FRIMURERI, RASISM, FASCISM OCH NATIONSFÖRSTÖRELSE

f-loggoEtt religonshat stiger fram ur Parisdådet. Finns rätten att kränka? Bakom finns även krafter av både nations- och religionsförstörelse. Finns ingen Gud säger många. Allt skedde av en slump.

Allt sker i en kamp mellan två sidor.

Frimureri och sekterism  existerar i olika former över hela världen, med ett medlemskap beräknat på omkring tre miljoner inklusive ca. 480.000 i Storbritannien och ca två miljoner i USA. I öst tillkommer många fler. Många afrikanska sekter finns genom den franska orden Grand Orient de France. P2 och Cosa Nosta verkar i Italien.

För att gå med i USA man måste tro på ett högsta väsen. En gud som i Egypten kallades för den store Arkitekten. Det finns ingen skapelse eller Skapare. Frimureri är så övernaturligt. En vigning är att avsäga sig alla kristna band.  En lära om en kamp för att erövra världen. Kyrkan som räddar är fienden.


Andra namn i forna kulturer är som Ahrimanl, Baal eller som Satan åklagaren. Den övernaturliga personifikationen av det onda. Fiende till Gud, skapelsen och mänskligheten.  I spåren efter dem kommer rasism, ödeläggelse, människooffer och folkmord.

Egyptierna såg att materian alltid hade existerat och ingick i en. evig materiell evolution. I en kamp och förändras genom kaos. Varje natt dog solen och återuppstod på morgonen.

De som invigs kommer att avsäga sig all form av tro, kristna grunder och band.  Dvs blir Antikrists lärljungar och så delta i kampen för det som är ont. 

I USA, är frimureriet organiseras lokalt i loger och övervakas av storlogerna. Det finns femtiotvå storlogerna i USA.  En för varje stat samt District of Columbia och Puerto Rico; och mer än 10.000 lokala loger.

Amerikanskt frimureri skiljer sig från den europeiska. Amerika var aldrig en katolsk nation utan är helt grundat på frimureri från början och därför inte något hot mot Amerika utan den ingick i själva konstitutionen. USA lever enligt traditionen för frimureri.

USA-sigillet

Agerar för detta i världspolitik och världsbygget. Världsbygget är det ultima målet. The Seal stadsfästes 1782

george washington masonerry

Förklädet betyder renhet och anspelar på Kristi tvagning av lärljungarnas fötter. Allt är efterapningar. Genom den franska ordern fick USA sitt stöd ekonomiskt och militärt. Den första Republiken byggs.

Det finns många grenar som ingår frimurarnas organisationer som Order of the Eastern Star, Scottish Rite, York Rite, B’nai Brith (Förbundets söner) och Skull & Bones. Var och en av dessa organisationer har sin egen ledning men alla i slutändan underordnad de statliga storlogerna.

Läran kommer från Egypten via Kabbala

Vid uttåget från Egypten tog de hedniska rabbinerna tog med sig den hemliga lära och gömde den i Torah, i de 5 Moseböckerna. Den introducerades av judendomen som Kabbalah som en teosofi och var endast tillgänglig för de invigda i den muntlig traditionen. Texterna vantolkades genom att användning av numerlogi

Den judiska kabbalan, som betyder tradition på hebreiska, och är en hemlig lära inom judendomen, ingår i frimurarnas symbolvärld. Kabbalan består av en samling judiska filosofiska verk, som möjligtvis härstammande från perioden mellan 200 och 500 e.Kr.i

Också talmystik ingår i de kabbalistiska systemet, detta kallas Gemantria. Även element från alkemins symbolladdade värld ingår i frimurarnas tankegods liksom fornegyptiska trosföreställningar.

RASIMENS BEGYNNELSE – GOJERNA SOM DE OÄKTA FOLKEN

Kabbalan förmedlar annorlunda värderingar om skapelsen och människan än vad som finns i Toran. Tetragrammen för Gud och Adam är YHWH och JHVH, (Yod he vav he) . I kabbalistisk granskning bär de båda talet 45.

Det vantolkas som att judiska Jehova är likvärdig med Adam. Det betyder Adam var Gud och Gud blev det judiska folket. Endast de var äkta människor. Andra folk (raser) var inte ansedda att vara människor utan gojer. Ur utvecklas det som blir raskamp folk mot folk men också det som skulle bli  liberalism på 1900-talet för att fördärva kristna sakrament nationer i  moraliskt förfall och lidelser.

QuitoJungfru Maria uppenbarelse i San Francisco de Quito, Equador, 1634, berättar för moder Marianna om det 20.nde århundradet och talar om den djupa kris som ska prägla både Kyrkan och samhället:

.

– “I slutet av 1800-talet och under nästan hela 1900-talet skulle ge efter för en stor heresi. Äktenskapets sakrament ”kommer att angripas och profaneras”, och ”frimurarna, som då kommer att ha makten, kommer att driva igenom orättfärdiga lagar i syfte att avskaffa detta sakrament. Dessa lagar kommer att göra det lätt för alla att leva i synd och uppmuntra till att man skaffar utomäktenskapliga barn, som föds utan Kyrkans välsignelse.” Vidare varnade Guds Moder: ”Den kristna andan kommer att försvagas, och trons dyrbara ljus kommer att slockna mer och mer, tills det går så långt att det råder ett nästan totalt och allmänt sedligt fördärv. Detta kommer att resultera i brist på präst- och ordenskallelser…”

.

– “Djävulen kommer att göra allt han kan för att göra livet svårt för prästerna och att försöka på alla sätt få dem att tvivla på sin kallelse. Den Onde kommer också att leda många präster till fördärvet genom dåliga vanor som i sin tur ska skandalisera de kristna. De dåliga kristna ska genom Djävulens manöver med många präster bli uppväckta med hat mot hela Kyrkan och hela prästerskapet.”

 .

Hon förklarar hennes Obefläckade Hjärtas triumf – “att denna mörka tid i historien ”markerar min timmas ankomst”, och att Gud till slut ”kommer att sätta punkt för denna mörka tid och sända Kyrkan en prelat som ska ge prästerna den rätta andan tillbaka.”

KABBALAN GÖMDES VI EXODUS

Dess kultlära leder tillbaka till forna Egypten. Den gömdes bland några i Exodus . Den kom till Jerusalem som en svartlära som Kabbala (muntlig tradition) . Den assimilerades av dem som skulle kalla sig Tempelriddare.

Kabbalan har förgiftat samhällen och sina egna. Den har gett upphovet till rasismen och vägen till en världsomstörtning.

KABBALAN SPRIDS TILL FRANKRIKE I TEMPELORDEN

TempelriddarnaKors- och tempelriddarna som i många stycken blev  ett rövarband i öster på 1100-talet fick en stor maktställning i Europa fram till 1300-talet och bildade en Tempelorder. 

De fungerade efter Korstågens 1100-tal  som legosoldater. Det sålde sig för att försvara kungadömen. De byggde upp stora förmögenheter och la grunden till bankväldet. De blev ett militärt, ekonomiskt och religiöst hot för hela Europa.

År 1307 beslutade franske kungen Filip IV att arrestera ordens medlemmar konfiskerade egendomar. År 1314 avrättades deras ledare Jacques de Molay jämte ett stort antal riddare. Några hann fly till Skottland och gömde sig i ett hantverkarskrå av fria hantverkare. De var skickliga hantverkare och byggde katedraler runt om i Europa. De vandrade från plats till plats som ”Fria murare”:

Revolutionär teser predikades om ett samhällsbygge utan kristna grunder och nationella, sociala band. Även kärnfamiljens band skulle upplösas En liberal frihet och ett av bygge av en världsrepublik.

VI LEVER I NUTIDENS EXODUS

Nutiden innehåller en upprepning av det forna Egyptens tidevarv. Samma principer i ny form. Framför vilar det verkliga Exodus.

ORDO AB CHAO

Vägen till en ny ordning var att bryta ned det gamla enligt kaosteorin.

The highest degree of the Scottish Rite of Freemasonry, the Meritorious Degree, the Degree of the Illuminati, whose motto is “Ordo Ab Chao” or “Out of Chaos Comes Order” – which literally means if they break down the existing structure and cause the population to cry out for order, they will emerge as the rulers and will have the world that they seek.” year 1395.

“Ur kaos frambringas en ny ordning – om världsbyggarna bryter ned staternas existerande strukturer, kommer detta att få befolkningen att ropa efter ny ordning. Härskarna kommer då att dyka upp som ledarna och ge världens folk vad de önskar. Citat från Scottish Rite of Freemasonry år 1335.”

Mursleven, vinkelhaken, passaren, lodet, vattenpasset och hammaren var inte längre arbetsredskap som hos hantverkarna utan blev magiska redskap för att uppnå politiska mål. Loge kommer av hydda. Här planerades bygget. 

Man införde invigningsritualer i sekten och dödsritualer när nya medlemmar svor eden. De bildar negationer och antiformer till hela den kristna grunden. Dessa symboler finns i emblem för högskolor. De blev präster i en Antikyrka
Detta har skett sedan 1700-talet och in vår tid. Världen under 1900-talet är styrt av frimureri.

SEKTERISM OCH REVOLUTIONER

Nationella loger (arbetshyddor) byggs. Ett av de mest kriminella är Grand Orient de France. De bygger genom den amerikanska revolutionen mot britterna den första republiken i världen som är Amerikas Förenta Stater . Då finns även tanken om Europas Förenta Stater. Europa skulle byggas om

Genom Jacobiener genomförs franska revolutionen 1789 med tesen ”frihet, jämlikhet och broderskap”. Ett socialt koncept baserat på materiel etik. Ett skräckvälde utvecklades och nya revolutioner kom genom kontrarevolutioner. Terrorceller utvecklas och når Ryssland under 1800-talet och andra länder

Många intellektuella, förmögna, kulturella och politiska ledare anslöt sig till logerna och svär eden och lojaliteten.

VÄRLDSBYGGARNA

Med lluminati-orden 1776 i Bayern kommer både bankirer och revolutionärer verka tillsamman men med nya namn.

Meyer Rothschild eftersträvade att kontrollera ekonomin i de olika monarkierna Europa. För detta syfte skulle samhällets sociala struktur och liv skulle förstöras tillsammans med kyrkan.

För att åstadkomma detta tog han värvning hjälp av Adam Weishaupt, som organiserade en hemlig luciferisk order som efterapade Jesuitorden.

Bankimperium har utvecklats i världen över. Med nya banker växer Illuminati för en ny världsordningen för att  politisk vilseleda och förföra hela mänskligheten. lluminaterna har skapat och piskat på med konflikter i världen i mer än 200 år .

Ordo ab ChaosBåda ytterligheterna finns med. Dubbelörnen är symbolen där de två huvudena ansågs representera båda kejsartronerna i Konstantinopel och Rom

I nutid de verka på två håll i tes och antites. Söndra genom att härska. Den moderna politiken delas upp i vänstern och högern. Kampen fortsätter genom sociala motsättningar genom kapitalismen och kommunism.

Klass- och raskampen som söndrar nationer. Hitler skrev “Mein kampf”. Nyliberalism och socicaldarwins. Religionskamp i Mellersta Östern. Kamp mellan civilisationer.

B’nai Brith (Förbundets söner) är en Illuminatiorder som blev grundat 1843 i New York i vilken Leo Trotsky senare ingick. Här finns de ekonomiska finansfamiljerna. Här värvades Trotsky för den ryska revolutionen 1917. Bröderna Warburg som är bankirer finns både i USA och Tyskland, Lenin värvades i Schweiz våren 1917.

Jacob Schiff blev hjärnan bakom finansieringen av den bolsjevikiska revolutionen. Kommunismen är ett redskap för en kollektivistisk världsordning. Den extrema högern skapar den extrema vänstern!

Bakom utvecklingen av nationalsocialism och kommunismen finns Moses Hess (1812-1875) som var Marx och Engels lärofader. Han levde i Tyskland och kände antisemitismen i Tyskland och Ryssland. Hess la grunden till den nationalsocialism och den politiska sionismen.

Hess godtog inte Marx materialistiska historiesyn, utan hävdade att kampen mellan raserna och folken var den viktigaste faktorn i mänsklighetens historiska utveckling. Ett folk, ett land och en ledare leder till nationalsocialismen.

Albert Pike, Scottish rite, grundare till Klu Klux Klan, publicerade 1861 sin bok “Moral och Dogma”, avsedda endast för frimurarna.

BANNLYSTA SOM SAMHÄLLSFARLIGA

13 påvar har bannlyst de hemliga brödraskapen från 1730 genom historien som samhällsfientliga sekter.

Påven Leo XIII publicerade i sin Encyklika “Humanum Genus.” där han instämde med alla tidigare påvarnas fördömande av frimurarnas revolt- och samhällslära.

 • Det gäller 13 påvar från 1730 – 1922.
 • Clement XII: In Eminenti – 28 april, 1738
 • Benedict XIV: Providas — mars 1751
 • Clement XIII: A. Quodie — 14 sept 1758
 • Clement XIII: Ut Primum — 3 sept 1759
 • Clement XIII: Christianae Reipublicae Salus – 25 nov 1766
 • Pius VI: Inscrutabile — Dec. 25, 1775
 • Pius VII: Ecclesiam a Jesu Christo — 14 sept 1820
 • Leo XII: Quo Graviora — 13 mars, 1826
 • Pius VII: Traditi — 21 maj1829
 • Gregory XVI: Mirari Vos — 15 aug 1832
 • Pius IX: Qui Pluribus — 9 nov, 1846
 • Pius IX: Omnibus Quantisque — 20 april, 1849
 • Pius IX: Multiplices Inter — 25 sept 1865
 • Leo XIII: Humanum Genus — 20 april, 1884
 • Leo XIII: Letter to Italian Episcopate — 8 dec 1892
 • Leo XIII: Letter to the Italian People — 8 dec 1892
 • Pius X: Vehementer — 11 febr 1906
 • Pius X: Letter to France — 6 jan1907
 • Pius XI skrev 1924 Encyklikan “Maximam grasissimamque” och kallade frimureri för “Laicism” en irreligiös lära

Sekterismen agerar bortom trofasthet och lojalitet till sin egen nationen och till sitt egna folk.

Organisationerna omgärdas med universitet, skolor ideella verksamheter och social klubbar för en rekrytering. Allt är mörklagt. Det söker inflytande över samhället genom att bana väg för “rättrogna” till viktiga poster.

Tankesmedjor byggs runt om.  Round Table Group verkar nationellt och internationellt för ekonomisk internationalism.

Andra är organ i ekonomi och säkerhet är Council on Foreign Relations, Bilderburgers, Trilaterala Kommissionen, Romklubben, Royal Institute för internationella frågor, maffian, filmbolag, media, CIA, NSA, Mossad, Secret Service, Internationella valutafonden fonden, Federal Reserve.

Alla dessa är privata organisationer eller företag bildas som public service-enheter, men detta är långt ifrån sanningen.

BANKVÄLDET

Tre ekonomiska huvudstäder finns i Fed-banken i New York. Bank of England i London och BIS-banken i Basel.

Terrorgrupper har finnits i sekler och  finns nu för att förstöra demokratiska processer. De finns för att förstöra nationer. Vi slits i vårt land med SD-ideologin som lever på misär och motsättningar.

GEOPOLITIK OCH NATIONSFÖRSTÖRELSE

45 milj. flyktingar flyr för sina liv. Geopolitiska krafter verkar för att bryta ned nationell sammanhållning. Nationell självständighet hinder

Om inget drastiskt görs så kommer den rikaste procenten av jordens befolkning nästa år att äga mer än alla andra tillsammans, varnar Oxfam. Samtidigt lever en miljard människor på mindre än tio kronor om dagen.

Blir människor medel återvänder träldom och slaveri. Inget samhälle består om människa rätt och värdighet krossas USA vill göra Europa, Sverige och andra länder till vassalstater.

KAMPEN MOT EN FIENDE. VEM?

krigsamktMed allt som sker borde vi inse att det råder en kamp. En kamp som inte är en slump utan en aktivitet. Mellan gott och ont. Higgs partikel, guds partikel tillhör en fysikalisk verklighet.  Andliga makter verkar mellan den som Upphovsmannen till skapelsen och Upprorsmannen som fördärva allt.

GUD EXISTERAR OCH KALLAR. VILL RÄDDA OSS.

Gud talar i dessa tider och i alla tider. Allt är förvarnat. Denna upprorstid når sitt slut. ”En motorväg kommer att plöja rakt igenom rävlyorna”.

Kärleken skall segra. Tiden är nära och Gud ser ödeläggelsen och sa 1 juni 1989 bla.

frukta inte, Mina älskade, ty i denna ödemark skall Jag så nya frön av Kärlek och Frid; Jag skall ge nytt liv åt Min trädgård så att de som är gudlösa och onda ser och vet att Min Gudomliga Hand är över er alla;

❤️

då kommer stenhjärtan att förstå Min Gränslösa Nåd, och att Jag, den Helige, är mitt ibland er; Jag håller dig i din högra hand, känn Min Närvaro, Jag skall inte överge dig, så frukta inte; ja, Jag skall fatta var och en av er vid handen och forma er så att ni kan kallas Ljusets barn och tjänar rättfärdighetens sak; Jag, Herren, har sagt från begynnelsen att Jag vill att ni skall vara heliga liksom Jag är Helig;

http://www.tlig.org/sv/messages/410/

 

John Salza, en katolsk advokat och en tidigare hög frimurare av 32 graden vittnar:

 

Interactive Tour of the George Washington Masonic Memorial

http://gwmemorial.org/tour.php

LYSSNA PÅ DEN TEXT OM DEN NYA FRAMTIDEN I BEATLES IMAGINE

Lyrik och musik ingår att förledande tänkandet melodiskt utan att vi inser …

… om drömmen om det nya världsriket.

Imagine there’s no heaven

It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today…

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace…
You may say I’m a dreamer
om det nya världsriket. Var jag medveten. Nej.  

Imagine there’s no heaven

It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today…

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace…
You may say I’m a dreamer

Det här inlägget postades i fascism, Islam, Konspiration, Kyrkan, Människan, Människan och värdet, Maria, Rasism, Sekterism, slavdom, Tankesmedjor, USA. Bokmärk permalänken.