JUNGFRU MARIAS UPPENBARELSE I FATIMA 1917

Den tredje hemligheten.
Fatima är inte avslutad. Den gäller framtiden.

maj 2008

Källor se nedan

Bakgrund

Fatima är den första av tre stora och avgörande uppenbarelser under 1900-talet som gäller Guds frälsningsplan. Den blev inte fullständigt hörsammad i tid vilket ledde till den ryska revolutionen kom i nov 1917 och att nytt världskrig 2 bröt ut!

Maria kommet åter inför barnen i Spanien 1961 i en liten bergsby som heter Garabandal i upprorets tidevarv med hela frigörelsen under 60-talets tid i krig, Flower Power, New Age mm, Kyrkan står inför stor omdaning att förändra Påvens ämbete och organisation.

1981 kommer Maria som Fredens drottning i Medjugorje dit miljoner vallfärdar. Mirakler sker på Himlen. Människor botas från svåra sjukdomar. Alla tre rör Kyrkans enhet.

Parallellt med Medjugorje kommer Jesus Kristus 1985 med Guds Kärleksbrev till mänskligheten och kallelsen Sant Liv i Gud. Den gamla tiden går mot ett avslut och en epok ska begynna under Kristus. En stor rening ska komma. Gud kallar och ledsagar i detta. Gud vill rädda alla som säger ja. Medjugorje blir den sista Maria ger i de sista dagarna,  Bibeln talar om två olivträden som skulle komma som är Jesus och Maria,

Kvinnan och Draken i Uppenbarelseboken 12:1-5.

Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande, och hon ropar i barnsnöd och födslovånda. Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake, med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det. Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn.”

Visionen uppenbarar tecknen som omgärdar händelsen i och budskapen från Fatima. Kvinnan i solen är en drottning som är krönt i himlen. Hon har fött en son, som visar att Hon är Guds Moder. Hon är i födslovåndor och är vår Moder. Motkrafterna stiger fram. Det kom att gälla i Ryssland och angreppet för hela vår nutid. Ryssland har en särskild roll i världshistorien.

I visionen finns månen, som skildras som månskära. En symbol för Islam. Namnet Fatima för oss också till Islam. Fatima var dotter till den islamiska profeten Muhammed och första hustru Khadija bint Khuwaylid. Radbandet finns också. Koranen, Aal-e-Imran, kap 3:42:

Och änglarna sade:
Maria, Gud har utvalt Dig. Och Gud har renat Dig.
Han har valt Dig över alla andra kvinnor i alla nationen.”

Hon upphöjs som den sanna kvinnan. Så kan vi förstå att i en framtid kommer det som idag verkar omöjligt att ske såsom Lukas 1:48 siar om.

Jungfru Maria framträder i Fatima i ett mycket viktig skede för Kyrkan, samhället och mänskligheten.

Varför uppenbarar sig Vår Fru i Fatima i Portugal?
Lissabonrevolutionen 1910.

Sedan 1800-talet har frimureriet varit engagerat i en kamp för att få fullständig makt över Portugal. I oktober 1910 lyckades de genomföra en frimurstyrd revolution.

’På natten den 3 oktober bröt en organiserad grupp frimurare sig in i en av barackerna i infanteriregementen. Revolutionärerna inom de väpnade styrkorna fick hjälp av civila, medan majoriteten av de militära förblev neutrala. Lojalisterna blev avväpnade, och den 5 oktober besegrades Portugals konstitutionella monarki i Lissabon och frimurarnas republik utropades. En provisorisk regering bestående av alla ledande frimurarna bildades, som hade stöd av regeringarna i Frankrike och England.

Revolutionen riktades genast mot den katolska kyrkan: kyrkor plundrades, kloster blev attackerade och religiösa trakasserades. Knappt hade den provisoriska regeringen installerats, när den började ägna åt en anti-religiös politik, trots att det orsakade en katastrofal ekonomisk situation i landet.

Den 10 oktober – fem dagar efter det att Portugal installerats som republik – hade den nya regeringen beslutat att alla kloster och religiösa ordnar skulle upphöra. Alla religiösa fördrevs och deras egendomar beslagtogs. Jesuiterna tvingades att förlora sitt portugisiska medborgarskap. En rad av anti-katolska lagar och förordningar stiftades i en snabb följd.

Det föreföll som om frimurarnas “seger” var klar. Alfonso Costa, författaren till dessa lagar, kände sig säker nog för att förklara just då: “Tack vare denna lag av separation, kan nu två generationers katolicism avskaffas helt hållet i Portugal.” Portugals kristna tro skulle därmed upphöra.

Påven Pius X:s bestämda hållning att förkasta alla republikens försök till kompromisser. Kyrkan i Portugal stod fast och enig mot alla attacker. De troende stödde deras biskopar, som tillsammans stod emot regeringen. Detta ledde till exil för majoriteten av landets biskopar och fängslandet av många präster. Men kyrkan i Portugal kunde därför bevara sin tro i giftet från frimurarnas revolution.

Omfattningen av de skadorna genom outtröttlig förföljelse och förstörelse av Portugal på alla områden var oöverskådliga och frimurarna “grepp om landet och den skada de orsakat verkade oåterkallelig.

År 1917 snart visa sig vara en vändpunkt för Portugal som “Heliga Marias nation”. Portugals tro skall bestå. Därför sker Fatima. Ett direkt svar på revolutionen 1910.

Guds moder är Profeternas, Apostlarnas och Kyrkans Moder. Hon är också nationernas Moder och beskyddare

Världskriget och 1917

År 1917 pågick det första världskriget. Påven Benedikt XV hade misslyckats i sina försök att mäkla fred. Han vädjade i ett pastoralbrev den 5 maj 1917 till hela den katolska världen att alla med brinnande böner skulle bedja om fred till Jesu Heliga Hjärta genom Jungfru Marias förbön. Särskilt skulle man be: “Fredens Drottning, bed för oss”.

Vår Fru av Rosenkransen

Jungfru Maria svarade snabbt på Påvens vädjan. Åtta dagar senare uppenbarade Jungfru Maria sig den 13 maj 1917. Detta ägde rum i Cova da Ira i Fatima i Portugal. Hon visade sig för de tre små herdebarnen Lucia 9 år och hennes kusiner Francisco 7 år och Jacinta 6 år. De visste inte till en början vem Hon var. Barnen var emellertid förberedda genom en ängel, Portugals skyddsängel, som hade kommit till dem vid tre tillfällen under 1916. De hade blivit ombedda att vara i bön.

Fredskallelsen

Fatima är en kallelse av Guds moder till en förnyad trosfasthet, ånger och bön, som är grunden till evangeliets budskap. Det är vår Herre som önskar att Hans Moder blir bättre känd och älskad genom att vörda Hennes Obefläckade Hjärta. Genom Henne finns freden för världen.

Fatima innehåller en fredsinvit då det första världskriget pågår och när världssamfundet och Kyrkan är i djup kris. Den gäller fred med Gud för att stifta fred i världen. Genom att följa dess anvisningar skulle världen få fred.

Uppenbarelsen i Fatima 1917 blev officiellt erkänd som trovärdig den 13 okt 1930 av Påven Pius XI. Detta till trots blev budskapen i Fatima aldrig fullständigt hörsammade. Idag mer än 90 år senare ser vi vad som har hänt och följderna.

Vidden av profetian i Fatima rör hela 1900-talets utveckling in i vår nutid. Om budskapet hade hörsammats i tid hade utvecklingen för Ryssland 1917 tagit en helt annan vändning. Ryssland hade blivit en kristen nation i världen och kristenheten hade utvecklats. Kyrkan skulle blivit förnyad och upprättad med Gud. Sanningen hade bevarats. Andra världskriget hade aldrig brutit ut med allt vad det förde med sig i världsamfundets söndring. Men allt i Fatima kommer att fullbordas.

Den första hemligheten

Den Första Delen av Fatimas Hemlighet uppenbarades på den Helige Antonius´ av Padova Fest (13 juni 1917). Precis som vid den första uppenbarelsen den 13 maj såg de tre barnen Madonnan ovanför samma träd.

Lucia frågade: ”Vad vill Frun av mig?” Guds Moder svarade: ”Jag vill att ni kommer hit den trettonde nästa månad, att ni ber Rosenkransen varje dag och att ni efter varje dekad tillägger följande bön: ’O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld; led alla själar till Himmelen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.’ Jag vill också att ni lär er att läsa. Senare ska jag tala om för er vad jag vill mer.”

Lucia bad då om hjälp för en sjuk person och undrade om denna person kommer att tillfriskna. Guds Moder svarade: ”Om hon omvänder sig kommer hon att bli frisk inom detta år.” Lucia bad då för sig själv och för de två andra barnen: ”Jag skulle vilja be Er att ta oss till Himmelen.” Guds Moder svarade. ”Ja, jag kommer att ta Jacinta och Francisco snart, men du måste stanna kvar en längre tid. Jesus vill använda dig i sin tjänst för att göra mig känd och älskad. Han vill att hängivenheten till mitt Obefläckade Hjärta ska stadfästas i världen.”

Lucia blev mycket bedrövad och frågade: ”Måste jag stanna kvar här ensam?” Guds Moder svarade: ”Nej, dotter. Lider du så mycket av detta? Tappa inte modet… Jag kommer aldrig att glömma dig. Mitt Obefläckade Hjärta ska vara din tillflykt och vägen som ska leda dig till Gud.”

Med dessa ord öppnade Vår Fru sina händer och ett starkt ljus kom ut ur dem. I detta ljus kunde de se sig själva; Jacinta och Francisco befann sig i de strålar som steg upp mot Himmelen medan Lucia var i de strålar som spred sig över världen. Framför Madonnans högra handflata var ett hjärta omringat av törnen. Barnen förstod att de såg Marie Obefläckade Hjärta som var sårat av människornas synder. (www.avemariapublikationer.com)

Be Rosenkransen varje dag

Vår Fru bad varje gång barnen: “Be Rosenkransen varje dag för att vörda Vår Moder att det skall bli fred i världen ,,, för Hon ensam kan rädda den.”

Jakobs stege. Den Välsignade JungfruMaria uppenbarade sig 1830 i Paris för att vägleda Frankrike i en viktig tid. Den franska revolutionen bröt ut i Paris samma år. Folk stred mot varandra. Revolutionen skulle skilja befolkningen från Kyrkan.

Maria visar sig som Förmedlaren mellan Gud och människan. Hon är porten till Himlen och kallar oss. Genom Hennes förböner välsignas hela mänskligheten. Genom vår förböner deltar vi och räddar andra. Rosenkransen leder oss hem.

1830 är en parallell till Fatima och den ryska revolutionen 1917.

Jacinta berättade, strax innan hon gick bort, att Gud har lagt freden i Hennes händer. Det är från Hennes Obefläckade Hjärta som människorna måste be om fred. Hon är fredsvägen. Det är den sanna vägen Gud ger.

Efter varje mysterium i Rosenkransen ber Vår Moder om bönen:“0 min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss frän helvetets eld, led alla själar till Paradiset.”

Genom varje Rosenkrans växer Marias styrka att krossa Ormens huvud och förstöra hans onda makt över världen. Det är vapnet mot det onda. Maria är här den nya Eva (1 Mos 3:15). Om alla bad så skulle världen blir frälst. Till sista skall Marias Obefläckade Hjärta segra.

Bönens kraft är så stor att den kan stoppa krig och upphäva naturlagarna. Det är kedjan som nämns i Uppb. 20:1-2.Rosenkransen är också Jakobs stege (1Mos 28:12) som leder oss till Himlens port genom Maria som Förmedlaren.

Den förenar oss med Gud, den heliga Treenigheten; Fadern, Sonen och den Helige Anden; och Rosenkransen omfattar genom de olika mysterierna hela Evangeliet. Den förenar oss med Jesu Heliga Hjärta och Marias Obefläckade Hjärta.

“Be mycket och gör offer för syndare för det är många själar som kommer till helvetet då det inte finns någon som gör uppoffringar för dem. och be ofta med följande ord när ni gör en uppoffring:

O min Jesus det är för kärleken till Dig, för syndares omvändelse och
för gottgörelsen för de synder som begåtts mot Marie Obefläckade Hjärta”.

Andra Budskap från Maria

 • Offer: ”Vill ni offra er till Gud och bära alla de kors och prövningar som Han sänder er som gottgörelse för alla de synder som förolämpar och sårar Honom och för syndarnas omvändelse?
 • Altarets Sakrament: Guds Moder öppnade sina händer och barnen omslöts av ljus. De föll då på knä och upprepade bönen: ”Allraheligaste Treenighet, jag tillber Dig! Min Gud, min Gud, jag älskar Dig i Altarets Allraheligaste Sakrament!”
 • Himlen: ”Jag kommer från Himmelen.” Guds Moder lovade Lucia, Jacinta och Francisco att de skulle komma till Himmelen, men också att en av dem först måste be Rosenkransen många gånger (Lucia).
 • Skärselden: ”Hon är i Skärselden.” Guds Moder avsåg Amelia, en av barnens vänner som nyss hade dött.
 • Marie Obefläckade Hjärta: ”Mitt Obefläckade Hjärta ska vara er tröst och vägen som leder er till Gud.”
 • Krig: ”Krig är ett straff från Gud för synder!”
 • Omvändelse: ”Jag har kommit för att varna de troende så att de omvänder sig och bättrar sig. De ska be om förlåtelse för sina synder. De ska upphöra med att förolämpa vår Herre, som redan är så djupt förolämpad och sårad.
 • Klädsel: ”Vissa sätt att klä sig kommer att förolämpa Herren väldigt mycket.” (Rättare sagt: bristen på kläder! Det får oss att tänka på många som kommer till kyrkan under sommarhalvåret som om de var klädda till att gå och bada…).
 • Sjätte Budet: ”Fler själar hamnar i Helvetet på grund av okyskhetens synder än av andra motiv.”
  Äktenskap: ”Många äktenskap är inte goda, de behagar inte vår Herre och är inte av Gud.”
 • Präster: ”Prästerna måste vara rena, mycket rena. De ska inte uppta sin tid med något annat än det som gäller Kyrkan och själarnas frälsning. Prästernas olydnad gentemot sina överordnade och den Helige Fadern förolämpar vår Herre mycket.”

Till sist avslöjade Madonnan för barnen att Hon är Vår Fru av Rosenkransen.

Den andra hemligheten

Barnen får den 13 juli 1917 ta emot den andra hemligheten. Denna text skrev Lucia ned den 31 aug. 1941 på uppdrag av Biskopen av Leiria-Fatima

”Jag ska nu tala om Hemligheten och besvara den första frågan (angående Fatimas budskap).

Vad är Hemligheten?

Jag tycker mig kunna avslöja den, eftersom Himmelen har gett mig tillåtelse till detta. Guds representanter på jorden (Syster Lucias biktfader och Biskopen av Leiria-Fatima) har även gett mig tillåtelse till detta genom flera brev. Ett av dessa brev tror jag är bevarat hos Ers Excellens, och det är brevet från Pater Josef Bernardo Goncalves, i vilket han befaller mig att skriva till den Helige Fadern.

En av de punkter som han tar upp är just den att uppenbara Hemligheten. Något har jag redan avslöjat, men i korta ordalag, men då jag inte ville göra brevet alltför långt och invecklat, beskrev jag endast det viktigaste och överlät åt Gud ett mer gynnsamt tillfälle.

Jag har redan beskrivit i min andra skriftliga redogörelse det tvivel som plågade mig mellan den 13 juni – 13 juli (1917), men som helt försvann genom denna uppenbarelse.

Hemligheten består av tre skilda delar.

Den Andra Delen av Hemligheten är visionen av helvetet. ”Ni ska nu få se Helvetet där många syndare hamnar. För att rädda dem vill Gud upprätta devotionen till mitt Obefläckade Hjärta. Om ni gör vad jag säger till er, kommer många själar att räddas och det ska bli fred.”

Under tiden Guds Moder uttalade dessa ord öppnade hon sina händer och barnen fick se ett hav av eld. I dessa flammor fanns onda andar och själar som liknade genomskinliga kol. Vissa var svarta eller bronsfärgade och i mänsklig form. Själarna som flöt omkring i elden och elden tycktes komma från själva själarna. Barnen darrade av skräck och blev förskräckta över hur själarna som brann skrek av smärta och förtvivlan. De onda andarna kunde urskiljas från de fördömda människosjälarna genom sina förfärliga skepnader av okända djur.

Denna vision varade som ett enda ögonblick. Och tack vare vår goda Himmelska Moder, som före visionen hade förekommit vår skräck genom löftet att ta oss till Himmelen (i Första Delen av Hemligheten). Om hon inte hade gjort detta tror jag att vi hade dött av skräck och rädsla.

Sedan såg vi upp till Madonnan, som sa till oss med godhet och sorg: ’Ni har nu sett helvetet till vilket de arma syndarna faller ner. För att rädda dem vill Gud upprätta i världen hängivenheten till mitt Obefläckade Hjärta.

Om man gör det som jag säger er, kommer många själar att bli räddade och de ska få frid. Kriget – (det första världskriget) ska snart ta slut; men om människorna inte upphör med att förolämpa Gud, kommer ett nytt krig som blir ännu värre att börja under Pius XI´ s Pontifikat – (det andra världskriget!).

När ni får se natten upplyst med ett främmande ljus – (detta skedde den 28 januari 1938 som ett väldigt rött norrsken över Europa som syntes ända till södra Australien, en månad innan Tysklands intåg i Österrike) – , ska ni veta att detta är tecknet på att Gud kommer att straffa världen för alla dess brott, genom krig, svält och förföljelser av Kyrkan och den Helige Fadern.
https://en.wikipedia.org/wiki/January_1938_geomagnetic_storm

För att förhindra detta har jag kommit för att be om Vigningen av Ryssland till mitt Obefläckade Hjärta och Gottgörelsekommunionen den första lördagen i månaden.

Jungru Marias fem varningar till världen

Om min begäran uppfylls, kommer Ryssland att omvändas och man kommer att åtnjuta fred; om inte, kommer detta land att utbreda sina lögner i världen (1), börja krig (2) och förfölja Kyrkan (3). De goda blir martyrer och den Helige Fadern kommer att lida mycket (4) och flera nationer kommer att förintas (5). Till slut kommer mitt Obefläckade Hjärta att triumfera. Den Helige Fadern ska viga Ryssland åt mig och det ska omvändas och världen ska få en tid av frid.’

I slutet kommer jag att triumfera. En påve kommer att viga Ryssland till Mig och hon skall bli omvänd. Det kommer då att bli fred under en period i hela världen.

Portugal kommer alltid att bevara trons lära

Sedan kommer det som tillhör den tredje hemligheten, som inte fick avslöjas förrän 1960, då den rätt kunde förstås. 1961 begynner uppenbarelsen i Garabandal som en fortsättning på Fatima.

Vigningen gällde specifikt Ryssland

Vigningen gällde specifikt Ryssland, då Ryssland var namngivet att vara Guds instrument i frälsningsplanen. Vigningen hörsammades inte tid. Någon fullständig vigning kom inte att ske förrän 1984 av Påven Johannes Paulus II.

Varför var vigningen så viktig?

Detta skrev Syster Lucia i ett brev den 29 aug 1989 i Coimbra:

-“Vigningen med alla biskoparna var en kallelse till att ena hela kristenheten – Kristi Mystiska Kropp – vars huvud är Påven, som är den ende och sanne representanten Kristus har på jorden och som har fått nycklarna till Himmelriket. Enheten vilar på tron och kärlekens band till varandra, som gör oss förenade i Kristus såsom det står i Joh. 17.21-23.”

Solmiraklet

Den 13 september var 30.000 personer församlade runt Cova da Ira, trots att pressen hade förlöjligat händelserna och publicerat ateistiska artiklar.

Vår Fru meddelade att ett mirakel skulle komma att ske i oktober så alla kunde tro på uppenbarelsen. Detta skulle ske på två olika sätt. Ett för barnen och ett för dem som kom. Så blev Fatima en offentlig uppenbarelse.

Natten mellan den 12-13 oktober föll ett tungt regn över området. Ca 70.000 människor av alla slag anlände från olika håll – troende och icke-troende – för att närvara vid den förutsagda uppenbarelsen.

Regnet upphörde när solen stod i zenit, men mörka moln skymde den.

Ett bländande ljussken trängde plötsligt igenom molnen. Det uppfattades som en “sol” av silver som trotsade naturlagarna. Den rörde sig blixtsnabbt över himlen i olika riktningar och mot jorden, som om den skulle bli uppslukad. Marken och kläderna blir torra på ett ögonblick. Människor fruktar att deras sista stund var kommen och föll ned på knä i bön. Skenet på himlen skiftade i alla regnbågens färger.

Om den Helige Josef är det sagt att ”Segertoner ska höras när de troende verkligen erkänner den Helige Josefs helighet.”

I en tredje syn kom Vår Herre och Maria som Smärtornas Fru. Jesus välsignade jorden på ett liknande sätt som Josef.

Till sist fick Lucia se Maria som Vår Fru av Berget Karmel. Detta förbinder Fatima med Garabandal.

I den sista uppenbarelsen den 13 oktober 1917 höll Guds Moder fram ett skapular utan att säga något. Lucia (som senare blev karmelitnunna) påstod att Guds Moder vill att alla bär skapularet: ”Skapularet och Rosenkransen hör ihop.”

Hängivenhet till de första lördagarna.

”Jag lovar att i dödsstunden ge all den nåd som behövs för att bli frälst till dem som under fem första lördagar i månaden biktar sig, tar emot Kommunionen, ber fem dekader av Rosenkransen samt håller mig sällskap genom att under en kvart meditera över någon av Rosenkransen hemligheter med intentionen att ge gottgörelse till mitt Obefläckade Hjärta.”

Så visade sig Jungfru Maria som “en kvinna klädd i solen” och Fatima blev en bevittnad uppenbarelse.

För att förhindra ett nytt krig skulle bryta ut, lovade Maria att återkomma en sjunde gång. Det gjorde Hon den 13 juni 1929 tio år innan Andra världskrigets utbrott. Inte heller denna gång hörsammades budskapet, trots att Fatima blev erkänd som en trovärdig uppenbarelse och godkänd av Påven Pius XI den 13 oktober 1930.

Liknande solfenom har skett Medjugorje och har videofilmats. Medjurje är en fortsättning på Fatima och pågår ännu en tid.

Vad hände om förutsägelsen Ryssland och Andra världskriget?

Förvarningen besannades snabbt. Den ryska revolutionen bröt ut i november 1917. Kommunismen och ateistiska system spreds via Ryssland världsvitt. Det ledde Ryssland och nationer till en total och kollektiv underkastelse av människor till ett industriellt samhällssystem. Endast staten och dess ideologi var sann. Staten blev gud. Revolutionen når Östeuropa, Kina, Afrika, Centralamerika och länder i Asien som Kambodja, Vietnam och Nordkorea. Den medförde en stor förföljelse av Påven, kyrkan och orskade en våldsam förödelse av nationer med misär och svält. 120 miljoner människor blev mördade.

Nazister kom till makten 1933. Deras mål var att konvertera Tysklands nation tillbaka till den förkristliga hedendomen.Istället för fred i världen bröt nu ett nytt storkrig ut, Andra världskriget. Europa delades sedan i öst och väst. Berlinmuren byggdes. 1900-talet blev mänsklighetens blodigaste århundraden. Detta har påverkat hela världsutvecklingen fram till nu.

Ryssland blev först 1984 vigt till Marias Obefläckade Hjärta av Påven Johannes Paulus II tillsammans med biskoparna, dock inte med alla. Detta gjordes framför Fatimastatyn, som var speciellt hämtad för ceremonin. Pga. det politiska läget så nämndes inte Ryssland vid namn. När texten lästes gjorde Påven en paus och i sitt inre – i Andens förening – uttalades namnet. Påven blev en centralgestalt i Polens berfrielse.1989 föll kommunismen. Rysslands omvändelse till en kristen ledande nation tillhör en framtid. Detta kommer att blir det stora miraklet, som kommer att prisas bland alla länder.

Attentatet mot Påven blev upprinnelsen till att Påven kom att verka så mycket för Fatima och den tredje hemligheten.Påven sökte Kyrkans enhet och gjorde många resor. Han sökte förbättra relationerna med den ortodoxa kyrkan för att få ett Europa som “andas med två lungor” som är kyrkan i väst och öst.

Attentatet mot Påven Johannes Paulus II

Den 13 maj 1981 genomfördes ett attentatet mot Påven Johannes Paulus II. Det är årsdagen av den första uppenbarelsen i Fatima 1917.

Alla bedömningar pekar på att Påven blev räddad av Jungfru Marias egen hand, som styrde undan en dödande kula. Den passerade kroppen utan att skada vitala organ och blodkärl. Kulan hittades i jeepen i vilken Påven åkt och placerades senare i kronan på Fatima-statyn.

Detta blev en påminnelse för Påven om Fatima. Den innehöll även en angivelse, den tredje hemligheten, att en framtida påve skulle bli utsatt för ett mordförsök.

Påven har många gånger offentligt tackat Maria för att han räddades till livet. När han var på besök i fängelset hos Ali Agca som hade försökt att döda honom frågade Ali: “Varför dog Du inte? Jag vet att jag siktade rätt.” Påven svarade: “En hand avfyrade skottet, men en annan styrde det.” Kardinal Josef Ratzinger – fd. Påven Benedikt XVI – sade i en intervju i Fatima: “att Påven överlevde är verkligen ett mirakel och att det hände på just den dagen är något mycket märkligt.”

Detta foto togs av Vatikanens officiella fotograf vid attacken på påven Johannes Paul II.

Den tredje hemligheten – de två delarna

Den tredje hemligheten innehåller en vision “om biskopen i vitt som blir skjuten”. I ett särskilt brev till biskopen av Leiria fanns även en tydning av visionen. Detta brev har kallats “den fjärde hemligheten”.

Detta foto med biskopen blev publicerad i Life magazien den 3 jan 1949. Den visar biskopen de Silva i Leiria tillsammans med det brev innehållande Marias tolkning av visionen.

Syster Lucia var tyngd av det oerhörda innehållet och bar på en djup smärta om vad som skulle hända i en framtid, om ingen förändring skedde. Hon blev även mycket sjuk genom en lungsjukdom. Biskopen var rädd att hon skulle dö i förtid utan att kunna avslöja hemligheten och bad henne skriva ned allt. Hon försökte länge.

Till sist med Jungfru Marias hjälp kunde hon göra det den 2 jan. 1944. Den tredje hemligheten består av två delar – visionen och tydningen. Brevet med tolkningen var instoppat i anteckningsboken och överlämnades sedan till biskopen de Silva i Leiria i Portugal. Dokumenten förvarades i biskopspalatset fram till år 1957.

Brevet kom därefter till Vatikanen 1957 och förvarades oöppnat i ett litet träskåp på Påven Pius XII:s skrivbord en tid. Sedan arkiverades det i det Heliga Kontorets arkiv.

Brevet fick öppnas först 1960 eller efter Syster Lucias död för att rätt förstås. Påven Johannes XXIII var den förste som läste allt 1959 men han beslöt att inte avslöja innehållet. 1961 börjar uppenbarelsen i Garabandal året innan det andra Vatikankonciliet 1962 – 1965.

År 2000 återkommer frågan om den tredje hemlighetens innehåll och betydelse.

Lucia skriver följande om visionen; “Jag skriver av lydnad till Dig min Gud, som ålägger mig detta genom Hans Excellens Biskopen av Leiria och genom Din och min Allraheligaste Moder.

Efter de två Hemligheter, som jag redan har berättat om, såg vi vid Vår Frus vänstra sida, lite högre än var hon befann sig, en Ängel med ett svärd av eld i vänstra handen.

 

Svärdet utstrålade flammor som såg ut att antända världen. Dessa flammor av eld släcktes dock vid kontakten med den strålglans som utgick från Vår Frus högra hand, som hon höll emot honom: Ängeln pekade mot jorden med sin högra hand och sa med hög röst: ’, Bot, Bot!’

 

Och vi såg i ett oändligt ljus som är Gud: något som liknar det som när man ser personer i en spegel som passerar framför den, en biskop klädd i vitt och vi kände på oss att det troligen var den Helige Fadern. Vi såg även andra biskopar, präster och ordensfolk som gick uppför ett brant berg. På toppen av berget stod ett stort Kors av grova bjälkar som såg ut som om det var av grovt socker.

 

Den Helige Fadern, innan han kom fram till, passerade vacklande igenom en stor stad, till hälften ruiner och till hälften bara reducerat till grus. Nedtyngd av sorg och smärta, bad han för de dödas själar, vars kroppar han såg under sin vandring.

 

När han väl hade kommit upp på toppen av berget, knäböjde han vid det stora Korsets fot och blev dödad av en grupp soldater som sköt mot honom flera skott med gevär och med pilar.

 

På samma sätt dog också den ene efter den andre av biskoparna, prästerna, ordensfolket och många andra lekmän, kvinnor och män från olika klasser och samhällspositioner.

 

Under Korsarmarna fanns två änglar med vardera en kristallkanna i handen. I dessa kannor samlade de upp martyrernas blod och med detta blod vattnade de själar som närmade sig Gud.” (www.avemariapublikationer.com)

Tydningen av den tredje hemligheten

Johannes Paulus II talade på Fatimas årsdag, den 13 maj 2000, då han saligförklarar Fatimabarnen Francisco och Jacinta tar påven upp den stora innebörden just i Fatima inför 600.000 människor: “Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!” Påven varnar om drakens svans i Upp. 12:3 som är Fatimas fortsättning. Han talar till alla – inklusive prästerna. Vi är i den tid som Uppenbarelseboken anger. Det är det centrala budskapet.

“Fatima är en kallelse till omvändelse och en uppmaning att inte ha något att göra med “draken”, vars svans har svept bort en tredjedel av stjärnorna på himlen och ned på jorden.

Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek. Sin moderliga omsorg kom den välsignade Jungfru Maria till Fatima och bad oss att sluta förolämpa Gud, vår Herre, som redan är så förödmjukad. Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn. Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herdebarnen. “Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att det inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem.”

Påven försökte avslöja allt, men officiellt blev Fatima behandlad som en helt avslutad händelse genom den dåvarande statssekretaren för Vatikanstaten kardinal Sodano.

Visionen “om biskopen i vitt” blev publicerad den 26 maj 2000, 13 dagar efter Påven Johannes Paulus II:s predikan i Fatima. Vatikanens statsekretare Kardinal Sodano förklarade då att den tredje delen av hemligheten i Fatima tycks tillhöra det förgångna!! Visionen rör en historisk förföljelse av kyrkan på 1900-talet. Attacken på “biskopen i vitt” var attentatet på Påven Johannes Paulus II år 1981. Fatima är genom detta en avslutad händelse!!

Vatikanens statssekretare är en post som kan liknas vid en statsminister i modern stats regering. Troskongregationen och alla andra kongregationer (departementen) administreras under statssekretaren. Kongregationerna hanterar alla de frågor som finns med det moderna samhället och till andra kyrkor som ekumenik och interreligiös dialog. Troskongregationen handlägger frågor som uppenbarelser och vägleder biskopar om Kyrkans tro, lära och moral i samhället.

Denna struktur har gällt sedan det andra Vatikankonciliet, 1962 – 1965, då det Heliga Kontoret i Vatikanen omorganiseras. Detta var tidigare direkt underställt Påven som en monark för Kyrkan och var ett stöd och rådgivande organ för Påven. En rationalisering har skett, med inflytande från liberala krafter.

Fader Joaquin Alonso (död 1981) var i 16 år arkivarie i Fatima gjorde flera intervjuer med Syster Lucia och han har berättat: ”det är mycket troligt att den tredje hemligheten handlar om trons kris inom Kyrkan, om prästernas underlåtelser, om interna strider i Kyrkan och om allvarliga pastorala brister i den övre hierarkin.”

Vatikanens officiella tolkning av visionen i Fatima har förbryllat.

Påven Johannes Paulus II dog inte men en påve dör i visionen. Påven talade inte om det förflutna. Kardinal Ratzingers (nu påve Benedikt XVI) berättar i en intervju 1984 i “The Jesus Magazine”, att han läst den tredje hemligheten. I denna intervju relaterar Kardinal Ratzinger till tre saker till varandra: den tredje hemligheten, den Heliga Skrift och andra Mariauppenbarelser än Fatimas, vilka Kyrkan har godkänt som autentiska. Han säger :”Innehållet i denna tredje hemlighet stämmer med Bibelns ord och med vad som sagts om och om igen i många andra Mariauppenbarelser…” La Salette och Quito är sådana Mariauppenbarelser och Akita.

Påven Johannes Paulus uttalande i Fulda

I november 1980 besökte Påven Johannes Paulus II katedralen i Fulda och talade där till en liten grupp om den tredje hemligheten. Man frågade honom varför hemligheten ännu inte hade avslöjats, och han gav flera svar enligt Fatima Crusader.

Påven sa att den för det första inte avslöjats därför att med kunskap om den följer ansvar, och det finns så många människor som bara av ren nyfikenhet vill veta hemligheten. För att undvika sensationslystnad ville han därför inte avslöja innehållet i den tredje hemligheten.

Men sedan – och här börjar vi se att hemligheten handlar om ännu mer än avfallet i Kyrkan – sa han också: ”Det räcker för er att veta att hela områden av jordens yta kommer att bli översvämmande, att vatten kommer att flyta över stora delar av jorden och att miljoner människor kommer att dö från ett ögonblick till ett annat.” Ett annat skäl till att han inte ville avslöja den tredje hemligheten var, att han inte ville uppmuntra kommunisterna till handling.

Fredsapellen i Fatima

Fatima gällde ett återupprättande av en genom historien splittrad Kyrka. Revolutionerna har med Antikrist att göra och utvecklingen av Antisamhället att göra. Antkrists förlöpare blev härskare för många nationer på 1900-talet. Det finns en särskild grupp i världen, de totalt laglösa, en finansmakt, som skott sig på krig och revolutioner genom sekler.

Vigningen skulle beskydda Ryssland och leda till att landet blev en kristen nation i världen. En ny fredsera skulle begynna. Kyrkan skulle blev förnyad och enad.

Syster Lucias förklaring till vigningen av Ryssland – en Herde

I brevet den 29 augusti 1989 avslöjade syster Lucia skälet till vigningen. Det gällde Kyrkans förening:

“Vigningen med alla biskoparna var en kallelse till att ena hela kristenheten – Kristi Mystiska Kropp – vars huvud är Påven, som är den ende och sanne representanten Kristus har på jorden och som har fått nycklarna till Himmelriket. Enheten vilar på tron och kärlekens band till varandra, som gör oss förenade i Kristus såsom Han önskade och bad till Fadern – Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom Du, Fader, är i Mig och Jag i Dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att Du har sänt Mig. Joh 17:21”

Kyrkan i öst och väst blev splittrad under Kristi namn. Budskapet i Fatima gäller Kristi kyrkans enhet

Profetian över Ryssland

Det finns en profetia att Ryssland kommer att förhärliga Kristusi en framtid. Det gäller då kyrkans förnyelse.
Jesu budskap i Sant Liv i Gud den 13 dec 1993

PS:

Den ryska revolutionen 1917. Den var en kupp mot Ryssland och det ryska folket.

Fatima Challenge. Under 2000-talet kommer stora kriser och Kyrkan genomlider stora skandaler. Fatima ger åter ett fokus på vad som är förutsagt.


Källor

 • www.ewtn.com/fatima/apparitions
 • http://www.avemariapublikationer.com/
 • Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, Katolska kyrkan i Jönköping
 • Fatima Crusader leds av fr, Cramer och har gjort undersökningar runt händelsen Fatima och om den tredje hemligheten. En intervju finns på ovanstående site avemariapublikationer på svenska.
 • “Kongregrationerna som sköter Kyrkans inre liv”, Katolskt Magasin nr 12, 2007, sidan 22

Uppenbarelsen i Garabandal 1961 – 1965

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.