BIG DATA FOR THE BIG SOCIETY OR THE BIG BROTHER – THE BIG CHOICE

Makromannen

DET STORA VALET FÖR MÄNSKLIGHETENS FRAMTID!

Vi har skådat människan på nano-nivån. Vi ser nu den “den stora människan” med oss alla på en makronivå. Att bli människan och inte något annat.

En datarevolution har skett. Ett nytt verktyg för ett vägval finns för hela planetens framtid att bygga en global mänsklig gemenskap och civilisation, the big society, som kan förena oss och ta oss ur det svåra dilemma som vi har försatt oss i. En insikt om att i vi ingår ett större sammanhang att kunna skapa och samarbeta för en ny mänsklig framtid.

Ett väldigt informationsflöde utvecklas. 40 zettabyte år 2020 tror man. Hur mycket är 40 zettabyte? Det motsvarar 75 gånger mängden alla sandkorn på jorden.

Tid och rum överskrides. Allt vi gör kan spåras och vi ingår i en helhet som utgör mänskligheten. Vi ingår i en större “människa” som vi inte ser men som nu kommer i dager. Ett flöde av olika processer. Ett enormt verktyg finns som kan användas av 100-tals miljoner människor samtidigt. Internet-biografer utvecklas utanför storstäder som kan förmedla operaföreställning, idrottsevenemang, underhållning och informationsspridning till stora grupper.

”Big data” har blivit begreppet för den enorma digitala revolution som nu pågår. Men vart leder den här storskaliga kartläggningen av våra liv via sociala medier, sms, telefon, betalkort, handel, boende och appar om vår egen hälsa och sjukdomar. Allt kan plockas samman skildras grafiskt som visar upp sociala och ekonomiska samhällsmönster.

Man kan förutse sjukdomar och kommande influensor. Man kan spåra majoriteten av brottslingar bor och miljöns standard. Social förändring kan omdana ekonomisk effektivt.

Köpbeteenden kan kartläggas. En familj fick reklam om blöjor från en butik. Man hade märkt en förändring i köpvanor gällande hygienprodukter. Man förutsåg en graviditet i familjen. Föräldrar visste inte men den 18-åriga dottern väntade barn.

Man vet nu att språket utvecklas ur sitt sammanhang. Ord och begrepp förknippas med en verklighet där man vistas. Barn och föräldrar tillsammans i det de gör.

Allt kan gynna oss men även missbrukas och styra oss. Hela vårt liv kan kartläggas var vi är, vem vi möter, var vi befinner oss, vad vi gör och hur vi mår. Data samlas in genom det elektroniska informationssamhälle vi lever i. Vi deltar i det med dator, telefon och medier.

Gaia

Vattenströmmar i en en sjö

Komplexa mönster kan synliggöras om vad som sker i samhället, på jorden och i våra liv från tid till tid.

Flygtrafiken mellan USA och Europa under en natt. 140 000 flygningar kans så följas. Antal sms under en nyårsnatt fån minut till minut. Som pulserande vulkanutbrott.

Vi kan se hur allt rör sig och cirkulerar på jorden och luften mellan det som är varmt och kallt. Ett mönster som återkommer. Så även i ekonomins kretslopp.

Processer om hur sjukdomar sprids. Ja även att förutse den genom verksamheter på Internet i realtid. Genom mönster av frågor på Twitter kan mönster och volymer urskiljas. Tidigare tog det veckor att samla in uppgifter om en influens via sjukhusbesök.

Man kan nu göra flera miljarder sökningar flera år tillbaka i tiden och så kartlägga spridningsmönster. Förberedande åtgärd kan så planeras.

Vår hälsa kan kartläggas hur vi lever, äter, arbeta och hur våra gener responderar mot läkemedel. Och så även bieffekter. Hjärtrytmen kan förvarna om sjukdomar. Nya appar utvecklas som kan vägleda oss.

Anpassa trafikflöden av bussar på olika linjer kan anpassas beroende på ett ökat eller minskat resbehov eller pga. trafikstopp.

Genom fordons förares mobiltelefoner kan stötar registreras som avslöjar vägskador. Staden och dess miljö kan beskrivas som en levande organism. Det visar även att ekonomin innehåller organiska förlopp mer än ett pengaflöde.

Utveckling pågår att utveckla artificiell intelligens för katastrofberedskap när en olycka hotar eller sker.

En massiv flod av informationssystem kan utvecklas i en framtid som genomsöker enorma datamängder. Data blir som den nya tidens olja.

Allt kan följas med alla relationer vi har med en det ena och det andra. Matematiska algoritmer utvecklas so synar allt. Vi kan så bli en vandrande informationsbärare, en nod i informationssamhällets nätverk.  En global hjärna med kontakter.

Allt kan så bli också väldigt mekaniskt och kontrollerande t.ex. ett företag om personalens hälsa. Är det på gott eller ont?  Det beror på avsikten.

Finanskriser växte fram ur en grupp utnyttja datauppgifter på börsen för att berika sig själva och inte vår gemenskap.

All denna datautvinning kan uppfattas som en Storebror som avlyssnar oss eller något som stöder och bryr sig om vår omsorg.  Genom ger information till vår omvärld, så innebär det också att vår privata integritet undermineras.

Alla sms vi sänder registrerar även platsen. Mobiloperatören har dessa uppgifter. Faran finns att myndigheter och företag samlar in uppgifter, kartlägger och filtrerar oss. Vi är i ett vägskäl.

USA ser sig att de har rätt till all information som är tillgängligt. NSA har här överskridit lagar som gäller amerikanska medborgare som övervakas i fruktan för terrorism.

Två vägar finns då att samla värden för egen sak eller skapa nya samhällsvärden för en utveckling. Ett nytänkande måste till att vi är en gemenskap. Miljontals människor har varit utestängda från en gemenskap, utveckling och utbildning.  

Gemenskapen dörr kan öppnas. De stora institutionerna kan istället formas till att vara ett stöd för självständigheten och den lokala utvecklingen och så integreras med ett samarbete med varandra. Utveckla idéer och metoder för en hållbar utveckling

Denna väg skulle kunna föra oss i riktningar som vi idag inte kan förutse. Vi måste bryr oss om vilken framtid vi vill skapa med och för varandra. Vi är ämnade att vara den skapande människan – Homo Creator- den andliga sociala konceptionen

Vi andas samma luft, dricker ur samma vatten och äter bröd från samma jord.

Vi står inför en andlig förnyelse. En ny världsbild. Allt är skapat, där vi ingår som medskapare. Vi är ättlingar till den som skapat allt.

Källa. SVT, Vetenskapens värld.

http://www.svtplay.se/video/2421361/vetenskapens-varld/avsnitt-9-big-data-sa-kartlaggs-hela-ditt-liv?tab=helaprogram

Det här inlägget postades i Informationskriget, Informationssamhället. Bokmärk permalänken.