12 av 14. Jesus dör på Korset

Jesudying

12. Jesus dör på Korset

(Matt 27:45-50; Mark 15:33-37; Luk 23:44-46; Joh 19:30)

Soldaterna reste Mitt kors och fäste det i hålet i klippan. Jag såg ut över folkmassan därifrån, men såg knappast något genom Mina svullna ögon; Jag betraktade världen; Jag såg ingen vän bland dem som hånade Mig, ingen fanns där för att trösta Mig, “Min Gud! Min Gud! varför har du övergivit Mig?” övergiven av alla dem som älskade Mig. Min blick föll på Min Moder, Jag såg på Henne och våra hjärtan talade, “Jag ger dig Mina älskade barn, så att de blir dina barn också, Du skall vara deras Moder”. Jesus den 9 november 1986  http://www.tlig.org/sv/messages/11/

 

Kommer du ihåg när Jag hängde på Korset? vilka ord var det Jag sade? Jag sa att Hon är er Moder också; Hon älskar er och tar hand om er; Abba ger åt vem Han vill; ta emot vad Gud ger er. Jesus den 4 oktober 1986 i Min ängel Daniel

 

Jag ropade ut från Mitt Kors, Det var det sista höga rop, som utgick från Mig medan Jag var i köttet, ett rop fullt av lidanden, plågor och bitterhet, som genljöd från djupet av Min Själ och genomträngde Himmelens höjder. Det skakade jordens grundvalar och slet de hjärtan som älskade Mig mitt itu, så som det rev itu förhänget i Templet; Det uppväckte hängivna efterföljare åt Mig, liksom Det uppväckte de döda ur sina gravar, så att de kastade av sig jorden som täckte dem, liksom Det omkullkastade Ondskan. Väldiga dån skakade Himlarna där ovan, och varje ängel föll bävande ner på sitt ansikte och tillbad Mig i fullständig tystnad; Min Moder, som stod helt nära, hörde Mitt rop och föll på knä på marken, dolde Sitt ansikte och grät, Hon bar detta sista rop med Sig ända till den dag då Hon somnade in; Hon led… Jesus den 29 april 1987, http://www.tlig.org/sv/messages/11/

 

Slutet närmade sig, frälsningen var nära, Jag såg himlarna öppna sig och varje ängel stod upprätt, alla stod upp i tystnad, “Min Fader, i Dina händer befaller Jag Min Ande, Jag är hos Dig nu”.  Jesus den 9 november 1986  http://www.tlig.org/sv/messages/11/

 

Jag lider ännu bittert av denna världens orättfärdighet; gudlöshet, laglöshet och egoism. Mitt Rop växer sig starkare för var dag ? Jag lämnades ensam på Mitt Kors, ensam att bära världens synder på Mina skuldror, ensam att lida, ensam att dö, att utgjuta Mitt Blod som täckte hela världen och återlöste er, Mina älskade; samma Rop hörs nu på jorden som ett eko ur det förgångna, lever Jag i det förgångnas skugga? var Mitt Offer förgäves? hur kommer det sig då att ni inte hör Mitt Rop från Korset? varför stänger ni era öron och förtränger Det? Jesus den 29 april 1987, http://www.tlig.org/sv/messages/11/

 

————————–

Jesus Kristus vi tillber Dig i detta så stora mysterium. Du gav ditt liv för att göra oss fria och ett liv i överflöd, vår tros djupaste hemlighet och vårt livs mittpunkt. Vi förenas med Dig i altarets Jesu kropp och blod. Du kom till jorden och offrade dig frivilligt på Korset för  betala mänsklighetens skuld och öppna porten till ditt Rike. Den som tror på Dig skall inte dö utan ha evigt liv. Vi tackar Dig Du vår Frälsare av hela vårt hjärta, Du Guds lamm som borttager världens synder och ber dig att hjälpa oss att vara trogna din kärlek intill slutet.

Korsfäste Herre Jesus Kristus, tänk på alla arma syndare när du kommer med Ditt rike.

 PS. På Skärsdagens kväll samlas Jesus med sin lärljungar i den sista måltiden. Jesus tvår lärjungarnas fötter och för att de ska vara renade. Genom ånger och bikt kan vi förbereda oss. 

Jesus fullbordardar och instiftar det heliga Offret för att vi skulle få del i Gudomligt liv genom den Heliga Eukaristin (Nattvarden). Vi tar inte del av vilket bröd eller vin som helst, utan vi tar del av Gud Själv i Kristi kropp och blod. Kyrkans djupaste mysterium. Den Oåtkomlige Guden är Åtkomlig för oss, den Osynlige Guden är synlig för oss. Nåden att gudomliggöra oss och så vinna livet efter döden. Tron och hoppets innersta grund. Rättfärdigheten kommer genom Kristi offer och vår tro på Frälsaren. 

Föregående station 

Nästa station

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.