DET KLASSINDELADE, KLASSLÖSA ELLER DET KLASSFRIA SAMHÄLLET???

Globalsamfund2

 

Finns det alternativa samhällen? Vi har sett klassamhället. Det klasslösa samhället har gällt.  Finns det klassfria samhället??? Vilka villkor gäller då?

Bilden skildrar inte en idealiserad  bild av att ett samhälle utan en bild om hur samhället utvecklats och växt fram på jorden genom årtusenden. Varje ring är som en årsring i trädets stam. Varje ny ring är en ny tid. En ny era. Det sista steget kunde tagit en annan och fredligare väg än vad det nu blev.

Allt kan också liknas vid en levande cell med en kärna. Relationer mellan det inre och det yttre. En samverkan i ett växelspel.  Således är allt en odebar enhet liksom cellen i vår egen kropp som verkar i  sin omgivning och inte enligt penningaristokratiska samhällets exploatering.

Det yttre för det inre och det inre för det yttre

En liknelse är trädgårdsmästaren som vattnar fruktträdet, som ger frukterna till oss.

Varje ring kommer till för att ge stöd till det som finns innanför. Det inre finns till för att dela med sig till sin omgivning. Ett skapande. Varje människa är en skapande människa. Fri i sin vilja att agera och ta ansvar för de sina.

Att laga frukost till sin familj är ett sådant skapande i all sin enkelhet. Ett hus kan också skapas i en samverkan med många. Det börjar inom oss till varandra. Samhället är ett ständigt bygge och förnyelse.

Kärnan för detta är vi som ekonomins början och skapare efter naturens kärnproduktion. Ekonomi innehåller en skapande process. Med och för varandra. Alla skulle kunna klara sig, om vi hjälps åt.

Jorden är som ett levande förråd med allt vi behöver. Det levande växer och producerar i mångfald. Ett frö kan bli till liv och sena skapa hundratals med nya frön.

Så har allt växte fram. När det kilometertjocka istäcket smälte undan en gång efter ca 110 000 år flyttade folk in från områden från söder som blev isfria före Sverige. De tidigaste spåren av människor i Sverige är ca 12 000 år gamla

FÖRSTA RINGEN

Efter en rad stora katastrofer fanns endast en mindre grupp människor kvar som fått de andligt skapande gåvorna att utveckla det mänskliga samhälle. De flesta mänskliga mutationer inträffar under extrema tider med iskalla vintrar efter vulkanutbrott för ca 75 000 år sedan enligt forskare.

Några tusen personer fanns då kvar på jorden. Begränsat till område runt Eufrat och Tigris. Hittills hade ingen lag gällt mer än naturens livslagar. En ny skapande människa trädde fram till för att forma kommande släkten och samhällen.

I Mellanöstern sattes stora delar av kustslätterna under vatten när inlandsisarna smälte och havsytan steg. Jägar- och samlarfolken som levde där trängdes ihop i mindre områden. Möjligen var det detta som drev dem till att bli jordbrukare.

Övergången till jordbruk och boskapsskötsel skedde i Mellanöstern under perioden 9000–7000 f Kr. Man tämjde vilda får och getter och började odla vilda former av olika sädesslag som korn. Vilda oxar blev upphovet till vår nötboskap. Den nya ekonomin medförde att människor successivt blev bofast och att befolkningstätheten ökade. Samhällena blev mer socialt skiktade och den tekniska utvecklingen accelererade.

Folken kunde utvecklade stora förmågor och kunskaper att bygga stora byggnader, utvecklade skriftspråk, nyttja matematik, utveckla kunskap i astronomi mm.

Jeriko är den äldsta staden vi känner till som grundades 9000 är f. Kr. Här fanns en väl utvecklad keramikkultur och handel. Uruk var en av de allra första städerna i världen i det område som blev i Babylonien. En kontinuerlig bebyggelse finns omkring 4500 f.kr.

Samhällets kärna börjar i relation med naturen i det som blir stad och land. Vatten med fisket och vattenkraft. Marken för odling. Skogen med virket  och allt vilt. Luften som vindkraft för segling och senare kvarnar.  Solen för växtlighet och som en värmekälla. Det sker i alla kulturer på olika sätt. Den svenska vägen med sina förutsättningar.

Också Sverige var dränkt med vatten och hade många vattendrag. Kusterna gav rikligt med fisk. Skogen med stora tillgångar med villebråd. Jordbruken stadfäster ett fast boende.

Stadsbebyggelsen kommer och fungerar som en handelsmarknad. Torgen utvecklades. Köpingar bildas. Stad och land var så en social ekonomisk enhet. Denna enhet har gällt i hela Europa. Politik betyder  ursprungligen ‘statskonst’ som avser värdgrunder och handlingar för det god allmänna goda.

Society” kommer av latinets ”societas”, som betyder ungefär ”till varandra vänligt sinnade relationer”. Samhällets högsta principer gäller människan och det gemensamma. Vi är här både en person i aktivitet och en medborgare i ansvar. Två roller. Skapa och skydda.

Svenska städer kunde prägla egna mynt. silvermynt. Gångbara överallt och i Europa. Vikten i metall var värdet. Kyrkor byggdes centralt som skapade nya arbeten och bidrog till olika konstformer och hantverkets utbredning. Så blev bygget av kyrkor till samhällsekonomiska projekt som gav avkastning i ny utveckling.

DEN ANDRA RINGEN

I den kristna nationen kunde olika folkslag leva tillsammans, med  sina yrkesformer som grundlägga näringslivets mångfald utan att folk höll på att slå ihjäl varandra. En av tre samhällsgrenar. Många folk kom till Sverige och bosatte sig här som goter, gutar, rusar. svear, tydaler (dallänningar) m.fl. Gemensam tro gav sammanhållning. Idag rivs det.

Nationerna kunde formas i Europa under 1000-talet. Sverige hade valda kungar som nationens ledare att försvara rättslivet. Den andra grenen.

Samhällets tredje stödjande gren är kultursamhället eller civilsamhället med allt social skapande i språk. begrepp. normer, bygdekulturer. traditioner, forskning, medier, IT, konsten, musiken, folkbildningen, föreningsliv, fack, idrotten, rättighet och grundläggande friheter. 

Folkrörelsen förenades med arbetarrörelsen. Den kunde integreras i Sverige och lägga fotfästet till den svenska frihetsmodell. Verkstadsarbetarna var kunniga yrkesarbetare och hantverkare. Verkstäderna kom att växa till världsföretag.

Det är de fria organisationerna som bygger upp det civila samhället.  Garanten mot det kommandostyrda samhället

Bakom verkstadsindustrin tillblivelse finns “Brukssamhället”.

Brukssamhället som utvecklades om glas, trä  eller stål. Vissa bruk kom att utveckla en hög social integration och omsorg. En gemensam brukskassa utvecklades för om någon blev skadad, som gav stöd till drabbade familjer. Det är roten till Allmänna försäkringskassan.

Vissa präglas av en särskild anda. Brukets väl även var även arbetarnas och familjernas väl. Bra bostäder, skolor, vägar och samhällsservice utvecklades. Glasbruken och verkstäderna i t.ex. Jonsered vittnar om detta än i dag.  Gnosjöandan är en form av samarbetsanda lång över gränserna. Ibland som en konkurrent om en order. Ibland som en samarbetspartner i en stor order.

DEN TREDJE RINGEN

 Det globala industrisamhället kommer. Allt  skiljer sig i det som blev till det som det borde blivit. Tre olika vägar finns:

  1. det klassindelade samhället
  2. det klasslösa
  3. det klassfria samhällets samförstånd,

Det klassindelade samhället.

Liberalismen för oss till “penningens internationella imperialism” som rätt och slätt leder till  »diktatur». Totalitära politiska system struntar i det allmännas bästa som inte har någon annan funktion än att ge stöd åt makthavarna. Partiledarna i totalitära regimer brukar använda sig av »folkets vilja» och »samhällets bästa» för att manipulera och kränka de mest grundläggande mänskliga rättigheterna.

Den stor faran är att förvandla människan till en rent ekonomisk faktor. En avhumanisering,  Hennes arbete betraktas som en mekanisk arbetskraft i rent ekonomiska och tekniska termer. Ett produktionsmedel. Ett utbytbart objekt. En arbetskraft på “skjortlager”  som köps eller säljs. Slaveri.

1900-talet är det internationella industrisamhällets era. Dessa råa form förstörde det mänskliga samarbetet. Klassamhällets gradering i de överlägsna och underlägsna.

Den undanskuffade människan som samhällets högsta och viktigaste princip. Världskrigen lägger grunden till krigsindustrins storskalighet, centralism och massförstörelsen. Människan nedgraderas. Hennes värde kränks. Massflykt och import av arbetskraft blir till en väg till ekonomisk förslavning.

Det klasslösa samhället.

Motkraften var revolutionen. Den kommunistiska eran. En elit som formulerar vad som är frihet, rätt och sanning. Allt annat var lögn och bestraffades. Folkens var statens personliga och kollektiva egendom. Det klasslösa folket. Staten ägde allt kapital och produktionsmedlen och fördelade i en diktatur.

Väg för det klassfria samhället

Det solidariskt världssamfund och det klassfria samhället.  Den solidarisk samhörighet innebär att alla och envar i ett visst samhälle är ansvarig för var och ens väl och ve.

Solidaritetsprincipen sker inifrån ut till vår omgivning. Samhället är innehåller en rad processer som stöder varandra. En parallell till vår egen kropp med vårt eget medvetande, näringsförsörjningen, andningen, blodomlopp. immunförsvaret  mm. Samhället är människan och återspeglar detta.

Den tredje ringen handlar om ett internationell stöd till det som lever till det inre. Det globala och det nationella är likartad.

Fortfarande i en social och mänsklig ordning.  Att stödja så att det växter och utvecklas. Alla internationella organ gränslösa tekniker är stödfunktioner globalt för den mänskliga familjens samhällets tillväxt. Ekonomi finns där människor och bor och verkar. En utveckling av människor för civilisationens högre ordning i fred och samverkan.

Fred på jorden för hopp och glädje.  Grundläggande principer

Subsidiaritetsprincipen. Det yttre stöder det inre för en självständig utveckling och frihet. Samhällsfunktioner i välfärd. fria föreningar med kulturella syften skall i möjligaste mån just av det självständiga.
 Genom att odla självförvaltning skall samhället förbli nära människorna och deras livsvillkor.  Allt för det gemensamma bästa.

Alla människor skall få bli delaktiga i samhällets välfärd. Socialprodukten, dvs resultatet av arbetet, skall rättvist fördelas bland de olika skikten i befolkningen. Självfallet kan staten och andra offentliga organ utvidga gränserna för sitt ägande, om “den allmänna välfärden uppenbarligen kräver det”

Principen om delägarskap. Löntagare, både arbetare och tjänstemän, skall kunna ha del i företagen. Delägarskap leder till större ansvar för det företag där man själv arbetar. Rätten till delägarskap skall vara möjlig i både privata och offentliga företag. 

Jordbruket nu en eftersatt sektor, både ekonomiskt och socialt. Självständig livsmedelsproduktion är en nationell pulsåder Det inhemska näringslivet olika sidor växer med varandra.

Den ekonomiska och geografiska mångfalden
är tillväxtens jordmån att motverka ensidig urbanisering.  Stad och land hör samman.

Nationalbanker återupprättas till sin rätta samhällsfunktion. Banker är en grundfunktion för ekonomins pulsåder och kan inte fungera som ett vinstdrivande företag och äger inte rätten skapa pengar. Funktionen tillhör nationen. Banker finns för att förmedla och förvalta pengar. Affärsbanker gäller kortsiktigt för utveckling av produktion och handel. Investeringsbolag för långsiktig förvaltning och nyskapande genom forskning, starta ny företag och idéframtagning av ny produkter.

Sociala grunder. Arbetet utgår från människan och skall tjäna henne

  • Den enskilda personens och det mänskliga arbetets värdighet,
  • Vi är alla som människor jämlika
  • Vi är klassfria. Det är inte möjligt att indela människor i olika klasser beroende på slag av arbeten
  • Alla folks och alla enskilda människors rätt att få del av jordens tillgångar
  • En rättvis lön som svarar mot familjens behov
  • En kritisk syn på den liberalistiskt orienterade ekonomin som tillåter obegränsad konkurrens och förnedrar människan till enbart en produktionsfaktor

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade, Samhälle, Samhällsvision, Samverkan. Bokmärk permalänken.