IMF – finansens och det monetära systemets kommandocentral

 

Under andra världskriget uttalade sig president Franklin D. Roosevelt skarpt mot krigsprofitörer och sa: ”Jag vill inte se en enda krigsmiljonär i Förenta staterna till följd av denna världskatastrof.”

IMF skulle garanter för en ny framtid med ett nytt monetärt system!  Hur blev det?

Vi har sett återkomsten inte bara av krigsprofitörer utan även av finanskrisernas profitörer och miljardärer. IMF är EU-maskinen att omstrukturera länders ekonomier. Vi har sett EMU-katastrofen. Vi har sett hur finanskriser blir till en finansiell kolonialism och utplundring.

 

 

 

 

Vad är ett monetärt system?

Så ofta hör vi att det monetära systemet är kärnan i den internationella ekonomiska politiken, för EU:s och euro-systemets framtid, som är pressens foglighet att bejaka den nyliberala framtid. Men vad döljer sig bakom? En av många frågor om ekonomin. Denna blogg har sökt svar på frågor från historien.  Allt har en orsak.  Vad har påverkat och vart är vi på väg?  Vad är innehållet i det monitära systemet? En valuta eller en inordning?

Denna artikel belyser just denna fråga. IMF är ett komplex. Pengars och ekonomins ursprung innehåller arbetsvärdet i en yrkesutövning eller i samhällets tjänst, utveckling och hushåll. Förutsättningen är att nationen kan verka i frihet och självständighet.  Detta angrips nu genom en utbredning av en överstatligt kapitalkontroll.

Pengar är endast ett medel för handeln i utväxlingen av olika arbeten. Pengar  hade  till en början av ett värde i sin egen vikt i guld, silver eller koppar. Detta knyts till det mänskliga arbetet. Endast staten äger den naturliga och gemensamma rätten att skapa pengar i en tillräcklig volym för att säkra handeln och samhällets åtaganden.

Systemet liknar i sin grundmening samhällskroppens “blodsystem”

Nu har värdet i pengar omvandlats till ett fiktivt digitalt pappersvärde, som förtärs genom inflationen av sedlar, imaginära marknadsvärden och skuldsättande krig samt och inte minst av den falska tesen om att marknadsekonomin söker en självoptimering som följer fysiska naturlagar, som  kan förutses genom statitiska och rationella modeller.

Problemet är att att en viss grupp i mänskligheten kör ett finans-race med sina kapitalflöden och utgör dessa fria marknadskrafter i deras profit utan etik, kortsiktig vinstmaximering och råkapitalism. 

Detta har skapat en stor förvirring och ett sönderfall. En digital verklighet som visar på falska vinster. I själva verket handlar det om mänskliga och planetära förluster. Dessa förluster är inte digitala utan en reell förstörelse. För denna så förblindade och giriga grupp är pengarna och profiten ett mått på en bestående rikedom. Spåren visar ödeläggelse. Vi ser ett skrupellöst och förfärande ledarskap med miljardvinster på vård och åldringar. En utplånad mänsklig värdighet.

Globaliseringen kan missbrukas på samma sätt som kolonialismen skapade utarmning, sjukdom och träldom för folken under den brittiska imperiets era och andra kolonialmakter. Detta sker nu via spekulativa krafter. En grupp har utnämnt sig själva till kungar och söker positionen att topprida världens folk. 

Globaliseringens verkliga innebörd förutsätter en ny attityd och ett nytt agerande för fred och enhet för ett solidariskt internationellt samfund. En planet för mänsklighetens samvaro, som är ekonomins syfte. Julen i denna stund bär budskapet .

 

IMF sätter idag den globala världen i ett  skruvstäd och blir en kommandocentral. IMF frisläpper privatmaktens fria och skuldsättande kapitalflöden tack vare bankernas avregleringar. Dessa bryter sönder nationella ekonomier och piskar fram misärens strukturer.

Dessa metoder står i strid med samhällets grundvalar. Nobelpristagaren och nationalekonomen Joseph Stiglitz har i sin bok, Fungerande globaliseringgått till ett hårt angrepp mot dessa metoder. De strider mot empirisk forskning att bygga ekonomi genom att skapa ruiner. Det är så ofattbart att så många i vårt land bländas och välkomnar det horribla system som ingår i EU.  Reell utveckling kommer genom investering i folket och nationens välfärd.

IMF har blivit både en internationell bankir och kronofogde. Attacken kommer under 90-talet med hjälp av finanskriser med aktörer från bankvärlden.

IMF har i dag 187 medlemsländer, vilket är i stort sett alla länder i världen. Undantag är till exempel Kuba, Nordkorea, Monaco, Andorra och Vatikanstaten. IMF har ungefär 2.500 anställda och huvudkontoret ligger i Wahington D.C.

I EU-kommissionens tjänst finns ca 25 000 teknokrater, varav största delen arbetar i Bryssel. Ett maskineri. De bygger systemet, som ingen fullständigt förstår. Ett system enligt det monitära systemet.

Den nya världsfienden för världsomvälvningen

Modern världspolitik styrs genom att skapa en gemensam fiende som en motor till förändring. Allianser och pakter är begrepp. Kris löses inte utan de finns för att styra och kontrollera framtiden. Här finns förtjänster att göra för krigsmiljadärer.

Terrorattacken 11 sept 2001. Tvillingtornen, och de intilliggande byggnaderna, var sedan 1970 hem för några av de viktigaste och största spelarna på Wall Street. Nära 75 procent av alla som omkom i World Trade Center den 11 september 2001 arbetade inom finanssektorn.

Krigetsförklaringen sker nu mot världsterrorismen. Världen fick en ny världsfiende, som ska bekämpas. En världspolis utvecklas med en övervakning i alla länder.

Världskrisen 2008 innehåller en ekonomisk internationalism bredvid det militära. Här är välfärdsstaten och den nationella självständigheten fienden. Respekten för demokratin överges. Marknadsreformer och inte allmänna val i krissituationen är EU:s inställning. Kris är svärdet mot demokratin.

Sitt ekonomiska övertag utnyttjar nu IMF till att fullfölja en strategisk uppgift nämligen att:

 • driva fram exportekonomier som öppnar sig för utländsk investering den inhemska marknaden nedprioriteras.
 • satsa på export påstås ge ökade inkomster för statskassan. Därigenom ska resurser skapas till att betala av lånen till de internationella bankerna
 • Inkomsterna stannar alltså inte kvar i länderna för att bidra till social och ekonomisk utveckling utan överförs till den internationella finansmakten

IMF:s ekonomiska politik ställer från 90-talet krav ekonomiska reformer (SAP, structural adjustment programs) som innebär:

 • privatisering av samhället
 • åtstramning av offentliga utgifter till social välfärd och utbildning
 • minskning av skatter för samhällsutveckling
 • liberalisering av handel och valutarörelser har medfört ökad arbetslöshet, minskad reallöner och ökade sociala skillnader

IMF bildades 1944 men syftet som var då det rakt motsatta.

BRETTON WOODS 1944

Internationella valutafonden (IMF) bildades efter en konferens i Bretton Woods 1944, där de allierade länderna under andra världskriget deltog.

Syftet var att säkerställa att 1930-talets ekonomiska kriser inte skulle upprepas. Dessa orgie spekulation som utlöste en deflation över världen. Ett annat mål var att Roosevelt ville få slut på kolonialismen i det brittiska imperiet.

Varje nation skulle äga rätt till nationell självständighet i en fri värld. The Atlantic Charter” bekräftade rätten för alla nationer om lika tillgång till handel och råvaror.

 

Den atlantiska stadgan, som utarbetats av USA:s president Franklin D. Roosevelt som i augusti 1941 mötte Storbritanniens premiärminister Winston Churchill på ett fartyg i Nordatlanten, blev det mest anmärkningsvärda föregångare till Bretton Woods-konferensen 1944, som till Churchills och Storbritanniens stora förtrett skulle komma att underminera ett fortsatt brittiskt imperium.

Det innebar inte att den brittiska tanken övergavs utan den finns än idag hos dem som tillhör The Black Nobility” – ett internationellt finansiellt och kungligt nätverk med världstoppar.

Franklin Roosevelt var antikolonialist och avsåg att utrota kolonialismen och liknande övergrepp med sin IMF-reform. USA stod som en segerorganisatör. England var tvungen att ge efter.

Efter slutet av andra världskriget, höll USA $ 26 miljarder i guldreserver av uppskattningsvis totalt $ 40 miljarder (ca 60%). Dollarn skulle utgöra basen för en internationell och oberoende valuta baserad på guldfoten. Det skulle göra slut på de stora valutavariationer på börsen.  Under 1800- och tidigt 1900-tal hade guldfoten spelat en viktig roll i  internationella monetära systemet.

Från 1944 till 1971 gällde en fast växelkurs enligt Bretton Woods-överenskommelsen med $ 35 per uns guld. Övriga valutor kopplades till dollarn. Också de till fasta priser. Amerika lovade att lösa in dollar i guld till andra centralbanker. Fasta växelkurser skulle gälla för att garantera en fri internationell handel. Nationer kunde också avstå från att konvertera dollar till guld för sin stabilitet, och i stället hålla dollarn i sina valutareserver.

 1. Internationella valutafonden (IMF) tvingade så sina medlemsländer att då knyta sin valuta till den amerikanska dollarn eller till guldfoten. Medlemsländerna blev delägare genom aktier och IMF skulle utgöra ett globalt kreditorgan för nationer i ekonomisk obalans.
 2. Även kortsiktig krishjälp var här en viktig uppgift, ett land i tillfällig obalans skulle utan särskilda villkor låna ett belopp motsvarande 25 procent av sin egen insats i IMF, den så kallade kvoten.
 3. Om ett land inte blir godkänt som låntagare av IMF, eller inte sköter sina betalningar till fonden, är landet i princip utestängt från alla multilaterala utvecklingsbanker och även bilateralt bistånd kan hotas.
 4. Världsbanken kom till för att återuppbygga infrastrukturen efter kriget och för att utveckla världshandeln
 5. Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) – liberaliserad handel, vilket gör det svårt för de fattigare, mindre tekniskt utvecklade länder, att skydda sina små spirande industrier.

I praktiken handlar det om att

 1. Övervaka medlemsländernas ekonomier och ge råd och rekommendationer om ländernas ekonomiska politik
 2. Låna ut för stöd betalningsbalans
 3. Erbjuda teknisk assistans, till exempel i form av utbildning för tjänstemän inom centralbanker och statliga organisationer, vilket innebar en anpassning till marknadsekonomin

Den keynesianska nationalekonomin utvecklades blev en stor framgång i många utvecklingsekonomier.

Den byggde vidare på “New Deal” och fasta växelkurser och formade en balanserad blandekonomi med den offentliga sektorn för välfärden som var en buffert för näringslivets variationer från tid till tid. Låg arbetslöshet kom i första rummet och före bekämpningen av inflationen. Sverige blev ett av de mest framgångsrikaste länderna i världen. När valutan blev flytande skapade det obalanser för en hel värld

Från slutet av 1960-talet föll detta system gradvis samman, framför allt på grund av USA:s växande betalningsbalansunderskott som uppstod genom att finansiera Vietnamkriget. Allt som skulle bli frihet förvandlades till en finansiell kommandocentral. En världspolis att kontrollera kapitalflöden i “rätt” riktning

1971 upphörde guldfoten för dollarna. Det ursprungliga systemet ersattes då gradvis med ett blandsystem där allt fler länder har valt flytande växelkurser.

DET MONITÄRA SYSTEMETS HISTORIA

Vad är det monitära systemets rötter? Då får vi gå tillbaka till myntsystemets historia. Pengar är ett betalningsmedel, som brukades för att byta och utväxla arbete mellan varandra i en byteshandel som mellan fiskaren och hantverkaren.

Myntets vikt i guld, silver eller koppar knöts till det skapande arbetets värde och förädling av råvaror, produktion och handel. Ekonomins kärna är arbete. Under Romartiden var det staten som präglade silvermynt som kontrollerade penningvolymen för produktion och handel. Under medeltiden ägde städer i Sverige rätten att prägla mynt. Det fanns Skara- och Lidköpingsmark. Silvermyntet bar sitt eget värde i sin vikt och kunde användas över hela Europa. Dåtidens äkta euro.

Arbaham Lincoln skapade pengar direkt utgivna från staten med sina Greenbacks, men blev ovän med penningparasiterna när han gick förbi bankirernas skuld/kredit-system och fick plikta med livet.

BANKVÄSENDETS TILLKOMST

Under 1000-talet skedde en revolution. Pantkvittot utvecklades. Guldsmeden kunde förvara ädla mynt och metaller för en insättare och skrev ut ett pantkvitto, som kunde överlåtas till en annan ägare. Denne kunde sedan hämta ut depositionen.

Guldsmeden blev penningväxlare, som kunde låna ut pengar. Här börjar en listig korruption.

Penningväxlare märkte att en del av guldet hämtades aldrig ut. Pantkvittot cirkulerade ute i handeln. Falska pantkvitton kunde därför skivas ut för en låntagare tillsammans med en skuldränta. Skuldsedeln föddes. Pengar tagna ur tomma luften. Och med ränta på icke-pengar! Världens listigaste svindel. Systemet kallades för “bråkdelsreserver” eller “fractional reserve banking”. Bankiren kunde låna 10 gånger verkligt guldvärde. Det moderna banksystemet föddes.

Privata centralbanker bildas med nationell rätt att ge ut sedlar. Dessa lånade till staten i utbyte av obligationer. Stater kunde nu finansiera krig utan ett verklig värde fanns. Bankirer kunde göra våldsamma förmögenheter. Nationer skuldsattes och folket bära skuldbördan i armod. Sedeln innehåller skuld med att betala i arbete i framtiden.

NUTIDSKRISEN, 30-TALS KRISEN OCH THE NEW DEAL

Dessa banker nöjde sig inte med att nationell skuldsättning. De ville även ta global kontroll över nationerna, folk och samhällsekonomin i ett supersystem.

Genomgående är att all ekonomi skulle gälla en handel över nationsgränserna för exportekonomi,  där “internationalister” eller globalister verkar och styr. Även inhemsk ekonomi ska förenas med den internationella genom privasering av statsegendomar och det offentliga. Stater ska låna från banker med en evig skuld.

Från utveckling till förtärelse!

Den inhemska utvecklingen och välfärden decimeras

En väg till fattigdom och rikedom för finansiärer.

Samhällslivet och det offentliga ska inordnas i en privatisering. Statligt inblandning i ekonomin kan då minimeras. Det är den ideala modellen i det moderna privata kapitalflödet.

Vi ser processen och följderna bland U-länder och Afrikas länder. Vi ser hur nationer förfaller när jordbruket slås ut, som är själva basnäringen för samhällsutvecklingen. Utan föda kommer svält.

Kalla kriget innebar en utifrån pådyvlad industrialisering av Afrika under kontroll av utländska ägare och joint-venture-företag för gruvdrift och oljeutvinning. Allt skall här göras till export.

Inget går till folket. Länder blev leverantörer till en rik värld. Det förkvävede all egen utveckling och självständighet. Logiken och ledarskapet är fullständigt ofattbart för ett förnuftig tänkande.

Så har U-länder plundrats och skuldsatts. Betalda rebellgrupper röjer undan befolkningen i viktiga områden för exploatering av mineraler och olja. Vi ser konsekvenserna i Arabvåren. Diktaturer har i gångna tider hyllats av IMF för sina marknadsvänliga reformer.

Vi ser nu samma förlopp i EU och nu Grekland. Kapitalflödet går från folket ut till finansmakten.

Dessa strukturanpassningsprogram hotar suveräniteten av de nationella ekonomierna, eftersom en utomstående organisation dikterar ett lands ekonomiska politik. Detta är det som sker efter Bretton Wood på 90-talet.

Med det ska också framhållas att det finns regeringar och makthavare i världen som söker politisk vinning framför det nationella ekonomiska intresset.   De  kommer att ägna sig åt vinstmaximeringens metoder för att konsolidera den politiska makten snarare än ta itu med de viktiga sociala ekonomiska frågorna.

Tunisien har sedan 1990-talet varit IMF:s och Världsbankens särskilda ögonsten. Med särskilt lyriska strofer har IMF hyllatt presidenten Ben Ali för hans pionjärmässigt generösa regler för utländska investerare och deras utförsel av profit; så sent som i september lovordades hans regim för ”de långtgående strukturella reformer som förbättrat företagsklimatet och ekonomins konkurrenskraft”.

Om den forna presidenten Hosni Mubarak:

”Egypten har gjort betydande framsteg i omfattande strukturella reformer som accelererat sedan 2004” …

när Hosni Mubarak lade in en högre växel i sin nyliberala politik, lät privatisera 17 statliga företag på bara ett år och införde särskilda exportfrizoner enligt avtal med Israel och USA. IMF:s experter berömmer:

”myndigheternas sunda makroekonomiska förvaltning”, prisar ”hanteringen av finanskrisen”, med sjuprocentiga tillväxtsiffror

Vi ser samma utmärglande principer dominera vårt land genom Allianspolitiken. Ett utflöde ur landet. En uppbromsande inhemsk utveckling.

Världshistorien innehåller ett hänsynslöst, skrämmande och mörkat facit om bankväsendets natur. Diktaturer har varit goda inkomstkällor för dessa profitöre i såväl extrema vänster- som högerdiktaturer. Det finns 300 års historia om detta. Även världskrigen ingår i denna groteska “business”, t.ex.  “Banking with Hitler”

USA:s  historia handlar om denna kamp mot finansmakten och bankerna sedan 1776. USA sökte frigörelsen från England men de satt fast i skuldrelationen till Bank of Englands och de andra europeiska bankernas klor i sin självständiga frihetskamp och väg till oberoende. Banker har skördat vinster under alla tider genom revolutioner, krig och kris. De är både bankirer och revolutionärer. Supermakten styrs av en annan supermakt.

1929 utlöste en bank i på Wall Street det som blev börskraschen och 30-talets världskatsarof.

Affärsbanker började spekulera på 20-talet. Ekonomin var god i USA. Wall Street blev oroliga då företag växte och blev självförsörjande i sina vinster med eget kapital. Skuldsystemet rubbades. Wall Street kunde hamna i ett underläge.

Folket var emot det monetära system med en federal dollar. Folket lurades in i en skuldfälla och spekulationsorgi att låna till stora aktieköp med endast en bråkdel som insats.

Villkoret var att lånen kunde dras in på 24 timmar. Vilket skedde. Börserna  blev väldigt instabila eftersom att den var grundad på lånade pengar och en falsk optimism. När en del företag började ha problem med att sälja sina varor då det helt enkelt inte fanns köpare till allt. Ett våldsamt prisfall. Börsen rasade och lånen kallades in. Ruin för många.

Banker på Wall Street kunde genom kraschen  ta över billiga konkursbon till reapris. En väldig deflationssvåg spred sig över världen när USA-marknaden kollapsade. När köpare försvann, då påverkades en hel värld.

The New Deal. Lösningen var det motsatta att investera i en inhemsk utveckling. Staten satte igång stora arbeten så som byggande av vägar, dammar, kraftverk, och öppnade även fabriker. Jordbruket reformerades och lån gavs till bönder moderna jordbruksmaskiner, som gav nya arbeten. Arbetarna fick laglig rätt att organisera sig och bilda fackföreningar

Det infördes hård kontroll av företag och banker. Affärsbankerna anklagades för att vara alltför spekulativa i hur de investerade sina tillgångar utan också för att det var att köpt värdpapper för vidareförsäljning till allmänheten. Således blev banker giriga och tog sig på stora risker i hopp om ännu större belöningar. Banken själv blev slarvig och målen blev suddiga. Osunda lån gavs till företag där banken hade investerat, och klienter skulle uppmuntras att investera i samma aktier.

Glass-Steagall Act (GSA). Denna lag separerade investerings- och affärsbankernas aktiviteter. På den tiden var “en opassande bankverksamhet”, affärsbankernas spekulation aktiemarknaden. Detta ansågs vara den största boven i dramat i den finansiella kraschen

Bankerna fick ett år på sig för att besluta om huruvida de skulle specialisera sig på att vara en affärsbank eller att vara ett investmentbolag.

Endast 10% av affärsbankernas totala intäkter fick bero på värdepapper med undantag från att teckna regeringens emitterade obligationer.

Finansiella jättar vid tiden som JP Morgan & Company, som sågs som en del av krascen, var direkt uppmärksammade och tvingas att minska sina tjänster och därmed en huvudsaklig källa till sina spekulativa inkomster.

OLJEKRISEN 1973, GLOBALISERINGEN OCH NY ORDNING GENOM KAOS

Under 60-talet växer en rad utvecklingsekonomier fram i världen, som i Latinamerika, Asien och Europa.

Dessa blir ett hot för en amerikansk ekonomisk dominans. Chicogoskolan utvecklas med pengar från Fordstiftelsen, för en  “rätt” nationalekonomisk miljö och lärdom i Latinamerika. Nyliberalismen har skildras som en naturlag som är den enda rätta vägen till välstånd och lycka.

En ideologi byggd på falska premisser och samband om en självoptimerande marknad. En modell för en nationell utplundring.

För att bryta sönder samhällsordning i Latinamerika och Asien skapas kontrarevolutionär grupper som sprider terror, tortyr och förföljelse. Chilekuppen 1973 är milstolpe i terror.

EEC och Japan blir allt starka ekonomier. Deras reserver, ekonomiska tillväxt per capita och handel överstiger USA. Globalisering intensifieras. Chockmetoder sprids väster ut.

Även Sverige omstöps 1982-1992. Sverige går igenom sin finanskris 1982-1992, som vi nu erfar ännu 30 år senare.

Kalla kriget och Vietnamnkriget får dollar är att falla. Guldreserven töms. Ett stort utflöde sker och mer dollar som skrivs ut av Fed, som sedan pumpas in utomlands, för betala för statens utgifter för det militära och sociala program. I början av 1970-talet ökar den inhemska konsumtionen som ökar inflationen. Guldtäckningen av dollar sjunker 1970 från 55 % till 22 %. President Nixon beslutar enväldigt att dollarns guldfot upphör den 15 aug. 1971

En valutaspekulation börjar. Alla valutor svajar när dollarns guldfot försvann 1971. Valutaormen var ett växelkurssystem som fanns från 1973 till 1977. Valutaormen infördes som var ett växelkurssystem med fasta växelkurser. Alla länder som deltog i valutaormen hade fasta valutakurser mot varandra. Valutaormen bildades av EG och Sverige deltog i detta valutakurssamarbete. Ur detta kommer EMU och euro-systemet. Resultat vet vi. IMF:s medicin med SAP genomföres.

Oljepriset chockhöjdes 1973 från ca $ 16 – 45 per fat för att kompensera valutförlusterna med dollarfallet.

Sedan 60-talet går en våg fram över Latinamerika för nyliberalisering. Chile-kuppen kallades katrofkapita-lismens genombrott 1973. Vågen når Sydamerika, Ryssland, Asien och Kina.

Alla bär de på samma koncept om strukturella anpassningsprogram och att skapa chocktillstånd för ett genomförande.

DET FRIA KAPITALFLÖDET.

DEN INTERNATIONELLA AVREGLERINGEN AV LÅNEMARKNADEN.

Alan Greenspan var ordförande för USA:s privatägda centralbank, Federal Reserve mellan 1987-2006 .

Under denna tid lät han avreglera hela finansmarknaden och tillät så gott som räntefria lån till USA:s banker, vilket gjorde att bankerna i sin tur kunde låna ut till nästan vilka privatpersoner som helst, oavsett säkerhet. Detta ledde fram till finanskrisen 2008. Riskbankens avreglering skedde 1985 med samma effekt.

Ett sådan omfattande beslut om en avreglering kräver en samordning då det ekonomiska systemet påverkas. Ett sådant forum finns. Världens centralbanker ingår centalbankerna centralbank BIS i Basel.

Georgetown-professorn och historikern Carroll Quigley, kommenterade skapandet av denna centralbank i hans bok Tragedy and Hope från 1975 , enligt följande:

”Dessa organ inom den finansiella kapitalismen har långtgående planer, inget mindre än att skapa ett världsomspännande system för en finansiell kontroll genom privata händer för att kunna dominera det politiska systemet i varje land och ekonomin i världen som helhet.

Varje centralbank ska leda sin nation i rätt riktning. De öppnar dörren för fria kapitalflöden styrda av privata händer och för spekulationens namn. En hydra i globala dimensioner.

Allt som Bretton Woods skulle förhindra sker under 2000-talet i en än större skala. Privatstyrda Federal Reserve Banks är det organ som försett IMF med dollar för utlåning. USA:s skattebetalare är dem som betalt. Tre organ styr världens ekonomi.

BIS formulerar nu de nya reglerna vid finanskriser, Basel III-reglerna. De som är med och skapar kriserna och bestämmer nu reglerna bankernas finansverksamheter. Också BIS är privatkontrollerad sedan 1930 och har idag 165 centralbanker som medlemmar.

När IMF och Världsbanken förhandlar med regeringar, förhandlar BIS endast med andra centralbanker. Alla dess möten hålls i hemlighet med världens centralbanker runt om i världen. 

IMF kan  avgöra vilka nationer som får låna mer eller kommer att svälta. IMF kan också använda detta som en hävstång för att överta statligt ägda tillgångar som en avbetalning av skulden tills de till slut äger nationalstaten. Planen innehåller

 1. Privatiseringen av statens företag och tillgångar
 2. Kapitalmarknadens liberalisering genom avregleringar och upphävande av alla lagar om skatter på pengar som går över gränserna. Ursprungligen kommer pengar in från utlandet för att spekulera i fastigheter och valutan. När ekonomin i landet börjar ser lovande ut, kommer det yttre välståndet falla. Detta har skett i Sverige.
  Nationens ekonomi kan då mer styras utifrån.
 3. Marknadsbaserad prissättning. Det gäller prishöjningar på mat, vatten och inhemsk gas.
 4. Frihandel. Det var genom detta de internationella företagen fick sitt genombrott i Asien, Latinamerika och Afrika, medan Europa och Amerika barrikaderade sina egna marknader mot den tredje världens jordbruk. De ställde också höga priser för dessa länder vid köp av märkesvaror och läkemedel.

ASIENKRISEN 1997

Asienkrisen liknar alla andria kriser i världen och följer samma mönster och metoder.

Asienkrisen var en finansiell kris 1997 som påverkade valuta-, aktiebörs- och andra tillgångspriser negativt i flera asiatiska länder, varav många tillhörde de länder som kallas “östasiatiska tigrar”, det vill säga de asiatiska länder som under stora delar av 1990-talet haft en väldigt hög tillväxt.

Krisen började som ett rykte om att Thailand inte hade tillräckligt med dollar för att hålla uppe kursen på sin valuta – fick den elektroniska hjorden att börja skena.

Asienkrisen är ett huvudnummer för IMF.

– “Två månader efter att Internationella valutafonden nådde sitt slutliga avtal med Sydkorea publicerade Wall Street Journal rubriken “Wall Street rotar i sophögarna i Asien och Stillahavsområdet”. Här finns giganterna som Merrill Lynch & Co. och Morgan Stanley i spetsen.

– “Den rapporterade att Peloskys företag, liksom flera andra framstående investerare, hade “skickat arméer av bankmän till Asien och Stillahavsområdet på spaning efter mäklarfirmor, förvaltningsföretag och även banker som de kunde kapa åt sig till reapriser. Den koreanska jätten Samsung till exempel styckades upp och såldes i bitar: Volvo fick den tunga industridivisionen, SC Johnson & Son dess farmaceutiska gren, General Electric dess belysningsdivisom företaget hade värderat till 6 miljarder dollar, till GM för bara 400 miljoner dollar – en stöld värdig Rysslands chockterapi” , skriver Naomi Klein sin sin bok 2007 “Chockdoktrinen”.

Allt som allt genomförde multinationella företagen 186 fusioner och förvärv av företag i Indonesien, Thailand, Sydkorea, Malaysia och Filippinerna under loppet av bara tjugo månader. Kapitalflödena går tomlands. 24 miljoner människor förlorade sina jobb under loppet av två år slår en förtvivlan rot som ingen kultur lätt kan bota.

En extrem miljö utveckas med ökning av den religiösa extremismen i Indonesien och Thailand till den explosiva tillväxten av sexhandeln med barn. All ekonomier har social följder.

Argumentet är fria markander. Men efter det kommer näsa steg.

MONOPOL!

Nobelpristagaren och nationalekonomen Joseph Stiglitz fick sparken som chefsekonom på Världsbanken när han avslöjade hur de verkligen arbetar.

Stiglitz berättade att:

Världsbanksstabens “utredning” av andra länder består av inspektioner av deras femstjärniga hotell och avslutas med att en nedbruten finansminister blir överräckt ett omstruktureringsavtal som redan är förberett för hans frivilliga underskrift.

“Världsbankens planer är utarbetade i hemlighet och drivna av en dogmatisk ideologi”, avslöjade Stiglitz.

“När ett land är nere för räkning, drar International Monetary Fund nytta av situationen och pressar ut den sista blodsdroppen ur dem”.

Joseph E. Stiglitz , Politisk bok,  Fungerande globaliseringsäger följande:

 • Det är ett faktum baserat på empirisk forskning att staten kan skapa bättre förutsättningar om man ge medborgarna utbildning, jämlikare villkor och bättre möjligheter att leva anständigt, så ger man samhället bättre förmåga att skapa tillväxt
 • Det bästa idealet är om länder får börja använda sina tillgångar till att investera i sig själva då kan vi få se länder blomstra Delar av Asien och Kina satsade på egna investeringar och utbildning av sin befolkning. De lyckades över förväntan

Den gamla devisen att allomfattande privatiseringar och liberaliserade villkor har inte löst någonting utan skapat större klyftor mellan fattig och rik.

 • Liberaliserade villkor där företagen kan flytta sitt kapital mellan länder för att ge långsiktighet i ekonomin.
   • De ger inga direkta påverkbara fördelar för folket.
   • Utbildade får inga jobb efter avslutade studier då inga jobb finns.
   • Lågutbildade människor får inga fördelar om länder konkurrerar med sämre villkor såsom lägre löner, dåliga försäkringar osv.
 • Afrika, Ryssland och Latinamerika följde IMF och Världsbankens rekommendationer att liberalisera sina länders tillgångar och privatisera så att stora koncerner kunde köpa in sig och ge avkastningar åt sig själva
   • men länderna fick inget tillbaka förutom höga låneskulder och instabilitet i ekonomin och större delen av befolkningen i ren fattigdom. Det

Stiglitz kallade Rysslands reformatorer för “marknadsbolsjeviker”  , enligt  Naomi Klein, eftersom de hyste sådan förkärlek för revolutionär omstörtning. Medan de ursprungliga bolsjevikerna avsåg att bygga sin centralt planerade stat på ruinerna av den gamla staten, trodde marknadsbolsjevikerna på  en antites: Om man skapade optimala förhållanden för att maximera vinsterna skulle landet återuppbyggas av sig självt, utan att det behövdes någon planering.

IMF:s interna rapporter kritiserar sig själva

Internationella valutafondens interna granskning kom till slutsatsen. Fondens “oberoende utvärderingskontor” fann att de strukturella anpassningskraven varit “ogenomtänkta” och “inte avgörande för att lösa krisen”.

 • Ett särskilt kraftfullt avsnitt i den interna rapporten anklagade fonden för att vara så förblindad av marknadsideologi att det var institutionellt otänkbart att ens överväga regleringar av kapitalflödena.
 •  ”Om det var kätterskt att antyda att finansmarknaderna inte fördelade världens kapital på ett rationellt och stabilt sätt, så var det en en
 dödssynd att överväga” regleringar av kapitalflödena.
 • Man varnade också att ”en kris inte ska användas som ett tillfälle att få fram en lång lista med reformer bara för att det finns möjlighet, oberoende av hur försvarbara reformerna i sig är.

BRETTON WOODS  2008

I kölvattnet av den globala finanskrisen 2008, har politiker och andra uppmanade till ett nytt internationellt monetärt system att några benämnt Bretton Woods II. Kärnan skulle då bestå av en mix av de dominerande internationella valutorna.

IMF ändrar sin strategi efter kriserna. De går från fria marknader till nationell kapitalkontroll. Den förre verkställande direktör Dominique Strauss-Kahn uppgav att öka sysselsättningen och eget kapital “måste placeras i centrum” av IMF: s politiska agenda.

Vi kan alla – Du som medborgare. Du som är journalist. Du som är en folkvald politiker –  föra till debatt, väcka diskussionen och skapa handlingar för det fria samhällets framtid. Så låt detta komma till kännedom.

Det här inlägget postades i Abraham Lincoln, Arbete, Avregleringar, Bank och finans, Bank- och finanskriser, Breton Woods, Demokrati, Ekonomi, EU, Fattigdom, Finanskrisen, Frihet, Globalisering, Grekland, Historia, IMF, Infrastruktur, Kapitalism, Kontrollsamhället, Makt, Marknadspolitik, Okategoriserade, Postdemokrati, Privatisering, Propagandans makt, Samhälle, Spekulation, USA, Utveckling, Välfärd, Värderingar, Vinst. Bokmärk permalänken.