SOLIDARITETSRÖRELSEN. DEN FRIA KRISTNA VÄNSTERN. POLENS BEFRIELSEN FRÅN SOVJETMAKTEN

SolidaritetOm vi inte förkastar historien kan den bringa insikt.

Polen var sedan kriget ockuperat av Sovjetunionen och dess bundsförvanter i Kommunistpartiet, rådde vid början av 1968 en grå, tröstlös vardag med politiskt förtryck, utan hopp om att livet kunde bli bättre, vare sig ekonomiskt eller politiskt. Censuren släppte fram bara de böcker och skrifter som godkändes av Partiet.

Under våren -68 bröt i Europa en våg av studentdemonstrationer ut. De hade egentligen börjat året före, med Pragvåren och protesterna mot Vietnamkriget, och ledde vidare till majupproret i Paris och studentprotesterna i Stockholm i slutet av maj.

Den första efterkrigsgenerationen började studera just då och kastade sig in i den tidens stora politiska frågor med frenesi och engagemang och sökte skapa alternativ till den rådande ordningen.

I Polen inleddes studentoroligheterna i januari. Upproret började med en teaterföreställning tänkt som en hyllning till 50-årsjubileet av den ryska revolutionen. Pjäsen ”Dziady” (”Förfädernas afton”),

Polsk fackförening Solidaritet blev i början av 1980 den första oberoende och kristna fackföreningen i ett land som tillhör Sovjetblocket.

Solidaritet spreds i rasande fart genom Polens gruvor, varv och fabriker. Inom ett år hade Inom ett år hade organisationen 10 miljoner medlemmar. Halva befolkningen i arbete. Medlemmarna var trötta på att leva i ett land som dyrkade arbetarna. De längtade efter demokrati och självstyre.

Det utlöste massuträde från de kommunistiska partierna. Detta gav upphov till resning i hela östblocket. Det auktoritära systemet levde på folket och skulle hålla dem i schack.

Med hjälp av informationsmonopolet, makten över skolväsendet och över andra fostrande institutioner, genom att härska över kulturlivet, vill man slita människor! ifrån sanningen, från deras historia och tradition.

Man vill kapa banden till deras egen kultur, och i synnerhet till den kristna kulturen. Med hjälp av lögn och ensidig propaganda påtvingar man dem en världsåskådning och en hållning som förvandlar dem till viljelösa instrument

Med hjälp av ekonomiskt monopol och anställningsmonopol vill man i Polen göra medborgarna och ett folk till slavar.

Med hjälp av en utbyggd säkerhetsapparat skapar man terror och en atmosfär av fruktan som skall bryta ned allt motstånd. Så uppstår detta system, vars två pelare heter lögn och fruktan. Ja detta förhållande kan utvecklas det marknadsekonomiska samhället.

Polackerna kallar Johannes Paulus II för “Solidaritetens fader”. Solidaritet var den första fackföreningen i kommunistblocket som nu inte kontrollerades av en kommunistregim.

Slutligen ledde solidaritetsrörelsen till kommunismens fall i Polen och därefter i resten av Europa och Sovjetunionen.

Redan innan han satt i påvestolen utmanade han en gång Josef Stalin i frågan om kyrkans makt i Europa, varpå Stalin svarade: “Hur många divisioner har påven?”

Påvens enorma massmöten med 100 000-tals människor i Polen visade att kommunismens dagar var räknade.

Utan att kommendera en enda division hjälpte han till att störta regimer som militärt stod rustade till tänderna. Vi borde inse att upplysningens budskap inte är så universellt har velat tro.

Påven Johannes Paulus II gav sitt stöd till Solidaritetsrörelsen, som en fri vänster, blev dess store ledare. Har förmedlade pengar och utrustning för tryckeri. Gav sitt stöd för strejker men uppmanade till icke-våld.

Han var mentorn för Lech Walesva skeppsvarvsarbetare och utbildad till elektriker. 1967 anställdes han vid Leninvarvet i Gdansk.

Som vittne till den polska arbetarrevolten 1970 var han under hela 1970-talet fackligt verksam och kämpade för en fackföreningsrörelse, obunden till det styrande kommunistpartiet.

Att den katolska kyrkan inte nöjer sig med rådande förhållanden som i Polen framgår klart av dess sociallära. Den stadfäster människans roll och värde i samhället.

 “När människan arbetar och begagnar sig av produktionsmedlen i deras helhet önskar hon samtidigt att frukterna av hennes arbete skall komma i henne och andra tillgodo och att hon i själva produktionsprocessen skall kunna framstå som medansvarig och medskapande på den plats hon fyller.”,

Josef Tischner professor i teologi, fungerade även han som fackföreningens mentor med sina reflektioner kring arbetsetik och socialism, 
 

“Demokrati är den folkliga sanningens makt. Demokrati är att föredra därför att folket är bärare av sanningen, av en sann bild av verkligheten, eller åtminstone en som är mer korrekt än deras som befinner sig långt från vardagens möda,

Berlinmuren föll den 9 nov 1989 och Solidaritet blev den första oppositionsrörelsen att delta i fria val i Sovjetunionen sedan 1940-talet. 1991 upphörde Sovjet..

Kommentar

 Idag kan vi se att både den auktoritära kommunismen och världskapitalismen omformar samhället till ett ekonomisk system där de mänskliga perspektiven och banden förloras.

Polen lyckade förankra sig. Den kristna grunden blev en förutsättning till en sammanhållning. De kristna etiken vilar på att försvara livet och älska sin nästa som dig själv. Det borde ge vägvisning för samhällets utformning.

Det här inlägget postades i Arbete, Demokrati, Informationskriget, Jesus Kristus., Självständighet, Solidarietsröreösen, Vänster/höger. Bokmärk permalänken.