LIBERALISMEN – FRIHET ELLER VÄGEN TILL OFRIHETEN?

Är liberalism en moral eller en politisk ideolog? Liberalism förknippas dock allmänt med individuella fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, jämlikhet, demokrati, och ett fritt näringsliv med marknadsekonomi.

Går de att förena eller dör de i liberalism?

Alexander Solzjenitsyn formulerade frihet som: ” Frihet är en frihet som inte sker på någon annan människas bekostnad.”

Immanuel Kant (1724-1804) såg moralens högsta princip som:  “Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag”.

Ayn Rand en rysk-amerikansk filosof inom nyliberalism ansåg att människan är en varelse med förmåga till egoistiskt förnuft – som behöver frihet. Solidaitet uppfattade hon som en ren ondska.

Per Schlingmann skrev på nationaldagen i Svd 2012 följande

“Enligt internationella undersökningar är Sverige det mest individualistiska landet i världen. Vi är i MINDRE utsträckning beroende av andra. Den utvecklade välfärdsstaten bidrar till självständighet och att människor kan fatta egna beslut.”

Fd. påven Johannes Paulus den II var en gång mentor för Solidaritetsrörlelsen i Polen under 80-talet, han sa:

-“Om de demokratiska länderna förlorar den mänskliga värdigheten går de mot det totalitära samhället

Samhällets grund vilar på människan och består som en gemenskap för människor. Det visar sig nu att vi genomlider en värdekris som vår kultur genomgår inte utan vidare kan lösas genom en personalistisk filosofi betraktar personen som en oreducerbar realitet och framhäver personens moraliska värde

– ”Det onda i vår tid består i första hand i ett slags degradering, jag skulle vilja påstå pulvrisering, av människans fundamentala unicitet som person.” / Fd påven Johannes Paulus den II

Per Schlingmann skrev på nationaldagen i Svd 2012 följande

“Enligt internationella undersökningar är Sverige det mest individualistiska landet i världen. Vi är i mindre utsträckning beroende av andra. Den utvecklade välfärdsstaten bidrar till självständighet och att människor kan fatta egna beslut.”

Den mänskliga värdigheten och etiken står på spel för framtiden. Klyvningen mellan subjekt och objekt är grundläggande orsaken för den moderna verklighetsuppfattningen. En klyvning mellan vårt medvetande och konsekvenser i vårt sätt att se och uppfatta relationer i det mänskliga handlandet

“Det stora i det ringa” är en bok som utkom 1905 som tar upp  innebörden av liberalism.

Friheten är endast en inbillning. Den politiska friheten är en idé, men inte ett faktum.

Denna idé måste man kunna tillämpa som ett inbillat lockbete dra folkkrafterna till sitt parti. Denna allians verkar för störta ett annat, som innehar makten.

Denna uppgift underlättas, om motståndaren själv smittas av frihetsidén, av den s k liberalismen, och för idéns skull ger efter i sin makt. Motståndaren blir en medarbetar och arbetar mot sina egna ideal. Vi ser idag ministrar som byter kapa efter avslutad politisk gärning.

På ruinerna av den forna bördsaristokratin har under sekler format en nya aristokrati. En spets som kallar sig upplyst aristokrati med penningens mål för utvecklingen.

Ekonomiska krig är grunden till nytt  herravälde. Krigen behöver inte resulterar i terriroriella vinningar. Detta överför kriget på ekonomisk eller affärsmässing grund eller nedbrytning av sammanhållande värdegrunder.

Genom myntsystemet fanns en gång skuldfri pengar i guld, silver eller koppar. Under medeltiden kunde städer prägla mynt. Slutligen bildades nationalbanker med en skuldfri nationell valuta.

Efter 1700-talet bildas privatreglerade nationalbanker med rätten att ge ut nationella sedlar som blev skuldsedlar utan fullständig täckning i guld eller silver. Bank of England tryckte skuldsedlar i pund för kungens krig. Folket betalade så förlusten.

Den kan starta en konjunkturuppgång likt det glada 20-talet eller finanskriser likt 30-tals- eller 2008-krisen

Idag är 165 centralbanker samlade i en privatstyrd kartell som är BIS, Bank for Internationell Settlements. De reglar världens monetära system.

BIS första klient blev Adolf Hitler som lånade för krig och lovade betala igen i erövrat guld. Krig är en lönsam och säker affär. Vapensystemen är mycket dyra. Utan det privata banksystemet skulle krig bli svåra att starta.

Moderna tid innehåller destabilisering av Mellan Östern och Nordafrika som gett folkomflyttningar. Terrorn har verkar som en politisk metod att söndra. Stridbara rebeller blir ledgosoldater i proxikrig. Flykten är omfattande c 65 milj är på flykt.

Detta in sin tur skapar religiösa sociala och kulturella motsättningar inom Europas nationer. Nationerna blir arenor för extremism, oroligheter och uppror. Det orättvisa väcker misstro till regeringen.

Vi har sett centralbanker som Irak erövras  krig som berövas sin nationella valuta. Likaså i Libyen genom krig. För att återbygga nationer kan IMF ge lån med hjälp av nytryckta dollarsedlar från FED-banken i USA.

Om lånen inte kan betalas blir IMF kronofogden och kräver nationell strukturomvandling dvs nedskrotning av det social system och öppna dörrar för marknadsanpassning och en internationalisering av nationell tillgångar som olja, företag, infrastruktur eller gruvor.

Dessa organ kan liknas vid en Överregering står över lagen på det sätt som man brukar med ett starkt ord kallas för diktatur. Parallellt byggs upp teknokratiska system med kapacitet på sikt att kunna övervaka individens verksamhet.

Intensiteten av rustningar genom det kalla kriget fortsättning, främjar vägen till polisstaten och kontrollsamhället. Folket klagar  över nödvändigheten av att lösa klimatfrågan och den sociala frågan genom internationella överenskommelse.

Internationell ekonomi uppfattar  nationell sammanhållning och demokrati som hinder för sin expansion. För att kapitalet skall kunna verka utan hinder, är det nödvändigt att erhålla frihet för monopol i handel och industri, något, som redan genomdrivs av en osynlig hand i alla världsdelar. En sådan frihet ger politisk makt åt industriidkarna, och verkar skadligt på folket.

Därför tillkom EU för den internationella makten, för att riva ned nationell självständighet.

De nuvarande regeringarna har i sina händer en storartad makt, som styr människors sätt att tänka – det är pressen. Pressens roll är s a s att påvisa nödvändiga krav, framföra folkets klagan, uttrycka och skapa missnöje. Det politiskt korrekta kan spridas som en sanning för framtiden. Den kan hjärntvätta medvetande med nonsensinformation.

Falska läror har spritts i generationer som som ismer. I modernismens namn formas en ny människosyn där det biologiska könet upplöses genom personlig valfrihet. Även om DNA fastställer att person är en man eller kvinna, så kan vetenskap överträffas av de politiskt korrekta moralen. Moral upphör att gäller ovan midjan.

Den liberala tendensen är att tryckfriheten, föreningsfriheten, samvetsfriheten rätten till val och mycket annat ät på väg att urholkas.

Frihet blir rättighet att göra det, som lagen tillåter. De lagar då upprättas endast det som passar internationalismen utbredning

Den huvudsakliga framgången i det politiska livet har betingas av hemlighetsfullheten organisationer för politiska operationerna.

En rad internationella tankesmedjor finns genom sekler utanför det det demokratiska rummet.

De kan starta operationer som Arabvåren 2011. Väcka folket folkets strävan till demokratin som leder till inbördeskriv

När demonstrationerna kommer, släpps “vargarna”  in utifrån som genomför sprängattentat för att få igång inbördeskrig.

Det här inlägget postades i Framtid, Fred, Frihet, Informationskriget, Irak, Ledarskap, Liberalism, Makt, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.