MYSTERIET MED EU-EKONOMIn

Parrotdead

 

IMF1944

Hur började det??. Valutahaveriet med dollarn 1971 öppnade en lavin. Den orsakade oljekris 1973. Nationernas handelsbalanser knäcktes. 70-talskrisen öppnade för väg för valutaspekultation och ett valutakrig, som leder till euro

RobertMundel

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/26/robert-mundell-evil-genius-e

Nyliberalisterna ropade. VÄLFÄRDEN HAR GETT OSS KRISEN!

Ekonomipristagare och prof. Robert Mundell från Chicagoskolan är designern bakom euron.

Robert Mundell, evil genius of the euro

Grundkonceptet till EU kommer från storföretagens tankesmedja European Rount Table for Industrialst (ERT) i det s.k. ERT-progammet genom en väldig lobbying under 80-talet. Ovan detta gäller IMF:s program för nationell strukturanpassningar enligt SAP-modellen.

Trickle-downMED ECB-BANKEN  OCH EURO SKAPAS UTSIDANS EKONOMI. NATIONELL EKONOMISK SJÄLVSTÄNDIGHET UPPHÖR.

En centralränta skulle styra nationernas mångfald. Det kan liknas vid ett enda centralvärmesystem för alla klimatzonerna EMU tappade styrförmåga och seglade på grund,

Det som sker nu är vägen tillbaka till gångna tiders mörker. Ekonomer runt om i världen varnar för den marknadsekonomiska modellens stora brister. Finansektorn som styrt allt i en korrupt riktning.

PAKTEN ÄR EKONOMISK TORPED IN I EUROPA

Varför talar INTE vår politiker om denna stora frågan??? De sa ja men går inte in på innehållet.

Europakten 2012 är en torped riktad rakt in i vattenlinjen för det sociala Europa för att bygga ett feodalt Europs. Europakten här hämtad ur IMF:s strukturanpassningsprogram SAP:

Pakten innehåller 4 pelare

 1. Ökad konkurrenskraft genom sänkta löner
 2. Ökad sysselsättning genom flexibel arbetskraft över gränserna
 3. Offentlig hållbarhet genom offentlig privatisering
 4. Förenad skattepolitik i en väg mot en politisk union

Denna väg stryper samhällets utveckling då samhället är människor. Stryper man människorna då stryper man samhället

Arbetet och människor är grunden till samhällets existens. EU utesluter det mänskliga målet och välfärden och ser allt ur ett ekonomiskt systemperspektiv. Centrum är finans och kapital. Kina konkurrerar med en låglönemarknad. EU tar efter.

Det finns ingen social framtidsbild mer mer än nationer och folket blir Marknadens leverantörer. EU saknar ett socialt protokoll.
EUfreeflow

Grundstenen för att ett fritt samhälle är att människan är samhällets mål och orsak där  kapital i alla ting och pengar är ett medel för mål och utveckling för det gemensamma bästa. Det omvända uppstår om människor blir ett medel med marknaden.

Vad betyder det? Det är en väg till en det totalitära. Faller människovärdet då faller även samhället. Träldom bygger på förtryck. Fattigdom och arbetslöshet är jordmånen för fascism och rasism.

EN PAKT MOT EUROPEISKA ARBETARE

Eftersom euro-pakten inte grundar sig på någon kvalitetsförbättring eller ett mervärde i produkter från europeiska företag. Istället  sänks kostnader i produktion, logistik, sociala system och  de europeiska lönerna för att kunna matcha mot de övriga ekonomierna i världen och då särskilt Kina. Därmed vill EU sänka inkomsten för de allra flesta i befolkningen och utarmar så europeiska arbetstagare.

EN PAKT MOT SMÅ, MEDELSTORA FÖRETAGEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN

Detta leder även till att sänka den europeiska ekonomin, eftersom minskningen av lönerna kommer också att minska hushållens förmåga att spendera i Europa, vilket kommer att leda till en minskad försäljning för tusentals små och medelstora företag som lever på de inköp som utförs av europeiska löntagare.

Ur denna synvinkel är de enda mottagarna av pakten de stora europeiska globala företagen, de som är aktiva på den globala marknaden och inte bara i den europeiska marknaden.

Den inhemska och nationella ekonomin är den främsta grunden för en överväldigande majoritet av de små och medelstora företagens framtid.

Av denna anledning kan vi konstatera att europakten är också en pakt mot små och medelstora europeiska företag. Då små och medelstora företag också skapar den flesta av sysselsättningen (i genomsnitt 70 % i Europa) kan vi säga att euron pakten är lika en pakt mot sysselsättningen.

EN EUROPAKT SOM RASERAR DET SOCIALA SYSTEMET

För att höja produktiviteten rekommenderar pakten  “att ytterligare skyddade sektorer öppnas”, för att förbättra utbildningssystemen, främja forskning och förbättra företagsklimatet.

Hur kan man riva förutsättningar och sedan stödja? Pakten blir en anti-utveckling som går i motsatt riktning en verklig ekonomi.

Vi kan konstatera att euro-pakten inte är en verklighet som ökar produktiviteten utan endast orsakar lägre löner för att höja vinsterna för de stora europeiska företagen.

EN PAKT SKAPAR FÖRSÄMRADE ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH HÄMMAR KOMPETENSUTVECKLING

Pakten vill även förslå en minskning av de offentliga utgifterna. Konsekvensen är att pakten försämrar arbetsförhållanden och kompetens i det sociala kapitalet som är nödvändig för att höja produktiviteten.

EN PAKT MOT KONKURRENSKRAFT FÖR DET INRE NÄRINGSLIVET

Att sänkningar av löner skulle automatiskt ge upphov till en ökad konkurrenskraft, och sänkta priser är spekulativ tes

EU vänder sig till ett fåtal storföretag med stor marknadsmakt, som sak  genomföra detta. De gäller de stora. Lokalt näringsliv tappar marknad med arbetslösheten.

Den mest sannolika händelse är att dessa företag dra fördel av de lägre kostnaderna för arbetskraft i syfte att höja sina vinster, och inte sänka priset på sina produkter.

I själva verket är detta vad vi har sett hända hela tiden på den europeiska marknaden (och särskilt på spanska marknaden
Europakten blir en pakt mot konkurrenskraft i den europeiska ekonomin.

EN PAKT SOM SÄNKER DET SOCIALA EUROPA OCH DEN EKONOMISKA AKTIVITETEN I HELA EUROPA

Omkring tre fjärdedelar av exporten av europeiska länder sker “inom Europa” med andra europeiska länder som importörer.

Det betyder att om kapaciteten att konsumera inom de europeiska ekonomierna minskar (som en följd av lön nedskärningar och en nedgång i de offentliga utgifterna) import oundvikligen kommer att falla.

Ett resultat av sänkning av priserna på den europeiska exporten kommer att bli utan värde, även om de verkligen lyckades få allt sänkt. Detta innebär att vad euron-pakten kommer att producera är en nedgång i den ekonomiska aktiviteten i hela Europa.

LIBERAL INTERNATIONALISM

Vi lever i internationslimens tidevarv. Vad betyder liberal internationalism? Detta är en utrikespolitisk tes som hävdar att liberala stater bör ingripa i andra suveräna stater för att uppnå liberala mål. Sådana ingrepp kan vara både militära invasionen och humanitärt bistånd. Den syftar även till främja en liberal världsordning, som global frihandel, liberala ekonomin och liberala politiska system. EU är ett sådant system.

En mer fri och obegränsad marknadsekonomi skall främjas. En expansion över fler områden i samhället. Nationell självständighet vill EU ersättas först med en bankunion och sedan med en politisk union. ERT –  European Round Table of Industrialists – är konstruktörerna bakom EU, där Per Gyllhammar var ordförande under 80-talet för Europas största företag. Allt skräddarsytt för storföretagen.

I Grekland, Italien och EMU-länder gälller krav på att t.o.m. privatisera vattenverken. El, vatten, bostäder energi, skog och mark är nationella basresurser som finansektorn vill erövra.

SVERIGE

Vi kan se en stegvis avreglering och en internationell privatisering i Sverige. Jobbskatteavdrag syns om en strategi Jobbskatteavdragen är kopplat till den nyliberala ideologiska synen på skatter. Reinfeldt vill genomföra fler steg.

Upprepade omgångar av jobbskatteavdrag leder i praktiken till ett etappvisst avskaffande av statsskatten och till en generell plattskatt. Offentlig verksamhet och infrastruktur kan då inte hållas vid liv utan skatter.

Privatisering blir alternativet. Istället får vi betala vinster och räntor till riskkapitalbolag som tar hand om samhällsnyttan. Vi har sett de stora kvalitetsförlusterna och skandalerana genom ratioanliseringar och väldig vinstuttag långt över de normala på 4-5 %. Kostsamma kontrollorgan får byggas upp i en trög förändringsmiljö.

Med SAS som bräckjärn attackers den svenska modellen och går i konfrontation och attack mot facken. Åter en utpressningssitts för att förändra i genom kris. Wallenberg lägger väg företagandets internationella ägande för nationlla plundring av företag och hushåll. Astra Zenaka är ett av offren.

Toppstyrnng, munkavel och standardiserde arbetsprogram kränker yrkesarbeten. Ledarskap i Management by fear introduceras för personal i SJ, FK, friskolor, privatvård, SOS Alarm och nu Arbetsförmedlingen.

44 procent av medarbetarna upplever att man inte törs säga vad man tycker. Och hälften tycker att det blivit sämre under senaste året, säger Fredrik Andersson, fackförbundet ST.

SLUTSATSER

Syftet är skapa ett finansiellt system som bygger på en helt oreglerad marknad överordnad de demokratiska staterna. Det finns fog för att säga att en revolution pågår fast i omvänd riktning. Eliten mot folken. Bankirer är också revolutionärer.Vi ser finanssekotorns skuldsocialism där folket ska bära bankernas spekulationspapper

Europakten är en torped riktat rakt in i vattenlinjen för det sociala Europa. Den arbetsföra befolkningen i Europa tjänar mindre och mindre. Det är inte bara välfärdens som nedmonteras utan medelklassen för det nya Europa med en finansmakt  ovan folket.

Det råder väldiga tekniska bristfälligheter i pakten, då dessa bygger på förenklade ideologiska föreställningar, vars enda kraft beror på makten hos dem, som drar nytta av de föreslagna åtgärderna.

Kriget mot välfärden alstrar nedgång i tron att sparar och stärker. En enorm illusion råder.

Den offentliga skulden som genereras under de senaste tre åren är orsakad av internationella banker och stora hedgefonder.

Den privata skulden är effekten av förlusten av inkomster som produceras av den politik Europeiska kommissionen föreslagit.

NOV 2012

I onsdags den 14 november genomförde ett 40-tal fackliga centralorganisationer i 23 länder Europas hittills största samordnade manifestation för jobb och välfärd, mot en huvudlös åtstramnings- och privatiseringspolitik.

I täten gick Sydeuropa, med generalstrejker i Portugal, Spanien, Italien och Grekland. I exempelvis Frankrike, Rumänien, Slovenien, Tjeckien och Polen genomfördes omfattande demonstrationer.

”I vissa länder, närmar sig folkens ursinne en kokpunkt. Vi behöver omedelbara lösningar för att få ekonomin på fötter, inte kväva den med åtstramning”, varnade Europafackets generalsekreterare Bernadette Ségol.

 

PS. EU-projektet har från början gällt Europas Förenta Stater.

Visionen fanns innan världskrigen. Kejsar Napoleon och Hitler gjorde sina försök.  VK I och VK II förändrades Europas ansikte. Marshallhjälpen lyfte Europa ur ruinerna på 4 år. EU-projektet maskerades som ett fredsprojekt.

EU-projekt har pågått i sedan 1947 och steg för steg genomförs maskerade fördrag som ingen har förstått innebörden av.

 • Pariskonferensen 1947
 • Den formella starten för Europeiska Unionen blev inrättandet av en ”gemensam marknad” för kol och stål i sex västeuropeiska länder. Detta utgjorde den Europeiska kol-och stålgemenskapen (EKSG) undertecknades i Parisfördraget i juli 1951.
 • Bilderberg 1954. Internationell referensgrupp utan insyn.
 • EEG-fördraget 1957
 • EG-fördraget 1970
 • ERT-gruppen 1982
 • EU -Maastrichtfördraget 1992
 • Sverige medlem 1994
 • ECB-banken 1998
 • Euro 1999 Lissabonfördraget.
 • EU -staten 2007
 • EU-krisen 2011

BAKOM FINNS ETT NÄTVERK MED MARKNADSKRAFTERNA, DET POLTISKA SYSTEMET, AFFFÄRSLEDARE, FINANSSEKTORN, FÖRSVARSMAKTEN, HÖGSKOLOR, MEDIER, KUNGHUS M.FL.

Det här inlägget postades i Demokrati, EU, Korståget mot välfärden, Krispolitik, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.