkursbon. Finanskapitalismen verkar överstatligt.

Det här inlägget postades i Arbetslöshet, Bank och finans, Breton Woods, Casino-banker, Inflation, Marknadspolitik. Bokmärk permalänken.