VILKA SKILLNADER RÅDER MELLAN JEHOVAS VITTNEN OCH KRISTENDOMEN?

Världen strider för att dölja för människan sanningen och lögnen. Många lögnaktiga läror är i omlopp som vilseleder. Många har fått erfara när Jehovas vittnen knackar på dörren för att missionera att paradiset finns inte i himlen utan det skall snart finnas på jorden. Många blir ställda och kan inte svara!

“Bli Jehovas vittne” är deras önskan att vittna om avvikelsen. De producerar nu en animerad film för barn som blir både vanställd tolkning av Bibeln och en skrämmande bild om vem Gud är.

Trots att församlingen Jehovas vittnen blivit fällda i tingsrätten för att de har visat filmer som inte har granskats av Statens medieråd fortsätter organisationen att ha sina filmvisningar under sina stormöten i sommar.

Vår tid tillhör på flera sätt ett långvarigt uppror och förvillelse som blir Antikrist. Många kan inte svara på deras bibeltolkningar.

Det råder stora skillnader i Gudsuppfattningen i vad som är kristendom, kärlek och kristenhet (KR) och vad som tillhör läran för Jehovas vittne (JV).

Förlåtelsen

Den kristna Guden är barmhärtig vill förlåta och rädda själar för det eviga livet. Gud vet hurdana vi är. Vi talar om en försonande Gud. Meningen är att vi nu kan bli ett med Gud.

Den som är i Kristus är en ny skapelse. Gud har försonat oss  med Kristus. och ställer oss  inte svars för våra överträdelser.

Jesus betalade med sitt eget Blod vår skuld och söker alla, goda eller onda, för det tillkommande livet. I kristendomen finns Förlåtelsen även för dem som är scharlakansröd av synd.

Kom som du är innan jordelivet är slut. Jesus älskar även syndaren och är den som älskar oss mest och kan rädda oss i vår siste stunden i vår tro att Jesus är Gud son och räddare

Rövaren på korset fick förlåtelsen i hans sista stund på jorden. Och hans sa­de:

 • ”Je­sus, tänk på mig när du kom­mer med ditt ri­ke.” Je­sus sva­ra­de: ”San­ner­li­gen, re­dan i dag skall du va­ra med mig i pa­ra­di­set.” i Lukas 23:42

Det fanns inget annat offer i universum som kunde ta bort våra synder än att Gud själv steg ner till jorden i mänsklig gestalt – som Jesus – och tog vårt straff på sig själv. All makt är samlad i honom. Uppståndelsen innebär att världens furste och dödsmaktens besegrades.

De som förblir gudlösa i sitt liv skildras som vissna grenar på Livets träd. Helvetet existerar i en icke-existens.

Jehovas gud skildrar Jesus som en domare som utplånar de onda och låter de goda leva i paradisiskt tillstånd på jorden som en perfekt och ren “trädgård” för de odödliga människorna. De människor som vägrar rätta sig efter Guds vilja hamnar inte i något helvete utan försvinner som individer.

Bibeln och profetian

Rörelsen och organisation bildades under 1870-talet i Pittsburgh i Pennsylvania i USA  som en sammanfattning av olika bokstavliga tolkningar av Bibelns budskap.

Bibeln är inte en samling ihopdiktade texter utan gudomligt uppenbarade budskap till profeter och sändebud genom tiderna i Gamla Testamentet.

Fem olika förbund har gällt och det sjätte det universella sker med Messias.

Hans ankomst förutsades 700 år innan.

Nya Testamenten uppenbarades genom av Kristus själv. Apostlarna spred Gud hela sanning om Kristi gärningar på jorden och uppståndelsen budskapen för världen. Paulus riktade sig till alla hedningar

Teologi är en vetenskap inom universitet i sekler som granskat. Arkeologer kan verifiera bibliska personer och händelser

JV  har spritt falska förutsägelser till skillnad från Bibelns profetior och uppenbarelser  genom många tider.

De dödas återuppståndelse skulle inträffa 1925 enligt deras organ Vakttornet.  Som förberedelse inför 1925 införskaffade Vakttornssällskapet en egendom i Kalifornien och byggde ett gods på det, kallat Beth Sarim.

Huset skulle härbärgera sådana bibliska personer som Abraham, Moses, David och Samuel

JV skildrar att en millenaristiskt rike skall upprättas dvs det 1000-åriga riket på jorden
Samfundet blev i svensk lagstiftning omnämnt som en sekt 1995 I. Det finns ca 8,5 miljoner medlemmar i 240 länder i världen med 120 000 församlingar. De har år 2017  i Sverige  309 församlingar och 22 418 vittnen.

2000-talets uppenbarelse genom Kristus

Även i vår moderna tid talar Gud. Sedan 1986 påminner Kristus själv om Bibelns budskap. Varför sker detta?

Bibeln blev inte till fullo förstådd. Kyrkan splittrades i människors händer.  Han talar i kärlek till oss. Jesus valde en kvinna, Vassula Rydén, som sitt sändebud. Gud sänder genom sin fredsbudskap och kristenhet än idag för en återlösning av kyrkan och världen.

” … var inte rädd, sätt ditt hopp till Mig och ingen annan, Jag är Jahve, din Abba, och Jag lovar att föra hem dig. Gå och förkunna Min makt och barmhärtighet och säg: hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud;
vänd om till Honom och Jag skall rädda Dig.
Ära alltid Mitt Namn.”

 

Hela mänsklighetens Fader den 8 febr 1995 i budskapen Sant Liv i Gud

Gudsbegreppet

JV förkunnar en antitrinitaristisk lära mot att Bibelns Gud skulle vara tre personer. Gud är för dem endast en person i Jehova som distinkt skiljer sig från generellt kristna trossatser.

KR skildrar Gud som den heliga Treenigheten. En familj med tre Gudomliga person men är ett enda väsen. Tre Ljus i vars makt allt blev till.

Den millenaristiskt läran om det tusenåriga riket, en övertygelse av religiös, social, eller politisk rörelse om en kommande genomgripande omvandling av samhället, efter vilken allt kommer att vara förändrat.

Treenigheten

KR) Gud sade: ”Vi skall göra människor som är VÅR avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” / 1 Mos 1:26

En Gud i och med Tre personer

KR  om talar om Gud i plural om ett väsen med tre Gudomliga personer från evighet till evighet genom i den heliga Treenigheten som Fadern, Sonen och den heliga Ande. Tre personer i fullständig samklang. Jesus är Logos och Ordet. Det skapande ordet och Ordet var hos Gud i Johannes 1 i Nya Testamentet.

– “I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud.

Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus.

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”

Treenigheten bekänner kristna genom den apostoliska trosbekännelsen:
-“Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,

Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

den helige Ande, den heliga katolska (= universella) kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv.
Amen”.

Den första ”trosbekännelsen” då  dopet förrättas i ”Faderns och Sonens och den helige Andes namn” (Matt 28:19),

Människa är som varelse en skapande människa med fri vilja att dana sitt liv på jorden. Hennes unika person är kropp själ och ande. Hennes själ skapades i Himlen. I ett kort ögonblick kunde hon se Gud  som inpräntades in i hennes själ. Hon blev på jorden född människa av sina biologiska föräldrar. Redan i konceptionen är hon en människa. Modern är hennes första bostad.

Antitrinitarism  är en lära i JV som talar emot att Bibelns Gud skulle vara tre personer – Fadern, Sonen  och Ande” .

Jehovas vittnen lägger tonvikten på användningen av namnet Jehova för Gud och baserar på tetragrammet JHVH från hebreiska. De tror att Jehova är den enda och sanna Guden, skaparen av allt och alltets enväldige härskare, därför ska all tillbedjan riktas mot honom.

Jehova är den allsmäktige skaparen, som till sist ska slå ned all orättfärdighet.

Andra antitrinitaristiska läror är:

 • Branhamismen
 • Familjefederationen för Världsfred och Enighet (Moonrörelsen)
 • Iglesia ni Cristo
 • Islam

Jesus

Gud är i KR den Heliga Treenigheten där Jesus Kristus är sann Gud och sann människa.

Jesus Kristus är Guds son och mänsklighetens Frälsare. Han är Ordet ur vilket allting är skapat i himlen och på jorden.

Han har utvalde  Petrus att vara Jesu ställföreträdare för Kristi Kyrka på jorden fram till Jesu återkomst för att därefter upprätta ett rike utan någon ände.

Att Jungfru Maria är Guds och vår Moder som är avlad utan synd.

Men JV säger at Gud skapade Jesus, som i himlen var ärkeängeln Mikael. På jorden var han en människa och inte gudomlig.

När Gud uppväckte honom från de döda, återvände han till himlen som ande.

Jehovas vittnen menar att: ”Jehova säger Jesus är hans son. De är lika tydligt åtskilda från varandra, som vilken annan far och son som helst. De är inte någon sorts sammansmält Gud som tillsammans med ‘den helige Ande’ utgör en treenig gud.”

(JV) Den helige Ande är den osynliga verksamma kraft som driver hans tjänare att göra hans vilja. Den är varken en person eller Gud och spelar en obetydlig roll i deras skrifter.

Maria Guds moder

Här råder en stor avvikelse med JV. Utan Maria kunde inte Jesus som Guds son föddas som Guds son på jorden. Är hon då inte också vår moder. Genom henne har vi blivit födda inte till världen, men till Gud. Hon blir vår andliga moder.  Vi befann oss i den gamla människan i mörkret, i eländet, i döden, då vi förlorade Gud  när människan föll.

Med Maria blir vi födda på ett bättre sätt med Gud.

JV angriper detta och säger ” Bibeln lär inte att Maria är Guds moder, och den säger inte heller att de kristna ska tillbe eller vörda Maria.”

Det är verkligen inte sant. Ängeln Gabriel vördar och tilltalar Maria med  hälsningen i Lukas 1.28 : ” Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig”. Vidare säger ängelsn:

 • “Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son”.
 • Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son

Rosenkransen innehåller denna vördnad till Jungfru Maria som Guds moder. Bönen är en bön för att rädda själar. När Maria besöker sin släkting Elisabeth då möts hon med hälsningen.

 • ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig?

Marias framtid skildras Lukas 1:43

 • “Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.”
 • Från denna stund skall alla släkten prisa mig (Maria) salig

JV säger vidare. När Bibeln omnämner ”Himlens drottning” rör det sig inte om Maria, utan om en falsk gudinna som avfälliga israeliter tillbad. (Jeremia 44:15–19) Det kan ha syftat på Ishtar (Astarte), en babylonisk gudinna.

I Uppenbarelseboken 12 står det om Himlens drottning klädd i solens klädnad.

 • Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande, och hon ropar i barnsnöd och födslovånda

Visionen har skett i olika uppenbarelse som i  Guadalope 1531 och  Fatima 1917.

Aztekindianerna i Mexiko kunde tolka den uppenbarade bilden som fnns på Juan Diegos tilma som Himlens drottning.

Aztekerna var ett indianfolk i centrala Mexikos högland som från 1300-talet och framåt formade en stat med massoffer av människoliv till Ormguden som det absolut högsta. Denna dödskultur bestod tills området erövrades av spanjorerna. 1521 faller huvudstaden.

För aztekerna betydde det att kvinnan på Tepeyac-kullen hade besegrat den fruktansvärde ormguden Quetzalcoatl.

Jesus och Korsfästelsen

JV vördar inte Korset.

Men Jesu död på Korset innebar att den gamla människan dog och uppståndelse innebar att dödsmakten är besegrade och himlens port öppnas. En ny skapelsedag finns och en ny människa som är Jesus som den nye Adam.

Kyrkans instiftas som blir  Guds rike på jorden. Var och en stor tror blir rättfärdiga. Den finns en Nåd som kan förlåta om vi ber och ångrar oss.

Jehovas vittnen anser att Jesus är en skapad varelse . Han var Guds medarbetare när allt annat skapades.

Jesus tjänade som frälsare och lösenoffer för mänsklighetens synder. De tror att Jesus dog fastbunden på en upprätt påle istället för genom Korsfästelse

Paradiset

Gud skapade jorden, enligt JV,  för att människor skulle bo här för evigt. (Psalm 104:5; 115:16; Predikaren 1:4). Edens lustgård  är förebilden som paradiset på jorden. Gud kommer att belöna trogna människor med fullkomlig hälsa och evigt liv i detta kommande paradis på jorden. (Psalm 37:11, 34)

Jorden är i kristendomen för människan ett förberedande liv. När vår jordiska boning rivs ned, har Gud en boning för oss i Himlen Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek.

Fornkyrkan vare en enda innan splittringen kommer. Kyrkan är universellt förbund med Gud och så en andlig kropp med Kristus som  huvudet

Kyrkan föder oss till liv likt en moder Livets bröd och Frälsningen kalk i Mässan är en livsmåltid för det eviga livet. Kristus blev född genom henne . Som Guds moder är honr Kyrkans moder och blir då vår moder.

Genom henne föds vi på nytt att bli den nya människan att leva för Kristus. Istället för förgänglighet har vi vunnit oförgänglighet, istället för mörkret ljuset och iklädda oss en Himmelsk boning

Den gamla människan levde för sin egen skull i sin egen väg och levde blind i ett mörker. Sanningen var okänd. Irrläror och “ismer” har gällt. Gudsförnekelsen blev utbredd.

I kyrkan kan vi rena oss en andligen genom bikten. Kom som du är budskapet från Jeus.

Kristus är Förlåtelsen och Kärleken och det sanna livet med Gud. Vi är likt varje cell i vår kropp en enhet med Gud. Kristendom är en väg för Kristenhet och vårt hem i Himlen.

Källor

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jehovas-vittnen-forsatter-att-visa-filmer-trots-fallning-i-domstol

https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/maria-guds-moder-theotokos/

https://www.bibeln.se

http://uppenbar.info/uppenbar/rev/Guadalope.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jehovas_vittnen

http://www.tlig.org/sv/

Det här inlägget postades i Jehovas vittne, Kristendom, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.