EN HISTORIA OM PENGAR OCH BANKER. DE SKULDFRIA PENGARNA OCH PENGAR TILL SKULD

1873_10kr-300x149

SKULDFRIA PENGAR

Ursprunget är ett betalningsmedel eller ett transaktionsmedel för att kunna byta tid, kunskap och arbete i varor eller i en nytta i arbeten.  Pengarna vidareförmedlar ett värde. Genom själva arbetet kom förnyelsen att frambringa föda, kläder bosättning, redskap, mm.

Mynten representerar i historien de skuldfria pengarna. Myntet myntades eller präglades i metall bar på sitt eget värde i sin egen vikt. Under medeltiden kunde i svenska städer prägla silvermark som var gångbara över hela Europa utan euro.

Ett väldigt enkelt system i en internationell handel.
• Kölnermark 233,85 gram
• Köpenhamnsmark 248,47 gram
• Skaramark 210,47 gram
• Stockholmsmark 204,62 gram
• Linköpingsmark 217,02 gram

USA-dollDollarspanska2arn härstammar ifrån de spanska silvermynten i valören 8 reales som var vanliga i Nordamerika innan Förenta staterna bildades. Det användes i Mexiko och Peru kallades här pesos och funnits där i cirkulation sedan 1500-talet och användes lagligt som ett betalningsmedel i Nordamerika fram till 1857. Mynten kunde delas i 8 delar. Kanterna var präglade så att inte oärliga handlare kunde skava bort silver från myntet obemärkt.

På amerikanska dollarna skrevs siffran åtta som bokstaven S med ett eller två lodräta streck, vilket lär komma från det spanska statsvapnet, som de två Herkulesstoderna med mottot Non plus ultra skrivet som ett S, som betyder: “ingenting däröver; det bästa i sitt slag, oöverträffad”. Detta blev dollartecknet $.

Ordet dollar härstammar från det tyska ordet thaler och motsvaras av det svenska ordet daler.

Myntets värde kunde på ett allsidigt sätt förankras till:

o mineralriket som guld, silver eller koppar
o växtriket värdet i tillgång på odlingsmark
o djurriket värdet i boskap

Med pengar som betalningsmedel kunde man ersätta byteshandeln och växlingen mellan olika slags av arbeten som mellan olika yrkesgrupper för jakt, fiske, odling eller hantverk. Ekonomin är till sin grund förenad med naturen.

Ekonomi-

Starka förenklingar har skett det ekonomin förvandlas till en penningansamling. Många talar om ekonomi som om det vore en bokföringssystem.Stora skador kan ske med en sådan rationalism. Kostnads- och vinstjakten kan utan helheten leda till enorma förluster. Ja allt kan bli berört. En dominoeffekt kan komma med sådana obalanser. Ekonomi innehåller en växelverkande process med natur, samhälle, människor och våra värderingar.

48. f. Kr. Julius Caesar tog tillbaka från penningväxlarnas befogenheter att mynta pengar och för att sedan själv låta prägla mynten till gagn för alla. Med denna nya, rikliga tillgång på pengar, etablerade han många stora byggprojekt och byggde stora offentliga arbeten. Det gav utveckling för Romarriket men också makt.

Endast nationen borde äga rätten att skapa NYA pengar. Den rätten försökte USA etablera redan 1690 och sökte bilda en nationell centralbank som utger dess pengar för att realisera den fria nationen. De unga kolonierna skrev ut papperspengar utan guld- eller silverfot. De kallades för Colonial Script som beskriver en nationell centralbank med rätt att skapa pengar för det gemensamma bästa

“I kolonierna vi utfärdar våra egna pengar. Det kallas för Colonial Scrip. Vi utfärdar dessa i rätt proportion till kraven från handeln och industrin som gör att produkterna passerar lätt från producent till konsument. På detta sätt skapar vi för våra egna sedlar. Vi kontrollerar dess köpkraft, och vi betalar ingen ränta av till någon.”, svarade Benjamin Franklin, 1763, Bank of England på frågan om det stora välståndet i Amerika.

Därmed skulle nationen slippa betala räntekostnader till en privat centralbank.

Riksbanken bildades 1688. Sveriges centralbank Riksbanken, med säte i Riksbankshuset, Stockholm, grundlades 1668 under namnet Riksens Ständers Bank. Banken grundades då Stockholm Banco (även kallad “Palmstruchska banken”) gick omkull år 1668 och köptes upp av Sveriges riksdag. Stockholm Banco var Sveriges äldsta bank, och den första europeiska bank som gav ut sedlar. Konkursen berodde på denna sedelutgivning och misstron efter grundaren Johan Palmstruchs bakslag fick till följd att det dröjde länge innan tillstånd gavs för ny sedelutgivning.

När Sverige införde kronan år 1873 bestämdes dess värde till 0,403225 gram guld. Guldmyntet nedan är från 1873. Denna summa kunde växlades in av Riksbanken ”vid anfordran”. Det måste alltså finnas täckning i bankens guldreserv för varenda sedel som trycktes. Det är den egentliga grunden för alla centralbanker.

Med guld- och silvermynten kunde man förr genomföra handel inom och utanför landets gränser.

SKULDPENGAR

Skulden är numera ett självklart inslag i ekonomin för att nya pengar skall komma i omlopp. En skuld innebär att det finns en fordringsägare och en som ska stå för skulden. Om det inte fanns några som är villiga att acceptera skuldbördan och räntebetalningarna för nytt kapital, skulle samhällsekonomin snabbt sluta fungera.

Bakom finns emellertid ett korrupt ekonomiskt och politiskt spel med djupa särintressen. Bankorgan med rätt att skapa pengar har genomför det mest listiga systemet att svindla nationers framtid.

Det har skett i historien på 4 sätt som beskriver världens listagaste svindel:

 • Skapandet av sedeln (skuldsedeln) och massproduktion av bl.a dollarn ur tomma intet.
 • Fractional reserve banking. Ca 10 % av penningvolymen säkras i en guldreserv. Dollarns guldreserv försvann 1971. Sverige har 0 % i reserv
 • Statsobligationer i stället för guldfoten. Folket blir skuldbärare, som bekräftar pengars sociala ursprung. Nu finns även en mängd värdepapper med dolda risker.
 • Marknadsvärdet  som skapar imaginära vinster som stiger och skapar skulder ur framtiden och som gett bobubblorna. Den skulddrivna ekonomin bygger på detta


Centralbanker kan dock inte skapa hur mycket pengar som helst. För mycket nya pengar riskerar att urholka värdet, köpkraften börjar minska, inflationen är ett faktum. Därför punktbevakar centralbankerna prisernas utveckling.

Samtidigt skedde en enorm avreglering av finanssektorn i hela världen vilket gjorde att banker kunde skapa nya typer av värdepapper och snabbt öka sin utlåning på en mängd olika sätt.

Penningväxlare har i historien skapat ett finansiellt och monetärt system som bygger på skuldpengar. Nya finansiella värden skapas genom någons skuldsättning och alla får på något sätt bära en del av bördan.

Denna bankrevolution att skapa pengar ur intet med ränta påbörjades på 1000-talet.

Sedan dess har en allt större andel av våra pengar skapats genom bankernas kreditgivning, det vill säga nya pengar har skapats genom utlåning. Finanssektorn har därefter utvecklats och vuxit i takt med att nya former av skuldförbindelser har uppfunnits och byggts på utifrån med en skuld som bas.

Finanslabben sätt att utveckla värdepapper med dold risk är mycket omfattande. CBO, CDO, CDS, CMO, MBS, ABS, CFD osv. Listan på trestaviga finansinnovationer kan göras mycket lång. Förteckningen över de som verkligen förstår sig på dem är desto kortare.

Recessioner och depressioner förekommer endast på grund av att centralbanker manipulerar penningmängden, för att få mer och mer ligga i deras händer och allt mindre hos folket. Vi kan se i historiens backspegel vad som har hänt.

Det privatägda bankväldet med centralbanker har i grunden skuldsatt världens nationer. Penningförbrukningen ökade genom olika slag av lån för samhällets och näringslivets utveckling, i konsumtionen och spekulationen på fastigheter och värdepapper.

Men även till den destruktiva verksamheten kring vapenhandeln och lån till revolutioner och krig under seklernas lopp. En lönsam affär för en exklusiv grupp människor utanför etik och ovan nationella lagar i en total laglöshet som tidens vampyrer. Inte bara detta utan också för att driva en politisk riktning för en kontroll av hela planeten.

Centralbankerna är utvecklade ur historiens växlingskontor. Här är en resa i den monetära historien

 

PANTKVITTOT SOM SEDEL

1024. Fractional reserve banking utvecklas. Äkta värden i bråkdelar. Runt 1000-talet blev guldsmederna penningväxlare och bankirerna. Istället för att frakta runt tunga guld- och silvermynt så pantsatte insättaren sina pengar hos guldsmeden, som förvarade pengarna i ett säkert valv.

Insättaren fick ett pantkvitto som kom att bli sedeln, en skuldsedel. Kvittot användes som ett betalningsmedel och kunde överföras till någon annan person utan underskift. Mottagaren fick rätten till guld- eller silverdepositionen. Pantkvittot blev bäraren av guldvärdet.

Guldsmederna insåg att alla insättare skulle inte hämta sin tillgångar samtidigt. De såg nu möjlighet att investera sina myntreserver i räntebärande lån och räkningar. Detta genererade intäkter. Guldsmeden kunde så låna ut pengar och gör förtjänst på en ränta.

Så småningom upptäckte guldsmederna att endast en bråkdel av insättare kom in och krävde sitt guld vid en avtalad tidpunkt. Guldsmederna lurad systemet. Man utfärdade “nya” pantkvitton utan att det fanns en full täckning för summan. Detta kom att bli “fractional reserve banking” – en bankverksamhet baserad på bråkdelsreserver.

De blev övertygad om att de skulle kunna låna ut upp til 10 gånger beloppet som de hade i sitt sparande. Systemet bygger på följande. Guldsmeden betalade ut 6% ränta på guldvärdet till insättaren. Sedan lånar guldsmeden ut pengar genom falska bankkvitton med 6 % i ränta till låntagare.

När guldsmeden låna ut tio gånger mer än vad som var deponerat hos honom hade han förtjänat 60% i ränta och insättaren fick 6 %. Detta i guld eller silver.

Guldsmederna kunde göra astronomiska summor pengar genom att låna ut pengar, som var baserade på korrupta kvitton rörande ett guld som inte existerade. Pengar som var skapade ur tomma luften med ränta. Den ultima lögnen och svindeln.

Guldsmederna upptäckte också att deras korrupta metod att skapa pengar kunde ge dem en kontroll över ekonomin och tillgångarna hos folket och t.o.m i nationen.

 

INFLATION OCH KRIS

Om kapitalet som cirkulerar i ett land är t.ex 6 miljoner och dess centralbank trycker upp ytterligare 16 miljoner och därefter via lån och investeringar e.t.c skickar ut det på marknaden så kommer värdet av de 6 miljoner som cirkulerade innan banken skapades att minska eftersom det nu bara utgör 25 % av ekonomin. Det innebär också att banken nu kontrollerar 75% av ekonomin i landet via de 16 miljoner de skickat ut.

Det leder i sin tur till inflation och minskad köpkraft. Medlen blir utspädda såsom saften spädes ut med vatten. , vilket innebär att folk har mindre att handla för och därför måste gå till bankirerna och låna mer. När sedan en tillräckligt stor andel av befolkningen är skuldsatta ser man till att strama åt tillgången på pengar i ekonomin genom att vägra ge fler lån. En kris skapas.

När krisen bryter fram kommer konkurser, som nu är ett billigt kapital att köpa upp. När så flera av låntagarna går i konkurs håvar man in genom att beslagta deras tillgångar. Detta har även tillämpats på nationer. Sataniskt listigt.

MEDELTIDENS FINANSKRASCH – BRISTEN PÅ MYNT.

När romarriket föll på 300-talet fick det enorma ekonomiska följder. Katastrofen i medeltiden berodde på den minskande tillgången på pengar och fallande priser.

Under den kristna eran uppgick de metalliska pengarna inom det romerska riket till $ 1.800.000.000. I slutet av 1500-talet hade denna volym krympt till mindre än $ 200.000.000. Sådana katastrofala övergången finns inte upptecknade i historien som just under denna tid.

ROTSCHILD – GRUNDAREN AV DE INTERNATIONELLA BANKVÄLDET

Mayer var son till Amschel Moses Bauer som drev en mynt- och guldsmedsbutik i Frankfurt, Tyskland. Han hängde ovanför sin dörr en skylt föreställande en romersk dubbelörnen på en röd sköld.

Dubbelörnen var i Bysantinska (Östromerska) riket en symbol för kejsarmakten, där de två huvudena ansågs representera Romarrikets båda kejsartroner. Exakt samma sköld gäller som Rysslands statsvapen!

Butiken blev känd som ”Röda skölden”. Det tyska ordet för “röd sköld” är Rothschild. Mayer kom senare att byta sitt familjenamn till Rothschild. Sonen Mayer Amschel föddes 1744 och sändes vid 10 års ålder till rabbinskolan i Furth.

Hans far tillbringade mycket av sin tid att lära honom allt han kunde om utlåningen av pengar verksamheten och i den grundläggande dynamikens finansiering. Några år efter faderns död år 1755, började Mayer att arbeta i Hannover som kontorist i en bank, som ägs av Oppenheimers,  som tidigare haft en del affärer med Bauers.

Unge Mayer fick nu chansen att på nära håll se hur det gick till i de finare kretsarna då Oppenheim tjänstgjorde som bankiragent även vid hovet. Hans farfar Samuel Oppenheim hade varit agent åt Österrikes kejsare och en farbror var agent åt biskopen av Cologne. Mayer började samla på sällsynta mynt och medaljer, något som senare skulle ge honom goda affärskontakter då det var ett intresse som odlades av aristokratin.

Genom sina erfarenheter av Oppenheimers lärde Meyer Rothschild att låna ut pengar till regeringar och kungar var mycket mer lönsamma än att låna ut till privatpersoner. Inget kunde vara bättre att göra lånen och skulden större, men de var säkrare genom nationens skatter.

Han lånade ut pengar till olika furstar och diskonterade deras växlar. Han kom att låna ut till Napoleon. Till hans viktigaste kontakter hörde även familjen Thurn und Taxis (från vilka ordet taxi kommer) som ägde en ärftlig fullmakt att bedriva posttrafiken sedan 1500-talet. Rothschild spenderade stora summor på mutor, kurirer, diligenser och båtar för att föra information och varor över gränserna.

Mayer fortsatte att köpa och sälja ädelmetaller och sällsynta mynt. Han blev hovets agent för prins William IX av Hessen-Kassel, som var sonson till Georg II av England, en kusin till George III, en brorson till kungen av Danmark, och en svåger till kungen av Sverige. Snart blev huset Rothschild en länk till de stora Frankfurt-bankirerna som Bethmann Brothers och Rueppell & Harnier.

Riddarordern Illuminati bildades 1776 i Bayern av Adam Weishaupt på uppdrag av Mayer Amschel Rothschild. Orden fick fotfäste i de rhenska provinserna, Schwaben, Franken, Westfalen, Övre och Nedre Sachsen, och utanför Tyskland till Österrike och Schweiz.

Snart var de över 300 medlemmar från alla samhällsskikten, däribland studenter, köpmän, läkare, advokater, domare, professorer, civila tjänstemän, bankirer, och ministrar. Här finns till kungahus och adeln

 • hertigen av Orléans, prins. greve Klemens von Metternich, Katarina II av Ryssland, greve Gabriel de Mirabeau, markisen av  hertig Karl August av Sachsen-Weimar, Johann Wolfgang von Goethe (poet),  Joseph II av Ryssland, Christian VII Danmark, och Gustav III av Sverige
 • barn till rika familjer råddes att gå en särskild utbildning i internationalism som utvecklades vid universitetsstäderna.
 • Weishaupt skrev:Vi måste skapa akademier i riktningen mot Riddarorden för professorernas ledarskap inom vetenskapen och skolan.” “De kommer att säkra en  anslutning av de intellektuell, vetenskapen skall här vara ett lockbete…”

Rothschild kom att steg för steg ta kontroll över de nationella centralbankerna, post- och transportnät på det mest försåtliga sätt. Han kunde så hålla sig ytterst välfinformerad om vad som hände i Euorpa.  Mayer Amschel Rothschild gjorde sig laglös :

”Låt mig utfärda och kontrollera ett lands valuta och jag bryr mig inte i vilka som stiftar lagarna.”

Spred lögn. I slaget vid Waterloo 1815, led Napoleon sitt slutgiltiga nederlag. En kurir vakade av slaget och kunde rida en dag snabbare hem informera utgången till Rothschild, som då började att omedelbart sälja ut alla sina statsobligationeri Bank of England. Andra följer efter då de tror att Wellington förlorat. Rothschilds mellanhänder då köper upp till låga anbud och få kontroll över banken.

Rothschild kom att
köpa in sig i det brittiska Ostindiska kompaniet och den olagliga opiumhandeln med Kina. Han erbjöds ett partnerskap med ledande amerikanska familjer. Dessa familjer bildar den framtida penningaristokratin, som styrt USA.

Redan i början av 1800-talet sände Amschel Mayer Rothschild i Frankfurt sina 5 söner till olika viktiga europeiska huvudstäder – Paris, London, Wien och Neapel – där de snart etablerade sig som bankirer och ytterst skickliga och skrupelfria affärs-män och som utnyttjade sina ofantliga rikedomar till att utöva politisk makt, dels genom att bygga upp ett skickligt och vältrimmat informationsnät, dels genom att gripa in och finansiera ekonomiskt svaga regimer, självfallet mot betryggande säkerheter.

Sönerna utvecklade enorma förmögenheter under 1800-talet. Hong kong blev ett fäste. I slutet av 1800-talet hade Rothschild ett stort inflytande över England, USA, Frankrike, Tyskland, Österrike och Italien. Men även Rysslan.

Den stora oljeregionen i Baku öppnades för utveckling 1873. Baron Edmond de Rothschild arbetade bakom kulisserna och såg till att oljan i Kaukasus från Azerbajian, Armenien och Georgien fanns sin väg västerut till Rockefellers Standard Oil.

MARKNADSEKONOMIN

Den stora omdaningen av den verkliga ekonomin tog sin början i samband med 1700-talets industriella revolution, då liberalerna krafterna och rationalisterna drog slutsatsen att fria marknader var den bästa metoden att förbättra ekonomin. Adam Smiths banbrytande verk An inquiry into the nature and causes of the weaith of nations publicerades 1776. Samma år bildas USA:

Karl Polanyi, en nationalekonom har analyserat marknadssystemets framväxt och växande frigörelse från den sociala och politiska strukturen i vilken ekonomin tidigare var “inbäddad”. Han skriver i “Den stora omdaningen”, 1989:


Den industriella revolutionen var i början en revolution som inte var mindre extrem och radikal än den revolution som tänder sekterristens sinne, men den nya tron var ytterst materialistisk och menade att alla mänskliga problem kunde lösas under förutsättning att det fanns en obegränsad materiella nyttigheter.”

Ekonomi härstammar ur naturen /oikonomia och ger ramarna och livsvillkoren för jorden om människorna. Huset att bruka enligt dess livslagar. Ett hus som omfattar hela jorden och alla samhällen.

Ett levande förråd. Utan organisk tillväxt finns ingen ekonomi. Med detta finns försörjningen och hela samhällsbygget. Samhället och ekonomin är en social process med varandra. Mål är människans och samhällets utveckling

Marknadsekonomin bröt banden genom att skapa ny lagar och hypotetiska villkor om tillgång och efterfrågan som optimerar pris och samhällsekonomin. Ett gruvligt misstag. Mål och medel kastas om. 

Ekonomin kan liknas vid kroppens egna “blodsystem” med hjärta som fördelar för alla. Ekonomins ursprung börjar i naturen och sedan med människans förädling i ett skapande. Allt skapande börjar i människan.

Marknaden är ett resultat och inte en orsak. Pengar är också ett resultat. Nationen är hushållet. Sedan finns mindre hushåll som kommun, företag och kärnfamilj.


Relationen mellan människan och kapitalet är i historien två rivaliserande poler som har påverkat hela samhällsutvecklingen.
Vem kommer först? Människan skapar kapital i alla varor och ting. Ting är ett resultat och är därför underordnat. Men bankväsendet gör revolt och allt blir tvärtom i en antiutveckling.

Man_kapital

Marknadsekonomin exkluderar de sociala och ekologiska lagarna. Rationalismen efterliknar ny ekonomi med krafterna i den fysiska världen, som beskrivas i matematiska algoritmer i ett sken av objektivitet om ett kraftspel mellan tillgång och efterfrågan som strävar efter jämvikt. Själva omdömet i beslut om konsekvenser försvinner t.ex liten resurstillgång av bostäder får priserna att öka med mer skuld.

Denna manipulering ger sken av att den optimerar alla villkor för samhällets och naturens bästa. Vi erfar plundring av världshav och natur, utrotningshotade djurarter, isar som smälter, skog som brinner mm.

 

DEN FÖRSTA CENTRALBANKEN

1609. Penningväxlarna i Nederländerna etablera den förstacentralbanken i historien, i Amsterdam. Under 1500-talet hade det ekonomiska systemet fallit tillbaka. Nu börjar ett ekonomiskt angrepp på nationalstaten. Bankirer vill bli politiker. De blir även revolutionärer och finansierar krig och revolutioner.

 

HOTET FRÅN HOLLAND OCH BILDANDET AV BANK OF ENGLAND

1688. Englands penningväxlare bestämmer sig för att finansiera Vilhelm av Oraniens invasion i Nederländerna som vuxit till en ekonomisk stormakt och framgångsrik handelsnation. Vilhelm av Oranien stiger upp till tronen i England som kung Vilhelm III.

1689. England var efter de senaste 50 åren strandsatt av alla krig. Engelska regeringens tjänstemän kom med mössan i handen till penningväxlarna för lån som behövdes för att fullfölja sina politiska syften.

En deal görs. Penningväxlarna kommer överens om att lösa detta problem i utbyte mot att regeringen sanktionerar en privatägd riksbank som skulle kunna utfärda pundsedlar ur intet. Bankens bedrägligt namn blev Bank of England för det enda syftet att lura allmänheten att tro att det var en del av regeringen, vilket den inte var.

Precis som alla andra privata företag skulle Bank of England sälja aktier för att komma igång. De privata investerare, vars namn aldrig avslöjats, var tänkt att sätta upp £ 1.250.000 i guldmynt som bankdeposition. Endast £ 750.000 kom in.

Bank of England tryckte sedlar 16 gånger mer än det äkta metallvärdet i bankvalvet. Sedlarna blev skuldsatta från början.

Att grunda banken var en idé av William Paterson 1694, men den genomfördes av Charles Montagu, En privat centralbank, som många trodde var nationell.

Bank of England skulle erbjuda England statslån i engelska pund, så länge de säkrade skulden genom en direkt beskattning av det brittiska folket. Detta la grunden till statsobligationerna.

Folket blev panten. Bank of England var inget mindre än en juridisk förfalskning av en nationell valuta för en privat vinning. Varje land som skulle falla under kontroll av en privat bank skulle uppgå till inget annat än i en plutokrati. Detta kom att ske genom kolonialiseringen och erövringen av Amerika.

Lord Josiah Stamp, före detta chef för Bank of England 1928-1941 sa:

“Det moderna banksystemet tillverkar pengar ur ingenting. Processen är kanske den mest enastående fingerfärdighet som någonsin uppfunnits… Om du vill fortsätta vara bankernas slavar och betala kostnaderna med ditt eget slaveri, låt då bankerna få skapa pengarna och kontrollera krediterna.”

1698 Efter fyra år av Bank of England, hade deras plan för att styra penningmängden kommer på i stormsteg.

De hade översvämmat landet med så mycket pundsedlar att den offentliga sektorns skuld till banken hade vuxit från den ursprungliga £ 1.250.000 till £ 16.000.000 på bara fyra år. Det är en ökning med 1280%.

De fria staternas utveckling med egna nationella centralbanker framkallade en djup ekonomisk och politisk konflikt i den moderna tidens historia.

Krigen mellan dels kolonialmakterna på 1700-talet dels revolutionera bland de nya staternas frigörelse, skedde genom en lånegivning från först och främst genom Bank of England, som kunde trycka pundsedlar utan en full täckning och samtidigt ta ut en hög ränta på lån till de stridande parterna. Detta skildra bankrevolutionen.

 

Bankrev

CITY OF LONDON “Rule, Britannia! Rule the waves.

1642. Oliver Cromwell finansierades av penningväxlarna i syfte att underblåsa en revolution i England och ge dem möjlighet att ta kontroll över de pengar som systemet igen.

Denna metod återupprepas i historien. Efter mycket blodsutgjutelse, utrensningar intar Cromwell slutligen parlamentet och störtar kung Karl I som avrättas 1649.

Penningväxlarna konsolidera omedelbart sin makt för de närmaste decennierna. De störta Storbritannien in i en kostsam serie av krig.

Detta tar oss till en kvadratkilometer av fastighet i centrala London som blivit känd som City of London, en finansiell världsmetropol Här finns nu allt från Bank of England, börsen, Lloyd’s of London, de baltiska Exchange, Fleet Street (nyhetstidning och publikationer) till London Commodity Exchange (handel kaffe, gummi, socker och ull) och London Metal Exchange.
CityofLondon75
Området ha sina egna lagar som i Vatikanstaten. Statsvapnet syns till höger. England skulle bli genom detta ett världsimperium. “Rule, Britannia! Rule the waves. Britons never will be slaves.”

City of London utgör tillsammans med Wall Street i New York och Zürich finansens tre stora huvudstäder. Schweiz blev en banknation som blev bevarad från internationella konflikter och all konfiskering av banktillgångar. Detta skedde på 30-talet efter börskraschen och ingår i en världsplan.

DE PRIVATCHARTRADE BANKERNA I USA

 • 1782. Denna första centralbank i Amerika kallades Bank of North America, efter befrielsekriget 1773 – 1776 och inrättades med ett 4-års kontrakt modellerat enligt Bank of England. Amerika var i skuld och måste låna. Bank of North America är ett bedrägligt namn som får vanligt folk att tro att det var under kontroll av regeringen, när det var ett privat monopol på den nationella valutan.
 • År 1791 och efter att USA hade fått en stor krigsskuld att betala, inrättade Hamilton en centralbank, chartrad av Rothschildsgruppen och andra utlänningar, som nu kallades First Bank of the United States. Ett kontrakt som skulle gälla i 20 år.
 • 1812 års krig utkämpades 1812-1815 mellan USA och Storbritannien då USA vägrat ett nytt kontrakt. Under kriget invaderade USA den brittiska besittningen Kanada, men slogs tillbaka. Brittiska trupper landsteg vid den amerikanska huvudstaden och brände bland annat Vita Huset. Kriget blev förödande för USA som tvingas på knä.
 • 1816 The Second Bank of USA privatchartrades efter det kostsamma kriget mellan England och USA. Andrew Jackson var en häftig kritiker av detta system. Han menade att det koncentrerade nationens finansiella styrka i en enda institution, att det gjorde de rika rikare, att det gav makten till bankirer istället för kongressen, att landet blev styrt utifrån och att det gynnade de nordöstra staterna på de södra och västra staternas bekostnad.
 • 1828 Efter 12 års hänsynslöst manipulerande av den amerikanska ekonomin på bekostnad av folket växer motståndet mot de utländska bankirerna. Andrew Jackson i Tennessee blir president. Han började sin första mandatperiod med att utrota bankernas många underhuggare från sina statliga tjänster. För att illustrera hur djup denna cancer var förankrat i regeringen, sköt han 2000 av 11.000 anställda inom den federala regeringen. 
 • 1838 har presidenten Jackson betalat den sista delen av statsskulden. Han var den enda president som någonsin betalade av statsskulden.
 • 1861-1862. Mitt under det amerikanska inbördeskriget genomfördes ett radikalt penningexperiment i USA, vilket är omdebatterat än idag. Staten avstod helt enkelt från att låna från Europas banker och lät istället själv trycka en stor summa pengar, vilka de använde för att betala löner till anställda och militärer
 • 1863-1912 Nationella banker. Greenbacks-reformen medförde förbättringar i nationens ekonomi och för krigets finansiering, men regeringen behövde mer pengar.1863 kom därför nästa reform, National Bank Act för att skapa en enhetlig nationell valuta. Sedlar tryckets av Comptroller of the Currency att säkerställa en enhetlig kvalitet och förhindra förfalskningar.

  Delstatliga banker kunde konverteras till nationsbanker baserat på statsobligationer. 1865, fanns redan 1500 nationella banker. År 1870 fanns 1638 nationella banker mot endast 325 statliga banker. Under 1890-talet fanns 90% av penningmängden i de statliga banker.


1862 Inbördeskriget. Lincoln vägrade låna från utländska banker. De krävde 24 – 36% ränta. Istället kom en ny lag om betalningsmedel, Legal Tender Act of 1862. Enligt denna nya lagstiftning, utfärdade $ 449.338.902 i räntefria sedlar, som kallades ”greenbacks” med dess gröna baksida med ett grönt bläck i tryckningen.

Lincolnsgreenback

Det fungerade som lagligt betalningsmedel för alla skulder, för all offentlig och privat verksamhet och för att finansiera inbördeskriget. Detta nationella monetära och räntefria system väcker uppror i Europa:

Om denna bedrägliga finanspolitik, som har sitt ursprung från Nordamerika, skall bli inrättad som en modell, gör att regeringen ger ut sina egna pengar utan kostnad. Den kommer då att betala av skulder och bli utan skuld. Det kommer att få alla pengar som är nödvändiga för att bedriva sin egen handel. Det kommer att bli ett välmående utan motstycke i världshistorien. Världens hjärnor och välståndet i alla länder kommer att gå till Nordamerika. Detta land måste förstöras annars kommer det att förstöra varje monarki på jorden. “(London Times, 1865).

Mordet på Abraham Lincoln, den 14 april 1865 , 41 dagar efter att hans andra installation som president och bara fem dagar efter att General Lee kapitulerade för general Grant vid Appomattox, sköts president Lincoln av John Wilkes Booth, på Fords Theater.


Nära 70 år senare 1934 i det kanadensiska underhuset kom avslöjandet om mordet på en kanadensisk advokat, Gerald G. McGeer. Han hade erhållit bevis från offentliga register som tillhandahållits honom från Secret Service-agenter vid rättegången mot John Wilkes Booth efter Booths död. McGeer uppgav att det visade att John Wilkes Booth var en legosoldat (Röda Handen) som arbetade för internationella banker. Hans tal skulle rapporteras i en artikel i Vancouver Sun, daterat den 2 maj 1934 där det angavs:“Abraham Lincoln, som befriade slavar, mördades genom intriger genom en grupp företrädare för Internationella bankirer, som fruktade presidentens nationella kreditambitioner. Det fanns bara en grupp i världen vid den tiden som hade någon anledning att vilja döda Lincoln. De var de män som var motståndare till hans nationella valutaprogram och som hade använts för hela inbördeskriget baserat på hans policy om Greenback-valuta.

Parallellen mellan president Abraham Lincoln och John F Kennedy är här mycket stor. Båda blev presidenter 1860 resp. 1960. Båda ville förändra det ekonomiska systemet. Båda blev skjutna.

President Kennedy ville att staten själv skuKennedynotelle ha kontrollen över valutasystemet utan att staten skuldsattes. Han införde en ny silverdollar och med sedlar som var ”United States Notes”. Genom Executive Order 11110 godkände presidenten Finansdepartementets utgivning av $4 292 893 815 med dess nya silvercertfikat.

Detta innebar att statsskulden skulle minska genom att staten inte behövde betala någon ränta till Federal Reserve Banks ägare. Detta skulle ha knäckt Federal Reserve-systemet.

Kennydys dollar togs omedelbart ur cirkulationen efter mordet den 22 nov 1962.

 

Mordet på president Garfield 1881. President James A. Garfield installerades 1881 och var den andra amerikanska presidenten som mördats. Han blev skjuten av Charles J. Guiteau den 2 juli, 1881, som dog av medicinska komplikationer den 19 september. Två veckor före mordet på president Garfield sa ha:

 

“Den som kontrollerar volymen av pengar i vårt land är de absoluta mästarna för all industri och handel … och när man inser att hela systemet är så väldigt lätt att kontrollera på ett eller annat sätt genom ett fåtal mäktiga män på toppen Ni kommer inte att få veta hur perioder av inflation och depression har sitt ursprung. “ (President James A. Garfield, 1881)

KUPPEN 1913. FEDERAL RESERVE BANKS BILDAS


Under tio dagars tid utarbetades Federal Reserve Act som röstades genom kongressen på måndagen 22 december 1913 på natten mellan klockan 01:30 till 04:30 när många av kongressen sov eller vara hemma med sina familjer under julhelgen.

Bakom fanns en långsiktig plan av en finansmakt en liten grupp med John D Rockefeller, JP Morgan, Paul Warburg,  Jacob Schiff och familjen Rothschild.

Bankirerna

Jordbävningen i San Francisco 1906 orsakade stora utbetalningar från försäkringsbolagen, som skapade oro och en dominoeffekt i hela finansvärlden.

Resultatet blev utbredd massa av uttag från banksystemet. Detta tvingade bankerna att ringa in sina lån. Konkurser, repressions och finansiell turbulens uppstod. Kongressen skapade den nationella monetära kommissionen att utarbeta en plan för banksektorns reformering.

Nelson Aldrich leder kommissionens undersökning där en bankelit ingår. Utredningen visade att representanter för J.P. Morgan satt i styrelsen för 112 bolag med marknadsandelar som utgjorde 22 miljarder! Det totala värdet på New Yorkbörsen uppskattades då till 26 miljarder. Slutrapporten slog fast:

“Kommittén är tillfreds med de bevis som tillhandahållits, även fast data från bankerna saknas, att det existerar en väldefinierad identitet av gemensamma intressen mellan några få ledare inom finansvärlden, vilket resulterat i en stor och växande koncentration av kontrollen över pengar och krediter i händerna på dessa få män.”

 

Aldrichförslaget förkastades först som korrupt. Ny plan slipades. I ett utbyte mot ett ekonomiskt stöd för Woodrow Wilson presidentvalskampanj fanns en överenskommelse att om han valdes, skulle han skriva ett lagförslag som skulle leda till bildandet av en privat centralbank för USA. 

1910 hölls ett hemligt möte rum på Morgan egendom Jekyll Island i Georgia. Aldrich träffade representanter för framstående bankföretag där Under en period på tio dagar utarbetade de Federal Reserve Act.

Sex korrupta mål gällde

 1. Att stoppa den växande konkurrensen från nationens nya banker.
 2. Att bilda ett bankkoncept baserat på en skulddriven verksamhet genom räntevinst genom lån
 3. Ta kontroll över alla bankers valutareserver direkt tillgängliga pengar som kontanter eller kontotillgångar så att vidlyftiga banker inte gör sig sårbara för valutakursfall eller att få folk fly från banker
 4. Att överlämna förlusterna från bankernas ägare till skattebetalarna.
 5. Att övertyga USA:s kongress om att detta syftar till att skydda medborgarna.
 6. Att Fed svarar för penningvolymerna i omlopp och att staten betalar avgift för tryckning av dollarsedlar


Natten till måndagen 22 december 1913 när många av kongressen sov eller vara hemma med sina familjer för julhelgen, röstades den nya bankreformen igenom.

Det blev en kvasi-statlig myndighet, där presidenten utser endast 2 av de 7 ledamöterna i FedeFedReserve newspaperral Reserves styrelse, vart fjärde år 14 år i taget, vilket är betydligt längre än någon mandatperiod som president. Dessa ledamöter handplockade av bankirer som också finansierar deras kampanjer garanterar lojalitet mot bankirerna, inte folket.

Federal Reserve Banks startade med ett tomt checkhäfte. Efter det fick den amerikanska staten vända sig till denna hybrid för att få pengar utan att konsultera de amerikanska skattebetalarna. Pengar skapades från ingenting gavs till den amerikanska staten.

Nationen har gett Federal Reserve monopol på att skapa pengar efter nationens pengabehov. Sedlar och mynt hyrs därefter ut till staten mot 6,5 procents ränta.

President Wilson kom att bli djupt ångerköpt:

“Jag är en mycket olycklig människa. Jag har omedvetet förstört mitt land. En stor industrination kontrolleras nu av dessa mäns kreditsystem (den privatreglerade centralbanken Fed).

Tio banker kontrollerar alla tolv bankkontoren för Federal Reserve Banks. Detta säger Thomas D. Schauf, CPA, en ledande expert inom bank, ekonomi, affärsvärderingar, fusioner och förvärv. Han anger

 • NM Rothschild i London
 • Rothschild Bank i Berlin,
 • Warburg Bank i Hamburg
 • Warburg Bank of Amsterdam
 • Lehman Brothers i New York (Rothschild) (utlöste 2008-krisen)
 • Lazard Brothers i Paris
 • Kuhn Loeb Bank i New York
 • Israel Moses Seif Bank of Italy,
 • Goldman Sachs för New York
 • JP Morgan Chase Bank of New York


De 4 ledarna för amerikanska bankföretagen är Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup och Wells Fargo.

De har även kontrollen över de ledande oljebolagen Exxon Mobil, Royal Dutch / Shell, BP och Chevron Texaco tillsammans med Deutsche Bank, BNP, Barclays och andra europeiska gamla pengarjättar. Men deras monopol på den globala ekonomin inte slutar vid kanten av oljan
.

FINANSENS TRE MUSKETÖR. RÅNEN AV NATIONERNA

Alan Greenspan var ordförande för USA:s privatägda centralbank, Federal Reserve mellan 1987-2006 .

Under denna tid lät han avreglera hela finansmarknaden och tillät så gott som räntefria lån till USA:s banker, vilket gjorde att bankerna i sin tur kunde låna ut till nästan vilka privatpersoner som helst, oavsett säkerhet. Detta ledde fram till finanskrisen 2008. Riskbankens avreglering skedde 1985 med samma effekt.

Ett sådan omfattande beslut om en avreglering kräver en samordning då det ekonomiska systemet påverkas. Ett sådant forum finns. Världens centralbanker ingår centalbankerna centralbank BIS i Basel.

Georgetown-professorn och historikern Carroll Quigley, kommenterade skapandet av denna centralbank i hans bok Tragedy and Hope från 1975 , enligt följande:

”Dessa organ inom den finansiella kapitalismen har långtgående planer, inget mindre än att skapa ett världsomspännande system för en finansiell kontroll genom privata händer för att kunna dominera det politiska systemet i varje land och ekonomin i världen som helhet.

Varje centralbank ska leda sin nation i rätt riktning. De öppnar dörren för fria kapitalflöden styrda av privata händer och för spekulationens namn. En hydra i globala dimensioner.

Allt som Bretton Woods skulle förhindra sker under 2000-talet sker i en än större skala. Privatstyrda Federal Reserve Banks är det organ som försett IMF med dollar för utlåning som skuldsätter. Sedan är IMF kronofogden som pantsätter nationer och sätter regler för social nedskärningspolitik.  Allt det som skett inom EU efter 2008-kriser. Kriser och konkurser skapar billig tillgång och lättillgänglig erövring av nationella branscher, banker och naturtillgångar.

BIS är Centralbankernas centralbank med 165 centralbanker inkl Riksbanken och ECB. http://www.bis.org/cbanks.htm


BIS bildades 1930 för att förhindra internationella kriser. Centralbanken  i USA, England, Frankrike, Belgien, Japan och även Sverige, kom överens kom att bilda en internationell centralbank. Ett privatreglerat organ i Basel med internationell immunitet och utan civil insyn. Hitler fick lån från BIS  för att rusta och betala igen med erövrat guld. Ett avslöjande som växte fram under VK II men inte till allmänheten.

President Roosevelts finansminister Henry Morgenthau (1934-1945) kom att använde sin position som finansminster för att genomföra undersökningar av den organiserade brottslighet och korruption på regeringsnivå. Han kom på spåren en verksamhet utanför de nationella regeringars kontroll med Nazityskland.

Han fann de schweiziska bankerna  var inte ensamma. Hans arkiv avslöjar att både brittiska och amerikanska bankirer fortsatte att göra affärer med Hitler, även när Tyskland invaderade Europa och bombade London.

Vi befinner oss i bankernas krig mot en nationell överhöghet och suveränitet. Tusentals miljarder går nu åt till att rädda de banker som orsakade krisen.

Bankkuppen
Ett mönster tränger fram som upprepar sig genom de kriser som gällt i modern tid runt om i världen.

De som startade finanskrisen 1997 i Asien och 2008 i i världen, finns med under BIS:s utövande och blir utvecklarna av nya reglerna för världens centralbanker. Redan 1974 startar det som kallas för Basel I.

Processen för kriser börjar med att upphosa huslån för en skuldsättning och att öppna upp för en spekulation med frikostiga lån med låga räntor. Fastighetsmarknaden blir och blir till en växande bobubbla. När ljungelden spritt sig kommer nästa steg. En ryktesspridning om någon banks eller ett hypoteklåneinstituts obestånd.

Ett rykte spreds att Thailand 1997 hade brist på dollar i sin värdebas för sin valuta. Bubblan spricker. Banker kräver tillbaka sin lån eller så flyr sparbankskunder i panik. Grekland pumpades upp under lång tid med lån med EG:s goda minne och medverkan. OECD varande redan på 80-talet för faran. När bubblan spricker då kan internationella multijättar komma och ta över telebolag, infrastruktur, banker och inhemska bolag. IMH kräver åtstramningspolitik. Allt har skett igen inom EU.

Det här inlägget postades i Abraham Lincoln, Bank- och finanskriser, BIS-banken, Casino-banker, Finansens systemfel, Finanskapitalism, Finanskrisen, Finansmakten, Pengar. Bokmärk permalänken.