70-talet – krisernas moder. Hur globaliseringen slog på Sverige

Globaliseringen började i Latinamerika på 60- och 70- talet och sprider i sig öster ut på 1970-tal. Vietnamnkriget leder till världens valutakris. Detta blir krisernas moder.

Starkskott i världen kommer när president Nixon tar bort guldfoten för dollarn 1971. Valutasystemen i världen svajar. Ett valutakrig om världsvalutan börjar. Tyskland vill ta kommandot med Euro som EMU-krisen

OPEC sätter 1973 oljepriset i guld istället för dollarn. En chockvåg går igenom världen . USA hade nu förlorat sin väldiga guldreserv genom Vietnamnkriget. Nationer börjar kräva tillbaka guldet som dollarns garant. Dollarn urgröps.

I början av 1970-talet ökade de inhemska utgifterna och inflationen för USA. Värdet på dollarn rasar. Detta spreds sig. Penningmängden hade ökat med 10% under 1971 genom nytryckta sedlar från Fed-banken.

Inflationsväktaren Västtyskland var det första landet som ensidigt lämnade  Bretton Woods-systemet  1971 genom att devalvera tyska Marken 1971.

Andra nationer som Frankrike krävde nu att USA uppfyllde  “löftet att kunna inlösa dollarn i guld”. En ytterligare utarmning av guldreserverna i USA. Den 5 augusti 1971, släppte kongressen en rapport med rekommendationer att devalvera  dollarn, i ett försök att skydda dollarn mot “främmande valutaspekulanter.”

A

President Richard Nixon beslöt att avsluta den direkta konvertibilitet dollarn till guld den 15 augusti 1971, vilket resulterar i Bretton Wood-systemets sammanbrott ( ” Nixon Shock “).

En världsinflationen begynner när dollarn ska värderas i olja – petrodollarn. En valutakris sprider sig och med den valutaspekulationen. Kostnader och arbetslösheten stiger runt oss. Detta förvärras av OPEC:s chockhöjning av oljan som skapar oljekrisen 1973/74. Nationella handelskostnader stiger. Arbetslösheten stiger. Högern angriper nu välfärden som orsaken “att leva i överflöd”. Nationer tvingas att devalvera.

Oljepriset ökar mångdubblas. Alla länder drabbas av oljechocken. Länder som varit reformländer ska nu bli marknadsvänliga och svänga till höger. Aktörerna till höger vill införa ideala fria marknadsekonomier.

UPPRINNELSEN TILL GLOBALISERINGEN

Bakgrunden är kriget mot utvecklingsekonomierna och den nationell självständigheten som växte fram i Asien och Latinamerika som skulle tävla mot väst. President Sukarno i Indonesien sågs som ett hot att väcka Asien.

Med särskild stor oro såg det amerikanska utrikesdepartementet på de växande framgångarna i södra Latinamerika. Amerikanska och europeiska företag som gjorde affärer i Latinamerika började klaga hos i hos sina regeringar: deras varor stoppades vid gränserna, deras arbetare krävde högre löner och, vad värre var, det talades allt oftare om att utlandsägda företag, alltifrån gruvor till banker, skulle komma att förstatligas för att finansiera Latinamerikas dröm om ett ekonomiskt oberoende. Denna utveckling skulle stoppas genom det kalla kriget och globaliseringen.

Motdraget blev att indoktrinera latinamerikanska studenter till den “rätta” kunskapen. Programmet, som fick sin officiella start 1956, utexaminerade mellan åren 1957 och 1970 hundra chilenska doktorer från Chicagouniversitetet, som blivit den främsta skolan för latinamerikaner som ville studera nationalekonomi utomlands. Verksamheten finansierades av Fordstiftelsen.

Denna omskolning gäller inte bara Latinamerika. Det gäller all ekonomisk utbildning på högskolornavärlden. Riksbankens ekonomiska pris till Nobels minne ges i huvudsakligen till ekonomer för den ny klassiska ekonomin. Detta har fått den konsekvensen att detta har styrt kompetensen till de politiska partierna som nu går en och samma fåra. Den äkta och ursprungliga ekonomin (oikonomia) om ett realekonomiskt skapande för det gemensamma bästa har försvunnit.

Ledaren Milton Friedman, ekonomipristagare 1976 angriper genom nyliberalismen keynesianismen och all statliga ingripanden i ekonomin, där man i stället förespråkar lägre skatter och färre statliga regleringar.

En lärjunge är nationalekonomen Robert Lucas, ekonomipristagare 1995. Hans teorier dominerar 90-talet med monetarismen som format euro-systemet, som står i strid med ekonomins sociala urprincip (oiknomia) och som gällt i svenska modellen, där arbete kom före inflation.

År 2011 får Thomas J. Sargent från Chigagouniversitet dela priset med Christopher A. Sims vid Princeton University. Ett pris i Neo-klassicism. De är specialiserade inom områdena makroekonomi och monetär ekonomi.

Sanningen döljs med besvärlig matematik och komplicerade modeller, vilket skapar smog för vanliga människor att förstå den nationella och globala ekonomier. En konstgjord isolering från vanliga människor är avsiktligt konstruerat som driver fram nyliberalismens bulldozer i hela världen. Faktum är att neo-classism och nyliberalism är mycket närbesläktade med varandra.

Den marknadsekonomiska tesen är falsk att den lyder under fysikens lagar. En självoptimering finns inte. Det som styr är vinst, girighet och omedvetenhet om banden till naturen, ekologin och den sociala ekonomin. 

Cash-flow är en extrem förvrängning. Pengar finns för att alstra nytta för omgivningen. Produkter ska gagna nytta och hjälp. Pengar utan nytta är stöld. Länder länsas. M- och EU-ekonomi länsar kapital från folket.

Monetarister talar om att all arbetslöshet är frivillig, då det egentligen finns jobb åt alla men på grund av avstånd, lön och annat så väljer man att söka vidare. Detta kallar de sökarbetslöshet.

Nationell chockterapi har gått före, utvecklas och tillämpas på 70-tal och senare med mord, terror, militärkupper och börskrascher och till sist stålbadet för marknadsekonomins omvändelse. Chilékuppen 1973 är en milstolpe i katastrofkapitalismens historia.

Chock till förändring. General Dolittle skriver 1954 till president Eisenhower om CIA:s nya inriktning:

”Vi måste lära oss att med omstörtande verksamheter sabotera och krossa våra fiender genom smartare och mer sofistikerade metoder än de som används mot oss”

En psykiatiker på 1950-talet, verksam vid McGill-universitetet i USA utsatte sina patienter för en särdeles barbarisk form av så kallad chockterapi som han delvis utvecklade med ekonomiskt stöd av den amerikanska underättelsetjänsten CIA för nya förhörsmetoder och som hjärntvättsteknik.

De har skett genom en våldsam förstörelse av den befintliga ekonomiska ordningen genom att skapa kaosförändringar.

Dit hör raden av folkmordsbrott som begicks av militärjuntorna i Brasilien, Chile, Uruguay och Argentina mellan 1960 och 1980. Tiotusentals mördades och hundratusentals utsattes för tortyr.

Chockdoktrinen har tillämpats i Polen, Ryssland, Kina, Sydafrika och Asiens tigerekonomier under den asiatiska finanskrisen 1997 genom och i världens finanskris 2008.

Den nyliberala doktrinen

I nyliberalistens värld så är det inte alldeles ovanligt att man anser att det är marknadsmekanismerna som ska styra över människor och att ekonomin ska diktera samhällets regler snarare än tvärtom.

Nyliberalismen omvandlar stater från att vara buffertar mellan externa ekonomiska krafter och den inhemska ekonomin till att bli verktyg för att anpassa den inhemska ekonomin till den globala ekonomins krav,  bekräftar professorn i politisk vetenskap Robert W. Cox i boken Understanding Global Disorder. Därför har också storföretagen spenderat tusentals miljoner på att marknadsföra nyliberalism som någonting bra för samhället.

Efter oljekrisen på 70-talet öppnades vägen för nyliberalerna som med en armada av systemskiftare och en miljonfinansierad propaganda gick till storms mot John Maynard Keynes ekonomiska system, som även om det lämnar en hel del i övrigt att önska och i förlängningen är ekologiskt ohållbart på grund av kravet på ständig tillväxt, ändå inte var i närheten av den brutalitet som nu skulle svepa över världen, då marknaden, finansspekulanter och företag satte reglerna för vilken politik som var önskvärd. Det visade sig då att välfärdsstaten måste nedrustas eftersom marknaden krävde det.

HUR GLOBALISERINGEN SLOG PÅ SVERIGE

Sverige får genom oljeskrisen en negativ handelsbalans. Sverige är ett oljeberoende land. Högern skriar om att vi lever över våra tillgångar. Kostnaderna beror på lönerna och välfärden. SAF börjar sitt krigståg om Sverige och den svenska världen. Olof Palme blir högerns fiende.

Svenska kvinnor kräver rätt till arbete sedan 60-talt. Dagis byggs ut. Sambeskattning avskaffas för rättvisa. Men dagisbygget kräver investeringar med skattemedel.

1976-1982 har vi borgerliga regeringar. Oljekrisen drabbade även svensk varvsindustri när efterfrågan på svenskbyggda oljetankers drastiskt minskade. En annan strukturell förändring skedde inom svensk textilindustri som inte kunde stå emot konkurrensen från utlandet vilket resulterade i omfattande nedläggningar.

1977 devalverade den borgliga regeringen kronans värde mot omvärlden och införde en så kallad fast växelkurs. Detta sker åter 1981

1982 genomförde S-regeringen ytterligare devalveringar. Dessa devalveringar gjorde den svenska exportindustrin mycket konkurrenskraftig gentemot omvärlden.Den svenska skogen, järnmalmen, stålindustrin och verkstadsindustrin började växa kraftigt.

Fler personer kom i arbete, statens inkomster växte liksom företagens vinster och allt ledde till en positiv spiral för hela samhället. Antalet tjänstemän i privat och statlig verksamhet ökade under 1980-talet. På grund av detta fanns en stark efterfrågan på kommersiella fastigheter med kontorslokaler redan innan avregleringarna på finansmarknaden 1985.

Men tiden 1982-1992 kommer att visa en total politisk och ekonomisk omvälvning den största i modern tid. Olof Palme sökte en fredsväg. Stockholmskonferensen 1984–86, gällde förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa för att stoppa kapprustningen och förstöra kärnvapnen. Han förslog en kärnvapenfri zon i Östersjön. En nagel i ögat för USA:

Ubåtshistorien från 1982 visar att ubåten i Hårsfjärden kom från USA. Aktionen sänkte svensk utrikespolitik och skapade en myt att Palme och S-regeringen var i maskopi med Sovjet.

Ambassadör Mathias Mossberg, tidigare huvudsekreterare för 2000 års ubåtsutredning och 2002 års säkerhetspolitiska utredning har publicerat klarläggande i sin bok “I mörka vatten – Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan” (Stockholm: Leopard, 2009).

Boken utgör en anklagelseskrift mot marinens och Carl Bildts sätt att hantera frågan. Mossberg skriver:

(USA:s försvarsminister Caspar) Weinberger sade i otvetydiga ordalag att amerikanska ubåtar regelbundet testade det svenska försvaret, men aldrig utan samråd mellan den svenska och den amerikanska marinen.….

Brittiska marinministern Keith Speed betonade på samma sätt att dessa tester uteslutande utförts med den svenska motpartens godkännande….

Fredsforskaren Ola Tunander avslöjanden gör det tydligt att USA och Storbritannien drev ett “hemligt krig” i svenska vatten. Antalet svenskar uppfattade Sovjetunionen som ett direkt hot som ökat från 5-10 procent 1980 till 45 procent 1983. Det anglo-amerikanska “hemliga krig” syftade till att utöva politiskt inflytande över Sverige att gå till höger. Det var ett riskfyllt företag, men kanske den mest framgångsrika hemlig operation av hela kalla kriget.

Operation Gadio innehöll ett hemligt NATO-nätverk inom försvaret utan regeringens kännedom. Ubåtstestet var känt inom en liten krets inom Marinens ledning. Detta bekräftar fd. försvarsminister Caspar Weinberger i en TV-intervju år 2000.

Både svensk ekonomi och politik var både politiskt och ekonomiskt en nagel i ögat för USA. Svenska utrikespolitik var en ljudande röst för tredje världens folk och frihet. Sverige skulle bli “liberaliserad” och öppnad för den internationellt ekonomins företagande och träda in i EU:s maktsfär. Detta är genomgående tema i världens länder när globaliseringen drar fram över världen sedan 70-talet. Svenska folket var för trogna S-politiken. Sveriges statsminister råkar dessutom bli mördad 1986.

Det sker i en tid när Palme är fredsmäklare kriget mellan Iran och Irak, då Boforskandalen avslöjas hösten 1985 avslöjas. Statsministern stoppar leveransen av bl.a. 200 RBS-70-missiles som redan hade köpts av Iran och som kulle levereras via Sydkorea. Steget är inte långt från Boforsskandalen till Iran-Contra- skandalen i USA med Oliver North och George H W Bush.

Iran-Contras  var en politisk skandal i USA som uppdagades först i november 1986. Under Reagans administration sker i hemlighet en försäljning av vapen till Iran, som är föremål för ett vapenembargo.

Vissa amerikanska tjänstemän hoppas också att vapenförsäljningen skulle säkra frigivningen av gisslan och med detta låta amerikanska underrättelsetjänsten  finansiera den nicaraguanska Contras.

Oliver North (R) medlem av nationella säkerhetsrådet dömts för att acceptera olaglig muta, obstruktion av en kongress-utredning, och förstörelse av dokument, men den regeringen ändrades eftersom han hade beviljats immunitet.

Vem organiserade?

Listan över andra tjänstemän som också spelade stora delar, trots att de senare förnekanden, inkluderar vicepresident George HW Bush, utrikesminister George P. Shultz, försvarsminister Caspar W. Weinberger, CIA-chefen William J. Casey, Vita husets chef för Personal Donald T. Regan, och många andra ledande och tjänstemän på mellannivå, vilket gör detta en långt större skandal än Vita huset skildras det på den tiden.

Palmes avslöjanden var därför utomordentligt farlig.

Riksbanken avreglerar den svenska finansmarknaden år 1985 (Novemberrevolutionen). Dessa sker runt om världen genom centralbankerna. Skuldsättningen ökar dramatiskt. Fastighetsbubblor växer fram.

Världens riskbanker lyder under privata jätten BIS i Basel. 165 banker ingår däribland Riksbanken, ECB och Bank of Greece.

BIS är Centralbankernas centralbank. http://www.bis.org/cbanks.htm.

Dess historia bygger på 30-talskrisen och blir ett globalt bankorgan som börjar med att investera i Hitlers krigsförbredelser efter 1933. Som ersättning får de erövrat guld. Krig som vinst.

Efter en ohämmad kreditgivning i Sverige till finans- och fastighetsbolag gick fastighetsmarknaden över styr i början av 1990-talet. Belåningsgraden på fastigheter ökade från 75 % till 85-90 % av fastigheternas köpeskilling. Kommersiella fastigheter kunde belånas upp till 100 % av priset.

Bankernas kreditförluster åren 1990-93 uppgick till 258 miljarder kronor i dagens penningvärd. Internationella valutaspekulationer medförde också att den fasta svenska växelkursen havererade 1992 och kostade svenska staten 720 miljarder kronor i dagens penningvärde.

1986 tillträder Ingvar Carlsson som statsminister efter Olof Palme.

1991-1994 leder Carl Bild svensk regering och förhandlar med EU. Sverige ansluter sig till EU 1995 efter mycket en mycket tveksam folkomröstning med Ingvar Carlsson.

1994-2006 börjar med S-regeringar en skuldsanering från 72 % av BNP efter Carl Bildt till 45 % 2006. Läget var goda 2006 för S att sådden skulle ge effekt. S hade inget motdrag till M som sa sig vara det nya arbetarpartiet. Göran P:s hårda nypor i skuldsaneringen kostade.

Ett grovarbete som bäddade för Borg. Borgare erkänner också detta och detta påverkar vår situation nu. Borg kan inte sitta där och glänsa och slå sig på bröstet.

Fredrik Reinfeldts samhällsanalys rider på krisen för att stöpa om orsaken i Det sovande folket Han kallar detta att Sverige dog välfärddsdöden. Bankernas agerande nämns inte. Folket är sovhjärnor

”Blott 28 år gammal dog han […] i vad som snart skulle komma att kallas 2000-talets farligaste och dödligaste epidemi. Fullt jämförbar med pest, smittkoppor eller AIDS. Han dog välfärdsdöden.”

”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.

Källor: Historisk redogörelse för finanskriser och finansvärlden
http://www.finanshistoria.n.nu/svenska-bankkrisen

”När bubblorna sprack”- om ekonomiska kriser under 1900-talet
http://www.myntkabinettet.se/web/Nar_bubblorna_sprack_1.aspx

Chockdoktrinen 2007, sid 77-80
http://www.naomiklein.org/shock-doctrine/the-book

Det här inlägget postades i 70-talskrisen, Arbete, Bank- och finanskriser, Breton Woods, Globalisering, Historia, Internationella relationer, Kapitalism, Konkurrens, Makt, Marknadspolitik, Nobelpriset, Propagandans makt, Riksbanken, Samhällsvision. Bokmärk permalänken.