VI OCH NATUREN INGÅR I ETT HÖGRE MEDVETANDE?

Naturen skildrar många olika samhällen i samspel som bina. Fåglarna flyger i flock i enhet med 1000-tals deltagare likt en gigantisk balett på himlen.

En fågelkropp av fåglar i oändliga variationer. Fiskstimmet flyter fram i havet på samma sätt i snabba växlande formationer som de alla vore en enda fisk. Ledd av ett överhuvud?


En kropp med många lemmar. Vi talar även  om ett samvetandet för människor. Ett högre medvetande. En allmakt. Vår verklighet har gällt en mekanisk världsbild sedan Upplysningstiden. En skilsmässa om en skapelse.  Finns en skapelse finns en Skapare.

Mänskligheten är en enhet liksom cellen är en enhet för liv. Enhet förutsätter fred och fred kärlek.

Ett kollektivt medvetande kan iakttagas.

Rupert Sheldrake som är en biolog har upptäckte att när en forskare i världen presenterade en helt ny upptäckt kom strax efter andra rapporter i samma ämne.

De verkade helt oberoende av varandra. En ny idé alstrar ett slags universellt eko, ett tillgängligt fält för många, i ett gruppmedvetande.

Olika fenomen visar detta men också i det elektromagnetiska vågorna i etern för radio och TV. En väg där allt förenas och påverkas.

En kropp med många lemmar. Vi talar även  om ett samvetandet. för människor. Ett högre medvetande. En makt om allt??

Ett gruppmedvetande kan iakttagas. Rupert Sheldrake som är en biolog har upptäckte att när en forskare i världen presenterade en helt ny upptäckt kom strax efter andra rapporter i samma ämne.

De verkade helt oberoende av varandra. En ny idé alstrar ett slags universellt eko, ett tillgängligt fält för många, i ett gruppmedvetande.

Olika fenomen visar detta men också i det elektromagnetiska vågorna i etern för radio och TV. En väg där allt förenas och påverkas.

Nobelprisen visar samband om synkrona idéer. Flera är på samma spår. Kunskapen om elden och hjulet spred sig ungefär samtidigt i världen. Platon talade om den osynliga idévärlden. Kristendomen innehåller mystiken om bönens kraft. En gemensam andlig enhet med Gud. Är fågelflocken är symbol av den okända kropp i samklang? En gemensam vilja?

Den hundrade apan

Ajapanese-makaksporna i fråga är japanska makaker (Macaca fuscata) som levde i flockar på japanska öar. De hade observerats av forskare i många år. 1952 och 1953 började forskarna förse dessa apor med mat i form av bland annat sötpotatis, som de förut inte var bekanta med.

Aporna utvecklade nu flera nya beteenden. 1953 började en arton månader gammal hona, som forskarna kallade Imo, att tvätta potatis i en bäck eller i havet och fick på så sätt bort sand och grus från maten. Imo levde i en flock på ön Koshima. Hennes kamrater lärde sig tvättningsknepet av henne, och snart tvättade flockens övriga medlemmar sina potatisar.

Vanan att tvätta potatisarna spred sig, enligt Watson, långsamt fram till 1958, men på hösten det året hände någonting anmärkningsvärt på Koshima, nämligen det som kom att kallas “fenomenet den hundrade apan”.

Ett icke specificerat antal apor höll på att tvätta sötpotatis i havet. “Låt oss för enkelhetens skull anta att de var nittionio stycken”, skriver Watson, “och att klockan elva en tisdag förmiddag ytterligare en apa anslöt sig till potatistvättarnas skara.

Nu verkar det som om denna hundrade apa gjorde att antalet apor överskred något slags tröskel och kom att bilda ett slags kritisk massa, för på kvällen samma dag tvättade nästan alla aporna potatis. Dessutom tycks vanan också ha spritt sig till apkolonier på andra öar och på fastlandet.”

Ett slags gruppmedvetande tycktes plötsligt ha utvecklats bland aporna, inte bara på Koshima.

The Science Delusion

Boken utmanar de synsätt som sprids av berömda materialister som exempelvis Richard Dawkins.

Han säger bl.a:

Den materialistiska premissen bygger på att sinnets natur i princip redan är känd: mental aktivitet är densamma som hjärnaktivitet och den äger rum inuti huvudet”. “Parapsykiska fenomen (övernaturliga) är sålunda omöjliga.”

Sheldrake beskriver i detalj hur människan gick från att tro att hela universum var levande, till att tro att allting, inklusive planeter och djur, var mekaniska och styrda av matematik.

“Utgångspunkten för modern vetenskap blev att ta avstånd från den äldre, organiska synen på universum. Den mekaniska metaforen blev central för det vetenskapliga synsättet, med mycket långtgående konsekvenser.”

Morfisk resonans

Dessa bilder var en del av en TV-experiment 1983 med 2 miljoner tittare. Sheldrake ville testa sin teori om morfogenetiska fält.

I denna teori, kan kunskap om andra människor påverkar ditt eget. Med andra ord, om många människor vet vad den här bilden är, du skulle också känna igen det lättare. Resultaten blev överraskande.

Att se helheten

Bilderna visades i olika länder. Första gången kunde få tolka bilden. Sedan ökade förståelsen vid varje nytt tillfälle. Bilden är foton där gråzonerna är borttagna. En idé växer när nya samband binds ihop. Ett skapande i tanken. Ökat medvetande är också att bli varse om nya och synliga band.

Tango

 

cowboySvar finns här nedan. Ett annat försöka gällde för en grupp studenter att lära sig utantill:

  • en känd japanska barnvisa på japanska. Flera kunde lära sig den.
  • en muslimsk bön på arabiska. Några förmådde
  • en text på ett nonsens språk. Inga lyckades.

Hans bok “En ny vetenskap av liv: hypotesen om Formativ orsakssamband, framkallade en storm av kontroverser. Den angrepp den materiella världsbilden.

Sheldrake presenterar sina idéer för att bekräfta Jungs begreppet det kollektiva omedvetna och arketypiska psykologi.

I Sheldrakes senaste bok som har titeln “Science Set Free: 10 Paths to New Discovery in North America”, utmanar han tio grundläggande teser som de flesta vetenskapsmän tar för givna, trots bristen på bevis.

De omfattar bland andra konservering av materia och energi, att konventionell medicin är den enda som fungerar, att all materia saknar medvetande och att människor i stort sett bara är genetiskt programmerade robotar.

Ruperts tanke är att samhället har sociala och kulturella morphiska områden som omfamnar och organiserar allt som finns inom dem. Även består av tusentals enskilda människor, kan samhället fungera och svara som en helhet via egenskaperna hos sin morfiska fält.

Inom kristendom är ett samhälle med flera folk sammanbunden av en gemensam värdegrund där den den mänskliga värdigheten är en hörnsten.

För att visualisera detta, är det bra att komma ihåg att fält till sin natur är både inom och runt de saker som de hänvisar till. Ett magnetfält är både inom en magnet och runt den; ett gravitationsfält är både i jorden och runt den. Fält teorier därmed ta oss bortom den traditionella strikt definition av “insidan” och “utanför.”

Marais och vitmyror

Till exempel, förklarar hur termiter bygga kolonner som är intill men separera vet hur man bygger bågar så att de två sidorna möts på exakt rätt plats i mitten. Termiter är blinda, och insidan av boet är mörkt, så att de inte kan göra det med visioner.

Insektsforskar Edward O. Wilson anser att det är osannolikt att de gör det genom att höra eller akustiska metoder, på grund av den ständiga bakgrund av ljud som orsakas av förflyttning av termiter i högen. Den enda hypotes som Wilson hade, var att det har att göra det med lukten. Och även han håller med om att det verkar långsökt.

Om det i själva verket är konstruktion enligt ett social morfisk form som omfattar hela boet som  “framtiden nya båge” sedan termiter rörelser samordnas genom detta område och det är mycket lättare att förstå hur kolonnerna kunde mötas.

På 1920-talet skrev svenska biologen Eugene Marais “The Soul of The White Ant” där han beskrev experiment som undersöker effekten av skadliga sydafrikanska termitstackar.

Marais tog ett stort stålplåt flera fot över och flera fot djup och hamrade det i mitten av en termitstack.

Termiterna reparerade högen på båda sidor av stålplåten, byggde nya kolonner och valv. Deras rörelser samordnades trots att de närmade sig väggen från olika sidor.

Otroligt, termiter på motsatta sidor av stålplåt byggdes valv som träffade på stålplåten i exakt rätt position för att gå om plattan inte hade blockerat vägen. Detta tycktes visa att det fanns någon form av samordning inflytande som inte har blockerats av en stålplatta.

Fågelflockar dansar på himlen och fiskstim i havet likt superorganismer

bird-flock

Fåglarna förenas in något större till en kropp med många samordnade lemmar som en synlig dirigent vägledde dem. Fiskstim likaså. De rör sig mycket snabbt svar på ganska oväntade stimuli, men de stöter inte på varandra. Detsamma gäller för fågelflockar. En hel flock i koordination utan att fåglarna stöter i varandra.

På senare tid har studier som undersöker bank stora flockar av kärrsnäppa från amerikanske forskaren Wayne Potts utförts.

Han filmade sina manövrar på en mycket snabb takt av exponering, så att han senare kunde sakta ned processen och undersöka den bildruta för bildruta. När han gjorde det, fann han att hastigheten för spridning av vad han kallar “manöver vågen” är extremt snabb: ca 20 millisekunder från fågel till fågel. Detta är mycket snabbare än fåglarnas minsta reaktionstid på stimuli.

Han mätte deras skrämselreaktionstiden med hjälp av kärrsnäppa i laboratoriet i mörker eller svagt ljus. Han iväg fotografiska blixtlampor och mätte hur lång tid det tog fåglarna att reagera.

Han fann att det tog de ​​enskilda fåglar omkring 80 100 millisekunder; det vill säga, reagerade de som individer fyra till fem gånger långsammare än den hastighet med vilken förflyttas manövervågen från fågel till fågel. Flockmanövern kunde börja någonstans inom flocken?

Längst fram eller bak eller på sidan. Det var vanligen initieras av en enda fågel eller en liten grupp av fåglar, och sedan fortplantas utåt mycket snabbare än vad som kunde förklaras av någon enkelt system av visuell cuing och svar på stimuli.

DNA innehåller då  inte alla svaren

Sheldrake menar att det mänskliga genom-projektet är materialismens stora misslyckande. Han nämner ett citat ur ”Den själviska genen”: “DNA kan betraktas som ett antal instruktioner för hur man tillverkar en kropp … Det är som om det, i varje rum i en gigantisk byggnad, finns en bokhylla som innehåller arkitektens ritningar över hela byggnaden. ‘Bokhyllan’ i en cell är kärnan. Arkitektens ritningar är 46 till antalet beträffande människan – antalet skiljer sig mellan olika arter.”

Om DNA nu verkligen är ritningen för en levande organism så kommer förståelsen av det att medföra en revolution för forskningen om livet. Stater och privata företag har investerat miljarder i bioteknologi. Bara det humana genomprojektet kostar 3 miljarder amerikanska dollar.

Vetenskapsmän drömde om att kunna förebygga och bota de flesta eller till och med alla sjukdomar. När det humana genomet var fullt sekvenserat 2003, så kliade sig forskarna emellertid i huvudet och undrade varför människan var så annorlunda jämfört med andra organismer.

Fler påverkansfaktorer gäller genom tänkandet.

Det mänskliga samhället som en superorganism.

Tanken att det mänskliga samhället är en organism är mycket utbredd; Det är kanske en av de vanligaste metaforer som sträcker sig genom hela historien om det västerländska tänkandet.

Det finns i vårt språk i fraser som samhällskroppen, seder, normer och symboler som flaggan Dessa är organiska metaforer som innebär enhetlig, organiska naturen i samhället.

Samma föreställning är också vanligt i religiösa metaforer, och uttrycks i sådana beskrivningar av den kristna kyrkan som den mystiska Kristi kropp. Den andliga föreningen.

Nationer kunde så en gång bildas till en mänsklig enhet där flera folk kunde samsas i en gemensam värdegrund för fred och rättvisa med en vald ledare. Folk med olika ursprung bar på olika kunskaper. Kristna nationer hade den funktionen under 1000-talet.

Vi kan även erfara samhällen i förfall när den mänskliga värdegrunden hotas. En av samhällets hörnsten i det solidariska.

Ett antal studier har genomförts av socialpsykologer på vad de kallar “kollektivt beteende”, som omfattar beteendet hos folksamlingar, fotbollshuliganer, upplopp mobs, och lyncha mobs, liksom snabbt sprider sociala fenomen som danar, modenycker, rykten , fluga och skämt. All sådan företeelse skulle passa lätt in i begreppet grupp Morphic fält.

I intervjuer, idrottare på framgångsrika lag jämför ofta sina lag till en sammansatt organism där alla passar in och vet var deras lagkamrater kommer att bli. Laget uppträder mer som en enda organism än som en sammansättning av enskilda individer.

Genom praktiken tillsammans, team bygga upp detta svar till varandra; ord som empati civilitet eller sjätte sinne används ofta för att beskriva känslan som de delar.

Även om många av oss fortfarande tänker på samhället som en form av kollektiv, levande organism, uppfattas jorden att vara död.

Detta var inte alltid så; på latin, mater betyder mor och materia betyder materia.

Således i indoeuropeiska språk, kommer material ur amma rot som mor.

I den industriella revolutionens 1700-tal reduceras Natur i västra medvetande till en död materia

I stället är det ekonomin som blivit levande, som kommer från naturen. Ett blodomlopp för samhällskroppen.

Vi talar om tillväxt, en växande ekonomi som kan vara sjuk eller frisk, och som går igenom cykler.

Ekonomier har alla attribut för gigantiska levande organismer, med en autonomi som även politiker, affärsmän och bankirer inte kan kontrollerar.

Även den mekaniseras till jakten på pengar. Den mekaniska ekonomin har således kommit till liv på bekostnad av jorden, och det är ett av de problem som många människor nu får brottas med. Även människans liv mekaniseras till lönsamma produkter.

Forskare bygger ersättare i “levande maskiner” som förnyar sig, ser, hör, beslutar och agerar.

Källa:
http://www.sheldrake.org/Articles&Papers/papers/morphic/morphic2_paper.html

Anm. Bilderna föreställer ett dansande par och en cowboy på en häst.

Tango+Cowboy

Det här inlägget postades i Ekonomi, Gruppmedvetande, Kyrkan, Livet, Medvetande, Ny tid. Bokmärk permalänken.