Den nya evangeliseringen: barmhärtighet, fred och enhet

vit-duva.Fred men en värld i oro råder. En rök tränger in  av liberalism överallt. Även in i kyrkan. Samhällsklimatet har radikalt förändrats under de senaste decennierna

Ett av flera honnörs­ord i dag är tolerans. Men bakom den stolta parollen döljer sig ofta en intolerans mot oliktänkande.

Även frihetens grund står på spel. Människovärdet grusas. Flykten gäller i stor skala. I öst förföljs de otrogna i allas krig mot alla. Ingen blir rättfärdig.

Den “nya evangelisationen” är aktuellare mer än någonsin. Det var påven Johannes Paulus II som förde fram begreppet.
http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2011/03/07/den-nya-evangelisationen.aspx

Med “ny” avsågs en evangelisation ny till sina metoder. Ny i intensitet, ny till sin inriktning.

Nu handlar det inte längre bara om mission i länder som ännu inte hört det kristna budskapet, utan att Kyrkan behöver förkunna och fullborda Joh 17:21 att så vara Ett, som i fornkyrkans dagar. En inre mission.

På nytt behövs budskapet höras och ta upp det grundläggande om vad som är kyrkan, människan och den mänskliga samvaron.  Vi möter en tid som i hög grad splittrar samhällets grunder.

Påven  Johannes Paulus II:s uttalanden i sin  fredsmission:

 • Öst- och Västkyrkan är som två lungor som andas tillsammans i en och samma kropp med ett Hjärta. Klädd i olika dräkter men ändå samma kärna för i Guds barmhärtighet, nåd och förlåtelse att rädda själar
 • I samband med fredsmissionen i Polen mot kommunismen genom Solidaritetsrörelsen som ledde slutligen till Berlinmurens fall 1988, yttrade påven detta:
  “När det demokratiska samhället förlorar den etiska synen på människan, då kommer demokratin att upplösa sig själv och gå mot det totalitära!” Människovärdet är en grundval för samhället.
 • Bakom detta engagemang levde påminnelsen om Fatima 1917 i de sk tredje hemligheten om “biskopen i vitt” som skjuts.

När påven Franciskus inbjöds och mötte Europaparlamentet i Strasbourg den 25 november 2014 och höll han ett tal om framtidens Europa som gällde det mänskliga människovärdet och rätten till liv.

Män och kvinnor riskerar att reduceras till enbart kuggar i en ”maskin som behandlar dem som objekt för konsumtion som kan utnyttjas, med resultatet – som är så uppenbart tragiskt – att när ett ; människoliv inte längre visar sig användbart för maskinen, kasseras han eller hon med få betänkligheter, som i fallet med den döende, de äldre som är övergivna och ouppmärksammade, samt barn som dödas i livmodern.

Ser vi till statistiken så växer katolska kyrkan i andra delar av världen, prästkallelser är fler, utom i Europa. Där är kyrkan på tillbakagång. Att det finns färre prästkallelser beror nog på att det finns färre troende i realiteten i väst. Värdegrunder styrs via högskolor och nyklassisk ekonomi.

POSTMODERNISM

GUERNICA-Pablo-Picasso-1937

Global-Wealth-Report-richDen postmoderna tidsandan i liberalismen präglas av en individualisering och en frihet som sker på andras bekostnad. En frihet i konflikt. Den mänskliga friheten kontra marknadsfriheten. En marknad som söker den internationella överordningen.

Bakom nutid finns en djupt förlorad historia som inte kan förstås. Hur tider gestaltade sig kan inte förstås i kortsiktigt rationellt tänkande.

Dagens religionsdebatt och all den grymhet som utspelar sig i Mellersta östern skapar dimmor. Nu även i Afrika i en tävlan om den värsta grymheten mellan extrema falanger för att erövra makt över tron. En annan makt söker samtidigt det ekonomiska herraväldet.

Kristendomen skildras av sekulära krafterna tillsammans med islam som grym med hänvisning till Gamla Testamentet.

DE FORNTIDA SAMHÄLLENA FÖLL

Människan fick i begynnelsen friheten att skapa. I början gällde en väg med Gud. Men samtidigt fanns Änglafurstar som Guds söner en gång på jorden (1 Mos 6). Även de hade en frihet och gjorde uppror. De parade sig med människorna och förstörde människosläktet.

De spred mörkrets läror men också kunskapen om odling, byggnadsteknik, matematik, skriftspråk, astronomi och krigskonst. Grymheten växte och blev stor med en fördärvande elit, människooffer och slaveri.

Människorna kom att älska mörkret mer än ljuset…

Det ger en slags “förklaring” till domen över riken blev nödvändig. Är människan begåvad med frihet, finns denna möjlighet att skapa såväl ont som gott. Hennes största gåva, friheten, kan sluta i hennes största olycka. Teknikutvecklingen har gett kärnvapen till massförstörelse eller en genteknik att anpassa växter, djur och människor till marknadens världslagar.

GUDS FÖRBUND FÖR ATT LEDA OSS HEM

Denna förödande forntid avlöstes med Noaks tid och släkte. Ett nytt förbund med Gud som ersatte det gamla. Sedan kom förbundet med Abraham, Moses och David.

Med Kristus kom nu det eviga förbundet med ett enda syndaoffer. Ett för alla människor inför denna tidsålders slut – för de som tror och älskar på Honom. De som tar emot Kristi Heliga Offer skall kunna uppnå rättfärdighet och frälsning.

Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Där väntar han nu på att hans fiender skall läggas som en pall under hans fötter. Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade.

/Heb 10:12-14

Ja vi står inför en ny tidsålder. När det sker exakt vet vi inte. Profetian besannas på en rad områden. Pengarnas tid råder. Vad som sanning eller vad som är lögnen bakom nutidens förlopp bortrationaliseras eller förnekas. Vi lever i en tid mellan sanning och villolärornas dogmer.

Mot detta står uppenbarelser som har ökat särskilt efter 60- och 80-tal. Bredvid Kristus kommer Maria för att vägleda oss hem i kristider.

VÄGEN UTAN GUD OCH SKAPAREN

BabylonMänniskan föll och nu gällde en väg utan Gud. En fortsatt frihet att skapa det som både blev gott och till fördärv. Hon blev sig själv nog. Människan blev dödlig. Sjukdomar kom. De första samhällen var baserat på kosmiskt mångguderi.

De kom att verka i ett stor områden Mesoptamien i en den mänskliga historien och har verkat i olika kulturella ansikten och traditioner. Än idag är området anfrätt.

 • Daniel 10:20: Då sade han (Gud): ”Förstår du varför jag har kommit till dig? Jag måste nu återuppta striden med Persiens änglafurste, och när jag drar ut kommer Greklands änglafurste
 • Den grekiska Antiken kom att präglas av Zeus
 • Romarriket av Jupiter
 • Amerikansk sekterism pekar på Jupiter. Ett motto finns i statsvapnet. Annuit coeptis.

USA-sigillbakJupiter omnipotens, audacibus annue coeptis”Allsmäktige Jupiter, har gynnat mina djärva företag.

.

En tacksägelse. Jupiter knyter ann till alla yrken som rör lagen, religionen, den högre utbildningen, bank och finans.

De stora riken som Rom och de tidigare föll. De tio plågorna i Egypten vid Exodus gällde 10 halvgudar som Egyptens präster tillbad. Gud visade sin allmakt över en kvasi-gudomlig makt.

Moses uppmanades att lägga djuroffer på altaret. Inte för att ära Gud utan för visa hedningar att Gud är den allsmäktige Guden att frukta. Gud förbarmar sig över dem som fruktar och älskar honom. Det gäller även idag.

… Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.. Lukas 1:51-52.

KRISTNANDET

Kyrkor har byggts i 1000-tals år och har lagt grunden till en samhällsutveckling i moral, socialitet, konst, musik mm. Runt om i världen pågår hjälpverksamhet. Den mänskliga grunden är basen för samhällens och ekonomins existens. Allt består i sociala realtioner. Hela skapelsen har en ENDA källa. med alla livslagar och all visdom bakom.

DET SEKULÄRA SAMHÄLLET

Världshistorien drivs av ideal från frimureri. Hela nationer har sin grund i detta.

Genombrottet kom med Upplysningstidens 1600-tal med nytt paradigm om det rationella paradiset. Ny rationell kunskap kunde bemästra ångkraft, maskiner och senare kärnkraft och  digital kraft. Industrin kom på gott och ont. Vårt förnuft blev för kortsiktigt och vi kan inte se konsekvenserna.

En skilsmässa sker med Gud som Skapare. En mekanisk ordning råder. Även nationer stympas. som en gemenskap för och med varandra. det 30-åriga kriget kom mellan protestanter och katoliker. Revolutioner kommer för en sekularisering.

Olika kalendrar kom att gälla mellan öst och väst. Påsktiden klyvs i två delar. Ett svärdshugg i Kristen enhet.

All utveckling och ekonomi börjar med det mänskliga arbetet. Hon sätts mer och mer i karantän och reduceras till ett medel för bankers och storföretags förtjänster.

De sociala mänskliga relationerna ersätts av de ekonomiska banden och kontrollen. Bakom detta verkar frimurarnas samhällsteser. Den sekulära eliten världsdogmer. Den kommer genom sekler och bryter igenom med revolutioner, krig och kriser. Sociala mönster bryts ned.

En omkastning sker av vad som är samhällets funktion för det gemensamma bästa till marknadens tjänst. Människan som samhällets skapande kraft att nå samhällsmålen och rättvisa, demoleras av systemläror där arbete omvandlas till köpta jobb eller till ett mekaniskt verkställande. Mål knyts till tid, antal och kronor i produktivitet och inte i effektivet.

En fråga ställdes i en nyhetssändning till en byggmästare

– “Varför råder det brist på bostäder?”,  frågade reporten

– “Detta ger stabila kassaflöden till banker och byggföretag”, svarar byggmästaren uppriktigt.

Marknadsekonomin innehåller fundamentala  fel i vad som är den  ekonomins utgångspunkten. Tesen att det sker en optimering mellan tillgång och efterfrågan med pris som styrfaktor håller inte. Det långsiktiga balansen upplöses. Kortsiktighet, kostnadsjakt och vinstmaximering hetsar fram plundring och maktkamp om naturkapital.

Ekonomin är samhällets “blodomlopp” likt regnet som måste nå jorden för att det ska växa. Inte för att samlas på i ett penningsystem.

Klyftorna ökar mellan rika och fattiga. En liten elit dominerar över världskapitalet. Ett bankvälde tar form genom en skuldekonomi, med supervinster som hämmar samhällets utveckling. Dolt sker att pengar som betalningsmedel utgår i en framtid. Allt i en framtida elektronisk handel som gör oss till en mer fullkomlig ekonomiska resurs.

Nyligen utkom en bok som grundligt analyserar det offentliga samtalet i vårt land: Tyckandets tyranni. Om modern svensk intolerans i toleransens namn, av Kjell O Lejon, professor i kyrkohistoria vid Linköpings universitet.

I dagens sekularisering skildras det kristna som socialt värdekonservativt och omodernt i det nya liberala enhetssamhället. Det gäller den intoleranta toleransen

 • traditionell äktenskapssyn
 • de ofödda barnens rätt till liv
 • relationen kristendom och islam

..,. debattklimatet alltmera gått mot en åsiktslikriktning. Många tiger med vad man anser och ålägger sig självcensur. Risken är därmed att åsiktsfrihet och yttrandefrihet undergrävs. Därför får kritiken av den så kallade toleranta elitens intolerans inte upphöra, hävdar författaren.

Bakom gömmer sig frågan: “vem är människan”.  Evolutionsläran har framställt människan som förädlad apa. Ett däggdjur. Hjärnan likställs med en biologiska dator. Maskiner kan så konkurrera när människan reduceras till ett verkställande organ utan den etiska och moralisk grunden beaktas. Sådan grunder uppfattas som irrationella aspekter.

Likaså uppfattas vår värld inte vara skapad av en Skapare med alla ändamål och livslagar. Istället kommer detta till uttryck:

”Jag konstruerar […] min egen verklighet, ytterst utifrån helt subjektiva grunder. Inga andra ’sanningar’, andra individers eller samhällets, är bindande för mig.

En sekulära eliten och revolutionen vinner inflytande beslutsfrågorna, därefter över icke-frågorna och slutligen över tanken, det vill säga valet av perspektiv. Uppfattningar hos minoriteter, exempelvis traditionellt kristna behöver man inte ta hänsyn till.

Detta resulterar i att förslag som för endast ett par decennier sedan tycktes fullständigt omöjliga att acceptera, till exempel i äktenskapsfrågan, nu kan accepteras av en majoritet i de politiska församlingarna i stat och kyrka.

 Kan en homosexuella avla barn på en naturlig väg? Det är frågan? Det finns så en logik. Äktenskapets mening är att bära frukt. Livsfrukt. Är barnet en utväxt i kvinnans kropp eller hon en självständig människan från allra första stund?

Den kristna människosynen vilar på människans trefald i kropp, själ och ande. Liksom Jesus kom från Himlen och levde dog på jorden och uppstod, är själen kommen från Himlen med samma mål. Guds skapelse.  Vi finns så före konceptionen och före kroppslig födelse. I dopet är vi döpta att tillhöra Kristus. Allt är så förenat i Ande. Att vara Ett med Gud.

 Ett fritt och sunt utbyte av tankar har därmed strypts med fobi-argumentet. Begreppet kärlek reduceras till rätten till sexualitet. De biologiska banden mellan föräldrar och barn utraderas. Föräldrar kan ersättas av provrörsteknik.

ISLAM OCH KRISTENDOM

is-christHögaktuell och brännande är frågan om hållningen till kristendom och islam. Talar vi om samma Gud? Det som är gemensamt är att universum är en skapelse och då finns den en Skapare av allt. Men sedan skiljer det sig åt.

Allah har ingen son. Den trefaldiga Gudomen i Fader Son och Ande existerar inte här. Islam skildrar Jesus som Marias son, som den store läkaren, väckte döda och som aldrig dog på Korset utan uppsteg direkt. Profeten Muhammed är den siste och då den främsta profeten av alla.

Något som kan te sig förbryllande idag är splittringen och konflikterna mellan sunni och shia när båda grupper påstår sig presentera sann islam Islams historia är innehåller djup splittring i en rad olika grenar som går ut på att göra varandra otrogna, som radikaliserar allt mer. De otrogna ska elimineras.

Splittringen bland muslimerna började redan efter profeten Mohammeds död år 632 när de skulle välja den tredje Kalifen. Abu Bakr valdes till Kalif istället för Muhammeds kusin och svärson Ali Ibn Abi Talib.

Sunni och shia är nu de två stora rivaler av islam, som i sin tur splittras till undergrupper. 85-90% av världens muslimer är sunni  och 10-15% är Shia med en befolkning i Irak, Iran, Azerbajdzjan, och Bahrain, samt vara en politisk grupp i Libanon.
.
 Shia betyder “Alis anhängare” med lagar för allt. De menar att profeten Muhammed enligt Guds beslut utnämnt Ali ibn Abi Talib och hans ättlingar till muslimernas ledare efter hans bortgång. Dessa ses inte som profeter eller budbärare, utan anses vara de rättmätiga efterträdarna som felfritt kan tolka Koranen och förmedla profeten Muhammeds läror.
.
 Shiamuslimer anser att lösningen på de politiska och ekonomiska problemen finns i islam. Enligt Shiamuslimer kan den islamiska lagstiftningen lösa de aktuella problemen, inte bara på individuell basis utan även på gruppnivå.
.

Ordet sunni betyder att man följer profetens principer  i tanke och handling i de läror och traditioner som profeten Muhammed förmedlade. Dessa var vänner till  Muhammed och ansåg var de rättrogna. Ledare mördades hos varandra.

Wahhabism är den mycket strikta sunni och  fundamentalistiska kopplad till Saudiarabien. Man förkastar på denna grund helgondyrkan, gravprocessioner, dekadent leverne, världsliga njutningar och alla andra seder och bruk som inte uppfattas vara i linje med den gudfruktiga livsstil de ursprungliga muslimerna påstås ha haft. IS kopplas till denna gren.

BARMHÄRIGHET, FRED OCH ENHET

Vi står i en tid mellan två ytterligheter. Ur all detta hat och maktsökande som sker i jakt på kostnader, pengar eller otrogna så framträder den rakt motsatta vägen. Jesu ord är “Jag är sanningen, vägen och livet.”. Den kristna kärnpunkten är barmhärtighet, försoning och förlåtelse. Ingen är kan vara rättfärdig utan Gud allena.

Mot allt som sker idag kommer en påminnelse som sker genom en rad uppenbarelser rakt in vår tid. De två Olivträden talar genom Kristus själv i vad som är ett sant liv. Ett sant liv i Gud sedan 1985. Ett kärleksbudskap till hela mänskligheten. Ett stort fredsbudskap från Maria som är Fredens drottning.

Båda är samstämda. Det finns en fred som går över alla andra möjligheter till fred mellan folk och nationer. Freden med Gud. Fatima 1917 gällde detta när VK I pågår. Människors omvändelse till Gud ingår i vår räddning. Vi är i en synnerligen viktig tid.

FATIMA 1917

När påven Johannes Paulus II talar på Fatimas årsdag, den 13 maj 2000, inför 600.000 människor säger han:

 

JohannesPaulus“Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!” Påven varnar om drakens svans i Upp. 12:3 som är Fatimas fortsättning. Han talar till alla – inklusive prästerna. Vi är i den tid som Uppenbarelseboken anger. Det är det centrala budskapet.

.

“Fatima är en kallelse till omvändelse och en uppmaning att inte ha något att göra med “draken”, vars svans har svept bort en tredjedel av stjärnorna på himlen och ned på jorden.

.

Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek. Sin moderliga omsorg kom den välsignade Jungfru Maria till Fatima och bad oss att sluta förolämpa Gud, vår Herre, som redan är så förödmjukad. Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn.

.

Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herdebarnen. “Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att det inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem.”

Fatimas budskap upprepas i Medjugorje sedan 1981. Maria som Gospa. Fredens drottning

Kyrkans enhet är den stora frågan för framtiden.

Och då framför allt Påsken som idag hindrar enhet.

 

I brevet den 29 augusti 1989 avslöjade Fatima-visionären syster Lucia  skälet till vigningen av Ryssland till dn Marias rena hjärta. Det gällde Kyrkans förening:

“Vigningen med alla biskoparna var en kallelse till att ena hela kristenheten – Kristi Mystiska Kropp – vars huvud är Påven, som är den ende och sanne representanten Kristus har på jorden och som har fått nycklarna till Himmelriket.

.

Enheten vilar på tron och kärlekens band till varandra, som gör oss förenade i Kristus såsom Han önskade och bad till Fadern – Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom Du, Fader, är i Mig och Jag i dDg, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att Du har sänt Mig. Joh 17:21″

I Kristi budskap i Sant Liv i Gud är det centrala budskapet om Kyrkan som En enda kropp, där vi är lemmar.

 

alla är lika i Mina Ögon; Jag har aldrig velat ha Min Kropp uppdelad; det är ni som har delat Mig! ni har bestämt över Min Kropp! ni har förlamat Mig;

ortodoxa! katoliker! protestanter! ni tillhör alla Mig! ni är alla Ett i Mina Ögon! Jag gör ingen åtskillnad, så varför är du rädd? fråga efter Min högt älskade Påve Johannes Paulus, han kommer inte att göra någon åtskillnad; Jesus den 27 okt 1987

 

Bakom detta finns ett löfte om enhet. Den ska komma lika plötsligt som när Berlinmuren föll 1989, om ett gemensamt beslut fattas av kyrkans ledare om datumet för Påsken blir den gemensamma. Ett fundament för Kyrkans enhet. Det behövs ingen rätt definition bara den gäller för alla.  Det borde vara en rimligt att ett sådant beslut fattas med de följde som gäller.

Om inte detta sker, finns en varning.

varje Påsk måste Jag dricka av er splittrings bägare, denna bägare tvingas på Mig; men även du, dotter, kommer att dricka av den; du skall dela med Mig det bittra – det som människohänder tillfogar Mig; ju längre det dröjer innan de enas om tidpunkten för Påsken, desto strängare blir den dom som detta släkte får ta emot; /Jesus den 31 maj 1994

För att enas måste ni alla böja er

trestavar2
I en enkel vision om tre järnstänger skildras kyrkorna, som stod rakt upp och bredvid varandra. Jesus sade:

“Hur kan deras huvuden mötas om inte alla böjer sig? För att enas måste ni alla böja er; ni måste alla vara villiga att böja er genom att mjukna.”/ Jesus den 2 juni 1987

Det här inlägget postades i Fattigdom, Finansmakten, Framtid, Gamla Testamentet, Globalisering, Historia, Ideologiska definitioner, ISIS, Islam, Jesus Kristus., Kapitalism, Kristendom, Kyrkan, Liberalism, Makt, Människan, Människan och värdet, Maria, Medjugoreje, Natiomalism, Noak, NVO, Ny tid, Nyliberalism, Påsk, Påsken, Pengar, Profetior, Rationalism, Samhällsvision, Sekterism, Skapelsen, Solidaritet, Tolerans, Vinst. Bokmärk permalänken.