VÄGEN TILL FRED – GUDSKYRKANS ENHET

Vad är enhet? Ja, den kan inte delas upp utan att förstöras.

Grekerna kunde tala om atomen som den minst enheten. Vår egen fysiska kropp med alla livsfunktioner är en levande enhet med alla organ och celler. Jorden är en enhet för livet på jorden. Vi erfar ett sönderfall.

Enhetsprincipen närvara överallt om vi uppmärksammar detta. Vår tid är i oro.

Redan i Fatima 1917 innehåller en fredsinvit då det första världskriget pågår och när världssamfundet och Kyrkan är i djup kris. Det gäller fred med Gud för att stifta fred i världen. Genom att följa dess anvisningar skulle världen få fred. Detta gäller även idag.

Så var fornkyrkan EN. Byggd på Petrus, Klippan. Så är den Kristi kyrkan Guds enhet med människorna. Människan var avsedd att vara Guds avbild.

De allra första parat på jorden med Guds avbild var just Adam och Eva och de talade med Gud.

-” Gud sade: »Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.«

Men vi må förstå att under lång tid utvecklas den jordiska människa gradvist ur jordens stoft och befolkade jorden.

Gud förbundet bröts mitt -i-tu. Människan gick  sin egen väg utan Gud och följde egna gudar.

Den nya Adam och Eva kom som Jesus och Maria.

När Kristus genomgår sin Offerdöd på korset innehåller den en återlösning för alla misstag människan begått genom att ta emot Hans heliga Offer i Kristi kropp och blod.

Livets bröd och  Livets kalk. Reellt finns Kristus i Mässan. Han närvara i brödet och kalken. Vi förenas med Honom. En livsmåltid med och av Kristus.

Mässan är kärnan i Kyrkans allra innersta.

Kyrkan föds med Kristi död och uppståndelse. Den finns för alla inkl hedningar. Avsedd att vara Kristi hjord för hela mänskligheten med Kristus som Frälsare. En fredstid skall komma efter vår söndrade tid.  Enhets budskap står i Joh 17:21

-” Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig

Kristus är så människans Återlösare. En nåd finns dem som tror och återvänder.

“Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, så kan de bli som vit ull. “/Jesja 1:16-19

Men men kyrkan delades upp av människor under de sista 1000 åren.

Idag är den i stickor säger Jesus själv. Jesus mötte Världsfursten i öknen. Satan erbjöd honom alla världens riken om Jesus tillbad honom. Så världen tillhör Mörkrets makt. Den makten kommer att störtas. Kyrkan återupprättas.

Vad kan människan göra? Vara i bön. Återförena Påsktiden ,Firande av Påsk är främsta högtiden av alla. Den är delad mellan Öst- och Västkyrkan. De har olika kalendrar.

Det  blir orimligt när en kyrkan fira Kristi Uppståndelse. En annan ett antal veckor senare går in Passionstiden med Kristi död.

Även Påsken är så delad enligt olika kalendrar – den Julianska gäller i Östkyrkan. I Västkyrkan gäller den Gregorianska sedan 1500-talet.

Utan enhet består olikheten. Ett orimligt faktum. Om kyrkans ledare kom överens om ett gemensamt datum, då skulle Gud göra resten för Enhet..

True Life i God – kallelse till enhet
27 mars 1992

Min Vassula, skriv:kära vänner, kära följeslagare, kära bröder, det finns ingen Kärlek som Min; vad har ni gjort med Min Kärlek? Mina bröder, var enade genom att följa Mitt Hjärtas regler som är Kärlek och Ödmjukhet; de ting som ni tänker förena är jordiska ting och de kommer inte att föra er till enhet; de kan inte göra någonting och ger ingenting; men många av er har blivit slavar under ert förstånd; så länge som ni inte försonas i ödmjukhet med varandra och älskar varandra som Jag älskar er, kommer er splittring att förbli; Mina barn, måste Jag genomgå samma lidande denna Påsk?1

många av er har sett de stumma tala, de lama gå och de blinda få sin syn tillbaka, ändå fortsätter ni att prisa Mig enbart med läpparna; Jag säger er sannerligen som Jag en gång sade: “den som hädar Min Helige Ande skall inte få förlåtelse”;2 genom att förfölja Min Helige Ande förhärdar ni era hjärtan, och om era hjärtan blivit förhärdade av syndens lockelse, så kommer ni inte att kunna se allt som är ont,3 och så kommer ni att dra fördömelse över er och dom utan förbarmande, eftersom ni inte varit barmhärtiga;

Jag betraktar er alla ovanifrån, var och en av er; Jag säger er, var och en som fortsätter att arbeta för sina egna intressen och sitt eget förhärligande har redan förlorat Mitt Hjärta; deras4 övertygelser är inte Mina övertygelser, för i sitt sinne liknar de Satan; rivalitet och tävlan om jordisk makt slukar deras sinnen, egoism och högmod har redan dömt dem; genom bruket av alla dessa jordiska ting kommer de att gå under! sällan hör Jag böner från dem; idag är ni omgivna av falska lärare5 som öppet och utan fruktan står inför Mig och förkunnar Satans kunskap som har sin grund i en lögn; de förnekar Min Gudomlighet genom att förneka Min Uppståndelse; 6 be för dessa falska lärare att de kan undgå fördömelse! och Jag säger till var och en av er nu:

  • “den som säger sig vara i ljuset
    men hatar sin broder är fortfarande i mörkret;” 7

den som i sitt tillstånd av mörker tror att han förhärligar Mig, tror på honom som först frestade era föräldrar; 8

Jag har gett er tecken, men ni tror inte på Mina tecken därför att era röster dränker Min Röst som talar genom Mina språkrör; natten kommer snart över er och många kommer att smaka döden, eftersom ni aldrig var rotade i sanningen utan har grundat er på lögner; Jag kommer till er genom dessa tecken för att öppna era ögon och hela er, men när Jag säger er sanningen och säger att det är Jag, Han om vilken ni säger “Han är er Herre”, som talar till er, då vänder ni er bort och lånar ert öra åt Satan så att han kan använda er;

nej, ni förstår inte Mitt Språk, inte heller förstår ni Mina under, för ni har föredragit djävulen; vad Jag än säger eller ber er om tränger inte in i er eftersom ni har förlorat känslan för Min Andes språk;

Jag törstar efter er frälsning, Jag törstar efter att dela Mitt Rike med er, Jag törstar efter att ni skall försona er med varandra så att ni med uppriktigt hjärta kan säga: Jag är försonad med Gud; er splittring är en synd och ingen kan kalla sig rättfärdig när han med sina läppar misskrediterar inte bara sina bröder, men också ledaren för dem alla;9

rättvisa, barmhärtighet, uppriktighet! detta skulle ni ha praktiserat utan att försumma de andra delarna av Min Lag; och ni, ni som gläds åt splittringen och svär vid Min Tron och vid Mig, Jag, som sitter på den, Jag säger er som Jag en gång sade:

  • “ni är som vitkalkade gravar som ser prydliga ut utanpå, men inuti är fulla av de dödas ben och annat orent”

hur kan ni tro att ni kan undgå fördömelse? ni behagar Mig inte och era döda kroppar ligger spridda denna öken ni lever i; genom att synda mot varandra i er splittring, är det mot Mig,

Lammet,

som ni syndar, denna er splittrings synd som dagligen söndersliter Min Kropp; det är Mig, Lammet, som ni leder med våld och genom er egen lag för att bli korsfäst på nytt; det är Min Kropp som ni stympar och sönderkrossar;

Jag Är Offret;

kan ni inte se? kan ni inte se att ni står i förbund med demoner? kan ni inte se vem ni sitter till bords med? hur kan Jag glädja Mig, när allt Jag ser är demoner som sitter till bords med er? så länge ni glädjer er i er splittring står ni under Satans makt, han som ständigt smörjer med lögner dem som glädjer sig i sin splittring; var och en av er ser på varandra för erkännande av dessa enhetsbudskap och är inte bekymrade över att denna Påsk kommer Min Kropp åter att gå igenom outhärdliga plågor på grund av er splittring;10 tro på att det är Jag, var inte slavar under ert eget tänkande; kom till Mig medan dagen varar, snart skall natten omsluta den här världen; Jag har bett att få träffa er11 och tala till er, som Jag också gjorde, för att ena er har Jag manat er med Mina Budskap om Enhet;

men hur svårt är det inte för dem som är slavar under sitt förstånd att tränga in i Vishetens Mysterier! hur svårt är det inte för de rika i anden att komma in i Mitt Rike! Jag säger er:

  • många som är de första skall bli de sista,
    och de sista skall bli de första;

Mitt barn, var Min Himmel genom att ge dig själv åt Mig, Jag är med dig;

Källa: http://www.tlig.org/sv/messages/705/

Fotnot
1 Genom att fira Påsken på olika tider.
2 Luk. 12:10.
3 Man kan i detta tillstånd inte inse det onda och därför kan man inte ÅNGRA sig och bli förlåten.
4 Jesus talar om dessa människor till mig.
5 Modernisterna.
6 Det är också därför som den Heliga Svepeduken besvärar dem så mycket!
7 1 Joh. 2:9.
8 Adam och Eva.
9 Påven.
10 Kristus lider på ett mystiskt sätt.
11 Alla de som hade inbjudit mig att läsa budskapen om enhet och tala inför Kyrkornas Världsråd i Genève.

Det här inlägget postades i Förnyelse, Framtid, Fred, Historia, Kärlek, Klimat, Kristendom, Ledarskap, Livet, Lycka, Makt, Människan och värdet, Ny tid, Okategoriserade, Påsken, religion, sekulariseng, Skapelsen, SLiG, Tid, Utveckling, Vassula. Bokmärk permalänken.