Den trojanska hästen. Den liberala alliansen och kriget mot samhället, självständigheten och välfärdsstaten.

trojanskaDen trojanska hästen är en del av berättelsen om det trojanska kriget. Baserat på denna historia har frasen “trojansk hästen” kommit att beteckna en gåva som bär på en dold förbannelse, eller en form av krigslist. Vi ser hur denna list har smugglats in i vårt samhälle. Den sprider lögner och skrider rakt in i politiska partier och medier. En fiende på två sidor. Utanför och innanför.

Ett förfalskat motto som säger sig vara friheten i liberalismens mantel men som är

DET FRIA SAMHÄLLETS FIENDE

“När Odysseus återvände till grekernas läger hade han en ny plan. Man byggde en jättelik ihålig häst av trä och skrev på den ”Grekerna lämnar denna offergåva till Athena med hopp om säker hemfärd”. En grupp av de bästa krigarna ledda av Odysseus kröp in i hästen och gömde sig där, medan resten av grekerna gav sig av i sina skepp och seglade till ön Tenedos. …
“Den natten firade hela Troja att kriget var över och den jättelika hästen ställdes mitt på stadens torg. Men så snart festligheterna var över och folk hade somnat, berusade och nöjda, kröp Odysseus ut för att se om kusten var klar. Det var den och grekerna hoppade ut från sitt gömställe. Snart plöjde de genom Trojas gator som en dödlig flodvåg. De plundrade, dödade och brände. Till slut tog de sig in i det kungliga palatset och dödade kung Priamos och hans familj.”

FreesocietySolidaritet, jämlike och frihet är förutsättningen för samexistensen.

Allt i samhället, ekonomin och naturen bygger på relationer och samband i skeenden. Orsak och verkan. Ja, allt från materians innersta, till cellerna, de levande varelserna och galaxernas virvlande armar.

Studerar vi naturens samhällen så finner vi svar på hemligheten om en allmängiltig ekonomi. Allt från plantering till trädens frukter, som symbolen för investering i arbete och samhällsbygget. Dynamiken och samspelet mellan alla livsformer döljer lagar och sanningar.

Vad är ett samhälle? Vi använder begrepp som gemenskapen, hushållet, byn, staden, nationen, folket, riket eller världssamfundet. En mänsklig enhet. En skapande enhet. Den ekonomiska självständigheten är förutsättningen för ett samhälles frihet. Varje samhälle är som ett skepp som navigerar. Två grundläggande former gäller.

Skapa och stödja är samvarons två komplementerande processer som varandras förutsättningar. Ge och föda liv. Man och kvinna. Odla för att ge föda. Skolan byggs för att utbilda och sprida kunskap. En förädling till nya villkor. Utgår det ena då faller det andra. Det har skett i den rådande situationen

Vad förtäljer naturen, då många samhällen finns här? 

bikupaBisamhället är ordnat enligt universella principer som även gäller ett mänskligt samhället.

Allt för det gemensamma bästa och med en kollektiv intelligens. Vissa bin samlar nektar. Andra fungerar som  värmekaminer som alstrar värme för en rätt temperatur i kupan och äggkläckningen.

Människan är född med en fri vilja att förvalta jordens framtid. Hon är samhällets högsta princip. Hon är till sin grund en social och skapande varelse. Ur hennes händer kommer föda, produkter och byggnader. Hon finns, lever och arbetar för och med andra. Alla är vi lika värda. Som person äger vi samma rätt att leva, bo, utvecklas, utbildas och arbeta. Kränks personens värdighet i samhället, då blir samhället därefter.

De som leder samhället har som uppgift och ansvar att vara våra försvarare, välgörare att bygga välfärden och skapa fred. Arbete skapar utveckling på alla vis. Samhällets organism består av samverkan i mångfald. Mycket av detta fanns med i det svenska samhällets utveckling och framgång Det fanns en tid, då tron och värden styrde samhället för dess sammanhållning. En värdestyrd utveckling.

Marknadsekonomin bröt emellertid banden med ekologin och samhället genom den industriella revolutionen och skapade sin egna nya ekonomiska lagar. Kollektiv intelligens utraderades. När naturens resurser slås ut pga vinsmaximering, vinst- och kostnadsjakt då slås i sin tur ut näringar ut som drabbar hela samhället. Allt är en helhet.

Adam Smith som lade grunden till det liberala ekonomiska systemet framhöll i sitt verk “An inquiry into the nature and causes of the weaith of nations.”, publicerades 1776, att ekonomin avlöper i enlighet med sina egna lagar om utbud och efterfrågan och att människan tjänar hela samhället om hon låter sig ledas av nyttotänkandet och söker sina egna fördelar. De strandsatta som inte är klarat dessa villkor får enskilda välvilliga personer ta hand om. En frihet på andras bekostnad.  Misär sprider misär, fattigdom, våld och krig.

Ur detta kom den profitstyrda utvecklingen. Alla ekonomiska handlingar har etiska följder – frukter för det bästa eller det sämsta.

InhemskuttvDen svenska modellen bar på anor som innehåller mycket av de universella principerna om samverkan runt det gemensamma målet. Respekten för människovärdet tog generationer att utvecklade. Jordbruket är till för alla och  är en basen för alla samhällen. Utan föda blir det svält.

Den inhemska utvecklingen utgör därför basen för samhällets utveckling och välfärd. Ur denna växer alla samhällets grenar och hela handeln med andra länder.

Denna princip har kommit att ersättas av en ensidig ekonomi för en global export. Den exploateras av  internationella företag och banker. En globalt privatägt ekonomi är ett mål, där folk ska tjäna storföretagen och bankerna. Plundring av råvarurika näringar sker i länder som Afrika.

Detta är det monetära systemets parasitering. Det vänder på flödet från folkets till finansens fickor. Samhällets förvandling att bli en kassako. Vi ser plundringen i U-länderna, vilken har stoppat den inhemska utvecklingen med misär som följd. Nu  handlar det inte bara om U-länderna utan även om oss alla. En plundring av “huset”, jorden, där vi alla bor.

Detta är kapitalets despotism. Utmattas samhällen av kriser och orättvisor skapas  inre stridigheter och partistrider som lägger samhället i händerna på en främmande fiende. Partisplittringen förhindrar förnuftiga överenskommelser och handlingar.

Liberalismen är splittraren och den aggressive förstöraren av värden, välfärd och demokratisk frihet.

Liberalismen förkunnar  den politiska och individuella friheten i ord men inte i handling utan öppnar istället för frihetens motsats. en perviterad frihet på andras bekostnad.

Mänsklig rätt och frihet äts upp av marknadskrafter och av det monetära systemets regelverk.

De marknadsliberala politiker talar om friheten men det är bara för locka väljarna och  folkkrafterna sitt parti; och för att sedan fördärva folkmakten och dess ledarskap. De vill inta det fria samhällets plats och försvaga det med  liberalismen. Dessa marknadsliberala kapitalistiska politiker förkunnar en materiell frihet med en etik, som leder till både människans och samhällsgemenskapens förstörelse.

Dessa som ätit och svalt giftfrukten förlorar medkänslan. Hela verkligheten och historiebilden förvrängs och förnekas i förblindande rationalism.  Vad som är människa, samhälle, ekonomi, frihet och rätt förvrids och blir motsatser.

I sin kamp mot välfärdsstaten schabloniseras denna och dess försvarare som kommunism. De nyliberala blir de nya systemtänkarna och teknokraterna. De ser sig som de skolade, de upplysta och de utkorade. De sprider upproret och förödelsen. En intelligens till vanvett. De kan säga:

”Höga ersättningar i näringslivstoppen är något som vi som ägare måste kunna erbjuda.” säger Investors styrelseordförande och försvarar ersättningarna på 110 miljoner kronor till den nya vd:n,  jan 2011.

Liberalisterna förkunnar individualismens ideal med möjligheten att vinna egna fördelar. Individen värderas efter prestationsvärden. Frihet till träldom. Falskt blir sant. Idealet är en individ som är mobilt rörlig på en arbetsmarknad utan bindningar till plats eller en familj. 

Barn skolas i en ny inställning till sig själva. Arbetslivet ska tjänas och vara framtidens familj. Denna form av social upplösning av familjetillhörighet finns i socialliberalismen. Den går att spåra till 1700-talets revolutionära grupper med  avsikt att splittra social strukturer.

Människan nedvärderas till ett djur. I diktaturer till vänster och höger är folket inte mer värt än boskap.

Åldringar, sjuka och arbetslösa är här för dåliga på att producera.  Alla ska tjäna “makten”. Detta är liberalisemens konsekvens och ideologi.

JanusDet som under 1900-talet utgjorde samhällets fiende som en statskapitalism bland öststaterna,  framträder i en ny skepnad  som liberalism.

Bakom liberalismen finns finanskapitalismen. Här är det monetära systemet samhällets högsta princip med dess misärskapande strukturer. IMF, EU och euro är katastrofskapande organ och verktyg att förstöra samhällsgrunden.

Liberalismen har förklarat krig mot välfärdsstaten och en nationell självständighet för att trigga fram en finansiell internationalism och fiskal union. Finanskriserna utgör ekonomiska torpeder och en psykologisk krigföring mot samhället.

Privatkapitalismen och kommunismen (statskapitalismen) är två materialistiska och kapitalistiska ytterligheter som två sidor på samma mynt.

Kina1989Vi ser syntesen och förbundet med dödsfienderna i Kina sedan omvälvningen 1989. Det skedde på Himmelska Fridens Torg, då människor bokstavligen kördes över när de sökte demokrati.

De två materialistiska systemen leder till samma resultat. De har samma härkomst och mål. De strävar efter världsherraväldet i en globaliserad och homogeniserad värld. Finanskapitalismens innehåller en aggressiv privatkapitalism med spekulation, avregleringar och finanskriser som samhällsförstörare.

Att det skulle ett val mellan de två systemen är en illusion. Folket fruktar kommunismen och väljer den liberala vägen  i tron att detta är vägen till friheten. Denna fruktan väljer även bort det som är äkta.

Det är går inte att säga att samhälle är ett monetärt system om vi ska undvika en upprepning av ett systemförtryck som gällt i öststater. EU vill rädda euro och banker med en skuld och nota att bäras av folk (skuldsocialism).

Toppmötet i Bryssel lovade att bankerna inte ska få ta framtida förluster vid skuldnedskrivningar. Krisens nota ska oavkortat gå till skattebetalarna. Nej till europakter är ett måste.

Banker måste reformeras. Affärsbanker skall inte kunna få syssla med spekulationer och plocka ut orimliga vinster. Den ohejdade spekulationen och bankernas risktagande är en avgörande förklaring till krisen Ett stopp måste till för skattebetalarnas garantier till bankernas finansiella handel.

Ekonomi innehåller en realekonomisk utveckling som skapar arbete och välfärd. Inhemsk utveckling innehåller såväl arbete och ansvar för framtid för ett hållbart och rättvist samhälle.

Det verkliga och goda alternativet utvecklingen av ett solidariskt världssamfund för det internationella allmänna bästa.

I vår tid har pengarnas makt intagit de liberala politikernas och styrelsemännens plats och tänkande. Maktbegär förmörkar och förblindar samvetet och kunskapen om den moraliska lagen och samhällets mål. De som   regerar tillgriper list och hyckleri under ädel agendas täckmantel. Anarkister och trojaner inom partier förhandlar med samhällets fiende och för folket bakom ljuset.

Vi har att göra med en manipulerande makt, som finns både utanför  men också  innanför och som kan offra sin nation, sitt ansvar som folkvald och sina medmänniskor.

Nedrustningen består av “mer i plånboken”, “sänkt skatt” och internationell privatisering, som: 

  • minskar den inhemska utvecklingen
  • minskar investeringar i arbeten
  • minskar den nationella handlingsfriheten 
  • ökar motsättningarna i samhället.  

Finanskriserna har orsakat en social slakt av välfärden och nationell självständighet. Nationer ställs under förmyndarskap. Demokratin och Grekland är EU-krisens första offer.

EU använder krisen för att flytta makten över ekonomiska beslut från folkvalda till tjänstemän och ­byråkrater. EU och euron har lett Europas folk in i en återvändsgränd.

Det är hög tid att välja en ny väg till förnyelse


Det här inlägget postades i Ägande, Äldreomsorg, Arbete, Arbetslöshet, Avregleringar, Bank och finans, Demokrati, Ekonomi, EMU, Fattigdom, Framtid, Frihet, Globalisering, Grekland, IMF, Kapitalism, Liberalism, Marknadspolitik, Okategoriserade, Opinionsbildning, Orättvisa, Privatisering, Riskkapitalbolag, Samhällsvision, Spekulation, Välfärd. Bokmärk permalänken.