HUR EUROPA BLEV EUROPA?? OCH HUR FÅR VI FRED?

europe_night
Vår tids Europa skiljer sig avsevärt gentemot mot vad som en gång var avsikten. Europa sökte en högre civilisation i och för världen. Kristendomen är helt avgöranden för att Europa existerar.

Varifrån kommer namnet Europa?

Namnet Europa är en vision som tillkommer efter Konstantinopels fall 1453, då det bysantinska riket faller. Namnet används inom Kyrkan som en vision för en framtida kristen kulturell gemenskap i fred och enhet för alla nationerna.

Europa var en gång benämningen på det grekiska fastlandet. Ursprungligen tillhör namnet en prinsessa från Fenicien i den grekiska mytologin, som blev drottningen av Kreta.

Europa betyder vidsynt och kommer av grekiskan bred (eur-) och öga (op).

En annan förklaring är ett semitiskt ord erebu från det forna Assyrien, som då betyder “solnedgång”. I Mellerstaöstern var Europa landet i väster, där solen gick ned.

EU-flaggan står för Europas enhet, fred och identitet. Förebilden är jungfru Maria ur Uppenbarelseboken 12:1.

Europas antites formades under 1700-talet i tanken om ”Europas Förenta Stater”. Detta är en parallell till att Amerikas Förenta Stater grundläggs 1776. Världens första republik.

USA-sigillbakUSA är till sitt ursprung inte en kristen nation utan byggt enligt franska frimurare som en republik genom Grand Orient de France. Frankrike bistod den amerikanska revolutionen mot britternas kolonisation. Gudsbegreppet är här tvetydigt men tillhör metafysiken i forntidens och pyramidernas Egypten

USA hade aldrig strävat efter att bygga en högre civilisation utan bär ett långsiktigt strävan att bygga ett världsimperium och en materiell unionsstat. Detta framgår ur USA statsvapen från 1782 med dess latinska motton.

Europas kristna ursprung

Det som skulle bli det kristna Europa kan skildras i tre steg.

 • apostlarnas evangelisering som grundläger kristna församlingar
 • Romarrikets fall 312 genom den blivande kejsaren Konstantin
 • Karl den store som grundlade Europas framtid på 800-talet. På 1000-talet var många kristna nationer. Även Ryssland var kristnat 988.

Paulus kom att verka mycket i Rom och Grekland och gjorde många resor

Paulusresor

Aposteln Jakob var en av Jesu närmaste lärjungar med Petrus och Johannes. Kanske var han en kusin eller styvbror till Jesus. Han började sin evangelisation först i Palestina och därefter fortsatte han sin resa genom Romarriket. Efter en tid kom han till den Iberiska halvön, det som senare skulle bli Spanien. Nio personer följde med honom på hans resa.

LadyofPillar2Jakob mötte svårigheter och Jungfru Maria ryckte till hans hjälp i hennes första Uppenbarelse år 40 . Hon lever vid denna tidpunkt i Efesos i Turkiet. Maria gav honom en liten träskulptur av sig själv med Jesusbarnet i famnen och bad honom om att bygga en kapell på samma plats till hennes ära. Detta skedde i Saragossa och där börjar kristendomen att växa.

Maria kom att få ett stor betydelse för hela Europas framtid särskilt när morerna angriper och tar Sicilien 666! och erövrar södra och västra Europa under flera hundra år. Vi kunde ha tillhört Euroasien.

Romerrikets fall

Romerska riket hade under större delen av sin existens en polyteistisk religion som en slags statsreligion. Staten Palestina var vid tiden för kristendomens framträdande en del av det romerska riket. 15 milj kristna fanns nu under 300-talet

Redan i slutet av 100-talet började emellertid att antalet kristna att växa snabbt. De kristna med sin tro på en gud gjorde det omöjligt att acceptera kejsardyrkan.‹

romarriketsfallUnder början av 200-talet började Romarriket emellertid att få problem. Dels började goterna och germanfolken i norr att angripa riket allt häftigare och i öster hade sassaniderna tagit makten i nuvarande Iran och Afghanistan.

På flera håll förekom också våldsamma uppror mot kejsarmakten, bland annat i Syrien, som krävde stora truppinsatser för att slå ned.

De allt högre utgifterna för militären bidrog också starkt till att skapa en djup ekonomisk kris. Staten hade stora problem att få in de skatteintäkter som var nödvändiga för att betala alla utgifter för statskassan. Den romerska staten drabbades av en kraftigt stigande inflation och till slut bröt myntsystemet samman och man övergick i stor utsträckning till att betala med naturaprodukter.

År 307 slöt Konstantin en allians med Maximianus och gifte sig med dennes dotter Fausta. 310 försökte Maximianus störta Konstantin, men misslyckades och tvingades begå självmord. Konstantin lät mörda Fausta 324 tillsammans med sin son Crispus.

I dessa strider med Rom  möter germanska folk såsom goter kristendomen. Ett spontant kristnade kom genom dessa folk som invandrade i Sverige 700 och 800-tal. Bevarat i folkmun men också i runstenar som minnesmärken av gångna tider.

Kejsar Konstantin

Enligt Eusebios av Caesarea ska Konstantin inför slaget vid Pons Mulvius 312 ha sett ett kors på himlen tillsammans med orden “I detta tecken ska du segra”.

Genom att förse sina soldaters sköldar med ett labarum, ett Kristusmonogram, gick han sedan segrande ur striden. Genom sin seger över Maxentius i slaget blev Konstantin kejsare över Västromerska riket. Därefter konsoliderade han sin militära överlägsenhet över rivalerna i den sönderfallande tetrarkin. Imperiets kärna försköts alltmer åt öst.

Konstantin lät från grunden omgestalta Byzantion vid Bosporen, en stad som sades ha grundats av grekiska kolonister från Megara under Byzans ledning 667 f.Kr.

År 313 förklarade kejsar Konstantin kristendomen laglig, och de kristna kunde därmed verka öppet. Detta fick till följd att mängder medkyrkor byggdes under en kort tid över hela romarriket. Även kejsar Konstantin blev kristen.

Några av Konstantins efterträdare försökte avskaffa religionsfriheten för de kristna dock utan framgång. Antalet kristna församlingar fortsatte att öka och år 385 blev kristendomen statsreligion och enda tillåtna religionen i riket.

Kejsar Konstantin sammankallade konciliet i Nicaea 325 vilket kom att bli avgörande för kristendomens framtid. Efter långvariga förhandlingar, som Konstantin följde med oavbrutet intresse, fattades ett majoritetsbeslut om att Sonen var av samma väsen som Fadern, född och icke skapad. Kejsaren betraktade sig som kyrkans överhuvud och mötts beslut utfärdades av honom som rikslagar.

peterpaul_enhetMen i fornkyrkan gällde Petri ämbete som Kristi vikarie på jorden. 1054 skulle schism komma om detta. Allt har endast ett ursprung. Öst och väst är två lungor i en och samma Kropp.

Sedan Konstantin blivit ensam kejsare inledde han grundandet av Konstantinopel (dagens Istanbul) exakt efter Roms modell med sju kullar, forum och senatsbyggnad, dock med kristna kyrkor i stället för tempel. Huvudstaden flyttades hit och döptes 330 till den Det nya Rom.

Den fick också en senat med 2 000 medlemmar, men de var kejsarens män utan den romerska senatens prestige och självständighet.

Som kristen kejsare uppfattades Konstantin som god, vilket återspeglar den brutala tid han levde i. Överbeskattning straffades fortfarande med döden. Fångar fick inte längre hållas i totalt mörker utan måste få dagsljus och frisk luft. Dömda kunde möta döden på arenan men fick inte längre brännmärkas i ansiktet, enbart på fötterna.

Gladiatorspelen förbjöds 325 (men fortsatte likväl under lång tid). Slavägarnas makt begränsades men slavar kunde fortfarande slås ihjäl. För att visa att den romerska lagen fortfarande gällde korsfästeskriminella ännu fram till 337. Häxeri, vådlig magi och spådom var olagligt.

Theodosius I en underkejsaren förklarar 381 att kristendomen är det romerska rikets officiella religion och att alla måste tillhöra den kristna kyrkan (oavsett om de är troende eller ej). Han sammankallar det andra ekumeniska kyrkomötet, som hålls i Konstantinopel utan några representanter från Rom närvarande.

Där fastslås behovet av fem biskopsstift (kallade “patriarkat”): Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiokia och Jerusalem.

Biskopen av Konstantinopel förklaras inneha det näst högsta ämbetet efter påven i Rom, eftersom “Konstantinopel är det andra Rom” – något som väcker avund i Alexandria. Kejsare Theodosius I dör 395 och Romarriket delas på nytt i en östlig och en västlig del.

Bysantinska riket, eller Bysans, är från 1500-talet namnet på romarriket under medeltiden, det vill säga den universella kristna statsbildning som senare fick sitt centrum i Mindre Asien och hade Konstantinopel som huvudstad vid Romerska rikets delning 395. Det bestod fram till 1453.

Under senantiken, i samband med västromerska rikets upplösning (200-400), benämns det bysantinska riket ofta Östromerska riket eller Östrom.

Den bysantinska kulturen var en blandning av den romerska staten, den grekiska kulturen, den hellenistiska kosmopolitismen och religiösa strömningar från Orienten.

Fram till den arabiska expansionen i början av 600-talet var arvet från senantiken dominerande i riket – klassisk bildning och kulturell förfining uppbar den urbana kulturen hos det bildade skiktet i städerna.

När många städer gick förlorade till morerna utplånades denna stadskultur i princip helt. Genom bildstriderna som följde på grund av bildförbudet i islam, fick riket istället en medeltida karaktär – samma hagiografier lästes av alla samhällsklasser, ikonerna betraktades som heliga objekt och genom themasystemet blev landsbygden allt viktigare.

Med tidens gång blev fler och fler romare kristna, och även en stor del av överklassen. Detta innebar att förföljelserna inte längre var möjliga att upprätthålla och de upphörde med tiden.

Några decennier senare var Romerska riket i princip kristet – det sista motståndet (från krafter inom den romerska staten) mot kristendomen nedkämpade kejsar Theodosius på 390-talet. På 380-talet hade situationen således blivit omvänd då det var de kristna som börjar förfölja andra oliktänkande och riva ner flera tempel År 391 lät Kejsar Theodosius den store som själv var kristen, avskaffa religionsfriheten och införde kristendomen som statsreligion.

Karl den store grundlägger Europa

KarlKarl den Store på 800-talet la grundstenen för kristnandet i EuropaPå 1000-1500-talet var Europa baserat på kristendom.

På 600-talet var hotet mot framtiden morornas erövringar. År 778, mitt under kriget med Sachsen, marscherade Karl över Pyrenéerna och in i det moriska emiratet Córdoba med alla soldater han kunde avvara. Alla städer och befästningar han anföll besegrade han.

Sachsarna som samtidigt gjorde uppror och brände  alla kyrkor, kloster och kristna byar ända fram till Rhen brändes. Först Fulda kunde frankiska styrkor sätta stopp.

Karl den store kunde återvända och  besegrade så även sachsare som var germanskt folk och bayrare som var tyskt folk. Erövrade Italien från Langobarderna år 774 och gjorde sig till herre där. Han erövrade senare Katalonien i nordöstra Spanien fr. Araberna år 795.

I öster utvidgade han sitt rike till floden Elbe, och nuvarande Österrike blev gränsmark mot avarer d.v.s. det som senare kom att heta Ungern och vender d.v.s. de västslaver som under medeltiden bodde i östra Tyskland vilkas attacker han avvärjde.

Karl den store fick så många “titlar på sin lista” han var nämligen frankisk kung fr. 768 och langobardisk kung fr. 774. På det viset skapade han förutsättningar för de germanska stammarnas enande och för uppkomsten av en tysk nationalitet.

Europas fader blir Karl den store.

Karlsrike

Karls väldiga imperium styrdes av biskopar och grevar som regerade över lokalsamhället med hjälp av utsända agenter fr. centralmakten s.k. “Missi Dominici” som på latin betyder: Härskarens Sändebud.
Enligt många var han Frankernas mest berömde kung.

På juldagen år 800 belönas Karl i Peterskyrkan i Rom och kröntes till romersk kejsare för det Tysk-Romerska riketsom tack för sina insatser för kristendomen. Karl den store var trots att han inte kunde läsa regerande han med stor vishet och omgav sig med kunniga personer. Han var den förste som sände ut missionärer ut i Europa bl.a. till England och Skandinavien.

Klosterbyggen blev lokala kunskapscentra  och spred bl.a hur driva jordbruk.

Källa: http://skolarbete.nu/skolarbeten/karl-den-store/

Kristna kungadömen

Olof-Skotkonung2De de kristna kungadömena kunde lägga grunden till nationen, där olika folk kom samman under en ledare, vars uppgift var att upprätta rättvisa och barmhärtighet. Förebilden var kung David och Kristus själv. De första kungarna valdes efter duglighet. Arvskungar kommer först på 1500-talet.

Den kristna tron, rättvisa och värdegrund var en en förutsättning till en nationell och social sammanhållning. Kungen skulle med svärd kunna försvara sitt folk mot inkräktare. Tvår banér gällde. Barmhärtighetens och Rättvisans banér.

Den kristen konung blev krönt genom kyrkan av Gud. Nationen blev så ett förbund med Gud.

Novus Ordo Secolorum – den nya tidens ordning eller de nya seklernas ordning.

Allt har givit det om omvända. Den högsta ordningen för världen är Marknaden.

Stora motkrafter har gällt som påverkar nutiden

 • 600-talet (År 666 erövras Sicilien) med morornas rike
 • 1000-talet med schismen mellan Öst- och Västkyrkan
 • 1100-talet. Korstågen, legosoldaterna kommer och ockultismens nästen och antiläror gror
 • 1300-talet med renässansen återuppväckelse via Sicilien (1332 = 666 + 666)  av antika ideal och ur det stiger furstarnas livet. Det rika och fattiga. Digerdöden.
 • 1500-talet med den protestantiska revolutionen samt den gregorianska kalendern som splittrar öst och väst i den kristna Påskens högtid
 • 1600-talets rationella paradigm. Skilsmässa mellan Gud, Skapelsen och nationerna.
 • 1700-talets den sociala och industriella revolutionen. De samhällsfientliga sekternas tid
 • 1800-talet socialpolitiska revolutioner, klasskamp, epidemier, missväxt, terrorism och evolutionsläran
 • 1900-talaet världsomställning genom världskrig, raskamp, revolutioner, avkristnande och Europas bankvälde (1998 = 3 x 666)
 • 2000-talets liberalism, terrorism, geokamp, flykt. klimatproblemen och marknadens världsordning

Vi är nu i en tid där utvecklingen i Ukrania kan bli explosiv. Stormakter med kärnvapen i motsättningar. Ett Mellersta Östern i ett brutalt kaos, som en bricka i ett geopolitiska arrangemang i kampen om olja och gas. Den som tar kontrollen är den som sätter världens agenda. Realpolitik sker genom kris, skapad eller inbillad, för att skapa förändringar. Förvarningen är de länder som fallit bort i tron förlorar striden.

Huvudfrågan är i grunden inte politisk. 3 “666”-tider har gällt och gäller nu globalt. Vi står inför det slutliga striden mellanvara det som är ett sant liv och falskt liv.  Vi lever i tiden mellan sanning och lögn. Mellan Gud själv och världen. Många uppfattar kanske att det som gäller en politiska kamp, när det i själva verket är en andlig kamp som pågår –  om våra själar! 

FATIMABARNENFATIMA 1917 NÄR FREDSDROTTNINGEN KOM

I Fatima 1917 gällde en fred. Människor sökte fred på jorden när VK I pågår. Stora lidanden gällde. Ett krig som var en den del i att göra om Europas ansikte. M

En budskapet som Maria ger till 3 herdebarn gäller en fred med Gud själv. Endast då kan fred råda. Ryssland var i fara. Varning fanns en blodig irrlära skulle komma som skulle döda många och förstör många nationen. Också om ett nytt storkrig.

För att för hindra detta skulle Öst och Västkyrkan förenas. En vigning av Ryssland till Gudsmodern var nödvändig. Maria är även Kyrkans moder. Detta skulle påven och med sina biskopar utföra. En av barnen, syster Lucias förklaring till vigningen av Ryssland var:

“Vigningen med alla biskoparna var en kallelse till att ena hela kristenheten – Kristi Mystiska Kropp – vars huvud är Påven, som är den ende och sanne representanten Kristus har på jorden och som har fått nycklarna till Himmelriket. Enheten vilar på tron och kärlekens band till varandra, som gör oss förenade i Kristus såsom Han önskade och bad till Fadern – Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom Du, Fader, är i Mig och Jag i Dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att Du har sänt Mig. Joh 17:21

DET MEST AVGÖRANDE FREDSBESLUTET
FÖR FRAMTIDEN

Hela frågan gäller den sanna Kyrkan som Guds frälsningsverk var aldrig avsedd att bli uppdelad. Ett verk av människor. Inte heller Påsken som är porten och frälsningen som är separerad sedan 1582 då väst inför den gregorianska kalenderordningen medan öst bibehåller den julianska.

Ett fundamentalt steg i Guds ögon är att Påsken enas. Bakom behövs en gemensamt beslut. Det vitala att är  ett gemensamt beslut mellan kyrkornas ledare. Inte nödvändigtvis den rätta. Men ljusmiraklet i Jerusalem sker enligt Östkyrkans tradition .

Jesus Dec 21. 2012: I want your voice to thunder this time in January! I want your voice to thunder as loud as ever! you will speak on My behalf; let the whole world hear: the days are now counted, there is not much time left and grace that enfolded mankind shall come abruptly and all of a sudden at its end

/True Life i God

 

Jesus May 31, 1994: Every Easter season I must drink from the cup of your division since this cup is forced on Me; but you too, daughter, will drink from it; you shall share with Me what is bitter – given by human hand the more time passes for them to uniti the dates of Easter, the more severe will be their sentence this generation will receive;

/True Life i God


Jesus Oct 27, 1987: All are the same in My eyes, I have never wanted My Body parted, it is you who have dismembered Me! You have decided upon My Body! You lamed Me … 

Orthodox! Catholics! Protestants! you all belong to Me! you are all One in My eyes!


/True Life i God

Den kristna innebörden är att skapa Fred och Kärlek i våra hjärtan, i familjerna, i församlingar, bland nationer och inom Kyrkan. Ett andligt arbete runt hela jorden, för att skapa fred med Gud. Fred, fred fred. Om alla anslöt sig till att be Rosenkransen skulle en stor seger ske. En andliga kamp råder. Denna kedja är därför mycket mäktig mot allt ont. Den räddar. Den ger styrka. Den befriar.

Det här inlägget postades i EU, Europa, Fatima, Framtid, Fred, Historia, Kristendom, Kyrkan, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.