Strategier till utveckling och arbeten. Men Alliansen driver anti-strategier för en anarkism

Moderatpolitiken utlovade löften som en ny “vänster”  och hållbar framtid som blev  till men för landet. Reinfeldt utgick i sin samhällsanalysen om välfärdsdödens uppkomst. Finanskrisens 90-tal uteslöts ur sammanhanget. År 2006 fanns en högkonjunktur.

Tiden utnyttjades inte för nystart och för ett realekonomiskt program som gett arbete och utveckling.

Istället genomfördes kris- och bristpolitik genom åtstramningar.

Ett strategiskt område för nyskapande och utvecklingen av arbete är den hållbara omställningen som ger många synergier. Vi har inte råd säger högern språkmän.

Samhällets direkta och indirekta kostnader för arbetslösheten kan beräknas till drygt 210 miljarder kronor 2006. Det offentligas kostnader för sjukvården kan beräknas till 150 miljarder kronor. Arbetslösheten i Sverige kostar alltså mer än sjukvården. Idag har Alliansen strypt de utsattas villkor till förmån för de välbärgade.

Bristen sammanhang skapar en enorm ineffektivitet och ett våldsamt resursslöseri. Ekonomins urgrund är hushållning och husbygget. Den är då socioekonomisk då allt börjar med människors arbete.

Rekordhöga pris på el skapar nu farhågor om att konkurrensen på elmarknaden inte fungerar. För ett fortsatt förtroende för elmarknaden är det viktigt att undanröja misstankar om att elbolagen håller tillbaka produktionen för att höja priset på el.

Svenska staten, det vill säga regeringen, borde utöva sin ägarroll i den nordiska elbörsen Nord Pool och kräva tillgång till de data som är nödvändiga för att studera prisbildningen, skriver Thomas Tangerås och Sven-Olof Fridolfsson i DN

Alliansens energipolitik är lika idéfattig som all annan utveckling. Utvecklingen av förnybar energi hade gett arbeten och ny el-kapacitet. Tyskland gör stora satsningar på vindkraft. Bättre el-kapacitet från norr till söder efterlyses i Sverige. El-priser är för höga landets industri. Elförsörjningen stärker näringslivsutveckling som ger arbeten.

I elområde 4 – det sydligaste området – finns sedan Barsebäcks stängning ett underskott av elproduktion.

Södra Sverige är ”importberoende” från övriga Sverige och omkringliggande länder. Överföringsförbindelserna har inte byggts ut i den takt som skulle kompensera för Barsebäcks bortfall. Trots att Svenska kraftnät har en kraftig utbyggnadsplan för stamnätet med Sydvästlänken, kommer det att dröja flera år innan den färdigställts och situationen förbättras.

”Svårsmält marknadsreform styr dem som inte kan påverka”

Argumentet för att införa ny elområden är att för EU skapa en gemensam marknad dvs en centralstyrning.

Naturliga flaskhalsar i överföringssystemet blir  styrande i stället för nationsgränser.  I denna teoretiska världen blir det mer attraktivt för konsumenter att öka sin förbrukning i norra Sverige och minska den i södra Sverige – eller att flytta sin förbrukning. Detta påverkar hela näringslivets utveckling

Moderaterna har undvikit att ta ett helhetsgrepp. Kapacitet saknas i elnätet. Lägre elpris behövs för näringslivets framtid.

Moderaterna avleder uppmärksamheten på dessa möjligheter medvetet, ideologiskt och pga. en bristande samverkan inom Alliansen.

Fp-ledaren Jan Björklund satte stopp för utveckling av vindkraftverk, berättar Maud Olofsson i DN.

Vindkraft ökar kapacitet och stärker lokalförsörjningen. Strategiska bedömningar och idéer för en nationell utveckling finns inte.

Vi har stora värmeförluster inom metall- och processindustrin som skulle kunna återvinnas. Tillgångarna är nära lika stor som kärnkraftens elkapacit.  Här behövs teknisk utveckling som spara pengar och ger arbeten. Märklig att det är allmänt så litet uppmärksammat.

Hela bostadsprogrammet är eftersatt som driver upp marknadspriser. Ett bygge ger byggearbeten och förbättar infrastruktur och föder en effektivare arbetsmarknad. Finland hade samma förutsättningar men har bygg långt fler bostäder.

Istället växer ny bristområden pga tillämpa principen om det “släckta ljuset” med en sifferretorik där allt är väl och visar stor framgång med nya definitioner på mätområden.

Regeringen har gjort hårdsatsningar på miljön. Istället är det tvärtom. Mode- och lyxhandel har ökat utsläppen tack vare Jobbskatteavdraget.

Istället, i ett gyllene läge år 2006, kunde hjulen ha kommit att rulla i en  egen “Marshallhjälp”. Vi fick Jobbskatteavdrag, social nedrustning, utförsäljning av skola och vård, hänsynslös privatisering, RUT och sänkt krogmoms till ringa nytta. Kriget mot välfärden aktiveras.

De 10 destruktiva strategierna
Alliansens “Anarkism”

Jobbskatteavdraget skapade en spricka i landet. Aggressiva “moneylovers” fick landet att tappa fokus på en progressiv utveckling i  samhället för en ny “energi” rent mentalt och i verklig mening.

1. Detta blev “Distraheringens strategi”. Genom att fokusera på fel fråga avleder Moderaterna allmänhetens uppmärksamhet från viktiga frågor och förändringar för landets och folkets framtid och bästa. En deformerad samhällsanalys sprids efter 90-talets finanskris. En hel ungdomsgeneration gick till spillo i lång tids arbetslöshet.

2. “Det visionslösa samhället” får många att tappa gnistan. Unga som studerat ser inget som väntade efter skolan. Motivationen släcks och skolan krisar. Reinfeldt varnar för visioner. Kostar 100 miljarder. Samhällets sociala vidd och mänskliga utgångspunkt förkastas. Istället gäller en övergripande kapitalism för marknadsvänlighet och privatisering.

Stress och kostnadsjakt skapar de onyttiga, obehagliga och ohälsosamma organisationer och arbetsmiljöer. Ett hunsande och nedtryckande ledarskap sprider sig över personalen. Skandaler tystas. Kritisk personal sparkas. Organisationer bemannas med okunniga med låg lön som i SOS. Ansvar och etik urholkas. “Money-thinking first. Human rights last.”

3. “Kaos till förändring och chockterapier”. Moderater löser inga problem. De skapar problem, kris och myter och erbjuder sedan lösning enligt en nyliberal ideologi som kontrollerar framtiden, makt, vinstintressen och åtstramningsprogram. Arbetslösa och sjuka ska leva på svältkost och hungra efter arbete, när inga arbeten finns eller när ensamstående föräldrar inte har tillgång till ett dagis för sina barn vid tidiga eller sena arbetspass.

M frambringar svåra och utvecklingshämmande problem. Moderaternas fokusering på “mer i plånboken” är en strategi som har förstört samhällskapital och en förebyggande utveckling. Vi ser ett kapitalflöde från en majoritet och från den svagaste  gruppen till en minoritet i toppen och sedan ut urlandet. En mindre statskassa hämmar all intern utveckling. Moment 22.

De vill även uppnå ett demokratiskt kaos. Politiska partier hamnar i interna motsättningar. Även Alliansens bär på motsättningar. Anti-demokratiskt agerande sker i utrikespolitiken  och vapenhandeln. Svenska soldater har stått under Natobefäl utan att vi är Natomedlemmar.  Natoövningar ska genomföras i svensk skärgård

Inslussningen i EU har inte heller den skett rent demokratiskt. 90-talets finanskris skapade de krafter och det kaos till förändring som var lämpligt. Tiden kunde inte förstås.

Allianspolitiken har distraherat folket från en demokratisk och rätt fokusering. Detta har skapat en rad mytbildningar som inte är med sanningen överensstämmande, som myten om det fuskande folket. Fakta är att 0,04 %  har fuskat. Myterna väckte vrede och gynnade anti-krafter.

4. “Den dolda alliansens krisskapare”. Bakom och bredvid politikens högerkrafter finns “finansens torpeder”. Dessa tänder krisbränder här och i världen. Spekulation och korrupt finanshandel och bankernas skuldsättning katalyserar, sprider oreda, kaos och skuldsättning. Reinfeldt och Borg säger sig vara “räddare”.

5. Strategi för degradering av nya socioekonomiska förhållanden och människosynen  (nyliberalismen) kommer i väst under 1980-talet och 1990-talet. Vi ser den i M-politiken:

   • den minimala staten
   • privatisering
   • otrygghet och flexibilitet
   • bibehålla hög arbetslöshet
   • löner som inte längre garanterar en anständig inkomst och värdiga arbeten
   • människosynen. De produktionsdugliga. De som är sjuka producerar lite
   • hen-barnen och könsneutralisering
   • affärsmässiga surrogatmammor och spermaleverantörer för barnleverans till “kunder”

 6 . “Tilltal till folket som om de vore barn”. Reinfeldt tilltalar medier och folket med en barnlik ton. Han sätter sig då i ett föräldrarskap över människor, som får åhörarna att föras bakom ljuset. Han t.o.m. självutnämner sig själv till en ny landsfader efter Tage Erlander. Hans tal är däremot helt tom på entusiasm och engagemang i folkets frågor. Kalla svar i siffror, sanna eller inte sanna, visar på en god väg. “Vi är stolta över vad genomför”. 248 000 barn lever i fattigdom 2009. Barn som bl.a. inte kunna få tillräckligt att äta

7. “Strategin att hålla allmänheten okunnig” om sammanhang, händelser och kontakter. Regeringen ser till att allmänheten inte vet avsikter, förstår tekniker och metoder för hur de kontrollerar och förslavar. En disinformation gäller  i siffror tillsammans nya definitioner och ny mätteknik. Valet 2010 var en lektion i siffror och statistik. Värdegrunden kom aldrig upp. Här finns en hel propagandaappart i medier. Hunsande ledarskap i organisationer. Förnedrings- och utröstningsprogram i TV. Nedbrytande värderingar och sociala band. Libalismens individualism betonas.

8.  “Individualisering och sänkta trösklar”. Moderaterna “hjälper” välvilligt  till att sänka trösklar, som minskar rättigheter och löner i strategin för fler i  arbete.   Samtidigt gäller det vertikalt flöde upp och utflöde från landet istället inflöde till utveckling och nödvändig omställning.

Arbetslösheten behandlas som ett särproblem och ett individproblem tack vare “välfärdsdöden” enligt  Reinfeldt och Borg. Genom en ökad individualisering läggs samhällsfrågor ochskuldbetalning på folket.

Vi ser här hur M använder ett “moderatspråk” med en fel innebörd. Utgångspunken gäller inte rättvisa och värdighet i mänsklig mening utan i marknadens och plånbokens mening.

Milton Friedman liknade arbetslösheten vid ett ”skjortlager med arbetslösa”. Tillräckligt många arbetslösa måste finnas att tillgå för en fri marknad och kapitalism.

9. “Skuldsättning och individualism”. Med bankers hjälp stimuleras skuldsättning av hushållen. Allt högre marknadsvärden kan så drivas fram pga av ett bristfälligt bostadsprogram. Finland har på samma villkor som Sverige under samma tid ökat sin bostadsproduktion.

“Individen ska tro att han ensam bär skulden” för sin egen olycka på grund av brister i hans intelligens, hans förmågor, eller hans ansträngningar. I stället för uppror mot det ekonomiska systemet, känner sig individen hjälplös och skuldsätter sig själv. Detta leder till ett depressivt tillstånd där en av effekterna är hämmad handlingskraft. Och utan handling – ingen revolution!

10. “Regeringen vet bäst och  bättre än individen själv”. Argument sägs vara vetenskapliga. Svensk Näringsliv bedriver forskning via olika organ för sina egna mål. De stora riskkapitalbolagen är bra.

Under de senaste 50 åren har snabba framsteg gjorts inom vetenskapen. Framsteg som genererat växande klyftor mellan den offentliga kunskapen och den som ägs och används av den privata och politiska eliten.

Här finns forum och väldiga nätvek utanför det demokratiska rummet där eliten möts utan insyn.

Bilderberg har funnit sedan 1954, där EU-projket förankrades tillsammans med en  internationellt elit utanför det demokratiska rummet. På dessa länkar finns information om vilka som är deltagare. Carl Bild har bekräftat sitt deltagnade i sin blogg 2011 i juni. Han ingår kärnkretsen.

Tack vare biologi, neurobiologi och tillämpad psykologi, har “systemet” haft en avancerad kunskap om människan både fysiskt och psykiskt. Vetenskap nyttjas t.o.m i tortyr mot nationer och fångar. Detta kallas för”chockterapi”. Psykologisk krigföring sker med dessa metoder. Likaså “härntvätt” via medier, underhållning, datorspel och reklam som “fördummar” mottagarens intellekt och medvetande; och ett väldigt informationsutbud i nonsens.

Psykologisk krigföring skedde mot Sverige 1982 i samband med ubåtskandalen när S vann riksdagsvalet. Det fick följden att svensk utrikespolitik sjönk i Hårsfjärden , i vilket Carl Bildt var mycket aktiv och hade kontakt med CIA. Detta startade han politiska karriär.

Fd. ambassadör Mathias Mossberg utredde och konstaterade att en amerikansk ubåt hade närvarat istället för en sovjetisk, när svenska folket fördes bakom ljuset.

Systemet känner den vanliga människan bättre än han känner sig själv. Detta innebär att i de flesta fall har det kontrollsystemet en högre och större makt över individen än individen själv. De kan övervaka digitalt.

Riksdagen beslutar nu i mars 2012 den nya datalagen, som innebär att alla mobilsamtal och mejl ska lagras för att bekämpa brott. En lag som konsumenterna får betala med höjda avgifter

Politiken beskriver en anarkism. Reinfeldts och Borgs skrifter innehåller sådana ansatser. Reinfeldt säger i sin bok Det sovande folket.

”Moderaterna är det civila samhällets främsta uttolkare, partiet har lyft fram begreppet och gör sig politiskt redo att ta strid för dess förverkligande.”

Det “civila” tycks ha en annan innebörd än i den gängse meningen. Det tycks betyda det “privata”.

Det här inlägget postades i Anarkokapitalism, Antisociala reformer, Arbete, Effektivitet, Ekonomi, Framtid, Infrastruktur, Marknadspolitik, Miljöpolitik, Motivation, Myter, Strategisk utveckling. Bokmärk permalänken.