De 7 gåvorna

Min Helige Andes sju gåvor

1 december 1995

Jag helgar Ditt Heliga Namn,
jag står i djup vördnad inför Din Härlighet.

Anden från ovan bjuder mig,
och säger: att frukta Dig,1 min Gud,
är en skatt som Vishetens Ande (1)  Själv ger.

2 och Mitt Rike i er tar då sin början, följt av Förståndets Ande (2); för att ni skall vara förvissade om er Faders Gudomlighet, trefalt Helig, skall Min Ande lägga er grund i Sanningen och uppenbara för er ande det som era lärda och filosofer kallar dåraktigt och meningslöst;

Han skall upplysa ert förstånds ögon, och ge er ande urskillningens gåva, gränslöst rik, så att ni till fullo kan tränga in i Vår Gudomlighets mysterium; ni skall då få se ting som inget öga har sett och inget öra har hört, ting bortom människans förstånd, eftersom  Min Helige Andes sigill skall inpräglas på ert förstånd; och alla ting som tycktes ogenomträngliga och omöjliga att fatta för er ande, skall ni då förstå i Vårt Gudomliga Ljus; och Jag, tillsammans med Förståndets Ande, skall omdana ert sinne till att efterlikna Min Sons, Jesu Kristi sinne; sedan, när ni är i Sanningens fullhet, skall er ande uppnå Kristi Egen fullhet, som förklarar för er att Kyrkan, som är Hans Kropp på jorden, uppfyller hela skapelsen;

O hur ville Jag inte ge er Råd! ert mål måste vara att bli kvar i Sanningen; för att åstadkomma detta bör er ande vara hängiven den Heliga Treenigheten; Rådets Ande (3) skall hjälpa er att leva ett helgat liv, ty er enda glädje kommer att vara att lyda Min Lag, välsignad och trefalt Helig är den; Han skall råda er ande att bli ett barn, oskyldigt, att rusa till Mig, att samtala i förtrolighet, utan att misstro Mig; och Jag skall räkna er som Mina barn som återspeglar Min Avbild; ljuset i era ögon kommer då att vara Min Sons, Jesu Kristi Ljus, och ni skall bli tilldelade en plats bland helgonen;

finn Mig i hjärtats enkelhet, och fäst ert hjärta vid helighet, redbarhet och kärlek; törsta efter Mig, er Gud, så skall er kärlek riva ner de barriärer som hindrar er att nå Mig; då skall ni få skåda Den som er själ försmäktade efter, dyrbarare för er än jordens alla rikedomar och ert eget liv, den Välsignade och alltings Härskare, den Enastående, Treenig men ändå av ett och samma väsen; den Oemotståndlige och Ärorike, den Oförliknelige, som skall välkomna er in i Sitt Rike; be om Rådets Ande så att ni inte viker av från Sanningen;

var fast beslutna att erhålla styrka från Starkhetens Ande (4) för att kunna motstå de frestelser som möter er; och för att med mod och fasthet kunna undanröja varje hinder som kan beröva er Mitt Oförgängliga Ljus: be Starkhetens Ande att ge er en krigares hjärta, så att ni kan kämpa trons och rättvisans goda kamp och förena er i denna andliga kamp med Ärkeänglarna Mikael och Rafael, överlägsna i styrka och Rättvisans tappra Stridsmän, som i Min Helige Andes ljus ger akt på varje aspekt av mänskligt beteende;

öppna er mun och be! Han som lever i evighet och som skapade hela universum säger er: öppna er mun, be så skall Jag svara er; besökelsens dag är nära; ödmjuka er och be Min Ande, Starkhetens Ande, att ge er kraften och styrkan att bära ert kors med värdighet och hängivenhet så att ni genom era lidanden och er givmildhet får del i Min Sons, Jesu Kristi seger;

var tillitsfulla och kom och be Vår Treeniga Helighet om Kunskapens Ande (5) ; Kunskapen om hur man får del av Mig, er Gud; Kunskapen om hur ni skall nalkas Mig i Mina änglars fotspår; om era länder står i lågor är det på grund av er bristande kunskap om vem Jag Är; ja, gudlösheten bränner som en eld;

kom! ni som irrar mållöst omkring och är så nakna och ömkansvärda att se på, kom till Mig och be, med enkla ord, om Kunskapens Ande, och Jag skall sända Honom till er; och när Han kommer skall Han visa er hur ni knappt hade fötts förrän ni upphörde att finnas till …. och fastän ni såg ut att vara levande, var ni döda sedan länge och stanken av er död hade nått Mig;

Min Ande skall lära er att känna er själva och att lyssna till Mina Rop; och när ni gör det kommer ett ljus att gå upp i er som uppenbarar Mig, er Treenige Gud, i all Min Härlighet, kärleksfull mot människan, Oförliknelig, Rättvis och Helig;

hur kommer det sig att så få ber om Fromhetens Ande (6)? [ödmjukhetens Ande] är det ert hjärtas stolthet som hindrar er? har ni någonsin försökt att förstå hur ni rör er och hur allt skapat rör sig i Min Ande, trefalt Helig? om ni söker Fromhetens Ande, skall ni bli fria att tjäna Mig på ett nytt andligt sätt, och avsäga er den tröghetens ande som har bott i er och skapat en avgrund mellan er och Mig;

varför har ni varit så sena att be Fromhetens Ande att lära er kunskapen om alla heliga ting, och att fromheten blir starkare i lydnad, ödmjukhet och självförnekelse; be! be och Jag skall sända ut Min Ande från höjden för att komma och vila över er, så att ni blir en fröjd för Mina Ögon, flamman i Min Sons Blick, stjärnljuset för er omgivning som är så mörk, och så att ert ljus bli tilldragande för ert så fördärvade samhälle och drar dem till Mig;

i din glans skall du utstråla Min Sons, Jesu Kristi Bild; och Jag skall fylla dina händer med oräkneliga rikedomar till Min Själs behag medan du tjänar Mig, din Gud, Treenig men En, av ett och samma väsen;

från denna stund skall du bäva för att misshaga Mig, ty Jag skall lägga Min Gudsfruktans Ande (7)  i dig; var gång du kommer inför Mig skall du komma och knäböja inför Mitt Majestät, i vördnad, eftersom din ande har smakat Min Vishets frukter; att frukta Mig är Vishetens krona; att frukta Mig är roten till livets träd; kom och andas i Min Ande, kom och rör dig i Min Ande; så skall Jag uppenbara Mina Djup i ditt hjärtas innersta, så att även du får äga Mig;

Anden från ovan bjuder er alla att tränga in i Min Helige Andes sju Gåvors mysterium; kom och var välsignade; kom och låt ljuset gå upp i er själ; de osynliga tingen är eviga; kom och ta emot det som är osynligt från Anden, så att ni kan leva med Oss och bli ett i Oss;

2 svar på De 7 gåvorna

  1. Zig Zags skriver:

    Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nonetheless I’m experiencing subject with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.