Sverige, Svea rikes historia. Förbund av olika folk.

RunstenarDen äldsta mänskliga närvaron i Sverige är funna pilspetsar i Skåne som är ca 13000 år gamla. Tiden då inlandsisen drar bort.

På vilka grunder bildades Sverige? Mycket är bortglömt. En del är tillrättalagt politiskt. Men Sverige byggdes av olika folk i kristen förening.

SD gör i våra dagar anspråk på “svenskhet” och nationella  ideal genom vikingar eller kungars erövringskrig ute i Europa. 

Merparten i vikingatidens 700-tal i “Sverige” levde dock ett stillsamt liv som bönder, och torde knappast ha kallat sig vikingar.

En del av dem var sjörövare och var fruktade med sina snabba och smidiga skepp. Andra öppnade handelsvägar öster ut. Deras tro var ursprungligen tron på Oden och asagudar. De kom att möte kristendom och förändrade sig

I isländska sagor används beteckningen norroenir menn (“norröna män”) för att beteckna Nordens befolkning.

Det som skulle bli Sverige begynte efter romartidens slut på 300-talet och särskilt den kristna eran efter 800-talet då olika folks  kom samman.

Den översta bilden gäller Brobystenen med sitt stora kors. Sveriges kanske mest berömda och omtalade runsten finns i Rök i Ödeshög kommun i Östergötland, bilden nederst.

Genom dessa stenar skulle en historia och en muntlig tradition bevaras för framtida släktled med runstenar som historiska arkiv. Ja jag har själv hört om det i egna släktled i Östergötland. Vårt ursprung är en viktig del för vår identitet.

Kanske var det ett återvända folk genom erövringståg och handeln öster ut?

Redan under vendeltiden på 600-talet seglade man ut från den svenska östersjökusten för att göra affärer med folken i öster.

Handeln har alltså tidigt haft sin betydelse för ekonomin i Norden, och det fanns också svenska bosättningar i Lettland vid denna tid. Men det var inte bara kustborna runt den stora viken Mälaren som var ute på dessa seglatser.

romarriketsfallStriden med Romarriket spred kristendomen.

Romarriket blev ytterst välorganiserat men fallet kan beskrivas som ett moraliskt, militärt och ekonomisk sammanbrott. Rom byggdes upp med ett slaveri och förtryck. Många nomadfolk stred mot det Romerska riket under långa tider.

Vid sekelskiftet 300 var antalet invånare i Romarriket 60 miljoner, varav cirka 15 miljoner är anslutna till den kristna religionen.

De germanska och gotiska folkens attackerna från år 9 och framåt fäller till slut Romarväldet. Det vittrar och rämnar. Från 200-talet och framåt finns ett flertal dokumenterade gotiska härjningståg i Romarriket och konflikter med romerska härar som utföll till goternas fördel.

Dessa folk mötte kristendomen, som Romarriket försökt bekämpa som nu blev den nya läran och som ersatte hedendomen i norr. Norr om Medelhavet var det kristendomen som blev den gemensamma ideologi.

Söder om Medelhavet organiserades samhället efter islams regler och mönster, med det arabiska språket och den arabiska kulturen som sammanhållande länk.

Visigoternas och ostrogoternas riken behärskade stora delar av det forna Västromerska rikets områden.n Men även en omfattande handel bedrevs

De kristna folken invandrar och bygger det som blir et kristnade Sverige från 800- till 1500-talet.

Sverig1200-taletI sin historia om Karl den store skriver Einhart angående folken i norr som  “daner och svear”, att de kallas “nordmannos” av frankerna.

De som bodde i Skåne kallades norddaner

Svear utgör en nordgermansk folkstam.

Kartan visar ett inflytande från öster.

Svea rike. Det urgermanska benämningen på oss är  ‘swihoniz’ som betyder “sveafolket”.

Eller den anglosaxiskan var formen Swēoðēod  i krönikan Beowulf. Detta uppträder på runstenar som  suiþiuþu i Aspa Löt i Södermanland likt historiska arkiv.

Ur det kommer det som blir Svea rike eller Sverige på 1200-talet. Andra folk är gutar bosatta på Gotland, rusar. svear, tydaler (dallänningar) m.fl.

Sverige bildades med den fria Allmogen baserad på kristna grunder och kristna valda ledare i Jarlen eller sedermera en vald kungen. Svenska flagga innehåller kristna symboler. Även Riksvapnet. Det sker på 1200-talet.

Österfärderna till den bysantinska huvudstaden Konstantinopel som kallades Miklagård

Vikingshipmini

Vikingatiden inleddes vid järnålderns slut på 700-talet.Det betecknar den period då man från de skapndinaviska länderna gav sig ut på som plundringståg men även senare en ren handel.

Ny skeppsteknik gav båtar som vara snabba och smidiga, och som kunde gå djupt in i grunda vatten och överrumpla eller att de var så lätta att de kunde dras fram ovan land. Resorna gällde öster ut mot Konstantinopel som kallades för Miklagård.

Framförallt under 900- och 1000-talen togs nordbor tjänst i det bysantinska kejserliga livgardet i Konstantinopel. En var Oleg som hissade sidensegel på återfärden, med last av guld, siden, frukter, vin och allehanda kostbarheten.  Arbetets skapande grund sprider välstånd och ny utveckling.

Dåtidens östromerske kejsaren värvad värvad nordbor som kallads varjager,  de inte var bundna till någon av de stridande parterna i staden. Den vägen nådde en bysantinsk kultur och kristendom oss. Två strömningar har gällt både från öst och väst.

Skandinavien

De svenska kusterna var rikt på öar och grund. Vattnen var fruktade av andra och särskilt romarna. Skåne och södra Sverige kallade romarna Skadhinawio – ‘De farliga öarna’. Namnet Skåne kommer av skadhin med innebörden ‘skada/farlig’.

När skriftliga källor under 900-talet första gången tillåter en närmare bedömning av var svearna bor handlar det om Tiundaland, Attundaland, Fjärdhundraland och Roden (under 1200-talet till största delen sammanförda till Uppland), Västmanland och Södermanland.

Goterna hade inte varit kända för grekisk-romerska författare innan deras första anfall vid det romerska rikets gränser. Det skedde i mitten på 200-talet.

Goter har en alldeles ofantlig historia – de välte Rom och hade kungar i Spanien och Frankrike för att bara nämna något. Nutida forskare tycks säga att goterna var en gemenskap av folk från som kallas Östersjökulturen, dvs alla folk kring Östersjön bidrog med skaror till goterna.

Gutarna på Gotland har även kopplats till folknamnet gester  som skildrats som ett havsfolk. Ett epitet som förekommer i kvädet är sæ-geatas (havsgeater). Gotländskan har en inflytande både tyska och danska. Gotland blev en viktig dela i Hansan.

En annan gupp är götar eller göter (fornnordiska: Gautar) en  protohistorisk benämning på forntidens invånare orienterat till Västergötland.

domarring.Beowulfkvädet omtalar folket som kallas gester som av vissa ansetts vara kopplat till götarnas historia. Västergötland bär på många fynd från stenåldern järn- och bronsåldern.

Ekornavallen är beläget mellan Gudhem och Varnhem och är en plats som ruvar över mängder av väl dolda hemligheter från forna dagar. Platsen tror man har börjat användas för kanske 5.500 år sedan då gånggrifterna dyker upp och sedan fram inemot vikingatiden. I den keltiska kulturen i Frankrike och England restes stenar.

Dock talade Tacitus år 98 om ett folk, bosatt i ett område som tros vara kring Mälaren, som var uppdelat i flera stammar men hade en gemensam kung. Genom folkvandringen och kontakaterna med Romariket var kristendomen känd på 400-och 500-talet.

Det finns en grupp som kallas för varjager eller rusar som bedrev handel från Kiev till Konstantinopel. Enligt den ryska nestorskönikan kommer svearnas hövding Rurik att slå sig ner och bygga i Novgorod vid sjön Ilmen, som blev en viktig handelsstad. Detta skulle leda till Rysslands grundande. Men rusar var ett eget folk men samverkade med svear.

Nestorskrönikan redogör för folkstammar som leder tillbaka till Jef, Noaks son. Här finns efterkommande till Jafet som varjagerna, svearna, normannerna, goterna, ruserna, anglikanerna, galicanerna, vlacherna, romarna, tyskarna, korljagerna, vendikerna, frankerna, och andra folk, vilka bebo områden från väster mot öster och äro grannar till Chams ättlingar.’

Samerna tillhör en  halvnomadisk hushållning baseras till stor del på nomadiserande jakt, fiske eller boskapsskötsel men dessutom odlas vissa grödor på ett basläger. Det fins ett tiotal samiska språk som leder tillbaka rötter i Uralbergen. I den fornnorska och fornisländska litteraturen kallas samerna nästan genomgående för finnar. De var skickliga spårfinnare. De har även kallats skridfinnar  då de åkte skidor. Det första belägget för lappar kommer från Ryssland omkring år 1000 (lop’ eller lopar’).

Samiska eller lapska är en grupp av flera språkvarieteter som hör till den finsk-ugriska språkgruppen. Samiskans ursprung finns i ett fornuraliskt språk som talades kring floderna Volga och Oka i centrala Ryssland för kanske 4 000 år sedan.

Vikingatiden få ses i ljuset av den sociopolitiska situation som Europa befann sig i efter Västromerska rikets fall på 400-talet. Det tidigare kejsardömet var nu indelat i många mindre hövdingadömen, germanska folkslag var på vandring och konflikter uppstod ofta. På flera sätt kan man säga att vikingatiden är en förlängning av folkvandringstiden som inföll i Europa under århundradena före vikingatiden

Karl den  store. Europas  fader

Europas kristna nationer kom efter 800-talet med Karl den store, som blev den Tysk-romerske kejsaren år 800. Så Sveriges kristna nationalidentitet är katolsk. Biskop Ignatios av Antiokia i Syrien är den förste som använder uttrycket “katolsk” (katholikos, vilket helt enkelt betyder “universell” eller “allmännelig”) om den första kristna församlingen år 108. Fornkyrkan var en Kyrka och är så ett universellt förbund.

Det första steg till framtida kristna nationer kommer genom Kejsar Konstantin på 300-talet. Genom sin seger över Maxentius i slaget blev Konstantin kejsare över Västromerska riket. Därefter konsoliderade han sin militära överlägsenhet över rivalerna i den sönderfallande tetrarkin.

Kejsar Konstantin flyttade rikets huvudstad till sin nygrundade huvudstad Konstantinopel 330 vilket kom att bli det bysantinska rikets och den Ortodoxa kyrkans centrum under nästan tusen år fram till år 1453.

Kejsar Konstantin stadfäster Kyrkans grund och lära år 323 i Nicea. Kyrkan inrättar patriarkat – ärkebiskopsstift – i Antiokia (Syrien), Alexandria (Egypten) och Rom (Italien). Med anledning av kyrkans interna tvister om Kristi person (människa och/eller gud?) sammankallar Konstantin biskoparna till ett kyrkomöte i Nicaea för att slå fast den kristna trosläran och få enighet i riket.

Nationerna kunde formas i Europa under 1000-talet. Sverige hade valda kungar som nationens ledare att försvara rättslivet.

Karl den store

Europa var ämnat att bli en kristen civilisation. Det kristna samhället skulle formas ekonomisk, politiskt och kulturellt. Detta tog lång tid att utveckla. Genom val av kristna kungar kunde olika nomadfolk samlas runt en gemensam ledare för en fredlig samvaro med fria folk. Genom Karl den store kom kloster med bl.a. en folkbildande mission som spred kunskap om att läsa, skriva, odla, bygga mm.

I de kristna nationen kunde olika folkslag leva tillsammans med  sina yrkesformer som grundlade näringslivets mångfald. De stora kyrkbygge stärkte byggkonst, konst- och hantverk. De olika bygderna har sina kulturella karaktärer som formad bebyggelse, språk och seder.

MagnusIIISverige blir ett katolskt land


Sveriges blivande kungar kommer ur olika ätter. Den främste kom att bli  Bjällboätten
 efter ättens stamgods Bjälbo i Östergötland. Magnus Ladulås, eller Magnus Birgersson, blev kung av Sverige 1275–1290. Magnus var son till Birger Jarl och formade det som slutligen blev Sverige

 • Under 1130-talet formligen exploderade byggandet av stenkyrkor. Hur kunde detta ske? Ett skäl skulle vara att stormännen även ville använda dem som kastell. Märkliga vägar.

Magnus Ladulås

Birger jarl förvärvade 1255 påvens välsignelse för sin plan att tilldela sönerna “vissa andelar i riket” (certas portiones in regno). Vid Birger jarls död 1266 övertog Magnus hans gamla jarladöme som ett hertigdöme, dock utan de maktbefogenheter som fadern haft. Magnus använde som hertig Birgers jarls forna titulaturfras “Dei gratia dux sweorum” (“Av Guds nåde svearnas hertig”)

 • Tre kronor 1270.  Symbolen finns i ett sigill, som användes av Magnus Ladulås. Symbolen kommer från Köln om representerar de tre heliga konungarna. Tre kronor återfinns i Sveriges riksvapen 1341
 • Svenska flaggan har även den en kristen innebörd med ett gult kors (Kristus) mot en blå himmel (Maria) enligt en vision 1157 inför Erik den Helige. De blå-gula färgerna har  använts som svenska färger i folkungaättens vapen som blev Magnus Ladulås kungavapen 1275,
 • Under sin regering utfärdade Magnus ett stort antal stadgar. Avskaffade träldomen, sökte förhindra våldgästning och avgränsa den kungliga domsrätten. Tillsammans med valda delar av landskapslagarna kom dessa stadgar att utgöra stommen i den landslag som utarbetades på Magnus order.
 • Han fick även kritik. När Erikskrönikan författades kritiserades kung Magnus Ladulås hårt för att han släppt in ”utlenske män”. Under decennierna kring år 1300 harmades mången svensk storman över alla tyska invandrare som anlände och fick fina jobb. De tog över som borgmästare i städerna och som fogdar på slotten.
 • Magnus Eriksson kom senare med lagar som skulle skydda medborgares rätt och frihet.

Magnus Eriksson grundlägger Sverige med en rikslag

Magnus Eriksson blev vald till kung av både Sverige och Norge 1319 endast tre år gammal.

I valstadgan står det. År 1319 {…] blev den ädle herren Magnus, Sveriges, Skånes och Norges konung, vald och tagen till konung på samma sätt som är sagt förut …

Skälet var att Sverige stod kungalöst sedan kung Birger drivits i landsflykt, och att kung Håkon av Norge dött. Magnus kom därmed att ärv den norska tronen. Han blev myndig 1335 till trädde han sitt ämbete och lär vara den förste kung som red en eriksgata. Fram till dess fanns förmyndare. Drotsen Knut Jonsson i Sverige och Erling Vidkunsson i Norge.

Han blev en ambulerande monark för att skipa rätt och att ena landet. Som kung var att utöva e den högsta domsrätten. Någon ‘stat’ eller stat existerade inte, utan ‘statsmakten’ representerades som sagt : på ett direkt och mycket personligt
  av  kungen själv eller ab högt uppsatta män i hans närmaste omgivning. Där kungen inte var tillstädes fanns det egentligen ingen makt. Inte heller en huvudstad fanns. Det blev Stocholm på 1600-talet

Han reste så mycket.

 • 23 jan 1347 Linköping
 • 17  febr 1347 Husby
 • 19 febr 1347 Västerås
 • 4 mars 1347 Stockholm

Magnus Erikssons landslag är Sveriges första riksomfattande lagsamling som trädde i kraft på 1350-talet. Svea och Göta rike förenades. Tidigare gäller landskapslagar. I Konungastyrelsen deklarerades relation mellan Gud, kungen och folket

 1. Älska Gud och den heliga kyrkan
 2. Styrka, älska och vårda all rättvisa och sanning och undertrycka all vrånghet och orätt
 3. Vara sin allmoge trogen, icke fördärva någon fattig eller rik, till liv eller lemmar, ej heller ta något gods från honom
 4. Styra och råda över sitt rike med inländska män och ej utländska. Icke må utländsk man tagas i hans råd, ej heller råda for borgar eller land
 5. Vårda borgar och land med deras årliga ingälder och värja deras gränser så att intet av detta minskas för den konung som kommer efter, ty han har rätt att återtaga det med lag
 6. Leva av Uppsala öd, kronans gods och årliga laga “^M^» icke pålägga sitt rike någon ny tunga eller pålaga, utom p* vi att utländsk här vill härja hans land etc
 7. Hålla allt gammalt frälse, hålla, styrka och värja all gammal Sveriges lag…så att ingen olag går över rätt lag att ingen utländsk rätt dragés in i riket

Nationell självständighet är en viktig grund för utveckling. Annars blir vi ekonomiska uppätna utifrån. Var nation innehåller ett hushåll.

Vadstena blev ett andligt centrum för Europa på 1300-1500-talet. Hit vandrade årligen tusentals pilgrimer. Redan på 1100-talet skall ett kloster ha grundats på platsen, kallat Jungfru Marias kloster eller Vårfruklostret, vilket skall finnas omnämnt 1162, under den tid då kung Karl Sverkersson regerade. Innan Vadstena fanns en köping runt klostret som var Lastköping enlgt Nordisk Familjebok från 1921.

http://wadbring.com/historia/sidor/vadstklost2.htm

1400-1500-talet

Sverige var vid 1500-talets början ett glest befolkat område. Uppskattningsvis fanns i det egentliga Sverige runt sexhundratusen människor, därtill omkring tvåhundratusen i Finland. Den sammanlagda befolkningen i riket uppgick alltså till mindre än en miljon. Växte in särskilt under 1600-talet.

Den totalt dominerande näringen i landet var givetvis jordbruket och boskapsskötseln. Vid sidan av denna intog bergsbruket en betydelsefull ställning: koppar, silver och järnmalm utvannj fjrämst Bergslagen. Naturahushållning och bytesekonomi var helt dominerade, vilket underlättade den isolationistiska politik som bedrevs under större delen av 1500-talet.

Folkungatidens katedralbyggen fortsatte i  Sverige och kom att avslutas under tiden före reformationen. 1435 invigdesUppsala domkyrka.

Kyrkan introducerade nya typer av kvarnar, stimulerade framväxten av småskaliga industriföretag, stödde gruvdriften, införde sågkvarnen, introducerade boktryckarkonsten. Öppnandet av Uppsala universitet år 1477 var ett annat kyrkligt projekt. Klostren och de större kyrkorna införskaffade vidåre ny teknologi, till exempel de mekaniska urverken.  Skråväsen utvecklades som skomakare, skräddare och smeder.

Skråväsendet hörde hemma i ett samhälle där arbete, familj, juridiska relationer, sociala band och religiös kult hängde ihop och bildade en enhet.

Biskop Hans Brask i Linköping hade planer och projekt på på de nordtyska handelsmonopolen, han intresserade sig för hamn- och kanalbyggen, han önskade förbättra gruvdriften. Biskopen ville vidare locka utländska specialarbetare inom glastillverkning och metallurgi till Sverige.

Inom kyrkoledningen “fanns ett ekonomiskt kunnande och en initiativkraft utan motsvarighet i dåtidens Sverige«, med intresse för moderna språk, teknologi och utbildning.

Men samtidigt utgjorde denna mäktiga internationella organisation ett hot mot framväxten av en stark statsmakt. De t. Det fanns skäl för kungen att reducera kyrkans ekonomiska makt och överföra expertkunskap från kyrkan till staten. Inte minst kunde detta vinnas genom att reducera de två viktigaste kyrkliga ledningsfunktionerna: domkapitlen och klostren.

Kalmarunionen

Sedan 1397 finns Kalmarunionen en union mellan kungarikena Danmark, Norge och Sverige som bildades och som varade till 1523. Unionen innefattade därmed områden som Finland, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna och Shetlandsöarna och ingick i Hansans intressesfär. De tyska affärs- och bergsmännen vare emot unionen. En maktkamp växte inom Unionen Med den danske kungen Kristian II förde samman  Norden med större delen av Europa. Den danske monarken  var svåger till kejsar Karl V.

Stockholms blodbad 1520

Kristian II hade visat tecken på att vilja föra en politik riktad mot det för Sverige ekonomiskt betydelsefulla Lybeck och Hansan. Han önskade i stället skapa ett nordiskt handelskompani som skulle kunna konkurrera ut lybeckarna på den nordiska marknaden.

Många svenska affärsidkare fruktade den danska politiken och såg i denna skäl att bekämpa unionen. Inte minst bergsmännen fann det naturligt att stödja de uppror som följde efter Kristians avfärd från landet. Frigörelsen från Danmark handlade alltså i hög grad om ekonomiska realiteter och och göra Köpenhamn till den centrala stapelstaden för östersjöhandeln.

Kristian kunde räkna med hjälp av de svenska unionsvännerna. Ärkebiskopen Gustav Trolle var den mäktigaste bland dem. Mot detta fanns  den unge kraftfulle unionsmotståndaren Sten Sture den yngre. Han lyckades inta och bränna ärkebiskopens borg.

Kristian II lyckades nu förmå påven att banlysa Sverige därför att riksdagen avsatt Gustav Trolle från hans ärkebiskopsvärdighet.

Den danske kungen Kristian II inledde i januari 1520 ett militärt anfall mot Sverige. Kristian ansåg sig ha rätt till den svenska tronen eftersom han genom en särskild valförsamling i maj 1499 utvalts till svensk tronföljare.[8] Den militära truppen bestod av mellan 6 000 och 7 000 man, främst värvade legotrupper frånPommern, Brandenburg, Sachsen och Frankrike.

Sten Sture och de svenska trupperna intog ställningar vid Åsunden i Västergötland men tvingades retirera. De danska trupperna delades upp och rörde sig norrut genom Västergötland och Östergötland. Sten Sture dog i början av februari, efter att ha sårats vid Slaget på Åsundens is två veckor tidigare.

Snart hade Kristian erövrat hela Sverige utom Stockholm. Huvudstaden försvarades av Sten Stures änka Kristina Gyllenstierna. Men i början av hösten kapitulerade även Stockholm. Kristian hade då givit löfte om att allt skulle vara glömt och förlåtet.

Men löften givna till kättare behövde ingen hålla. Kristian ville en gång för alla krossa unionsmotståndarna i Sturepartiet. Närmare 100 personer avrättades på Stortorget i Stockholm. Händelserna på Stortorget kom att kallas “Stockholms blodbad“. Kristian har därefter i svensk historieskrivning kallats “Kristian Tyrann”.

Den 7 september 1520 överlämnades Stockholms slott till kung Kristian II. Söndagen den 4 november kröntes han till kung av Sverige i Storkyrkan.

Gustav Vasa, den protenstiska revolution och folkupproren

Gustav Vasas blev riksföreståndare 1521–1523 som nationell ledare i Unionen. Utsåg till kung av Riksdagen 1523 och införandet av arvkungadöme i Sverige, vilket har skapat problem för styret.  Kung Vasa sökte en centralmakt. Allmogens trosgrund skulle försvagas.  Vasamyter byggdes upp att dölja en tyrann.

Gustav Vasa kunde knappast åka skidor. Det gällde endast specialister på 1500-talet. Först på 1800-talet sprids skidåkningen.  Han färdades mest sannolikt med häst och släde. Dessutom tror man inte att färden gick mellan Mora och Sälen, utan sydväst via Kättbo.

Reformationen 1517 kom genom augustinmunken Martin Luther son till en början i syfte att åstadkomma en reform av den Romersk-katolska kyrkans lära och ursprung. Det gällde nu Renässanspåvarna som påminde stundtals mera om de världsliga furstarnas än om det för andliga ledare. Inte sällan påverkade de världsliga intressen. Renässansen är sig ett återuppväckande av antikens ideal under 1300-talet. I dess släptåg kom digerdöden och fattigdomen.

Den protestantiska reformationen växte till en politisk, ekonomiska och social revolution i 400 år 1517-1917. Dramatiskt och genomgripande ideologiskiften kommer Hela Europa omdanas i maktstrider och i en sekulariserande process.  Gustav Vasa såg tillfället att förminska kyrkans inflytande för folken i Sverige.

Efter att ha vunnit sina första framgångar som dalaallmogens hövitsman korades Gustav som högadelns ledare vid ett herremöte i Vadstena i augusti 1521. Allmogeuppbåden ersattes successivt av tyska legoknektar samt vapen och finansiella krediter från den ledande hansestaden Lübeck. Skulden skulle betalas med kyrksilver.

Den tyske legotruppsanföraren Berend von Melen, som flydde från Sverige 1525, beskrev kungen som en svekfull skurk som ständigt var redo att stöta dolken i ryggen på sina gamla anhängare i  de kvarvarande sturemännen.

Västerås riksdag 1527. Skövlingen av kloster och folk

Till en början var relationen mellan Gustav Vasa och biskop Brask goda med hans breda insikter för samhällets utveckling.

Men vid  Västerås riksdag 1527 kom den stora sammanstötningen mellan kungen och biskopen, den så kallade Västerås recess. Brask katolicismens främste försvarare i Sverige. Bland annat bestämdes det vid riksdagen i Västerås 1527 att Sveriges kloster hädanefter skulle förvaltas av lekmän.

Han tvingades dock som sådan vika sig för kungens beslut att kyrkan skulle överlämna alla slott och all överflödig ränta till kungen. Brask begav sig efter detta på en visitationsresa till Gotland, varifrån han sedan fortsatte till Danzig för att aldrig återkomma till Sverige.

Skövlingen av den gamla klosterkulturen i Sverige, som inleddes redan år 1526 genom stängningen av kartusianklostret i Mariefred. Sedan kom slutet för Alvastrakloster 1531 och  Vadstena 1550 men systrarna bor kvar, men moderklostret i Vadstena upphör definitivt först 1595. och avslutades genom birgittinsystrarnas utvisning till Polen år 1596.

Med början år 1544 användes sten från Alvastra för bygget Vasaslottet Vadstena slott som en försvarsanläggning mot upproriska bönder. Det fortsatte på 1570-talet då Per Brahe d.ä. använde material från klostret vid uppförandet av sitt slott på Visingsö.

Ny tid kom om frihet. Gustavs allt tydligare framträdande benägenhet för en kyrklig reformation stred i mycket mot allmogens åskådningssätt. Allmoge var till för kungen och inte tvärtom

Kronan eller den lokale adelsmannen kunde nu vräka den bonde, som inte skötte sin jord eller betalade sina skatter, från gård och grund. I gränstrakterna var det tillika viktigt för befolkningen att få bedriva handel med befolkningen på andra sidan gränsen.

En missgynnad landsända eller ett förtryckt folkflertal hade ofta ingen annan utväg än att med våld söka åstadkomma förändringar. Något demokratiskt system existerade inte, endast rå styrka kunde påverka riksledningen. I

Gustavskättarstämpel avänds främst i politiskt syfte. Stockholms blodbad baserades på detta. Stämplingarna misslyckades och biskopen och hans sammansvurna avrättades. En av anklagelsepunkterna mot Gustav Vasa var “lotter”.

Dackefejden

En bondearmé var inte ofarlig. På försommaren 1542 nåddes hovet i Stockholm av information om att en viss Nils Dacke i Småland, tillsammans med ett trettiotal man, hade inlett ett väpnat uppror.

Nils Dacke med meningsfränder motsatte sig bland annat skattetrycket i Småland och som katolik införandet av evangelisk-lutherskkristendom i området, allt under kung Gustav Vasas centralmaktssträvanden i Stockholm. Till detta ska läggas Gustav Vasas konfiskering i de småländska kyrkorna av kyrksilver och annat som de småländska bönderna under århundraden samlat ihop

Detta uppror skulle snart visa sig vara svårt att bemästra och kom att bli den största resningen i modern svensk historia. I början av juli samma år fick kungen veta att regelrätta strider inträffat och att Dacke nu ledde runt hundra man. Någon vecka senare sades han kontrollera tusen beväpnade bönder. Detta var alarmerande nyheter för Gustav Vasa.

Den omedelbara utlösande faktorn var nog ändå Georg Normans kyrkoplundrings- och prästutrensningsresa i Östergötland, Västergötland och Småland 1540-1541, då cirka 90% av kyrkornas silverskatter beslagtogs och smältes ned. Folkets tålamod hade brustit, kungen uppfattades nu som en simpel kyrkoplundrare.

Den bofasta befolkningen pacifiserades genom landsknektarnas väl beprövade metoder: gisslan, avrättningar, våldtäkter och tortyr. Flera hundra ledande upprorsmän skickades till Finland på livstid. Men fortfarande gäckade Nils Dacke själv sina fiender. Efter några veckor blev han dock upphunnen och dödad 1543 Ollatorpets äng nära Flaka i Torsås, sannolikt förrådd av en av sina närmaste anhängare.

Lutherdomen (som kultgemenskap) hade inget fotfäste då den kom ovanifrån och då även brutalt. Det tättbefolkade och kulturellt viktiga Östergötland, som ännu vid seklets mitt beskrevs som övervägande katolskt, kan inte på några få decennier ha förvandlats till en protestantismens hemort.

Gustav Vasas fundamentalkatekes var

lydnad mot överheten, plikttrohet och flit 

Under reformationstiden  användes ett extremt och ofta kärlekslöst språk gentemot sina motståndare. Fördömanden närmast haglade ut från de ledande lärosätena, kättarförklaringar spreds för vinden, och över hela Europa drabbades olyckliga människor också av de grymmaste fysiska straff.

För svenska medborgare var det, som redan framgått, förbjudet att tillhöra den katolska kyrkan — ett “brott” som från år 1617 var belagt med dödsstraff.  Andra kristna områden politiseras, liberaliseras eller förringas som vördnad till Marias som Guds, Kyrkans och vår moder. Rosenkransens roll. Existensen av Helgon. Läran om Mässoffret. Äktenskapets grund, Den kristna värdegrunden samhällets sociala och ekonomiska ordning (katolska socialläran)

Religionsfrihetslagen 1951

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Sverige hade precis infört religionsfrihetslagen (1951) som lämnade den enskilde fritt om han vill tillhöra någon kyrka eller inte. Antalet katoliker i landet hade ökat till följd av krigsårens flyktingströmmar och nu ansåg man i Rom att tiden var mogen att ge den Katolska kyrkan i Sverige ställning av eget stift.

Kyrkans enhet

ven Johannes Paulus II reste till de olika kyrkofamiljerna för att bringa fred och förnyelsen av Kyrkan. Bilden är från ett möte med patriarken Teoctis i Rumänien 1999. Påven bar på en vision att Kyrkan i öst och väst är två lungor som andas tillsammans i en och samma kropp.

 

 

“När jag är accepterad av hela Kyrkan, då kommer jag som Moder att kunna återförena mina barn i en enda familjs värme.

Jungfru Maria

 

“Martin Luther försökte med Reformationen, men också han var min älskade son precis som ni själva. Människor kan göra misstag, men kom ihåg att Herren kan vända ont till gott och använda även våra misstag. Därför skall ni aldrig döma och kritisera andra på mänskligt sätt. De mindre separerade kyrkorna har inte accepterat mig, men de kommer gradvis att ta emot mig som Kyrkans Moder. Mina älskade små själar! Såsom jag var tillsammans med Apostlarna i salen i Jerusalem skall jag alltid vara med er som följer mig. Så sprid mina kärleksord, inte bara till toliker, utan också till alla mina barn i världen.”

 

Maria till Julia Kim Naju, Sydkorea.

 

“Alla är lika i Mina Ögon. Jag har aldrig velat ha Min Kropp uppdelad. Det är ni_som har delat Mig! Ni har beslutat över Min Kropp! Ni förlamade Mig…. Ortodoxa! Katoliker! Protestanter! Ni tillhör alla Mig! Ni är alla Ett i Mina Ögon!’

Jesus till Vassula 27 okt 1987

 

Källa:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nordmän
http://sv.wikipedia.org/wiki/Goter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_riksvapen
http://wadbring.com/historia/index.htm
Förlorarnas historia, Magnus Nyman ISBN 91-85530-41-7
http://www.guteinfo.com/?id=3218
http://www.dn.se/nyheter/sverige/gustav-vasa-akte-aldrig-vasaloppet/

Det här inlägget postades i Kyrkan, Sverige. Bokmärk permalänken.