VARIFRÅN KOM MATERIALISMEN SOM EN VÄRLDSUPPFATTNING

Varför ser världen ut som den gör??? Inför ett historieprov pluggade min 12-årig son historia. I vår fikapaus sa han:
– Pappa när man läser historia så upprepas samma misstag igen och igen.

Blev häpen inför hans insikt. Går man igenom historien så upprepas samma misstag igen och igen men under olika skepnader.

Vår moderna tid är  återupprepningar av vad som hände i det antika Egyptens faraoner, skolor, slaveri, avgudadyrkan och världsuppfattning.  Den första Exodus skedde då Moses förde bort folket från träldomen. Ett nytt Exodus skall ske i en kommande tid. Nu på en global nivå.

Albert Einstein insåg, utvecklade och publicerade år 1905 relativitetsteorin. Det finns ingen objektiv utgångspunkt i den här världen. Världen mätt i tid, rum och hastighet är relativa begrepp. Vår värld verkar i en relativism.

Varför lärde man sig inte? Den sanna vägen uteblev. Den sanna läran är i konflikt med den materialistiska vägen och dess insikt.

Den verklig sanna måste finnas då naturen själv vittnar om den i all sin rikedom, skönhet, livsformer och gömd visdom. Annars skulle naturen dö ut men den skadas nu av mänskliga kraft. Livslagar ersätts med marknadens lag för fria marknadskrafter.

Världsfursten

En makt i det fördolda kom tidigt in i människans historien vars enda mål är att till varje pris försöka förstöra människan och skapelse genom att förorena alla delar av den. Den väcker vredens druvor, hat, hämnd och rädsla. Bryter sönder samhällen genom kris, konflikter, våld och uppror. En dödskultur sprider sig  via medier.

En ägartyranni växte fram som plågade och förtryckte människor. Civilisationer gick under och blev till sist livsodugliga.

Enligt Matteus 4:1-11 mötte Jesus världsfursten i öknen.
Han tog upp Jesus på ett myc­ket högt berg och vi­sa­de ho­nom al­la ri­ken i värl­den och de­ras härlig­het och sa­de: ”Allt det­ta skall jag ge dig om du fal­ler ner och till­ber mig.” Då sa­de Je­sus till ho­nom: ”Gå din väg, Sa­tan. Det står ju skri­vet: Her­ren, din Gud, skall du till­be, och en­dast ho­nom skall du dyr­ka.

Ur vilka rötter växer då materialismen fram.

I moden tid representeras den av kapitalismen och kommunismen som har varit världsdominerande för samhällens utveckling som gett en illusion om demokratin. De två är syskon och blir två grenar i materialismens ursprung .

En kamp råder mellan 4 vägar baserad på materiella grunder.

 • Elitkampen hos “världsbyggarna” för “den privata och marknadens ekonomiska frihet” som leder till monopol, globalisering och ägartyrannier.
 • Marx klasskamp
 • Hitlers raskamp i “Mein Kampf”
 • Könskampen. En kamp mot den västerländska kulturen och kristendomen genom ett kulturkrig, genom att etablera det politisk korrekta (PK) som sanning och införa multikulturalism som en norm. Här finns kampen mot patriarkatet, kampen för kvinnas lika rätt i arbetslivet, feminismen, det könsneutral äktenskapet, regnbågskulturen, rätten att välja sitt kön och postmodernismens hela moralupplösning. Även synligt i form svarta lådor till bostadshus

Genom detta deformeras friheten enligt den nya liberalismen för makt, ansvarslöshet  och självtillfredsställelse med nya ståndpunkter om vad som är utveckling och mål.

Kyrkan fördärvas. SvK:s församlingar styrs av ett kyrkoråd med politiska ombud.  Liberalteologin kommer i strid med det som var  Guds ord och den Kyrka som Kristus betalade med Kristi blod. Istället för vin i Frälsnings kalk delar prästen ur röd saft.
Den införde Ecce homo 1998. Den tredje Antikristtiden. 666 år tidigare 1332 återvänder antikens ideal och renässansen utvecklas. År 666 erövrar morer Sicilien och islamsk kultur råder västra Europa under 700 år.

Mål och medel har kastas om. Människor förvandlas till ett medel och till att bli framtiden slavar för att nå målet i vinster. Ett världsrike skall frorma.s

En som motsäger sig den privata ekonomiska friheten giltighet var Karl Marx som sökte finna lösningen i kapitalet. “Das Kapital” kom ut 1867. I socialismen skulle alla personliga strävanden och egenintressen stoppas. Alla religiösa, ideologiska och kapitalistiska institutioner skulle krossas och ersättas av staten som den enda och äkta sanningen. Folken blev förvandlade till ett statlig kollektiv och egendom utan personlig frihet och rättigheter.

Inget mer finns utöver statsmakten som blir den högsta principen.

Karl Marx ställde upp kapitalismen som en tes och kommunismen som dess antites. Konflikt mellan dessa krafter kunde inte leda till ett samhälle som antingen är kapitalistiskt eller kommunistisk utan måste leda till ett samhälle som kännetecknas av en syntes av dessa två motstridiga krafter.

Syntesen blev  blodsbrölloppet i Peking 1989 på Himmelska Fridens torg där medborgarna stod upp för att värna om den demokratisk rätten och friheten. Men de blev bokstavligt överkörda av stridsfordon.

Kommunismen och marknadsekonomi är nu i Kina under samma hatt. De två krafterna har har haft samma mål dels om internationalen dels som globaliseringen för ett materiellt världsrike.

Ett annat begrepp för detta är Den Nya Världsordningen vars tankar leder till bildandet av USA 1776. Mottot finns i Statssigillet från 1782. Designat av en grupp frimurare Benjamin Franklin, Thomas Jefferson och John Adams

Det stora Statssigillet (Seal) utformades och godkändes den 20 juni 1782. Örnen utvecklas på framsidan och på baksidan finns det Allseende ögat och den ofärdiga pyramiden syftar på makt, styrka och uthållighet.

Novus Ordo Secolorum
den nya tidens ordning eller de nya seklernas ordning. I denna nya världsordningen ska all makt läggas i händerna hos de materiellt upplysta ur  gnosticism. När tiden är inne finns den elit som är de fullständigt upplysta. Sigillet proklamerar en vision genom tiderna. De upplyste förstod vägen.

Mottor Annuit coeptis – “Han [guden] har gynnat vårt  företagande” att möjliggöra den amerikanska framgångsvägen. Den latinska frasen Annuit Coeptis har spårats till Publius Vergilius Maro (-70 till -21 f.kr), en berömd romerskepoet:

 • Jupiter omnipotens, audacibus annue coeptis” – Allsmäktige Jupiter, har gynnat mina djärva företag. Den romerska guden Jupiter knyter ann till alla yrken som rör lagen, religionen, den högre utbildningen, bankväsendet och finansväldet.

En världspyramid som ska byggas färdig i en kommande tid. Den tid gäller nu.

USA blev  grundat på franska orden Grand Orient de France. Den förste presidenten är George Washington

Vi kan här återfinna rötterna till vår tids världsuppfattning. Det leder till forntidens Egyptens pyramider, faraonerna och mysterieskolor.

Det egyptiska samhället var en av de mest förtryckande ledarskap som funnits. Det vittnar Israels folks fångenskap. Exodus har verkligen skett. Fornminnen vittnar.

De monumentala verk som fortfarande finns som de egyptiska pyramiderna, sfinxer och obelisker byggdes av hundratusentals människor. Alla var tydligen inte slavar utan även yrkesarbetare fanns som t.ex bagarna. Det visar fynd och inristningar.

Egyptierna såg att materian alltid hade existerat och ingick i en evig materiell evolution. Jorden växte fram ur havet. Ur lotusblomman föddes solen, som vandrade över himlavalvet. Man dyrkade kosmos, en evolution, som en kosmisk arkitekt. När solen gick ned steg den ner i underjorden. Ur mörkret återuppstår den på nytt på nytt. Ur kaos bringas en dag och ordning

Evolutionsläran finns i världspolitiken och den naturvetenskaplig uppfattnign. Hela vår tidsålder visar en återupprepning av allt detta. Obelisker er står i många huvudstäder och vittnar om frimurarnas närvaro. Ett stor

Faraonerna ville gestalta sig som en gud och bli dyrkad av människorna, De hade sina diadem formade som en egyptisk kobra för sin makt över liv och död. Denna orm beskriver Ormen och Lucifer från urtiden.

I det forna Egyptiern Grekland, och Roms civilisation fanns det mysterie skolor (écoles de mystéres) vilka möttes i dess kontext en noggrann forskning, gnosis eller hemlig kunskap. Medlemmar av dessa esoteriska mystirieskolor blev accepterad i den och invigda i den hemliga efter en längre period av studier och invignings ceremonier.

Tillsammans med dessa skolor, en av de först är om ”Osiris” baserad på händelsen av denna guds födelse, ungdom, vägen genom mörkret, död och återuppståndelsen. Obelisken är symbolen för detta och är en manslem. Finns i många städer där läran närvarar.
Osiris och Isis är antibilder till Jesus och Maria.

Denna makt känd Guds frälsningsplan och vill förstöra den för framtiden

Detta oerhörda ockulta inflytande kom att sträcka sig från Egypten och Mindre Asien till Europa och USA.

Persien, Babylonien, Judéen, Kreta, Grekland och Rom fick sin hedniska inspiration från denna egyptiska kulturen.

Det nya Egypten – The golden age.

Medlemskapen i dessa mystieskolor från forntiden har lagt grunden till nutida frimureriets sekter och de hemliga sällskapen att omdana samhällets till en ny ordning. Genom dem rekryteras de “rätta” för de höga befattningarna i samhället. Sociala klubbar inrättas.

I Europa och USA finns för dessa föreningar anslutna till högskolor. Dessa medlemmar och nätverka kan verkar in i kulturella organ, akademier och medier. Nationella centralbanker erövras sedan 1700-talet av unik finansfamiljer. Genom den kom skuldekonomi. Krig, vapenhandel och revolutioner är lönsamma affärer

Redan Upplysningstidens 1600-tal fanns vägen till  “det rationella paradiset”. Idag byggs en teknokratisk diktatur upp som det Allseende öga i ett övervakningssamhälle

Kalla kriget är ett led i kaosläran. Västbanker sponsrade ryska revolutionen 1917 och likaså Hitler 1933 samt andra diktatorer i modern tid. Krig och revolutioner har banker finansierat särskilt efter 1700-talet. Lönsamt men på folkens bekostnad och skuldtagande. Bankirer blev så även revolutionärer och stormrika.

President Wilsons utrikesminister William Jennings Bryan sa som det var:

– ”De stora bankirerna var mycket intresserade av världskrig p.g.a de enorma möjligheterna till ekonomisk vinst.”

Nu finns internationella organ utvecklade

Round Table Group bildades 1891 av frimuraren och gruvdirektören Cecil Rhodes (1853-1902), journalisten William Stead, lord Escher,  lord Rohtschild och politikern lord Milner. Ur den växer olika grupper och nätverk fram.

 • Bilderberg  (1954)
 • Club of Rome (1968),
 • Trilaterala kommissionen (1973)
 • Council on Foreign Relations (1921)

European Round Table (1982) la grunden till det som slutligen blev EU 1998

Rikedomar är uppbyggda genom bankväsendet  som utvecklat skuldekonomier, finansiera drog- och vapenhandel, av revolutioner och krig, och kontroll över medier och politiken.

Dessa grupper har
styrt, och styr fortfarande alla stora skeenden på den politiska arenan i världen. Dess medlemmar återfinns inom den globala eliten som politiker, bankmän, affärsmän, massmediefolk, jurister, säkerhetstjänsten och militärer m.m.

Vi har sett:
– VKI, Ryska revolutionen, 30-talskrisen , VKII, militärkupper, Kalla kriget, Sverigekrisen 1991.  EU-projektet, al Qiada, 911, finanskrisen 2008. Arbabvåren, IS, Proxykrigen…

Vi står inför ett nytt Exodus ur tidens “Egypten”

Profetior är påfallande likt det som nu sker i vårtid teknisk utveckling och med de kaotiska politiska, ekonomiska och sociala förvecklingar som kommit..

Våld, kaos och vilja att förstöra är ondas primära kännetecken genom sina falska läror, profeter och ideologier. En övernaturlig verklighet förkastas. Hårdast angrepp riktas amot kristendomen. Kristendomen är dess fiende. Vill förneka den och sin egen existens.

Postmodernism under 2000-talet upplöser moral och formar en materiell etik.

Människovärdet är under destruktion. Hon är skapad som kropp själ och ande till Guds avbild. Hon reduceras till en animal varelse. Hon är inte människan förrän x veckor efter konceptionen. Kön är inte längre bundet till det biologiska könet.

I Maryland, USA, kan föräldrar välja om ett barns kall fostras till en pojke eller flicka oberoende sitt biologiskt kön. Inte heller är äktenskapet bundet till en man och kvinna.

Tankar finns i bl.a Holland att äldre personer än 75 år i framtiden inte skall  få tillgång på livsuppehållande vård. Eutanasi utvecklas i länder att avsiktligt döda en patient på hennes eller hans uttryckliga begäran.

Draken – Odjuret – Antikrist – Köpmännen

Pengar överordnas livet och benämns som Mammon i Matt 6:24, som materialismens gud – ”ägandets herre” Mammon kommer ursprungligen från arabiskan där det betyder “rikedom”. Under medeltiden var Mammon vanligen personifierad som girighetens, rikedomens och orättvisans demon som i Gamla Testamentet också är  Baal.

Baals-kulturen blev grym och fruktad för sin blodsoffer av barn. I vår tid gäller blodsoffer i miljontals aborter. Fostret är i modern mening en utväxt i kvinnan och inte en inkarnation av en människa på jorden.

Den fördolda makten i världen har i historien många namn:

 • Lucifer i begynnelsen Lu­ci­fer, ”ljusbära­ren”, som greps av över­mod, avföll från Gud och fördrevs från him­len.
 • Marduk i Babylon som äv även var associerad till planeten Jupiter, vilket också är namnet på den högsta romerska guden, som fick inflytande över USA
 • Ahriman omtalas i Persien eller Angra Mainyu, som betyder ungefär “destruktiv mentalitet
 • Shiva, Vilddjurets herre i hinduismen
 • Ormguden Quetzalcoatl i hos aztekerna
 • New Age med falsk gud

Vi ser idag en ekonomi som förvandlat liv till enbart fråga pengar som förvandlar nationer och folk till ett medel för tillgängligt internationella företagens jakt på vinster och kostnader på allt kortare sikt.

Det sanna målet är att nå hem till Gud som skapat Himmel och jord och skapat människan till sin avbild . På jorden är målet att folket och ledare söker hela mänsklighetens bästa. Den mänskliga värdigheten finns i henne då via alla är komna från Gud och lika värda.

Trots den enorma skuld som gällt så Guds barmhärtighet större. Gud är Kärlek. Våra skulder bär Jesus Kristus.  Jesus liv, död och uppståndelse att vi fick vägen, sanningen och livet i Guds ord. Kristus vandrade vägen till Korset för oss som Guds offerlamm. Genom detta finns Livets bråd och Frälsningens kalk

Kristus sammanfattar all makt nu. Kyrkan är inte människors verk utan har ett gudomligt ursprung. Den blev splittrad men den skall återupprättas i en ny vår att bli Kristi kyrka.

Vi komna från Gud. Vårt sanna hem är i Himlen Livet på jorden är en förberedelse bli Guds vän. Vara hans eko. Växa i tro, hopp oc kärlek. Han finns i oss. Även hos fienden. Vår räddning finns att tron om Kristus som Guds och frälsare. Kristus är den som älskar oss mest. Tro Tro. Kristus räddar. Be
– Herre Jesus Kristus Guds son. Förbarma dig över oss 10 gånger. Flera gånger per dag.

Be om förlåtelse. Bikta för en präst Be för familj, vänner och fiender. Be för själarnas räddning. Rosenkransen är ett viktigt vapen mot det onda.

Vi närmar oss en viktig tidpunkt i mänsklighetens historia. Kristi Återkomst.

Låt oss be. “Min Gud hjälp oss ur denna mörka tid och låt oss komma till ditt rike!”

Kristus säger den 10 april 1990

…. Idag Mina älskade, lever era länder i mörker, men Jag stiger ned i Min Oändliga Barmhärtighet … Kärleken är på väg tillbaka; Min Återkomst är nära förestående, så be för själars omvändelse, be att de omvänder sig innan Min Återkomst,…. be till Fadern att Hans Rättvisas Bägare inte flödar över innan er omvändelse;…

 

 

Det här inlägget postades i Kalla kriget, Kapitalism, Klasskamp, Kommunism, Kristendom, Kyrkan, Materialism, Modernism, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.