DEN GAMLA MÄNNISKAN DOG PÅ KORSET. DEN NYA STEG UPP UR GRAVEN

Påsken är det händelse när den gamla människan dör och den nya människan stiger upp ur graven.

Passionstiden inleder Påsken och Guds frälsningsverk. Jesus blev sänd av sin Fader till jorden till världens frälsning för att födas som människa av Maria och leva som en människa men utan att begå synd. Genom Guds kraft blev Maria havande och förblev obefläckad. Josef utvaldes att beskydda familjen och förbli Marias kyske Make.

Allt återupprepas i Kyrkans mässa. Mässan är Kyrkans hjärta. Den Himmelska måltiden. Prästen är Kristi ställföreträdare. Bakom finns hela hemligheten. Guds moder är Guds ark. Kyrkan är en Moder. Maria är kyrkans moder. Maria så vår andliga Moder.

Profeten Jesaja förutsäger Messias i Jesaja. kap 9:6 men också rollen att befria dem som var bundna  i skuld. De skulle som fria nå livet stora och eviga gåva.

Jesaja kap 53

2Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark.Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss.

3Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon.

4Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad.

5Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.

6Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom.

7Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps, han öppnade inte sin mun.

8Han blev fängslad och dömd och fördes bort, men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott

9Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt,aldrig tagit en lögn i sin mun.

10Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.

11När hans elände är över skall han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld.

12Jag skall ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga, för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare, när han bar de mångas skuld och bad för syndarna.

Messias ankomst förutsades 700 år före Jesu födelse av Jesaja. Jesaja (grekiska Esaias) var profet och verkade i Juda rike, på 700-talet f Kr när kungarna Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia regerade. Han föddes omkring år 760 f Kr och var en man med hög ställning.

Under kung Ahas regeringstid blev avfallet som allra värst, avgudadyrkan florerade över hela landet och till slut stängdes till och med dörrarna till templet.

I sina predikningar fördömde Jesaja avfallet från Gud och allt orättfärdigt i folkets och den enskildes liv: njutningslystnad, överdriven lyx, förtryck mot de fattiga, orättfärdig rättsskipning etc.

Vi kan se dessa fenomen i vår egen tid

Han varnade folket för att fortsätta att bryta mot Guds vilja och förutspådde att om man inte bättrade sig skulle assyrierna komma som en stormvind uppifrån norr och ödelägga landet. Vi ser också detta ske likt det som sker i 1900-talets krig. Maria förvarnade i Fatima 1917.

Jesaja förklarade att “Gud är helig” och följaktligen krävde att hans folk också skulle vara heligt. Därför vredgades Gud på Israels folk för deras synd och lät dem ta konsekvenserna av att de vägrade följa hans vilja, men han vände dem ändå inte ryggen. De var och förblev ändå hans egendomsfolk.

Därför kunde Jesaja också profetera om en kommande guldålder för israeliterna, då den länge väntade gudakonungen – Messias, “Guds smorde” – skulle komma och föra med sig den fred och lycka de alla längtade efter:

“Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike” (Jes 9:6)

Den dagen skulle människorna frångå sina syndiga vanor och följa den ende och sanne Guden. Den gamla världen har sitt ändliga lopp. Den nya världen kommer med Kristi fred och enhet.

“Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig” (Jes 2:4)

Det finns nog ingen profet som på ett så livfullt sätt beskrivit den förvandlade värld som blir resultatet av Guds herravälde – en värld där människan är ett med hela sin omgivning, en tid då jorden åter blir ett paradis där det inte längre finns någon ondska eller själviskhet som kan störa friden.

Genom Kristus finns en Nåd för alla människor som tror och vänder om. Rätten och lönen finns i Gud och inte i människan.

Men ingen behöver var ett helgon. Han är den som älskar oss mest och är den barmhärtige Guden.

Gud talar i denna tid. Jesus talar i personligen till oss i True Life in God, se http://www.tlig.org/sv/messages/chrono/

Kristusbilden är målad av Vassula Rydén.

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kristendom, Mirakler, Påsk, Påsken. Bokmärk permalänken.