FRÅN NYLIBERAL HÖGER OCH VÄNSTER TILL EUROPA FÖR FOLKENS FRAMSTEG.

brexit2

EU-projektet har aldrig varit baserat på ett demokratiskt samförstånd. Steg för steg kom fördrag som ingen förstod. Brexist uppdagar en växande klyfta mellan eliten och de utsatta kravet på det rätffärdiga. Vilken väg kan EU ta?

ERT-gruppGömd fanns tanken om ett nyliberalt affärsprojekt. Modellen om den inre marknaden kom 1985 utvecklat av de 45 största företagen i Europa genom European Round Table for Industrialist. Få vill uppmärksamma detta faktum.

Som ett resultat av vänsterns tynande EU-motstånd – en reträtt som återspeglar dess allmänna oförmåga att formulera ett alternativ till den globaliserade senkapitalismen – har vänstern i allt högre utsträckning tappat kontakten med den folkliga opinionen.

Oavsett vad Brexit ”egentligen” handlade om står en sak klar, nämligen att britternas utträde ger uttryck för ett djupt rotat motstånd mot EU.

Detta motstånd går som en röd tråd genom unionens historia, från norrmännens nej i början av 1970-talet via danskarnas revolt mot regeringens svek efter Maastrichtomröstningen 1993; från det tidiga 2000-talets massiva gatuprotester mot EU-kommissionens toppmöten till grekernas resoluta oxi förra sommaren.

Vi har sett utvecklingen »penningens internationella imperialism», profit är det väsentliga motivet för ekonomisk tillväxt där där de moraliska grunderna förintas.

PinochetSedan 60-talet strömmar Chicagoskolans nyliberalism fram för globaliseringens namn Dit hör raden av folkmordsbrott som begicks av militärjuntorna i Brasilien, Chile, Uruguay och Argentina mellan 1960 och 1980.

Enligt Friedman skulle staten inskränka sig till att hålla marknaden fri från otillbörliga kontroller och restriktioner som skatter, transfereringar och allmännyttiga institutioner. Då skulle tillväxten skjuta fart och friheten spira.

Folkvalda parlamentariker förs bakom ljuset. Det har gällt oss och i Europa. Det har gällt Thailand, Sydkorea och Filippinerna med IMF:s misärskapande strukturanpassningsprogram. Euopakten 2012 byggde på detta.

Den svenska vänstern står handfallen inför Brexit. Det som borde betraktats som ett folkligt svar på årtionden av påtvingad överstatlighet bemöts nu med skräckslagna reaktioner.

Ett människoförnedrande sociala system utvecklas genom Margaret Thatcher och Tony Blair skapat för att disciplinera åtgärder också de mest utsatta.

Den brittiska arbetarklassen var, som det brukar heta, en klass i sig själv; den försvarade sin livsstil mot motståndare, mot den härskande klassen, mot överklassens förtryck och moralregler.

Labour bär på traditioner som skiljer sig från andra socialistiska partier. Marxismen fick aldrig något fäste i arbetarklassen, trots att Karl Marx och hela hans familj bodde i London i många år.

Brittisk arbetarrörelse var tidigt bunden till solidarisk kristen etik, till klassammanhållning och till det som kallas ”den moraliska ekonomin.” Den som kan acceptera ett visst mått av kapitalism, förutsatt att den ryms inom någorlunda anständiga sociala gränser.

I Sverige grunder i en blandekonomi där arbete kom i första rummet. Ett sampel och balans mellan näringlivets verksamheter och själva samhällSbygget långsiktig nationell utveckling och i omsorg för det gemensam . Långvarig arbetsfred, låg arbetslöshet och solidariska relationer mellan medelklassen och de utsatta lyfte Sverige.

Labour har annars varit som mest framgångsrikt när partiet och den breda fackliga rörelsen kunde alliera sig med den akademiska världen, med progressiv medelklass, ibland politiskt liberal.

Den moraliska ekonomin har utmanat anpassning till den liberala ekonomins krav. De oresonliga kampmetoderna från facket har ibland malt sönder Labourregeringar.

Till slut stängde Tony Blair det som kan kallas Labours öppna hus.

Traditionellt har socialdemokratiska partier strategiskt försökt förena arbetarklass och medelklass. Blairs recept var att vinna medelklassen genom att överge arbetarklassen.

Därmed inleddes Labours förfall. Partiet blev för en tid en framgångsrik valmaskin, en period också något reformistisk, men med tiden blev det en själlös variant av Margaret Thatchers parti.

Sekularisering har gett tomhetens välde. En liberalism med en frihet som löser upp ansvar och mänskliga banden till ekonomiska produktiva världen. En frihet på andras bekostnad.

En frihet som gör en motståndare till en liberal medarbetar. Politiker lämnar sitt kall efter sin karriär och ställer sig på motståndarens lönsamma sida.

”De fackliga fri- och rättigheterna slogs sönder, det sociala skyddsnät som gav arbetarklassen en viss materiell frihet trasades i bitar. Den traditionella pacifismen och motståndet mot kärnvapen ersattes av Blairs lojalitet mot USA:s krig i Mellanöstern. Han ljög systematiskt om kriget och vilseförde parlamentet.

Blair-regeringen ersatte den moraliska ekonomin med den grövsta och mest primitiva nykapitalism utan någon värdegrund mer än att var och en berikar sig.

Lojaliteten i partiledning urholkades i individualism. Medlemsopinion kräver grundliga reformer av partiets politik?

Medlemmarna valde med överväldigande majoritet Jeremy Corbyn att leda reformarbetet. Valet har kritiserats som manipulerat; men det följde helt enkelt en numera helt normal process. Numera utser medlemmarna vänsterledare; det gäller i Frankrike, Italien och Spanien. Partiledning och riksdagsgrupp har berövats sina tidigare veton.

Kritiken mot vår tids moderna, teknologiskt avancerade och nyglobalistiskt expansiva kapitalism, vilar på solid grund. Den moderna kapitalismen skapar massarbetslöshet, svindlande inkomst- och förmögenhetsklyftor, ekologiska katastrofer, bygger dödliga barriärer mot flyktingar och fyller storstäderna med fattigghetton.

Många maktens röster mullrar om att demokratin måste begränsas, folkomröstningar hejdas och experternas samhälleliga kontroll ökas. Maktens ängslan för demokratin, inskriven i EU-konstitutionen, finns också inom de politiska partierna, alltmer kaderpartier än folkliga partier, alltmer lika varandra. Nyliberal höger eller vänster har fött tomrum.

Donald-Trump

Lönerna för den amerikanska medelklassen står stilla, många har fått det sämre och otryggare. Förr hette största arbetsgivaren General Motors, en biltillverkare som betalade bra löner och pensioner. I dag är de största arbetsgivarna McDonalds och lågprisvaruhusen Walmart – usla löner och inga pensioner. Vredenn växer.

“Working poor” är en orättfärd och kräkning i global verkan där profiten kommer först.

Den amerikanska kongressens fastlåsta block hindrar inrikespolitisk agerande, och öppnar väg för anakristisk popualism som Domald Trump häver ut

Den amerikanska kongressensmfastlåsta block hindrar inrikespolitisk agerande, och öppnar väg för anakristisk popualism som Domald Trump häver ut,

Utan är värdegrunder som förenar, bygger fred och sammanhållning, faller samhällen sönder. Hat, rasism och våld växer i fattigdom. De stora klyftornas väg ödelägger fred och rättvisa. Det mänskliga värdet, rättvisa och frihet är fundamental.

Society” kommer av latinets ”societas”, som betyder ungefär ”till varandra vänligt sinnade relationer”. Samhällets högsta principer gäller då det gemensamma. Mitt i allt växer liberalismens ohämmade natur.

Människan är till sin natur religiös och söker alltid en tro – sann eller falsk att följa en lära, upphöja marknaden eller uppfatta världen och världsaltet manifestera i själva verket en skapelse som förutsätter närvaron av en evig Skapare, där människan är en fortsättning och är skapande varelse med fri vilja i valet mellan gott och ont i sitt liv.

När det demokratiska samhället förlorar den etiska synen på människan, då kommer demokratin att upplösa sig själv och gå mot det totalitära! Människovärdet är så själva en grundval för samhällets existens. .

Ett Europa för folkens framsteg i den mänskliga solidariteten och för folket där allmänintresset sätts före marknadens intresse, och där människor utifrån välkomnas i stället för att avhysas.

Ett EU för fred, samråd och stöd till självständighet. Ett EU som bygger ekonomins som om ett cirkulerande blodomlopp mångfald nationell och fria organisationers självständighet och med egna nationella centralbanker.

Ett EU de fria organisationerna som bygger upp det civila samhället. Fackföreningar som garanterar de enskilda personens och det mänskliga arbetets värdighet och rättvisa.

Arbetet utgår från människan och skall så tjäna henne. Kapitalet är ett medel att nå det mänskliga målet.

Arbetet är subjektet i ekonomiskt skapande och och kapitalet blir dess objekt.

Europa kom till en gång under 1400-talet som en kristen vision, i fred, kultur och enhet, EU-flaggan står för Europas enhet, fred och identitet. Förebilden är jungfru Maria ur Uppenbaresleboken 12:1.

Den blå färgen och de tolv stjärnorna är symbolerna för Jungfru Maria

http://www.aftonbladet.se/kultur/article23114847.ab
http://www.aftonbladet.se/…/bokrecension…/article11284129.ab
http://www.oikonomia.info/?page_id=14547

 

Det här inlägget postades i Brexist, EU, extremism, Filosofi, Jesus Kristus., Ny tid, Nyliberalism. Bokmärk permalänken.