VÄRLDSKOMFLIKTEN. ISLAM, DEN EKONOMISKA VÄRLDSMAKTEN VS KRISTENHET?

Nya skjutna och terrordåd till hör en normalisering dag. Bakom finns en världskonflikt som råder mellan väst och öst. Vem som äger herraväldet över Euroasien är en framtidsfråga. Nu kom besked om ökad spänning.

Ryssland avbryter informationssamarbetet med USA i Syrien efter att ett syriskt stridsflyg sköts ner i går.Hädanefter kommer man att se USA-stödda stridsflyg väster om Eufrat som måltavlor, uppger ryska försvarsministeriet, enligt nyhetsbyrån AP.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bVGBd/ryssland-vi-kommer-att-se-usa-stodda-flyg-som-maltavlor

Den kollektiva eliten söker världsmakten. I internationalismen söker de nationalstatens upplösning. Nationalstatens grund för demokrati och det gemensamma bästa blir i marknadsrä Med flyktingvågor från krig kommer tankar om ett homogent blandfolk med ett likartat utseende för Europa i finansmaktens verk om Open Society.

Mot står Kalifatet. Moskéer byggs i Europa i socialt utsatta områden där det är lätt

Profetior i Bibeln går i uppfyllelse. Världsmaktens ände förutsägs.  Kristus talar till oss i den tid. Inte för att döma. Utan för att rädda. Förutsäger ny tid.

Hur kan vi tro på Gud när världen ser ut som den gör, säger en del? Eller är det så att tack vare att vi inte tror så ser världen ut som den gör? Mycket är dolt och många vet inte att de inte vet.

Koranen är till sitt ursprung i två delar från olika tider och med olika inriktningar i 600-talets Arabien. Den första delen av Koranen nedtecknas i Mecka med den fromma vägledning för muslimer.  Verserna nästa del skrivs i Medina. Men Koranens suror finns inte i en kronologisk ordning utan blandas och allt blir då svårtolkat.

Islamologer är ense om att det finns en ganska tydlig skillnad mellan de första uppenbarelserna, som skedde medan Muhammed levde i Mecka och ansträngde sig för att omvända stadens hedningar till ett rättfärdigt leverne, och de som kom efter att han hade flyttat till Medina och bedrev krig mot Mecka och länder omkring.

Texterna i Mecka innehåll vokabulär och riter från judarna och tenderade till att betrakta detta som ett slags utskott från judendomen och  följde så judiska seder, man bad vända mot Jerusalem och fastade tillsammans med judarna. I Medina muslimer vända mot Mecka.

Kaba har troligen sin första grundläggning långt före Muhammeds tid, möjligen omkring början av första århundradet f. Kr., utgjort en gemensam helgedom för de hedniska araberna och särskilt för de stammar som bodde kring Mekka

Varför är månskäran en religiös symbol?  I islamisk lag finns ingen grund för att använda en månskära eller stjärna som religiösa symboler. Dessa symboler fanns inte under profetens tid  eller de fyra första kalifaten

Muslimer började använda månskäran när de erövrade vissa västländer bar kyrkorna där kors och muslimerna ersatte dem med halvmånar varefter denna praxis spreds över den muslimska världen. Måntider regler högtider, fastetider och tid för vallfärd.

Den första delen av Koranen  äger så banden till Gamla Testamentet i berättelser om profeterna; Noah, Abraham, Josef, Elias, Jonah, Job och Moses; kungarna av Israel; Saul, David, Salomo, för att nämna bara några av de berättelser som de har gemensamt.

Här finns berättelser om den övernaturliga skapelsen av jorden och himlarna, skapelsen av människan, floden och utvandringen.

Till sist finns det allt som har att göra med Jesus och hans mor Maria. Men avsevärd skillnad råder.

Jesus är inte Guds son. Allah har nämligen ingen son!  Jesus är endast Marias son, en profet på jorden. Koranen skildrar Jesus som den store läkare med Guds kraft:

“Då kommer Allah och säger: O Jesus, Marias son! … du helar de som föds blinda och de spetälska genom Min vilja. Se, Du väcker de döda genom Min vilja. Ur Koranen Al-Maeda, Kap 5:110

Muslimska kvinnorna vördar Maria mycket och sjunger enligt Koranen, Aal-e-Imran, kap 3:42:

“Och änglarna sade: Maria, Gud har utvalt Dig. Och Gud har renat Dig. Han har valt Dig över alla andra kvinnor i alla nationen.”

Den andre delen gäller Muhammeds tid i Medina när brytning kom i Mecka, judar och kristna. Den tiden och senare gäller kampen mot icke-muslimer.

 • 570 Föds Muhammed  i Mecka
 • 610 De första uppenbarelserna i grottan Hira (sura Al-Alaq i Koranen)
 • ca 610 Blir islamisk profet
 • ca 613 Börjar öppet att sprida islams budskap
 • ca 614 Börjar få anhängare i Mekka
 • 622 flyttar profeten Muhammed till Medina
 • 624 Det heliga kriget. Utplåningen av Qurayzas-stammen
 • 629 Erövring av Mecka med vapenmakt
 • 632 Profeten Muhammed dör.
 • 636 De muslimska araberna erövrar Jerusalem från romarna 636
 • 640 Erövringen av Nordaafrika
 • 666 Erövringen av Sicilien. Blir en gång nästet för maffian
 • 711 Erövringen av Iberiska halvön

Tiden i Mecka präglar den som ska bli profeten Muhammed. Muhammed var nio eller tolv år följde han med på sin första karavan. Han förblev handelsresande under den första halvan av sitt liv.

Klanen hade monopol på sträckan nord-syd och var därför de enda som tjänade pengar på de utländska karavaner som färdades där. Situationen i Mekka, med dess våld och girighet, var uppenbarligen något som bekymrade Muhammed.

Den arabiske köpmannen Muhammed berättar år 610 för invånarna i sin hemstad Mekka att ängeln Jibril (Gabriel) har kallat honom att varna människorna inför den annalkande domens dag. Han börjar predika öppet.

Ärkeängeln Gabriel är en av de tre namngivna änglarna i Bibeln. Han framträder för första gången i Daniels bok såsom uttydare av Daniels syner och i Lukasevangeliet som den som förkunnar Johannes döparens och Jesu födelse. Nu skulle han komma inför profeten Muhammed. Den siste och störste

Rent logiskt blir detta ogripbart när Jesus inte längre är Guds son. Gabriel säger nämligen till Maria:

Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus. Han skall bliva stor och kallas den Högstes Son.. /Lukas 1:31

Profeten Muhammeds roll som profet var från första början politiskt färgad. Han ville förvandla samhället och för att göra detta måste han antingen vinna över de mäktiga i samhället eller själv ta deras plats. Det är ett tema som även skett i väst i totalitära rörelser.

Mekka var ett kommersiellt centrum som sände ut och tog emot karavaner från kusten, Syrien och Persien. Mekka och omgivande städer rymde mängder av kristna och judar, vilka han försökte värva. Det misslyckades.

Eftersom de rika inte var intresserade av vad en ung man från en ganska obetydlig klan hade att säga om deras leverne och snart började hota om att göra sig av med honom, var det det andra alternativet som föreföll mera realistiskt.

Muhammed beslöt sig för att dra sig undan till en annan stad som är Yathrib 622. Från och med Muhammeds tid kom staden att kallas profetens stad, Medina (Medinat an-nabi, “profetens stad”). Denna händelse utgör startpunkten för islams tideräkning, expansion och det heliga kriget.

Mot Muhammeds muslimer stod Meckas mäktiga stammar som brännmärkt muslimerna som förrädare och separatister. Flera strider utkämpades mellan Mecka och det Muhammedledda Medinasamfundet.

Inledningen till Jihad. I Medina var Muhammed klart underlägsen med 3000 man. Han bestämde sig här för att försöka sig på en i Arabien tidigare ej beprövad krigslist, att gräva ett dike vid de platser omkring Medina där staden låg öppen för anfall från kavalleri. Grävandet av diket kom att ge upphov till drabbningens namn, “slaget vid diket”.

Meckanerna blev hejdade av diket och inledde en två veckor lång belägring av Medina. Till sin hjälp hade meckanarna beduinska legoknektar samtidigt som man försökt få Medinas judiska befolkning att resa sig i ett uppror mot Muhammed. Då de anfallande meckanarna inte kunde utnyttja sitt kavalleri lyckades Muhammed hålla stånd och angriparna drog sig snart tillbaka.

En judisk stam i Median, Qurayzas, vänder sig mot Muhammed.  Quraizstammens förgörs. Omkring 900 män som dödades. En kvinna dödades, i övrigt så blev kvinnor och barn slavar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_diket

Detta är radikaliseringen och inledningen till jihad. Det heliga kriget mot “de otrogna.

De som har antagit tron och utvandrat från ondskans rike och som med sina ägodelar och sina liv [som insats] strävar och kämpar för Guds sak har den högsta rangen inför Gud; det är de som skall vinna den stora segern.Surat At-Tawbah 9:20

http://heliga-koranen.se/koranen/surat/9/at-tawbah/sida/2

-“Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.”/ Surat At-Tawbah 9:29

De judiska [trosbekännarna] säger: “Esra, Guds son”, medan de kristna säger: “Kristus, Guds son”. Detta kommer över deras läppar och då säger de efter vad [andra] förnekare av sanningen har sagt före dem. Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp! /Surat At-Tawbah 9:30

De judiska stammarna utgjorde nu ett hot mot den nya islamiskaförsamlingen. Radikalisering sker. Koranen från Medina säger.

Den perfekta människan. För muslimerna är Muhammed al-insan al-kamil (den perfekta människan), uswa hasana (den sköna eller moraliska föredömet). Allt som Muhammed sa eller gjorde blir då per definition rätt i evig tid.

Koran 4:80: “Den som lyder Muhammed lyder också Allah”.

Profeten Muhammed samlade före sin död 632 de arabiska stammarna på arabiska halvön och en period av expansion av islam och riket, kallat kalifatet, inleddes.

På 700-talet härskade muslimerna över ett av det största rikena någonsin. Men araberna tvingade inte de erövrade folken att bli muslimer, men de som blev muslimer fick betala mindre skatt. Därför blev många muslimer.

Arabiska muslimska styrkor börjar erövrar Palestina, Syrien, Egypten, Karthaga, Nordafrika och den Iberiska halvön dvs det blivande Spanien.

Det bysantinska riket hotas först av perserna och därefter av de muslimska araberna som förföljer de kristna och förstör kyrkor. Muhammed dör år 632.

De muslimska araberna erövrar Jerusalem från romarna 636 och tillåter sedan judarna att återvända dit. Detta innebär att Jerusalem blir en konflikthärd genom hela historien. När araberna intog Jerusalem, började man uppföra en rad byggnadsarbeten för att markera stadens muslimska tillhörighet.

Mängder av judiska och kristna heliga platser övertas och de gör dem till sina egna, genom att bygga moskéer och minnesmärken. Tanken har förmodligen varit att sakta men säkert “islamisera” hela området.

Al-Aksamoskén på Tempelberget var t ex ursprungligen en basilika uppförd av kejsar Justinianus. Efter att muslimerna intagit Jerusalem, omvandlades basilikan till en moské.
Europas utveckling och historia skildrar en händelseutveckling från Romarikets fall på 300-talet till kristnande och grundandet av Europas stater fram till 1000-talet.

Det gäller den kristna civilisationens framtid. I arabländerna växer under 600-talet en till kristendomen motsatt civilisation fram som splittrar religionen och blir ett av jordens största riken. Islamister kunde ha ödelagt Europa om inte ett särskilt ingripande hade skett. De förnekar den kristna grunden om den Gudomliga Treenigheten.

Det började när de erövrade Sicilien år 666. En plattform för nästa steg. Ett militärt angrepp på kristenheten. Ett fäste för maffian.

Jihad i betydelsen av expansion och heligt krig har alltid varit en central aspekt för muslimskt liv. Det var på det sättet som islam blev utbrett och kom till makten i stora delar av den arabiska halvön vid tiden för Muhammeds död år 632.

Senare besegrades regioner från Afghanistan till Spanien. Jihad sporrade också till erövringar av sådana territorier som Indien, Sudan och Balkan.

Idag är jihad terrorismen främsta källa och inkluderar flera terroristgrupper som Osama bin Ladens Islamiska fronten för Jihad, Laskar Jihad i Indonesien, Harakat ul-Jihad-i-Islami i Kashmir, den antiisraeliska gruppen Islamiska Jihad i Palestina, den egyptiska Islamiska Jihad som dödade Anwar El-Sadat 1981 och flera andra senare, Jemens Islamiska Jihad som bland annat dödat amerikanska missionärer.

Genom historien har Jihad alltid stått för krig, i betydelsen krig mot icke troende och speciellt kristna

Det går inte att jämföra Bibeln med Koranen. Muhammed erövrade med svärdet, men Jesus erövrade med kärlek. När Petrus drog svärd befallde Jesus honom att sticka tillbaka det igen.

Nya Testamentet skildrar Jesu kärlek, liv och gärningar, som till jorden sänd av Fadern i himlen för att Han skull vittna om den samma vägen till livet i kärlek,

Vad sa Jesus? “Den som har sett mig har sett Fadern.” Vad gjorde Jesus? Han visade människor kärlek, botade de sjuka, kastade ut demoner och förlät människors tunga synder.

Vad står det i Koranen? “Den som lyder Muhammed lyder också Allah”.

Vad gjorde Muhammed? Han mördade människor, halshögg dem, tog sexslavar, skövlade, stal genom att ta krigsbyte och krigade.

Det skedde 624 och det sker igen enligt Wahhabism i Syrien inom sunniislam som grundades av Muhammad ibn. Anhängarna av denna riktning strävar efter att följa Koranen och sunni så som man menar att profeten Muhammed och de tre första generationerna muslimer efter honom gjorde.

Nästan alla muslimer tillhör någon av de större riktningarna inom islam, sunni eller shia.

Schismen utvecklades mellan 600 – 700 e.Kr. utifrån meningsskiljaktigheter angående det religiösa och politiska ledarskapet för det muslimska samhället.

Ungefär 85 procent av alla muslimer är sunni och 15 procent är shi’a. Islam är den dominerande religionen i Mellanöstern, såväl som i delar av Afrika och Asien. Större muslimska grupper finns även i Kina, på Balkanhalvön (nära hälften av Bosnien och Hercegovinas befolkning är etniska muslimer) och i Ryssland.

Terror som metod att fändra världen för det nya. Nu är vi inne 1900- och 2000-talets terrortider.

Världstesen är att nå ekonomisk makt. Den driver en ekonomisk Jihad att undergräver nationalstaten. En lära (ismer) nyttjas eller skapas en fiende som ska bekämpas för ny värld. Tiden kallas den angloamerikanska epoken efter Romarriket. Västs terrorgrund är sedan 1300-talet sekterism. 911 utlöste kriget mot världsterrorismen

Fruktansvärda kulturer har gällt i gångna tider. Dagens sekter som i USA återuppväcker dessa tankar och nyttjar terrorn som en metod att röja väg.

Ordo Ab Chao” – ur kaos frambringas en ny ordning – om de (världsbyggarna) bryter ned staternas existerande strukturer, kommer detta att få befolkningen att ropa efter ordning. Härskarna kommer då att dyka upp som ledare och ge världens folk vad de önskar.

Den globala eliten anbefaller att tjäna det ekonomiska livet. Världen söker en samhällsform bortom nationalstaten som världsstaten. Under 90-talet växte tanken om destablisering och militär dominans i området.

… hur Amerika “leder” Eurasien är en kritisk fråga…

Nationell suveränitet är inte längre ett livsdugligt begrepp./ America’s Role in the Technotronic Era’, Zbigniew Brzezinski, 1973 (anm. oljekrisen)

 

Enligt ett läckt dokument som erhållits av Judicial Watch skrev DIA den 12 augusti 2012 att:

“Det finns möjligheten att upprätta ett förklarat eller svart Salafist-Furstendöme i östra Syrien (Hasaka och Der Zor), och det är precis vad motståndets stödjande befogenheter vill, för att isolera den syriska regimen …”
http://www.globalresearch.ca/isis-is-a-us-israeli-creation-top-ten-indications/5518627

Detta var skrivet innan ISIS kom till världsstadiet. Det var uppenbart att ISIS inte var ett slumpmässigt uppror, utan snarare en omsorgsfullt preparerad och orkestrerad kontrollerad oppositionsgrupp.

Snowden har bekräftat att det har funnits ett samarbete i underrättelsetjänsterna mellan tre länder, nämligen USA, Storbritannien och Israel. Syftet har varit att skapa en terrororganisation som ska locka extremister från hela världen på ett gemensamt ställe som man kallar för ”getingbo.

Ledaren för ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, har tränat av den israeliska terroristverksamheten Mossad under ett år.
https://mellanosternbladet.wordpress.com/2014/07/12/edward-snowden-avslojar-isis-ledare-tranad-av-israel/

De “stödjande befogenheterna till oppositionen” som nämns är Saudiarabien, Turkiet och GCC-länderna som Qatar, som i sin tur stöds av USA-UK-israeliska axeln i sin kamp för att störta den syriska presidenten Bashar Al-Assad.

USA stödjer de sunni-nationerna medan Ryssland, Kina och Iran stöder Shia-nationerna

Alla dessa läror är både livs- och samhällsfientliga och därmed falska.

Bibeln förutspår Jihad i Nya Testamentet att den tiden skulle komma i framtiden. Tiden för Kristi återkonst är närstående. Gud vill rädda. Inte döda.

Det är t.o.m förutsagt i Nya Testamentet Joh16:2

– de skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud.

Människa besitter friheten att välja,  Kristus tjänade i kärlek. Tog vår skuld för att befria och förlåta.

Om någon vill vara den främste, måste han bli den ringaste av alla och alias tjänare.

Islam och kristen tro är helt väsensskilda saker. Koranen och Bibeln är totalt främmande för varandra. Fadern i Himlen sände Sonen Jesus till jorden för att befria.Kristendom är att Gud steg ned på jorden för att besegra död och förnya livet för evig tid. Jordelivet är en passage. Allt makt är i Kristus. Avgörandet är om vi dör med Gud eller utan. Ett ljus för evigt eller inte.

Allah har ingen son som kan frälsa. Fastän en muslim håller dessa fem pelare så finns det ändå ingen garanti för frälsning. Islam är baserat på en religion av självrättfärdighet.

Muslimer tänker ofta på domens dag, då de tror att Allah eller en ängel vill göra en räkenskap och balansera och väga varje persons gärningar. Muslimens hopp är att de goda gärningarna ska väga mer än hans dåliga gärningar, men även då är det upp till Allahs vilja och inte på någon rättvisa. http://www.tidenstecken.se/koranen.htm

Jesus uppenbarade en kärleksfull Gud som älskar dig med en ovillkorlig kärlek. Han vill att du ska ta emot denna kärlek. Och det gör du genom att ta emot Jesus Kristus!

O vilken sorg du orsakar Mig, släkte

… Jag ber om är kärlek:

säg dem och låt dem alla förstå att kärlek är vägen till himmelen; kärlek erövrar hjärtan och utbreder Mitt Rike; kärleken är nyckeln till att få slut på denna Avfällighet; kärlek ges er i överflöd; be om kärlekens gåva och Jag skall ge den till er; Min Kärleks Sång 1 ges åt alla länder och de som vill höra den kommer att höra den;

be, be, be, men gör det med kärlek; öppna era hjärtan så skall Jag hela dem; löna ont med kärlek, sök det goda så skall Godheten från ovan svara er och forma er till Vår likhet; Jag känner till allt och Mina Ögon ser allt, och vad Jag ser i detta släkte efterliknar inte Vår avbild; fräckhet, våld, girighet, högfärd, ondska som överträffar demonernas ondska, uppror mot Mig och allt som är heligt, och alla laster som kan fördärva er själ utövas av de flesta i detta släkte; Jesus själv den

Jesus själv den 30 maj 1995

http://www.tlig.org/sv/messages/927/

 

Det här inlägget postades i Historia, Islam, Jesus Kristus., Kristendom. Bokmärk permalänken.