JUNGFRU MARIAS FESTDAG – HENNES FÖDELSE SKER DEN 8 SEPT

Marias jungfruliga födelse är förutsättningen till Jesu människoblivande på jorden. Hon är Guds moder. Så blir hon även Kyrkans tillblivelse genom sin Sons födelse och är Kyrkans moder.

Men hon blir även vår Moder, vår andliga Moder. Så blir även beskyddare av nationer som nationernas moder såsom det gällde i Fatima 1917. Jungfru Marie födelse är en liturgisk festdag den 8 september i Romersk-katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan. Festen har sitt ursprung i 500-talets Jerusalem, och hämtar sitt källstoff från den apokryfa Jakobs protevangelium. Hennes make Josef var Jesus från Nasarets fosterfar. Han kom från Betlehem i Judeen, en liten stad som brukade benämnas “Davids stad” eftersom en av israeliternas första kungar – David – kommit därifrån.

Maria, som ju inte var mer än 13-14 år, hade sitt föräldrahem i bergsbyn Nasaret i Galileen. Den första händelse som är lite mer detaljerad är Josefs dröm, där han blir tillsagd av en “Guds ängel” att inte endast ta Maria till sin hustru, utan också att ge barnet namnet Jesus, och därigenom ta på sig det lagliga faderskapet.

  • “Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande.
     
    Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder”/ Matt 1 20-22

The Life of the Blessed Virgin Mary
by Blessed Anne Catherine Emmerich

Anne Catherine Emmerich fick höra av vår Herre att hennes gåva att se det förflutna, nuet och framtiden i en mystisk vision var större än någon annan i historien. Född i Flamske i Westfalen, Tyskland, den 8 september 1774, blev hon en nunna av den augustinska ordningen i Dulmen.

https://www.olrl.org/prophecy/emmerich.shtml

Ur hennes visioner om Jungfru Maria skildras bl.a detta

https://www.ecatholic2000.com/anne/lom.shtml

Marias föräldrar var Joakim och Anna och tillhörde en grupp som var esserna. De levde strikta, asketiska regler och praktiserade mikve som var ett reningsbad som en föregångare till dopet.

Heliga Annes farföräldrars liv hade med essenerna ett andligt överhuvud som bodde på berget Horeb.

Han var en gammal profet som heter Arkas. Deras organisation var mycket som en religiös ordning. De verkliga medlemmarna i ordningen, som bodde i ett samhälle, gifte sig inte utan levde i kyskhet; men det fanns andra (som tidigare hade varit i ordningen eller var knutna till den) som gifte sig och levde med sina familjer barn och gemensamma hushåll, något som på många sätt liknade de verkliga Essenernas traditionella disciplin.

Därför bär Maria en prästerlig tradition bakom sig. Hon kom att växa upp i Templet med och utför en rad sysslor som tempeljungfru.

Den välsignade jungfrun bodde tillsammans med andra jungfrur i templet under vård av fromma matroner. Tempeljungfrurna arbetade sig med broderier och andra former av utsmyckning av mattor och kläder och även med rengöring av dessa kläder och av de kärl som användes i templet. De hade små celler, från vilka de kunde se in i templet, och här bad de och mediterade.

När dessa jungfrur var vuxna gav de dem till äktenskap. Deras föräldrar lät dem vara på templet de erbjöd dem helt och hållet leva för Gud.

De hängivna och mer andliga israeliterna hade under lång tid haft en hemlig föreställning om att äktenskapet mellan en av dessa jungfrur en dag skulle bidra till att den utlovade Messias skulle komma.

När den välsignade jungfrun hade fyllt fjorton år och skulle lämna templet med sju andra flickor för att gifta sig, såg jag att hennes mamma Anna hade kommit för att besöka henne där.

Joakim levde inte längre och Anna hade på Guds befallning gift igen.

När den välsignade jungfrun fick höra att hon nu måste lämna templet och gifta sig, såg jag henne förklara för prästerna i stor hjärtesorg att det var hennes önskan att aldrig lämna templet, att hon hade förlovat sig med Gud allena och gjorde inte vill vara gift.

Hon fick dock höra att det måste vara så. Därefter såg jag den välsignade jungfrun i bön till Gud med stor glöd i sin böncell.

Det blev känt för mig varför Frälsaren förordade att stanna kvar nio månader i sin moders liv och födas som ett litet barn, och varför det inte var Hans vilja att framstå som perfekt och vacker som den nyskapade Adam; men jag kan inte längre förklara detta tydligt.

Anledningen till att Maria blev Hans mor och varför han inte kom tidigare var att hon ensam, och ingen annan varelse före henne eller efter henne, var det rena Nåderika kärlet, som Gud lovade mänskligheten som mor till det inkarnerade Ordet, av förtjänster vars passion mänskligheten skulle lösas från sin skuld.

Den välsignade jungfrun var den enda rena blomningen av mänskligheten och blommade i tidens fullhet.

Alla Guds barn från tidens begynnelse  som har strävat efter frälsning bidrog till hennes ankomst.

Hon var det enda rena guldet på hela jorden. Hon ensam var det rena obefläckade köttet och blodet för  hela mänskligheten, beredd och renad och ordinerad och invigd genom alla sina förfäders generationer, styrd, bevakad och befäst av lagen tills hon kom fram som Nådens fullhet

Hon var förutbestämd i evigheten och gick genom tiden som den Eviges Moder. Förberedd och renad och ordinerad och helgad genom alla sina förfäders generationer, styrd, bevakad och befäst genom lagen tills hon kom fram som Nåden fullhet.

Hon var förutbestämd i evigheten och gick genom tiden som den Eviges Moder. [Se Prov. 8.22-35.]förberedd och renad och ordinerad och helgad genom alla sina förfäders generationer, styrd, bevakad och befäst genom lagen tills hon kom fram som Nådens fullhet. 

Ordspråksboken. 8.22-35

Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg,
före sina gärningar i urtiden.
Av evighet är jag insatt,
från begynnelsen, innan jorden fanns.

Innan djupen blev till föddes jag,
innan källorna flödade av vatten.

När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns,
då föddes jag,

innan han gjort land och fält
och jordens första stoft.

När han beredde himlen var jag där,
när han välvde en sfär över djupen,

när han fäste skyarna i höjden
och djupets källor bröt fram med kraft,

när han satte en gräns för havet
och vattnet stannade där han befallt,
när han lade jordens grund,

då var jag verksam vid hans sida.
Jag var hans glädje dag efter dag,
alltid jublande inför honom.

Jag jublade över hans värld,
jag gladdes över människorna.

Så lyssna nu, mina barn.
Saliga är de som håller sig till mina vägar.

Hör min förmaning och bli visa,
förkasta den inte.

Salig är den människa som hör mig,
som dag efter dag vakar vid mina dörrar
och håller vakt vid mina dörrposter.

Ty den som finner mig finner livet
och får nåd från Herren

Vid Kristi inkarnation var den välsignade jungfrun drygt fjorton år gammal. Kristus nådde trettiotre år och tre gånger sex veckor. Jag säger tre gånger sex, för den siffran visades för mig tre gånger efter varandra.

 

 

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Makt, Maria, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.