BABELS TORN – BIBLISK MYT ELLER EN SANNING?

Irak är idag ett land som i decennier härjats av krig. Hela området runt omkring är dag i fokus och har påverkat hela vår världssituation. Här i detta område har hela vår civilisation haft sitt ursprung.  Arkeologin visar en historia som gällt Babylon som gjorde uppror med en gud kallad Maruk.

Finns det många gudaläror eller religioner? Eller finns det endast en som är Kärlekens Gud som skapat allt. Alla andra tillhör endast Upprorsmannens läror. En Upprorsman klädd i många dräkter.

För 2500 ¨växte ett centrum upp som blir vaggan till vår civilisation.  Mesopotamien landet mellan de två floderna eller Tvåflodslandet är området runt floderna Eufrat och Tigris i Irak. Här byggdes en mäktig stad som Babylon.

Historien om Babels torn är en av Bibelns mest kända berättelser. En apolytisk berättelse och förstörelse. Ett rike byggt på imperialism

En väldig himlastormande byggnad som människorna började bygga när de hade återhämtat sig från syndafloden. Fanns kunnandet. En myt eller en sanning. Många vill i vår sekulära tid framhäva att bibeln liknar en sagobok och uttrycker ingen sanning. En påhittade gud.

Fanns det en oerhört hög byggnad i dåtidens Babylon som historien om Guds vrede kan ha baserats på? Inte förrän nu kan arkeologer undersöka. Vattennivåer har sjunkit. Området har varit täckt av Eufratiflodens översvämningar och kan nu undersökas. Sattellitteknik bekräftar ett bygge. Kilskrifter är funna som finns i London som omtalar bygget.

För att bygga tornet slog man tegel och som murbruk använde man beck enligt bibeln. Dessa tegel  med beck som murbruk är idag återfunnet. Babels torn är ett byggnadsverk omnämnt i Gamla Testamentet, 1 Mos. 11:1-9.

Forskare kan nu analyserat av tornet hade hållbarhet med lertegel ca 90 m högt.

Städerna byggdes nära floder som gav leran. Än idag finns ruiner med lertegel. Ma har ur såg tornet ut? Nyligen har en stentavla med en inristning blivit funnen.

I det gamla Mesopotamien fanns en tempelbyggnadsform som brukar kallas ziqqurat, bestående av plattformar med mellan tre och sju nivåer, som förbands av branta trappor. En sten är funnen med inristningar som visar formen på ett torn med 7 våningar.
Stentavlan bekräftar existensen av ett torn. En trappstegspyramid.

Arkeologer har grävt i vad som påstås vara basen för den omtalade staden Babylon i nutida Irak och är säkra på att de kan ha funnit fundamentet för just en sådan byggnad.

Den kända historien om Babylon börjar med sin mest kända kung Hammurabi mellan åren 1792 och 1750 f.K, som kom att dominera hela regionen, från Assyrien i övre Mesopotamien, till Kaldeen i söder. Han grundade därmed det första babyloniska riket.

Efter Hammurabis död föll hans imperium och Babylonien minskade i storlek. Efter det assyriska rikets fall drog en kalde som heter Nabopolassar tronen i Babylon och skapade genom Neo-Babylonska riket genom noggranna allianser. Hans son, Nebukadnezzar II (604-561 f.Kr.), renoverade staden

I Gamla testamentet berättas historien om att Gud skulle ha stoppat bygget genom att ge människorna olika språk, så att de inte förstod varandra. Har historien om tornet en verklig bakgrund?

Babels torn skulle var  byggt i Babylon, till ära åt guden Marduk. Det är osäkert när det äldsta byggandet skedde, men vi vet att tornet (”Etemenanki”) restaurerades av Nabopolassar och Nebukadnessar II under decennierna kring år 600 f.Kr. Tornet skulle nå upp till himlen. Detta rike kommer efter Noak. Maruk blir en upprorsman trots Noaks förbund med Gud.

Religion  byggd på mångguderi; och innehöll sexuella riter och barnoffer.

Babylonernar hade för sin tid avancerade astronomer och deras gud  Marduk var associerad till planeten Jupiter, vilket också är namnet på den högsta romerska guden. I det amerikanska statssigillet finns ett citat som också pekar mot Jupiter. Sigillet finns på dollarsedeln.

Annuit coeptis – ”Han [guden] har gynnat vårt  företagande” att möjliggöra den amerikanska framgångsvägen. Den latinska frasen Annuit Coeptis har spårats till Publius Vergilius Maro (-70 till -21 f.kr), en berömd romerske poet:

  • Jupiter omnipotens, audacibus annue coeptis” – Allsmäktige Jupiter, har gynnat mina djärva företag. En tacksägelse. Jupiter knyter ann till alla yrken som rör lagen, religionen, den högre utbildningen, bank och finans.
  • Zeus liknar Marduk. De båda strider för att skapa ordning, och de båda störtar sina föräldrar att triumfera
  • Finns det många gudaläror eller religioner? Eller endast en som är Kärleken som skapat allt.. Det andra är endast Upprorsmannens läror. En Upprorsman kläd i många dräket

Guds reaktion på stadsbyggandet och tornbygget blev att han  “skapade förvirring i deras språk, så att den ene inte förstod vad den andre sa.

Enligt kilskriftsfynd från Babylon har man kunnat konstatera att deras språk hör till samma semitiska språkstam som hebreiskan men skiljer så mycket att man knappast kunnat förstå varandra.

Det konstaterar också profeten Jesaja i sin bok: “Folket talade så underligt, ett främmande, obegripligt språk.”(Jes 33:19)

Babels torn i Bibeln har tolkats som en symbol för det mänskliga övermodet och för en rationalism som reducerar verkligheten till en ren materialism och under pengarnas rationalism.

Nu förstod byggnadsarbetarna inte längre varandra. Därför fick staden heta Babel eller Babylon, som betyder ”förvirring” eller ”förbistring”.

Babylonierna modifierade och förvandlade sitt sumeriska arv för att passa sin egen kultur och sätt att vara och påverkade grannländerna, i synnerhet Assyriens rike, som praktiskt taget antog den babyloniska kulturen. De var framgångsrika i skrivkonst, byggnadskonst, stridskonst, matematik, astronomi och utveckling av jordbruket. De byggde upp en avancerad kultur.

Ishtar-porten i Babylon

En modell av Ishtarporten

Denna förmåga att bygga Ishtarporten visar att de hade ett kunnande att bygga ett torn,

Jordbruket bildade grunden till ekonomin. Konstruktionen av kanaler styrdes av staten. De använde en såplog, en hjulvagn med en kista.Deras geografiska läge var inte gynnsam för dem, eftersom deras råvaror var knappa, vilket gynnade de kommersiella företagen.

Karavanerna av köpmän gick ut för att sälja sina varor och gick på jakt efter elfenben (från Indien), koppar (från Cypern) och tenn (från Kaukasien).

Handelsövergångarna gjordes på byteshandel, och i vissa fall användes guld- och silverstänger.

Babylons hängande trädgårdar, även kända som drottning Semiramis trädgårdar, blev  ett byggnadsverk i Babylon, i nuvarande Irak, som ingick i antika listor över världens sju underverk.

Under den här perioden då de hängande trädgården byggdes var också tiden för judarnas babyloniska exil och perioden då den babyloniska talmuden skrevs. Eufratfloden delade staden i två mellan en “gammal” och en “ny” stad med templet Marduk och den stora tornhöga zigguraten Babels ton i mitten. Marduk betraktades som skapare av himlarna och jorden.

Babylon skulle vara belägen i den största staden i Kaldeen som var den sydligaste och mest bördiga delen av Mesopotamien, där imperiet befann sig,  över hela Asien tack vare den extraordinära utvecklingen i handeln.

En rekonstruktion i i 3D

Babylonien blev en stormakt under kung Nebukadnesar II

Efter Nebukadnesar gick det kaldeiska imperiet under på grund av korruptionen som huvudorsak

I den hebreiska traditionen tillfångatar Nebukadnessar profeten Daniel och försöker omvända honom till den babyloniska tron. Profeten motstår. Från profeten Daniel och den bok i bibeln som bär hans namn har vi fått flera profetior, exempelvis den profetiska drömmen om jättestatyn av guld, silver, brons, järn och lera som symboliserade de imperier som skulle följa på det babyloniska.

Israels folk var ett kunnigt folk och de var eftertraktade av Babylonien. Kung Nebukadnessar skövlades nordriket.

För att få lugn i landet och få kontroll över det, förde Nebukadnesar alla lärda och präster i fångenskap till Babylon. Det tempel som Israels folk hade byggt upp revs ner. Detta tolkas i Bibeln som Guds straff för att israeliterna inte varit tillräckligt lydiga.

Det finns klagosånger i Psaltaren, en av Bibelns poetiska böcker, som beskriver detta som en fruktnasvärd tid. Identiteten som jude blev allt viktigare än någonsin under exiltiden i Babylonien (587-537 f.Kr). Det var här som systemet med synagogor började formas.

Men allt kan inte ha varit så negativt. Det finns gamla kilskriftstexter från Babylon som verkar tyda på att de fick ta del av samhällslivet. En del judar ville inte ens återvända när de fick utan stannade istället kvar i Babylonien.

Psaltaren 137
Vid Babylons floder satt vi och grät, när vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. De som höll oss fångna bad oss att sjunga, de som släpat bort oss bad om glada visor: ”Sjung för oss en sång från Sion!” Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land?

Den som blev profeten Daniel var en av de tonåriga judar som deporterades till Babylon sedan babyloniska styrkor intagit Jerusalem år 606 f Kr. I likhet med ett antal andra unga män fick han utbildning i kaldeiskt språk och tänkesätt för att sedan kunna tjänstgöra vid det babyloniska hovet. Där utbildades han i kaldeiskt tänkande. Hans tvåspråkighet kommer tydligt till uttryck i boken som är författade både på hebreiska (judarnas vardagsspråk) och på arameiska (babyloniernas språk).

Daniel kom att utmärka sig genom sin förmåga att tolka drömmar och syner och blev en framstående person vid det babyloniska hovet. Han var verksam som statsman och profet, först under de babyloniska härskarna Nebukadnessar och Belsassar, och därefter – sedan Persien besegrat Babylon – under den persiske kungen Darejaves.

Hans första stora test kommer när kung Belsassar begär att han ska tolka innebörden i en dröm som kungen haft och dessutom göra det utan att känna till drömmens innehåll.

Daniel beskriver kungens dröm om en gigantisk staty och förklarar att figuren representerar fyra framtida riken som ska följa på varandra fram till den yttersta tiden och Messias upprättande av Guds rike på jorden.

Nebukadnessar belönar Daniel med att göra honom till herre över Babels hövdingadömen och högste föreståndare för de vise i Babel.

Daniel innehar därefter en hög ställning i den babyloniska regeringen i närmare 70 år, tills Babylon intas av det persiska riket. Daniel lyckas dock behålla sin position även under den persiske härskaren Darejaves.

Resten av boken utgörs av en rad syner som Daniel har under åren 553-537 f Kr.

De skildrar i symbolisk form ett antal stormakters uppgång och fall och leder alla fram till den sista tiden och det enda rike som kommer att bestå för alltid – det Gudsrike som Messias (“Människosonen”) ska upprätta på jorden.

Här finns bland annat profetiorna om “de fyra djuren”, “baggen och bocken”, “de 70 veckorna” och “Söderlandets och Nordlandets kungar”. I alla tider har man försökt att med utgångspunkt från Daniels profetior räkna ut tidpunkten för Jesu återkomst.

Daniel hade sin sista uppenbarelse år 536 f. Kr.

Det intressanta med de här profetiorna är att de sträcker sig från Daniels och Nebukadnessars egen tid och ända fram till det som bibeln kallar “ändens tid” och upprättandet av Guds rike på jorden. Alltså in i vår tid.

Det finns slående likheter mellan Babyloniens rike och det moderna samhället i en långt utvecklad teknik och rationalism som gett en stor förödelse för jorden och ateism.

Människoffer sker då som nu. En elit strävar efter ett världsrike med en total dominans. Bräckliga unioner står på lerfötter. Babylonien la grunden till imperialism och avgudadyrkan efter Noaks tid. En dyrkan i materialism

Slutligen har den sista av Bibelns böcker – Uppenbarelseboken – inget gott att säga om “den stora skökan” i Babylon som pekar mot det stora affärsmännen i vår tid.

Bibeln meddelar till hela mänsklighet. Trots alla felsteg finns fred och försoning. Allt betalades på Korset till vår räddning. Vi må förstå att det finns ett liv i överflöd efter tiden på jorden

Källor:

Historiska hemligheter SVT, https://www.svtplay.se/video/15938814/historiska-hemligheter/historiska-hemligheter-sasong-4-verklighetens-babels-torn

Gamla Testamentet, 1 Mos. 11:1-9.

Babylonian Civilization, History & Art – Quick Facts Bibelfrågan, http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/romodjur.htm

Det här inlägget postades i Babylon, Bibeln, Historia. Bokmärk permalänken.

1 svar på BABELS TORN – BIBLISK MYT ELLER EN SANNING?

  1. Pingback: En smygtitt in i Ondskans skafferi… Del 3. Makten. | Peter Krabbe

Kommentarer är stängda.