HEMLIGSTÄMPLAD NATURVETENSKAP. DE DYNAMISKA RÖRELSEFORMERNAS VETENSKAP.

spriral

Panta rei, allt är statt i rörelse,

Viktor Schauberger upptäckter om naturers dynamik hade kunnat format en annan utveckling än den som nu förstör. Men alla forskningsresultat kom att bli sekretessbelagda i USA och de nådde inte mänskligheten och vetenskapen.

Explosion och implosion är två verkliga motsatser. Den första har gällt den mekaniska utvecklingen. som bilmotorn, jetmotorn eller kärnkraften. Förstörelsekraften gäller inte bara val av teknik utan även i världspolitiken.


Implosionens rörelsekrafter verkar i naturen

Den är ännu idag outforskad. Den ingår den naturliga växtligheten.Vatten är mycket mer än vatten med med rörelsemönster som påverkar allt i naturen .

SchaubergerViktor Schauberger 1885 – 1958, är naturforskare och filosof, representerar ett märkligt livsöde. Hans annorlunda tänkande och handlande fick ofta samtida att reagera med oförstående.

Den världsbild och verklighetsuppfattning som han ger uttryck för liknar mer den världsbild som dagens kvantfysiker och österländsk visdom förmedlar, än den mekanistiskt – newtonska världsbilden som rådde under hans aktiva liv. I detta avseende var han före sin samtid.

Naturens rörelsedynamik för implosion

Han ville visa på en annan väg – en bioteknisk väg – att producera energi,en metod där den cykloida rörelseformen används för att utlösa en positiv energi som finns i övermått i luft och vatten.

Han menade att tekniken ska byggas utifrån en iakttagelse av naturen. Den centripetala rymdkurvrörelsen var för Schauberger en förutsättning för den skapande verksamheten.

Den centripetala, cykloida spiralrörelsen hör samman med fallande temperatur, sammandragning, koncentration. Den centrifugala rörelsen är liktydig med stigande temperatur, värme, utvidgning, expansion, explosion.

I naturen är det en ständig växelverkan mellan dessa båda rörelseformers men den uppbyggande rörelsen måste överväga om en utveckling överhuvudtaget skall kunna ske.

Forellers och laxars uppträdande i bergbäckarna var också föremål för hans intensiva studium. De stora bergsforellerna kunde stå orörliga hur länge som helst i den stridaste fors. De gjorde en och annan stilla rörelse med fenor och stjärt men verkade annars som förankrade i den brusande forsen. Blev de å andra sidan skrämda, flydde de blixtsnabbt mot strömmens riktning, i stället för att låta sig föras med av vattnet vilket kunde verka mer naturligt.

Viktor Schauberger studerade också forellernas förmåga att liksom utan ansträngning kunna passera uppför höga vattenfall. Även i detta fenomen, såg han ett bevis för sin teori om att forellerna utnyttjade en dittills okänd energi i vattnet.

Hela vår moderna teknik är just byggd på den nedbrytande rörelsens princip.

Rok4blue21Den bygger övervägande på värme, förbränning, explosion, expansion. Den nuvarande tekniken har ej utnyttjat den i varje ämne befintliga viljan till förändring eller den naturliga rörelseviljan. Röken från ljuset visar rörelsemönster

Den har i stället i alla maskiner och särskilt i explosionsmaskinerna byggt in ett rörelsehämmande motstånd. Därför har dessa maskiner den mest oekonomiska verkningsgrad.  

Den dåliga verkningsgrad som denna teknik kämpar med är en följd av naturens eget motstånd mot detta människans extrema renodlande av den destruktiva, nedbrytande principen.

Värmeproblemen, luftmotståndet, värmevallen, ljudvallen – vad är de annat än naturens signal till människan att hon är inne på en felaktig väg. Hon har valt en felaktig rörelseform”

Timmerrännan

Viktor Schauberger byggde den första vattenränna för transport av timmerstockar från branta bergsmassiv. Timmer förstördes i de stora fallen. Hästar och människor skadade sig.

Han löste detta problem dels med hjälp av sin traditionsbundna kunskap och dels med hjälp av sina teorier och naturiakttagelser.

Lösningen på problemet låg i att ge vattnet en rätt temperatur och en rätt rörelse. Ränna byggdes med samma sektion som den tjocka delen av ett ägg samt med jämna mellanrum byggde han blandningsstationer där noga tempererat vatten fylldes på som förändrar ytspänningen, och det uppvärmda vattnet i rännan tappades av.

Schaubergsranna

Profilen hos rännan och den slingrande meanderformade sträckningen bidrog till uppkomsten av den rätta rörelsen hos vattnet i vilket nu stockar som hade större specifik vikt än vattnet kunde transporteras.

Viktor Schauberger blev så småningom statlig flottningskonsulent under en tid och byggde under denna tid ett flertal liknande flottningsrännor.

Han säger: Där flodbädden rätas ut tvingas vattnet in i en rörelse som är främmande för dess natur och det förlorar då sin energi, bl a sin bärkraft, och floden börjar slamma igen.

Denna förlorade bärkraft kan ej återfås enbart genom att låta ett mudderverk muddra upp den igenslammade flodbädden. Lika litet kan man genom att ytterligare räta ut flodbädden, och därigenom öka vattnets hastighet, få tillbaka bärkraften.

Rännor som formas som en skruvform (dubbelspiral) runt sig själv i inspolande rörelsen, underlättas och förbättras ledandet av medier.

Enda sättet att åter ge vattnet dess kraft är, att återställa dess strandvegetation och dess gamla väg genom landskapet.”

Han formulerar svaret så: ”Wir bewegen falsh – vi använder en felaktig rörelseform”. Ty allt detta som han funnit om vattnets, och blodets och safternas rörelser, visar sig nu ha en universell giltighet.

Den rörelseform som skapar, utvecklar, förädlar, bygger upp är den cykloida spiralrörelsen, en rörelse utifrån – inåt mot ett rörelsecentrum – en centripetal rörelse. Vi finner den överallt i naturen där uppbyggande krafter är i verksamhet, i spiralnebulosorna ute i rymden, i vårt planetsystems rörelsebild, i det naturliga vattnets rörelse, i blodets och safternas rörelse.

Den nedbrytande, upplösande rörelseformen är däremot centrifugal – den tvingar rörelsemediet från ett centrum ut mot periferin. Det är en ”rak” rörelse. Partiklarna i mediet liksom kastas ut från centrum ut mot periferin. Mediet luckras upp, upplöses, faller sönder. Den rörelsen använder naturen för att upplösa förbrukade komplex för att sedan av de enskilda smådelarna på nytt bygga upp sammansatta former, nya helheter, genom den koncentrerande rörelsen.

Den centripetala, cykloida spiralrörelsen hör samman med fallande temperatur, sammandragning, koncentration. Den centrifugala rörelsen är liktydig med stigande temperatur, värme, utvidgning, expansion, explosion. I naturen är det en ständig växelverkan mellan dessa båda rörelseformer, men den uppbyggande rörelsen måste överväga om en utveckling överhuvudtaget skall kunna ske.

Det är tryck utan en sugande kraft, det negativa trycket, diamagnetismens negativa elektricietet, som drar oss framåt

Hela vår moderna teknik är just byggd på den nedbrytande rörelsens princip. Den bygger övervägande på värme, förbränning, explosion, expansion.

Den dåliga verkningsgrad som denna teknik kampar med är en följd av naturens eget motstånd mot detta människans extrema renodlande av den destruktiva, nedbrytande principen. Värmeproblemen, luftmotståndet, värmevallen, ljudvallen – vad är de annat än naturens signal till människan att hon är inne på en felaktig väg. Hon har valt en felaktig rörelseform.”

Viktor Schauberger ville visa på en annan väg – en bioteknisk väg – att producera energi,

En metod där den cykloida rörelseformen används för att utlösa en positiv energi som finns i övermått i luft och vatten. ”Naturens implosion” strävade Viktor Schauberger att kopiera i sina ”implosionsmaskiner”.

Våra lärde borde lugnt uppge försöken att spränga atomerna med sina våldsamma metoder för att frigöra den energi som är bunden i materien. Dessa försök är meningslösa och felaktiga.

Naturen visar oss i stället i varje grässtrå hur denna energifrigörelse kan ske på ett enklare och klokare sätt. Vi ser hur strå eller en blomma kan forcera asfalten.

Växten nyttjar kvantfysikens egenskaper.

Två motpoler för en dynamisk utveckling är diamagnetismens motsats till gravitationen (tyngdkraften).

I nedanstående citat försöker Viktor Schauberger redogöra för de grundläggande naturfenomen som enligt hans uppfattning ger upphov till implosionskraften och den med denna samhörande ”diamagnetismen”, såväl som dessas motsatser:

Urämnena syre och väte, huvudbeståndsdelarna i vatten och luft. Hittills har man ej vetat vad elektricitet är eller vad eller hur denna vattenupplösande energi uppkommer . 

Diamagnetiska material är vatten eller vattenbaserade materia. Överallt rör sig naturens spel omkring dessa båda krafter. Växten hos en planta beror sålunda på diamagnetismens strävan mot ljuset.

Diamagnetismen attraherar livsuppbyggande ämnena som syre och väte, liksom de högvärdiga spårämnena i luften och vattnet.

Genom växandet tilltar samtidigt tyngden hos plantan, alltså tyngdkraften ökar.

Diamagnetism är motsatsen till elektricitet.

Under det att den senare förstör vattnet, (sönderdelar det), blir vattnet förädlat, förbättrat och förökat genom diamagnetismen. Hela kretsloppet av vattnet innehåller dynamiska förlopp.

Värme är den lägsta arten av vattenförstörande energi. Om värme överväger vid molekylomvandlingen så blir vattnet av fadd karaktär, fattigt på kvalitetsämnen, röta börjar uppträda, cancer utvecklar sig genom att nedbrytande spårelement och patogena bakterier utvecklas.

Molekyluppbyggnaden i riktning mot cancer utlöses genom feberalstrande impulser av fysikalisk, kemisk eller också av psykisk art.

Åska bildas när varm luft snabbt nedkyls. Varm luft innehåller stor mängder vatten och högfrekvent spänning. Kall luft frigör då både regn och ström. Högfrekvent spänningar frigörs som blixtrar. En stor mängd elektricitet finns lagrad i luften. Den finns i den varma luften.

Framtidens teknik behöver en ny väg att gå i en mer livsuppbyggande väg som efterliknar naturens rörelsebildande metoder

Varje elemetarpartikel står i växelverkan med naturen i hela universum. Levande substans är ett kännetecken för det öppna systemet. För att förbli levande måste denna substans oupphörligt tillföras energi utifrån, avskilja nedbrytningsprodukter utåt och motta en ständig ström av impulser utifrån.

När något blir till eller förändras så är det alltså inte frågan om något statiskt, evigt oföränderligt system i ständig jämvikt, utan om ett dynamiskt system, något som är i rörelse.

Kvantfysiken är ett exempel på detta. Skeenden i atmosfär, geosfär och hydrosfär ger ytterligare ett exempel på detta samspel.

Naturen består riktad rörelser mot ett mål.

De biologiska system är det utan vidare klart att rörelsen som är målbetingad. Alla kan vi observera målet ”äpple” som en produkt av rörelse.

Hur förhåller det sig med fysikaliska förlopp, är dessa målinriktade? Ett exempel på hur ”livlös” materia formar sig finner vi i kristallbildningen.

Natur innehåller skapade rörelsemönster, en harmonisk ordning. Dessa rörelsemönster framträder för oss som galaxer, planetsystem, människor, cykloner, snäckor, röken, molekyler, atomer och kvanta.

Människan medverkar inte i detta utan går en motsatt väg.

Nutida teknik använder sig av den centrifugala rörelsen som vi kan kalla explosiv rörelse. Vi återfinner den i bilmotorns arbetssätt, i centrifugalpumpar, i kärnreaktorer. Denna teknik arbetar med expansiva – explosiva rörelser som åtföljs av stigande tryck och temperatur.

Motsatsen till explosion är implosion. Med implosion menas läran om den implosiva rörelsen som en fundamental komponent i alla skapande, uppbyggande, dynamiska skeenden. Spiralrörelsen kännetecknas av att den är riktad in mot en rörelsepol, vinkelhastigheten ökar in emot polen och den är en tredimensionell rymdkurvrörelse.

Den implosiva rörelsedynamiken är de ingredienser som kan bygg upp en ekologisk framtida teknik. Konstruktionen av denna bygger på icke-euklidisk matematik.

Rörelsedynamiken ges framförallt av den implosiva virveln vars uppkomst beror av rummets utformning och det virvelbildande organets hastighet och utformning. Form och rörelse hör i hopp

Vårt tillstånd kan beskrivas i 4 punkter

1. Den natur- och världsuppfattning som ligger till grund for dagens samhällen är ofullständig och därför delvis felaktig.

2. Dagens samhällsliv innebär en ensidig koncentration på materiell produktion, med användande av en teknik som baserar sig på den nämnda natur- och världsuppfattningen. Det innebär också prioritering av kvantitet före kvalitet. Sammantaget får detta konsekvenser som:

• Specialisering och främlingsskap.
• Miljöförstöring.
• Undergrävande av människors andliga, psykiska och fysiska hälsa.

3. Samhällets ekonomi är uppbyggd på punkterna ett och två och anpassad till ständig expansion i varu- och tjänsteproduktion

4. Befintliga politiska system är uppbyggda på ovan nämnda punkter och försöker i efterhand, utgående från dessa, på reformators i väg tillgodose medborgarnas behov.

Sekretessbelagd forskning

Under vintern 1958 flögs Viktor och sone Walter Schauberger till Texas och med det allt som fanns av skriftligt underlag, modeller, apparater och övrigt material.

Deras uppgift blev nu att skriva ned allt de kände till. Detta och deras skisser hämtades och sändes vidare till en expert på atomteknik för bedömning. Deras slutliga omdöme var positivt och man krävde nu att de båda Schauberger – med tanke på det glädjande resultatet – skulle stanna i Amerika för gott.

Båda vägrade och fick slutligen tillstånd att resa tillbaka till Österrike efter att ha undertecknat ett kontrakt som förpliktade Viktor Schauberger att iakttaga fullständig tystnad om sina hittillsvarande och kommande upptäckter.

Fem dagar efter att de hade kommit hem, den 25 september 1958, dog Viktor Schauberger i Linz, sjuttiotre år gammal.

Källa: http://home.swipnet.se/jens_katrin/Schauberger/

Det här inlägget postades i Forskning, Människan, Miljöpolitik, naturrätten, Samhälle, Samverkan, Skapelsen, Systemfel, Värderingar, Världsbilden, Viktor Schauberger. Bokmärk permalänken.