VÅR TID GUDS TIDER. FRED FÖR GUDS ENHET. DET SANNA LIVET

russia-spring

Det är 30 års sedan Jesus Kristus började sända oss sina Gudomliga kärleks- och  fredsbudskap. Tidens larm och orättfärd är sedd. GUD ÄR INTE TYST. Vår tid är nu Guds tid. Ett av budskapen kom den 8 april 2014 om kommande tider. Offentliggjordes nyligen. En del gäller löftet till Ryssland.

Jesus valde ut en kvinna, Vassula Rydén, som budbärare om och för Kyrkans enhet. Hon var då ett helt oskrivet  blad och bävade för uppgiften. Ovetande om Bibeln och kyrkans lära. Hon levde som en hustru och mamma i en bekväm och modern tillvaro med  tillställningar, konstnärskap, modeuppvisningar eller tennismästerskap.

Idag förvandlad till Guds ära. Hon har rest världen runt i över 25 år. Många gånger i förnekelse, tunga smädelser och förtal.

True Life in God (se Sant Liv i Gud) är idag en världsomfattande spirituell kristen rörelse. Bibelns påminnelse. Budskap tar hon emot och skriver ned dem för hand tillsammans med Gud sedan 1985. Tider är förvarnade. Nu blir det än mer aktuellt. Guds tid är verkligen vår tid. Gud ger Ryssland ett löfte. Ryssland skyddas. Ryssland kommer att blir en andligt ledande nation. En rening kommer.

Jesu budskap den 8 april 2014

Jag är; Min plan för er att sprida Mitt rike och Min kyrkans enhet kommer att fortsätta med välsignelser; välsignelser som kommer att stärka er, Mitt barn; om folket har vägrat att höra Mina varningar vägrade att lyssna då kommer de inte undan sitt straff; några av dem förringar Mina budskap  och förringar er och rikedomens ljus som utgår från vår Förening och den gudomliga förvandling som sker i din själ;

Min kyrka behöver förnyas, Om någon frågar: “på vilket sätt kan den förnyas?

Mitt svar är: det bör förnyas igen genom kontemplativa läror som lär själen de gudomliga rikedomarnas mystisk kunskap; fullt Min Gudomlighet; själen kommer då att ledas in i bröllopskammaren, där Jag väntar, Brudgummen, beslöjad, fördold i Min gudomlighet och Mitt Majestät:  Jag kommer att tillåta en ren själ att få lyfta undan den bländande slöjan och upptäcka Min Majestät och Min gudomlighet;

om Min Kyrka idag har upphört att förkunnat hur en själ kan nå en transformerande förening med Mig, din Gud, kommer det att bli svårt för någon att äga Mig och lära känna Mig; Mitt barn, kan någon själ bo utan Mig att förenas med hennes själ?

Nej; det är därför, Min elev, Mina budskap ger liv, och detta är en av anledningarna till Satan, störd, vilseleder så många att frukta dig och fördöma er; berätta för dem att Min Ande flyr från en lögnaktig tunga, händerna som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som väver onda planer, som känner att lusten att göra ont, ett falskt vittne som ljuger i varje andetag, en man som sår split bland bröderna; och jag skulle vilja tillägga, de som finner nöje i att göra ont;

reformera och förnya Min Kyrka bort från den onde, som vill att Min kyrka reduceras till en öken! och då är era präster (1) i ett desperat behov att reformera sig själva, vad jag bryr mig om detta att de sprider rökelser till Mina ikoner, när jag behöver rökelse från deras hjärtan!

de bär Mitt namn, men de har ingen kunskap om Mig som en levande Gud; Jag har gett dem tecken att lyfta bort dödens slöja, men, Min syster, ingen ångrar; Jag kommer att rena dem (2) att träna dem att erkänna Mig genom sina prövningar;

sexuell omoral är en synd mot era kroppar som är ett tempel för den helige Ande; men idag har din nation tillsammans med andra nationer blivit till en skökas boning;

Jag har präster som fruktar att förklara denna synd och som istället använder sig i av kompromisser; Detta är Satans timme; Mina Budskap som uttalar sanningen som i praktiken avlägsnas:

att acceptera Mitt Kors är svårt för vissa, det är därför de har överseende med kompromisser; hur skall  dessa (3) kunna förändras efter döden?

Hur kan Jag föröka Min kärlek i dem när deras hjärtan har hårdnat?

Hur står det fatt när det att deras hjärtan befinner sig långt bort ifrån Guds visdom som är känd för att kunna göra underverk och som kan ta sig uttryck i någon som Gud väljer, och omvandla hennes själ för att bli nitiska i sin utplåning av sig själva, kungliga i sin fattigdom, att blicka i mildhet genom allt?

Har någon märkt att ni är på väg att självdö. Min Kärlek upphöjde dig att vara Min budbärare, evangelisera och undervisa för öron som är redo att höra? och eftersom Min närvaro är med dig, så är Mitt ljus över dig, som täcker dig och din omgivning; Mitt rena Ljus strömmar ut, sprider sig, undervisar och konverterar;

många av er lyssnar till min kärlek, när du läser ut Mina budskap till dem, många upplever att Mina ord är en livgivande som våren; så ett uppvaknande sker i dem  som får dem törsta och vilja att veta mer av Mina sublima mysterier och Min gudomliga kärlek och Min ljuvlighet som alla är gömda i Mina djup;

men vad blir förstått av någon, när Min Kyrka idag har intellektualiserat dessa mysterier? mysterier som jag är villig att avslöja i era dagar med enkla termer och med tydlighet, genom detta Mitt instrument, som jag nu har utvalt?

dödens fasor väntar runt hörnet och Mina änglar darrar i rädsla när de ser den Allsmäktige om Hans vrede låter Sin hand falla ned och krossa denna onda generation;

Jag gråter tårar av blod, när jag ser,  trots Min uppenbarade tecken ges till er alla, hur Mina herdar fortfarande jagar bort dem som jag sände ut och hur de hånar med arrogans på Mina händers verk;

de förblir döva i Mina kallelser, döva för Min gråt, men snart, ja, ert snart, jorden kommer att sättas i brand, som vid tiden för Sodom och Gomorra då min Fader störtade dem, då ska Jag nu visa Min härlighet i det östra Huset ; (4)

idag har jag förutsett detta Hus med en Skyddsängel (5) att leda detta Hus att bli ett exempel på min Helighet;

en gången tid  i det förflutna, bestod denna kammare av förlorade får; deras herdar vanärades, tillrättavisades, och många dödades; en enorm förstörelse fyllde Huset och för dess invånare;

Jag har valt denna nation att förhärliga Mig; smord av Mig, kommer Min hand ständigt var med dem; och alla kommer att frukta dem eftersom de kommer att reflektera över Mitt Ljus; en fördold fruktan inför Mitt Ljus styrka;

oh ja, för Jag har välsignat denna nation att inte faller igen och bli förslavade under oetiska lidelser som kommer från demonerna;

Jag kommer att hindra deras parlamentet från att imitera nationer med sina onda seder;

med rättrådighet och dygd jag kommer att leda dem att gå med Mig; att respektera livet,

oh ja! Jag kommer att vägleda parlamentet i vägen för Mina befallningar och nej, jag kommer inte att tillåta er (6) att avvika från Mina befallningar; att värdesätta Mina löften i deras hjärtan; håll blicken fast mot Himlen för Jag, Gud, är din garant; ta emot Min frid, Min Vassula och håll fast vid Mig; Ha mig som den förste; Jag välsignar dig, barn; ic

1 grekisk-ortodoxa präster
2 hela Grekland?
3 dessa människor
4 Ryska kyrkan
5 Ärkeängeln Mikaels
6 Rysslands kyrka


UPPSTÅNDELSENS KYRKA I ST. PETERSBURG
Resurrection St Petersburg


ORGINALTEXTEN (den svenska översättningen är preliminär)

April 8, 2014

I Am; My plan in you for spreading My Kingdom and the Unity of the Church will continue with blessings; blessings that will strengthen you, My child; if the people have refused to hear My warnings refused to listen they will not escape their punishment; some of them belittle My Messages and belittle you and the riches of light that proceed from Our union and the divine transformation that took place in your soul;

My Church needs to be renewed; if anyone asks: ‘in which way can it be renewed?’ My answer is: it should be renewed again by contemplative teachings that teach the soul the divine riches of mystical knowledge; contemplating fully My Divinity; the soul then will be lead into the Nuptial Chamber, where I, the Bridegroom, veiled, concealing My Divinity and Majesty will be waiting; I will allow a pure soul to lift the dazzling veil and discover My Majesty and My Divinity;

if today My Church has ceased teaching the way a soul can reach a transforming union with Me, your God, it will be hard for anyone to possess Me and get to know Me; My child, can any soul dwell without Me being united to her? no; this is why, My pupil, My Messages give life, and this is one of the reasons Satan, disturbed, misleads many to fear you and condemn you; tell them that My Spirit flees from a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that weaves wicked plots, who feel that urge to do evil, a false witness who lies with every breath, a man who sows dissension among brothers; and I would add, those who take pleasure in doing evil;

reforming and renewing My Church, is against the evil one, who wants My Church to be reduced into a desert! and as for your priests1 who desperately need to be reformed, what do I care about them incensing My icons, when I need incense from their heart! they bear My Name, but have no knowledge of Me as a living God; I have given them signs to lift their veil of death, but, My sister, no one repents; I will keep purging them2 to train them to acknowledge Me through their trials;
sexual immorality is a sin against your bodies which is the temple of the Holy Spirit; but today your nation together with other nations have become a harlot’s dwelling; I have priests who fear to declare this sin and use compromises instead; this is Satan’s hour; My Messages pronounce the Truth about detachment, that is what has to be practiced;

to accept My Cross is difficult for some, that is why they are lenient with compromises; how will these3 change after death? how can I intensify My Love in them when their hearts have hardened? how is it that their hearts are far from the Wisdom of God that is known to work wonders and that can manifest itself in anyone that God chooses, turning and transforming their soul to be zealous in their effacement, royal in their poverty, a piercing gaze in their meekness?
has anyone noticed that through your self-dying My Love raised you to be My bearer, evangelizing and teaching ears that are ready to hear? and as My Presence is with you, so is My Light upon you, covering you and your surrounding; My pure Light flows out, expanding, teaching and converting;

many of them hear of My Love, as you read out My Messages to them, many perceive that My Words are a Life giving Spring; so an awakening takes place that makes them thirst to know more of My sublime mysteries and of My Divine Love and of My sweetness all of which are hidden in My depths; what has anyone understood, if today My Church has intellectualized these mysteries? mysteries that I am willing to reveal in your days with simple terms and with clarity, through this instrument, that I have chosen?

death’s terrors are around the corner and My Angels are trembling with fear watching the Almighty One if in His fury will let His Hand fall crashing down on this evil generation;

I weep tears of Blood, when I watch how, in spite of My obvious signs given to you all, My shepherds still hound those I am sending and how they sneer with arrogance on the Work of My Hands; they remain deaf to My Calls, deaf to My crying, but soon, yes, your soon, the earth will be put aflame, as in the time of Sodom and Gomorrah that My Father overthrew, then I will show My Glory through the Eastern House;4
today I have provided that House with a Guardian Archangel5, to lead that House to be an exemplary of My Holiness; once, in the past, this House was as lost sheep; their shepherds dishonoured, rebuked, and many were put to death; an immense destruction filled that House and its inhabitants; I have selected this nation to glorify Me; anointed by Me, My Hand will be constantly with them; and everyone will dread them as they will be reflecting My Light; Obscurity will fear My Brightness; oh yes, for I have blessed this nation that it does not fall again and become slaves of unethical passions that come from demons; I will prevent this House from imitating the nations of their evil customs;

with uprightness and virtue I will lead them to walk with Me; to respect life, oh yes! I will guide this House in the path of My Commandments and no, I will not allow you6 to stray from My Commandments; keep treasuring My promises in your heart; fix your gaze in Heaven for I, God, am your guarantor; have My peace, My Vassula and hold fast on to Me; have Me as first; I bless you, child; ic

1 Greek Orthodox priests
2 the whole of Greece?
3 these people
4 Russian Church
5 St. Michael the Archangel
6 Russia’s Church

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kyrkan, Ryssland, SLiG. Bokmärk permalänken.