TIDEN ÄR NÄRA SOM FÖRUTSAGTS

Budskapet från Vår Fru och Guds moder
den 7 januari 2008

I natt klockan 3.10 höll Vår Fru mig (Vassula Rydén) mig  vaken till 4:00 för att ge mig ett meddelande TILL oss alla.

Vår Fru fick mig att förstå att vid denna tid blir Kristus attackerad mer än någon tid.. Vår välsignade mor talade till mig från 3.30 till 4.00. Jag blev inte ombedd att gå upp och skriva omedelbart och jag var orolig att jag skulle glömma vad hon sa till mig men hon sa att hon skulle påminna mig när jag skulle skriva det och skicka det till er. Det här var vad meddelandet var:

Den första delen av budskapet berörde mig personligen och resten var för allmänheten.

Den första delen av hennes budskap till mig skänkte mig en trygghet och gav mig en tröst. Vår Fru sade till mig att hon alltid är vid min sida, särskilt i dessa svåra tider där Satan slår ut sin ilska på mig och till hela världen.

Gud är mer än någonsin nära mig och älskar mig och den himlen är inte blind för alla de svårigheter och smärtor som jag går igenom, men att Gud behöver dessa offer och  nedgångar, då Gud är trogen mot Sina ord och att Hon skulle vara glad över att höra mig be Rosenkransen mer konsekvent … när hon sa till mig, “komma ihåg i dina böner …”

Budskapet andra del är följande:

Att vi är väldigt nära de händelser som har förutspåtts som mänskligheten står inför att de nu står utanför vår dörr; händelser som är orsakat av världens ondska, själviskhet, brist på kärlek, händelser som härrör från världens förnekelse till Guds Ord, människors trots, hyckleri och gudlöshet.

Jorden är i fara och kommer att få lida i eld.

Guds vrede kan inte längre upprätthållas och det kommer att falla på dem eftersom människan vägrar att bryta med sin synd. Att Guds barmhärtighet under alla dessa år skulle dra så många som möjligt till Honom, som stått med utsträcka armar för att rädda dem, men få förstod och lyssnade.

Att Guds nådetid för oss inte kommer att hålla så mycket längre till och tiden kommer, där alla kommer att bli prövade och jorden kommer att spy ut eldens floder och världens folk kommer att förstå deras ynklighet och deras hjälplöshet utan att ha haft Gud i sina hjärtan.

Gud står fast och är sann till sina ord. Tiden har kommit där Guds hushåll kommer att prövas och de som vägrade satt ta emot Hans nåd, de kommer att få smaka Guds eld.

(Jag frågade här om kyrkans folk som förföljer oss och är blinda för hans barmhärtighetsverk).

Vår Fru sade att dessa också kommer att få genomgå det de förtjänar.

Vår Fru fortsatte att tala om offer. Hon har bett mig att påminna alla om att Guds vår Skapare ber oss att förlita och överlämna oss mer till Honom. Omvändelse är inte tillräckligt utan offer och genom ständiga böner.

Om någon säger tt han eller hon blev omvänd och hittade Gud genom “Sant Liv i Gud”, skulle de erbjuda inte mer offer än en olaglig handling.

Det finns olika sätt att visa Gud sin kärlek och generositet. Ingen kan säga “vi är ett sant liv med guds folk” utan att erbjuda offer i kärlek.

De som verkligen älskar Gud är välsignade och bör inte känna fruktan i dessa dagar.

Vår välsignade Moder sa att de som är uthålliga att möta svårigheter är välsignade. att hon är nöjd med alla prästerna (prästerskapet) som delar och främjar Guds verk (som är Sant Liv  i Gud och som är öppna för Anden) och borde vara säkra på att de fått den särskilda nåden från Guds Ande. Genom anden har de växt sig starkare i Herren och till Guds frälsningsplaner. Att Kristus ger dem sin frid.

Om någon tjänar och offrar sig som ett offer, kommer den dom som kommer genom eld inte att blir så svår mot dem, för i deras ande kommer de att åtnjuta Guds kallelse som förde dem till liv.

Många har fallit, men många kommer också att uppstå. Många har misslyckats med att hålla Guds ord trygga i sina hjärtan och införliva Ordet som ges dem inte bara genom budskapen om Sant Liv i Gud utan även genom de ord som är givna dem genom Skriften.

Då sade Vår Fru: “Vassula, de som dömer dig, de kommer att dömas allvarligt av Gud.

Fortsätt att se fram emot att ta emot Guds ord i ditt öra och var glad, mitt barn, din mor kommer aldrig att överge dig “.

(Vår välsignade mamma påminde mig om den vision som jag en gång hade när jag såg mitt andliga bröllop med Kristus när jag var väldigt ung, hur ur hon hade mottagit mig ett glatt leenden för att ordna min brudklänning genom att rätta till den här och där och ordna mitt hår så fulländat vackert för hennes Son, Jesus Kristus.)

“Tala oförskräckt och frukta inte dem som motsätter dig. Herren och jag välsignar dig, och vi sänder dig frid och kärlek. “

Detta är allt. Var god meditera och läs den noggrant.

I Kristus,
Vassula

GUDS VERK OCH BUDSKAP “SANT LIV I GUD” FINNS PÅ www.slig.se

Varje tid har valt sina budbärare. 1985 börjar Vassula Rydén sin vandring med Jesus Kristus. Först genom hennes skyddsängel Daniel som en förberedelse. Vassula var i det läge långt från Gud och kyrkan. Hon har en ortodox bakgrund i Grekland. Var omgift. Mamma till två pojkar. Levde ett liv som en diplomatfru i Bangladesh. Ett välbärgat liv. Målade. Spelade tennis och ordnad middagar för sin mans gäster. Han verkade då inom FN.

Från och med 1986 börjar ett helt nytt liv. Hon möter Kristus själv. I sitt inre. I ord. I ett nytt medvetande. Upplevelser direkt förknippade med Kristi lidande på Korset. Möten i samtal med frågor och svar som tecknas ned . Med olika handstilar.

Dels Kristus dels hennes egen. Hon har rest världen runt runt över 25 år. Syftet är Kyrkans enhet. I sekler är den splittrad. Kristi kropp är kyrkan. I Öst och Väst gäller olika Påsktider i över 400 år. Vassula har rest för att läka sår.

Hon har erfarit Himmel och Helvetet. Dessa finns. Skärselden likaså för rening.

Människor har gått vilse. Budskapen är till oss alla. Att vägleda oss. Gud älskar alla. Kom som du är. Ingen behöver vara ett helgon.

” … var inte rädd, sätt ditt hopp till Mig och ingen annan, Jag är Jahve, din Abba, och Jag lovar att föra hem dig. Gå och förkunna Min makt och barmhärtighet och säg: hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud;
vänd om till Honom och Jag skall rädda Dig.
Ära alltid Mitt Namn.”
Hela mänsklighetens Fader den 8 febr 1995 i budskapen Sant Liv i Gud

Vi är i en tid när det mänskliga ödet står på spel.

Engelsk version

Message of Our Lady
January 7, 2008

Last night at 3.10 am our Lady kept me awake until 4.00 am to give me a message for all of us. Our Lady made me understand that at this time Christ is being attacked more than any hour. Our Blessed Mother spoke to me from 3.30 am until 4.00 am. I was not asked to get up and write it immediately and I was concerned I would forget what She was saying to me but She said that She would remind me when I would write it and send it to you to broadcast it. This is what the message was:

The first part of the message concerned me personally and the rest was for the public. The first part of Her message to me was a reassurance and a consolation. Our Lady told me that She is always by my side especially in these difficult times where Satan is lashing out his anger on me and to the whole world. That God is ever so near me and loves me and that heaven is not blind to the difficulties and the pains of fire that I am going through, but that God needs these immolations and sacrifices; that God is faithful to His Word and that She would be happy to hear me praying more consistently the Rosary… then She said, “be recollected in your prayers…”

The second part of the message is the following:

That we are very near the events that have been foretold that are facing humanity and that they are outside our door; events that are drawn by the world’s wickedness, selfishness, lack of love, events that result from the world’s rejection of God’s Word, their spite, hypocrisy, and godlessness. The earth is in danger and will suffer with fire. God’s wrath cannot be sustained any longer and it will fall on them because man refuses to break with sin. That God’s Mercy all of these years were to draw as many as possible to Him, extending His Arm to save them but few only understood and listened. That His time of Mercy will not hold much longer and the time is coming where everybody will be tested and the earth will spew out from within it rivers of fire and the people of the world will understand their worthlessness and their helplessness without having had God in their hearts. God is firm and true to His Word. The time has come where the household of God will be tested and those who refused His Mercy will taste God’s Fire. (I asked here about the people of the Church who persecute us and are blind to His Works of Mercy) Our Lady said that these too will undergo what they deserve.

Our Lady continued to speak about sacrifice. She has asked me to remind everyone that God our Creator asks us to commit ourselves more to Him and that to be converted is not enough without sacrifice and steady prayers; that if one says he or she was converted and found God through “True Life in God” they should offer more sacrifice as an act of immolation. There are various ways of showing God their love and generosity; that no one can say “we are true life in God people” without offering sacrificial love; that those who truly love God are blessed and should not fear in those days. Our Blessed Mother said that those who persevere through hardships are blessed; that She is pleased with all the priests (the clergy) who share and promote those Works of God (as those of True Life in God and who are open to the Spirit) and should remain confident because they received special graces from the Spirit of God and that through the Spirit they grew stronger in the Lord and to His plans of salvation. That Christ grants them His peace.

If any one serves and immolates himself as an offering, the judgment that is to come by fire will not be so severe upon them for in their spirit they will be enjoying the call of God that brought them to life.

Many have fallen away but many will be raised. Many have failed to keep the Word of God secured in their hearts and transgressed the Word given to them not only through the messages of True Life in God but through the Word given to them in the Scriptures as well.

Then Our Lady said: “Vassula, whosoever judges you, they too will be judged severely by God. Continue to look forward in receiving the Word of God in your ear and be happy, my child, your Mother will never abandon you”. (Then our Blessed Mother reminded me of the vision I had when I saw my spiritual wedding with Christ when I was very young then and how She had received me joyfully with smiles to arrange my wedding dress by pulling here and there and fixing my hair to be in perfect shape and appearance to for her Son, Jesus Christ.) “Speak fearlessly and do not fear those who oppose you. The Lord and I bless you, and we grant you peace and love.”

This is all. Please meditate and read it carefully.

In Christ,
Vassula

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Maria, SLiG. Bokmärk permalänken.