VAD GÖR OSS TILL MÄNNISKOR? ÄR HON OND ELLER GOD?

4Thinker-2

Vår tid är fylld motsättningar. Vad gör oss till människor? Den frågan är ställd många gånger. Vad säger samhällsläraren, beteendevetare, vetenskaparen. Gud och Logos.

Sedan Upplysningstidens 1600-tal växer en mekanistisk världsbild fram och med den en människa med förnuftet som sanningsbäraren som kom att ge grunden till den industriella och den socialpolitiska revolutionen.

En revolution mot Guds skapelse. En skilsmässa från Gud, natur, nationer och människan. En framtid likt ett rationellt och digitalt paradis.

Få tänkare har dominerat den moderna tidens uppfattning av människa som Sigmund Freud, Karl Marx, Albert Einstein och Jesus Kristus. Vad gällde. Vem är vi här?

Det gäller  deras upptäckter  och begrepp om  det undermedvetna, politiska konflikternas historia som leder till utvecklingen av kommunismen och det vetenskapliga resonemangen om tillvarons relativa verklighet.

Jesu kärleksbudskap sträcker sig  runt världen i tusende år och omfattar en skapelse av himmel och jord. En osynlig värld som gett den synliga verkligheten.

Vår synliga verklighet är knuten till fysikaliska lagar i vetenskapen och till de mätbara termerna. En relativ verklighet i rumstid.

Här finns fysikers sökande efter den kosmisk ekvationen som ger upphov till universum och till de grundläggande lagar om Man räknar idag med fyra typer av växelverkan krafter:

  • stark växelverkan
  • svag växelverkan
  • elektromagnetisk växelverkan
  • gravitation.

Vetenskapliga lagar är uttalanden som beskriver eller förutsäger hur en rad fenomen beter sig när  de verkar i naturen.

De formuleras i regel matematiskt som ett eller flera uttalanden eller ekvation, eller åtminstone anges i en enda mening, så att det kan användas för att förutsäga resultatet av ett experiment.

En analog term för en vetenskaplig lag är en princip som råder.

De stora frågorna om universum.

Hur har universum börjat? Hur började  livet? Varifrån kommer vi? Och är vi ensamma? Hur möter mänskligheten vår framtid för en långsiktig överlevnad? Människans roll skiljer sig från övriga livsformer som lever enligt en naturordning.

Bina gör sitt i pollinera. De gräsätande djuren sitt i att gödsla, sprida frön och insekter.  Björnen sitt. Människan besitter en självständighet och en fri vilja.

Vem är då människan? God eller ond. Skapad av Gud eller en genetisk produkt ur naturens urval?

Att endast betrakta vårt  DNA inte kommer inte att ge svaret – det mänskliga genomet är 99% identisk med en schimpans och och för den delen till 50% av bananer. Vi har dock större hjärnor än de flesta djur – inte den största, men fullpackad med tre gånger så många nervceller som en gorilla (86 miljarder för att vara exakt).

Vad är medvetande?

Vi är fortfarande inte riktigt säker. Vi vet att det är knutet med olika hjärnregioner i nätverk tillsammans i stället för en enda del av hjärnan.

Men ett medvetande har noterats även för  kliniskt döda som senare vaknat  eller närvaron av ett medvetande från nedsövda patienter som erfar samtal och händelser runt operationsbordet.

Bönens kraft är omvittnad. Stark tro bakom en bön startar upp en förändring bortom vår fysiska verklighet. Bön har satt stopp för olyckor, katastrofer eller fienders angrepp. Platser där sådana under har skett, där har nya kyrkor grundats eller blivit platser som är djupt vördade och helgade.

Vad är universum gjord av?

Astronomer står idag inför en pinsam gåta: de vet inte vad 95% av universum består av. Atomer som bildar allt vi ser omkring oss, står endast för  5%.

Under de senaste 80 åren har det blivit tydligt att den betydande resten består av två skuggiga enheter – mörk materia och mörk energi.

Den förstnämnda, upptäcktes först 1933, fungerar som en osynlig lim, binder  galaxer och galaxhopar tillsammans. Avslöjas 1998, den senare driver universums expansion till allt större hastighet. Astronomer närmar på de verkliga identiteterna dessa osynliga inkräktare.

Freuds människa och det undermedvetna

Det finns en del i människan som formas av ett driftsliv i sitt undermedvetna med två drivkrafter i sexualitet eller aggressioner.

Sigmund Freud (1856-1939), grundare av psykoanalysen som teori om människans driftliv.

Freud utgick från att människors tankar, känslor, motiv och handlingar samt psykiska besvär är yttringar av drivkrafter och hämningar mot dessa som finns inuti varje enskild person och även i grupper, samhällen och kulturer styrs av dessa drivkrafter. Samhället blir en spegelbild av hur människan fungerar.

Likhet med fysikens krafter

Freud levde i ångmaskinens och de elektriska maskinernas tidsålder och fick ingivelsen att man skulle kunna förstå människans olika tanke- och handlingsmönster på samma sätt som man förstår maskiners uppbyggnad och funktioner som något som drivs av ånga eller el. Ångkraften respektive elkraften kan ta sig uttryck och kanaliseras på många sätt.

Även teorin om att människan styrs av en “vilja till makt” som det framställdes i Friedrich Nietzsches skrifter under andra hälften av 1800-talet var en inspirationskälla för Freud och senare ännu mer för Alfred Adler, en av Freuds första lärjungar.

Slutsatsen var inte att övervinna livsdriften utan tvärtom att bejaka den.

Denna inställning fick stora konsekvenser för framväxten av en ny sexualmoral med bejakande av sexualiteten hos både män och kvinnor.

Den allmänna strävan var då vägen enligt  libido. Lustsökandet är till sin grund sexuell.

Från annat filosofiskt håll kom i Freuds senare driftlära in ytterligare en grundläggande drift, dödsdriften som han kom att använda för att förklara aggression och våld, riktat både mot en själv och mot andra.

Aggresionen handlar om beteende, ett sätt att uppfatta sig själv och omvärlden, motiv, attityder, värderingar inriktade på att skada, dominera eller hota i situationer av självhävdelse, angrepp eller försvar.

Neuroser och trauman

Det centrala i Freuds utforskning själslivet (kring sekelskiftet 1900) var idén om att psykiska störningar, som han kallade neuroser i betydelsen nervlidanden (eftersom han var neurolog). I det undermedvetna verkade trauma som bl.a påverkade relationerna med omvärlden. De kunde även skapa sjukdomar i fastlåsta minnen

Våra jag-drifter som söker tillfredsställelse av hunger, sömn- och aktivitetsbehov, behov av trygghet mot smärta, hetta och kyla eller social och ekonomisk trygghet som svarar för varje individs överlevnad. Han kallade dem partialdrifter..

Drivkrafter  bakom allt mänskligt beteende bygger sexualitet, libido, gjorde att Freud också kallade grunddriften för Eros efter namnet på kärleksguden i de antika grekiska myterna.

Viss koppling till den grekiske Eros har dock Freuds teori om Eros som Sokrates uppfattar denna gud i Platons dialog Symposion (Gästabudet), där kärleksdriften står för ett allmänt sökande efter klarhet och sanning om tillvaron, ett sätt att leva ut könsdriften som Freud kallade sublimering.

Egot och självbevarlesedriften

I Freuds tänkande utkristalliserades samtidigt en ny modell av psyket som kompletterade den tidigare om det omedvetna, förmedvetna och medvetandet.

Energikällan i organismen (kroppen) kallade han detet (tyska: das Es, eng: the Id) just därför att det är fråga om en driftkraft, libidon, som kan ta många former i fråga om såväl könsdrift som jag-drifter.

Mot dessa står dödsdriften, driften i allt organiskt att upphöra att existera, manifesterad i såväl självdestruktiva handlingar och masochism som i aggression riktad mot andra och enligt psykodynamiska principer också i blandningar och kombinationer som i sadomasochism.

Egot blir den instans i personligheten som tar hand om jagdrifter om självbevarelsen och överlevnad.

Överjagat

Överjaget (tyska: das Überich, eng: the superego) svarar för självbehärskningen och utvecklingen av individen som person i ett samhälle med dess normer och värderingar.

Marx och de politiska konflikternas historia 

Den industriella revolution födde stor fmisär och sjukdomar. Marx hade följt utveckling under Tysklands industrialisering.

En parallell finns till Freud om Egots drifter som fördärvar.

Karl Marx föddes 1818 i staden Trier i Preussen som det tredje barnet i en progressiv judisk familj, där dock fadern, som hörde till en känd rabbinsläkt, 1824 var tvungen att konvertera till protestantism för att få behålla sitt arbete som advokat. Marx fick ingen judisk uppfostran, utan växte upp med upplysningens idéer och fick en klassisk utbildning, både hemma och i skolan.

År 1835 tog Marx studenten och flyttade till Bonn för att läsa juridik, men han skötte studierna dåligt och tillbringande mycket tid på krogen. Fadern skickade honom därför till Berlin och Humboldt-Universität zu Berlin i hopp om att sonen skulle sköta sig bättre där.

I Berlin kom Marx i kontakt med Friedrich Hegels filosofiska läror och anslöt sig till en grupp så kallade unghegelianer som följde Hegels dialektiska metoder till förändring. Tes, antites och syntes. Förändringens axiom.

En viktiga person av var Mosel Hess som förklarad historien innehåller en raskamp. Mosel lägger grunden till nationalsocialism. Ett folk, en nation och ledare.

Marx såg klasskampen som förklaringen till tillståndet.

Marx ansåg nu att historien följer vissa lagar som för den som upptäcker dem möjliggör förutsägelser om framtiden.

Människa är född ond och girig

Människan är grunden ond i sin girighet. Hennes roll skulle stävjas och fråntas friheten att äga. Överklassen skapade en Gud för att förtrycka underklassen.

1848 utvecklade Karl Marx och Friedrich Engels en teori som de kallade den vetenskapliga socialismen.

1848 publicerade de det “Kommunistiska manifestet”. Det la grunden till den sociala klasskampen.

Marx analyserade det kapitalistiska samhället med hjälp av sin arbetsvärdeteori. Han menade att den enda källan till profit eller företagarvinst är kapitalistklassens exploatering av arbetarklassen – att lönearbetarna (en del av sin tid) arbetar gratis och då producerar ett mervärde för dem som äger produktionsmedlen (produktionsinstrument, råmaterial m.m.).

Produktionsmedlen i ett samhälle skall därför vara gemensamt ägda. Kapitalismen betonar individualismen. Kommunismen betonar kollektivism och människan saknar personlig moral och äger ingen rätt till frihet och egendom.

Folket skulle ledas rätt enligt en ideologi för en statslös ordning för Internationalen  av arbetarna för det klasslösa och världsvida samhället.

Marx sökte finna lösningen i kapitalet. “Das Kapital” kom ut 1867. I socialismen skulle alla personliga strävanden och egenintressen stoppas.

Alla religiösa, ideologiska och kapitalistiska institutioner skulle krossas och ersättas av proletäriates diktatur. Det kommunistiska subjektet (Kristi antites)  i vilket folket är lemmarna.

Den enda och riktiga sanningen. Folken blev förvandlade till ett  kollektiv egendom utan personlig frihet och rättigheter.

Det klasslösa samhället skulle utlösas när den borgerliga klassen uppnått en kritisk massa. Det gamla störtas och folken förenas till en kollektiv enhet som är kommunismen. Moralen står under proletariats diktatur.

Produktionsmedlen och jordbruk ställs under ett kollektivt ägande med folket som tjänare där samhället formas som ett folkägt industriellt system. Det ekonomiska system blev till träldom  och humanitär katastrof i Ryssland 1917-1991. Miljontals oliktänkande mördades eller hamnade i slavläger.

Kollektivism och liberalismen samma rötter i kapitalets överordning över det mänskliga ödet. Liberalismen avreglerar moral, mänskliga och biologiska band för att uppnå oberoende av andra och för individualitet för sitt eget bästa.

Efter Berlinmurens fall 1989 kom kapitalismens marknadsekonomi att förenas med kommunismen i Kina.

Einstein och den kosmiska matematiken

Einstein-rel

Albert Einstein är fysikens banbrytare som beskriver en fysisk verklighet i relativa termer  i tid, rum och med växelverkande krafter.

Några av den allmänna relativitetsteorins förutsägelser skiljer sig markant från den klassiska fysikens, särskilt om tidens förlopp, rymdens geometri, kroppars rörelse i fritt fall och ljusets spridning. Tidsrummet är krökt.

Exempel på skillnader är gravitationens påverkan på tid.  Två olika farkoster i olika hastigheter skiljer sig tidens gång,gravitationell tidsdilatation, gravitationell linsverkan, den gravitationella rödförskjutningen av ljus och den gravitationella tidsfördröjningen.

Den allmänna relativitetsteorins förutsägelser har bekräftats av alla hitintills gjorda observationer och experiment. Hans energiformel ger grunden till atombomben.

Vad blir människan i detta sammanhang, när lagarna blir matematiska modeller. Människan betydelse förloras i det kosmiska sammanhanget. Trodde Einstein på Gud? Det är oklart.

“Som barn blev jag undervisad både i Bibeln och i Talmud. Jag är jude, men jag fängslas av den lysande gestalten från Nasaret. Ingen kan läsa evangelierna utan att uppleva Jesu verkliga närvaro. Hans personlighet pulserar i varje ord. Ingen myt är fylld av sådant liv.”

Men är det Jesus som  Guds son som han talar om eller är det endast högst upplysta människa???

Jorden manifesterar att allt är skapat i kärlek liv, ändamål och skönhet.

Allt för att vi alla skall kunna försörja oss. Träden ger oss luft att andas. Trä att bygga. All grönska fåglar, djur på marken och fiskar i havet. Vi andas ur samma luft. Dricker samma vatten. Är av brödet från jorden. En samvaro. Allt detta kallades en gång för oikonomia. dvs huset att bruka eller huset med dess livslagar. Vi levet i stort hus.  Vi är där var-elser.

Sognefjorden

Människan som Guds avbild som Guds egna barn

Den kristna historien sammanfattar såväl universums, livets och människans ursprung. Det sträcker såg över tider som som skapelsedagar och nätter. Hur himmel och jord skapades. Allt som synligt och osynligt. Allt i kärlek att blomstra, försörja och ge liv för framtiden. Jorden som Guds hushåll.

Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss.Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 1 Mos 26

En levande Gud förenad i Guds Treeninghet i Fader, Son och Ande.  Människan som Guds barn. En förening som man och kvinna för att skapa nytt liv. En människa med fri vilja att skapa nytt och att bygga samhället att råda och förvalta jordens liv.

Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.” /1 Mos 28

Vi är då även en samhällsvarelsen med och för varandra i det gemensamma skapandet. Mannen och kvinna är två skapelseprinciper som ger liv resp föder liv. Samma gäller sol och jord. En förening av motsatser.  Torrt och våt föder en process som förenar och balanserar. Ljus och mörker ger tidsrytmer.

I människans värdighet som Guds barn möter vi Gud. Till vårt ursprung och födsel är människan god. Övergav oss aldrig.

1 Joh 3:2: ”Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.”

Men är vi Guds avbild?

Den resan som gällt fram till Kristus död och uppståndelse är en väg som innehåller 5 fallna Gudsförbund. Den första familjeförbundet Adam och Eva bröts. Den onda trädde in i människans liv.

Upprorets härskare mot skapelsen hade nått jorden.  “Jesus svarade: ”Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt.” / Lukas 10:18

Adam och Eva lyssnade på Satan. Skilsmässan kom då med Gud. De hade hade varit de fläckfria och såg endast Guds sanning. De gick sin egen väg och fick själ avgöra vad som var gott och ont; sant och falskt.

Liberaliseringen. Avregleringens tider pågår.

Vi kan här se det genom Freud beskriver som att bejaka Egots “jagdrift”  och Marx beskriver om människan som den giriga naturen, som måste stävjas genom kollektiv anslutning till ett kommunistiskt “överjag”.

Många falska läror och profeter skulle komma. Verkligheten begränsas till den fysiska och ekonomiska verkligheten. Finns ingen skapelse. Människan är inte en samhällsvarelse utan en självständig individ för sitt eget bästa. Jakten på vinsten som det primära oavsett konsekvenser på jorden och det mänskliga samhället.  Fittest for survival.

Människans band till sina biologiska föräldrar är under upplösning. Samhället avregleras såväl ekonomiskt som moraliskt. Hela angreppet gäller det kristna ursprunget. Den sanna uppenbarelsen. Ett ohyggligt våld pågår.

Kyrkans splittring skildrar tidens tillstånd att förstöra liv och sanning. Men vi blev aldrig övergivna. Fadern sände sin Son till mänskligheten som Faderns avbild.

JesupinaDu besegrade all jordisk materia; Du triumferade över Döden; Du skapade en Uppenbarelse för all evighet; mänsklighetens Älskare, Du triumferade över Döden; Du  Mänsklighetens mästare. Du gav  oss den Odödliga kraften , det tillkommande livet, det stora Mysteriet.

Kyrkans som Guds ark för ett tillkommande liv

BergspredikanKyrkan är det sjätte förbunden för en universell lösen. Den rättfärdiga människan kom till oss genom Kristus själv som uppfyller hela den gamla lagen i ett evigt förbund med ett evigt offer.

Fornkyrkan var endast en från begynnelsen Kristi kyrka.

Kristus själv instiftade den med sitt egen kropp och blod. Kyrkans kärna.

I varje mässa närvarar Kristus i en livsmåltid. Där Kristi förening lever oss andligt och fysiskt. En ny människa lever då i oss om vi tror.

Kyrkan är en symbol för kvinnan som ger liv. Vem är detta?

Hon som är Guds moder. En födelseplats för människan. Så prästen skildrar den som bringar ett evigt liv. dvs Kristus. Kristi ämbete. Guds barmhärtighet är bortom allt mänskligt förstånd. Kom som du är, är budskapet.

“Jag är den som älskar er mest”…

Finns Gud då borde han tala. Och Gud talar nu.

Ja och det göra han. Kallar oss. Även om du är skärlakansröd i brister. Gud älskar syndare men hatar synden. Gud talar personligen till oss genom sin budbärare Vassula Rydén sedan 1985 och det fortgår.

”Jesus kom, Du den Levande, kom!
O Immanuel, förlåt mig,
ta min svaghet i Din Styrka,
ta min torka i Ditt Källsprång
ta min själ i Dina Händer
Eviga Källa av Kärlek,
förtär hela mitt hjärta så att jag kan älska,
prisa och förkunna Ditt upphöjda Namn;
låt min ande törsta efter min Skapare;
så att detta stoft som Du förvandlat till Ditt barn,
blir en levande kärlekslåga,
för Du har makten över liv och död,
/Jesus den 10 mars 1994, Tru Life in God

 

 

Det här inlägget postades i Kristendom, Liberalism, Människan, Människan och värdet, Marx. Bokmärk permalänken.