Bristen på vårdplatser och rationalismens blindstyre.

Vardplats600

.

Leta säng och risken att  lägga in patienter på fel avdelning med fel vård. Så ser vardagen ut för många läkare på sjukhuskliniker som lever med platsbristen. Varannan vårdplats har försvunnit under de senaste femton åren. Sverige hamnar numera på sista plats i en internationell jämförelse över antal vårdplatser per invånare. Sverige har 2,7 vårdplatser. Sämre än USA, Spanien och övriga Norden.

I dag finns 25 000 sjukhusplatser i landet. Med snabb läkning hinner fler personer vårdas i de sängarna än i de 120 000 som fanns på 1970-talet. Decenniet då sängarna var flest.

Sedan kom hela angreppet på välfärdssamhället. 90-talets nedmontering sänkte Sverige på många sätt. I nästa steg finns något än mer som Alliansen vill genomföra. En totalt privatiserad vård. Finanskrisen under 2008 röjer väg som en nyliberal bulldozer.

Den produktiva vården och bristen på vårdplatser

Sjukvårdspolitiker har rationaliserat och skurit ned välfärden genom rationella metoder och utvecklad spetskompetens i Sverige t.ex inom kardiologi. För ortopeden på 70-talet krävde en höftledsfraktur trettio dagar på sjukhus. I dag räcker fem, sex dagar. Grå starr kan opereras på en timme och sedan kan patienten åka  hem. Fler åldringar får bo ensamma i ratioanlismens tidevrav eller med en minimal livskvalitet.

När DN besökte Karolinska sjukhuset i Solna, låg en kvinna och skrek i smärtor bakom ett skynke. Man väntade på en tolk medan läkare letade i ”Flödet” av sängplatser. Tid som förloras på patienters bekostnad. http://www.dn.se/nyheter/sverige/hard-kamp-for-en-sjuksang-i-sveriged

 

”Det handlar om en ständig ström av patienter som ska sorteras och prioriteras. Som ska dela på ändliga resurser med minsta möjliga lidande och helst varje åkomma på sin plats. Om det finns plats.”

 

“All väntande patienter prioriteras i en skala 1–5, där 1 är mest akut. Under kvällens gång kan siffran ändras beroende på patientens tillstånd.”

Bristen på samordning

Kvinnan som skriker bakom skynket får smärtstillande morfin och en gynekologisk specialist är på väg. Om det skulle vara ett utomkvedshavandeskap kan det vara livshotande. Den kvinna som ännu inte vet att hon har en pågående hjärtinfarkt får syrgas och elektroder och pulsmätare på kroppen. Prover tas och det är bara att vänta. Parallella och integrerade steg och analyser sker inte. Tid förloras.

Att samla all kompetens samtidigt med anhöriga kan dramatiskt korta ledtider och lidanden samt sänka kostnader för samhället. Det vet vi genom strokeprojektet på 90-talet i Göteborg.

En annan vårdfråga gäller patienter som behöver eftervård efter operationer kan nu hamna på fel avdelning genom platsbristen. Förlorad tid är en fiende. En man i SVT Debatt vittnade om sin opererade brutna fotled. I brist på vårdplats hamnade han på en avdelning för cancersjuka. Blodtillförseln i foten blev otillräcklig och muskler som styr foten tvinade bort. En livslång skada pga. av bristen på kompetens på avdelningen.

Men idén om att få vårdplatser är lika med en bra sjukvård verkar nu vara på reträtt. Kritiken från läkare är massiv och slutar i protest mot budgetar i Landsting som stryper vården, som skapar en misshushållning av resurser, ökad risk för vårdskador och en totalt dyrare och sämre vård. Mer pengar ges men dessa kan lika gärna gå till dyra bemanningsbolag för en resursförstärkning.

Attacken på väldfärdsstaten. Offentlig välfärd avvecklas. Materiell etik före mänsklig etik.

70-talets makroekonomi blev en bulldozer med en våg av ekonomiska och sociala samhällskriser. Valutakris, oljekris, negativa handelsbalanser, avregleringar i banker, fastighetskris och massarbetslöshet, orsakas av offentlig välfärd är den fabulösa syntesen. Kris och kaos har i alla tider varit metoden att riva samhällen.

Välfärden var världsekonomins rövare, säger nyliberalernas världsbyggare i väst. Det privata är den civila kraften för framtiden. En gigantisk lögnhärva. Banker skonas. Folken berövas livsvillkor.

Kvantitet och volym före kvalitet. Det ineffektiva och inhumana samhällets tillkomst.

Kostnadsjakten blev det primära för en ny överlevnad och framgång. Med den betraktelsen kan allt uppfattas som en kostnad och bli föremål för en bortrationalisering. Även investeringar som syftar till skapa nytt i ett kretslopp har behandlats som en kostnad. Allt ekonomisk förändring har en kvalitativ påverkan till nytta eller förlust.

husprisHöga vinstintäkter kommer före samhällsbehov som inom bostadsektorn. Knapphet inom en marknad bevakas i egenintressen, som hindrar att fler arbeten kommer till. Dyra hus är bankvinster med ökade skuldbördor. Bostadpriserna är över 70 % dyrare än EU

Detta utveckaldes under 90-talet att barnet sköljdes ut med badvattnet. Permitteringar skapade hål i brist på kompetens i kommuner och i näringslivet. Fordonsprojekt genomfördes med stora kvalitetsförluster som kostade miljarder att åtgärda i efterhand. Rationaliseringen blev en förlustaffär. Den stora tragedin var att hela ungdomsgenerationer hamnade utanför samhället med de sociala problem detta orsakade och nu sker.

Ökat personalslitage, stress och olyckor. Arbetsmiljöverket publicerade för år 2010 att 104 000 arbetsplatsskador registrerats. Drygt 28 000 olyckor ledde till att någon tvingades till sjukskrivning, och 9 000 arbetssjukdomar finns registrerade. 

Under 1990-talet blir arbetsformerna lösare. Distansarbete, deltidsarbete, frilansarbete, projektarbete mm. Ny teknik och informations- och nätverkssamhället växer fram med ett stigande arbetstempo. Tjänstesektorn dominerar arbetsmarknaden. Idag ca 74 %.

Rörligheten ökar liksom antalet korttidsanställd. Individen ställs inför att växla från arbetstagare till entreprenör. Dessa övergångar sker genom hela livet och pressen och kraven på den enskilda människan ökar måttet av utsatthet. (SOU 2003:21).  Ekonomins grund som en social och samhällsbildande funktion upphävs.  Pengar kommer nu först som orsak och är målet. I en rockard blir människor blir medlet och resursen. 

Budgetramar sätter gränser. Kvalitet, mänsklig rättvisa, jämlike och sociala ekonomiska sammanhang ersätts med magra organisationer, hårdare centraliseringar och mer storskaliga system. Stafettläkare kommer. Kontakten med medborgarna sker via automatiserade telefonväxlar.

Vägen är en ökad produktivitet. Fortare och mera per individ per minut, timme, dag eller vecka. Arbeten blir jobb i en systemstyrd värld. Ansvar demoleras i ett robottänkande. Nyttovärdet ersätts med volym. Kärleksgärningar som kostar mer tid, är ett olönsamt agerande. Personer i nöd är en ekonomisk fråga. Ambulanser kommer inte alltid och personer avlider. Det spar kostnader.

EkorrhjuletEkorrhjul har byggts som ökat prestation och stress. Nya sjukdomar kommer med 80-talet med fysiskt eller psykiskt utslitna människor från arbetslivet. Rehabtiden blir längre. 39  % av dem som slutar arbetslivet i förtid har psykisk ohälsa enligt  OECD. Sverige ligger på 3:e plats i världen.

Moderaterna bortrationaliserade 2007 en viktig verksamhet. Arbetslivsinstitutet var (1995-2007) ett svenskt nationellt forskningsinstitut och kunskapscentrum för arbetslivsfrågor.Vi har fått ett ineffektivare och mindre humant samhälle. Rätt arbetsmiljö ingår i effektiviteten.

Jobbskatteavdraget blev en metod att kväva välfärden och transformera pengaflöden till ett övre skick med ökade klyftor som en följd och inte för att göra samhället effektivare och rättvisare. Tvärtom har vi och EU genomfört en social nedskärningspolitik som gynnar ett internationellt och privat näringsliv.

Effektivitet handlar om rätt ändamål med rätt resurser. Mål rör alltid ytterst människor och det levande. Medlet är det materiella som stöd. Samarbete i nära kontakter kan vara långt mer effektivare än en volymstyrd vård. Ekonomi förvandlas till penninganhoppning i en exklusive skara och hos banker.

Industrisamhället är över men ett nytt byggs rakt in i tjänstemannasamhället. Individens produktivitet prioriteras. Jobb låses fast i ett systembygge enligt rationella regelverk och mekaniska systembyggen. Rationella värderingar i cynism. Även svårt sjuka ska jobba är mottot.

Onda cirklar bygges som skapar utslagning och fattigdom i en hel ungdomsgeneration. Investeringar i samhällsbygget kostar och skärs bort. Bostäder saknas. Infrastrukturens underhåll bromsas upp. Inhemskt näringsliv hamnar på fäfot, som skulle gett nya arbeten. Spetsföretag slukas av ett internationellt näringsliv. Vård, skola och apotek som är uppbyggda med skattemedel blev kassokor för riskapitalister.

En elitkår och lycksökare kan tälja guld på spekulation och uppköp av vård, skola eller apotek. Verksamher säljs på en marknad genom kortsiktiga ägarskap utan samhällsansvar Korrupta affärsmetoder och penningetik för oss till ett nytt slaveri för de mest utsatta. Mänskliga rättigheter påkallas först efter att vinstuttag säkras från fattiga länder. Man hänvisar till en god marknadssed och att en företagspolicy gäller och de skyller problemen på entreprenörer eller leverantörer som gör avsteg från uppdraget.

Det rationella paradiset. En mekaniserad värld.

Visionen om det rationella paradiset kommer ur 1600-talet och Upplysningstiden. Den mekaniserade världsbilden föds. Universum är en jättelik klocka. Människans förnuft är sanningsbäraren. Ur det kom rader av revolutioner och nya synsätt för en ny tid. En väg är röja bort de otrogna som hindrar världsbyggets ekonomi och makthavande.

Rationalismen är ett tänkande, där verkligheten förkrymper och förblindar. Allt som rör sig och bildar en relation med något eller som kan beskrivas som ett föremål i ett 3D-koordinatsystem, kan mekaniseras och förvandlas genom en digital teknik till mekaniserade och reglerade förlopp och databanker. I 3D-världen är allt ett föremål. Alla kvalitativa relationer förfaller som irrationella beteende i den mekaniserade världsbilden. Det nya och moderna innehåller det extrema. Är då naturen omodern, som inte följer med? Ja man kan undra En konflikt råder onekligen.

Piloter i flygmaskiner kan i 3D ersättas. Det har redan skett med drönarna i kriget mot terrorn.  Läkare kan ocks å de ersättas eller de kan utföra operationer på långdistans. Läkare kan bortrationaliseras. Alla kan bortrationaliseras om människan endast uppfattas som ett objekt. Det mänskliga omdömet om rätt väg förträngs. Värderingar som gällt försvinner. Rationaliseringen kan drivs hur långt som helst. En helt mekaniserad värld. Gener kan byggas om.

I Japan finns robotiserade mjukisdjur för gamla. De kan se ut, röra sig och låta som en liten fumlig hundvalp eller en ömkligt gnyende sälunge, som behöver vård och omtanke. Detta kan ersätta det emotionella.

Allt kan även förvandlas till en privat affär. Den konverterade ekonomi sätter kapitalets frihet före människors livsvillkor. Liberalism innehåller en materiell frihet som leder till en allsmäktig marknad i bankens och ägandets tyranni. Människan blir här en komponent som kan ersättas. Vad blir kvar? Människan är onödig och är en kostnad. Allt kan skäras ned och betraktas som en kostnad.

Kriget mot människan och samvaron

TerminatorÄmnet finns i litteratur och på film. Ekonomer och ledare talar under 1900-talet om en ny världsordning.

Orwells 1984 förvarnar om det som nu sker av en superövervakning. Alla är en potentiell fiende. De som är emot internationalismen är en fiende.

Kallocain av Karin Boye tar upp det nya tänkandet och människovärdet..

“Terminator” var en film om en varning från framtiden till nutid om en mekaniserad massförstörelse. Mekaniken hade tagit över allt beslutsfattande. Människan blev maskinernas fiende. De skulle förslavas. “Intelligenta” maskiner reparerade och reproducerade sig själva

En “humaniserad” robot kom från framtiden för att ta död på den som skapade det fördärvliga chipset och rädda den personen, en liten pojke, som skulle göra att världen överlevde. Världen skulle då få ett annat och fredligt förlopp.

Tanken om paradiset består i en längtan om och till det fullkomliga. Ett himmelrike. Se föregående artikel. Pengarna eller livet. SOS – Save Our Souls.

Leve det privatstyrda samhället, säger Alliansen

Framtidskommissionen, Alliansens skattefinansierade tankesmedjeprojekt, sakligt utformat av de nyliberala bekännarna, talar om demografiska förändringar. Kort och gott, vi kommer inte har råd med välfärden. ”Begränsningar av det offentliga åtagandet”, som det heter i inbjudan som förslag till lösning. När man skurit bort stora delar av välfärden kommer människor att tycka något saknas. De som har råd kan fixa en egen försäkring som de betalar själva. M bjuder in till ett seminarium om detta.

En bisarr transaktion. Plundrarna som rövat, ska investera för det privata styret.

 Trots USA:s svåra sociala och ekonomisk sitt vill M apa efter. Bill Clinton själv talat om de stora bristerna.

  • Privata försäkringsbolag ökar avgifterna då underlaget i målgruppen minskar.
  • De adminstrativa kostnaderna ökar
  • Sämre vård ökar klyftorna i samhället

http://www.alliansfrittsverige.nu/2013/05/m-ordnar-seminarium-om-hur-valfarden.html

 

 

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i 70-talskrisen, Ägarskap, Allianspoltik, Anarkokapitalism, avhumanisering, Ekonomi, Finanskrisen, Framtid, Hälsa, Människan och värdet, Nyliberalism, Privatisering, sjukvård, Sveket mot Sverige, Väffärdsstaten, Välfärd, Vård, Vinst, Vision. Bokmärk permalänken.