Barmhärtighets rosenkrans

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens Rosenkrans

Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona

Bes om möjligt kl 15-16. Kristi dödstimma. Särskild nåd gäller under den tid.

Förböner. Rikta bönen för dem det gäller
Inled som vanligt: Kyss rosenkransens krucifix, gör korstecknet.

“O blod och vatten, som runnit ur Jesus heligaste hjärta, såsom barmhärtighetens källa för oss – vi förtröstar på dig”  (x 3)

Fader vår …

Var hälsad Maria, full av nåd,Himlensdrottning
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt,
JESUS.

Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund.
Amen

Jag   tror   på   Gud   Fader   allsmäktig, himmelens och jordens Skapare.   Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus,   korsfäst,   död   och  begraven. nedstigen   i   dödsriket,  på  tredje   dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till Faders högra sida. därifrån igenkommande Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan,   de   heligas   samfund,   syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

 

Jesu Heliga Hjärta

På de ensamma kulorna före varje dekad:

Evige Fader, / vi offrar Dig Din högt älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder.

Tio gånger ber man:

För Hans smärtfyllda lidandes skull, / förbarma Dig över oss och hela världen.

Avsluta Barmhärtighetens Rosenkrans med att be tre gånger:

Helige Herre Gud, Helige Allsmäktige Gud, Helige Odödlige Gud, / förbarma Dig över oss och hela världen. (x 3)

Jesus, jag litar på Dig. Jesus, jag litar på Dig. Jesus, jag litar på Dig. (x 3)

—————

Tavlan föreställer den uppståndne Kristus, som på händer och fötter bär spår efter korsfästelsen.  Från det på tavlan osynliga hjärtat utgår två strålar, en röd och en  blek.   Då  Herren  Jesus   tillfrågades  om deras betydelse,   förklarade   han:   “Den   bleka   strålen betecknar det vatten som renar själarna; den röda strålen betecknar blodet, som är själamas liv. Dessa två strålar sprang fram ur det inre i min barmhärtighet, då mitt hjärta förbrann   och av en lans öppnades på korset”

Med andra ord betecknar dessa strålar de heliga sakramenten, och även den heliga kyrkan, som framförts ur Kristi genomborrade sida och den helige Andes   gåvor,  vilkas   symbol  i  bibeln   är  vatten.

Lycklig den, som kommer att leva i skuggan av dessa, sade Jesus, ty honom når ej Guds rättvisa hand”.

FaustinaDen 13 september 1935 fick den Heliga Faustina Kowalska (1905-38, 5 okt.) se en Herrens Ängel som var på väg att utföra ett fruktansvärt straff över mänskligheten.

Jesuheart2

Jesus jag förtröstar på Dig!

Genast kände hon sig inspirerad att offra till Fadern Hans älskade Sons “Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder”.

Under det att helgonet bad bönen kunde Ängeln inte utföra straffet. Dagen därpå bad Jesus henne att med samma ord be dessa böner som vi nu känner till som Barmhärtighetens Krona.

Jesus visade sig för henne enligt bilden. Den vita strålen från Jesu Heliga Hjärta står för rening. Den röd strålen är för själen det evig livet. När Jesu dog på Korset utgjöt allt för oss. Ur hans hjärta rann blod och vatten.

 Vid uppenbarelsen den 14 september 1935 gav Herren följande löften:

“- Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Krona.

– Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja.

– De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.

– Om syndare ber denna Krona ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.

– Prästerna bör uppmana dem som lever i synden att använda denna bön som en frälsningens sköld.

– Även den mest inbitne syndare som ber denna Krona, om så bara en enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet.

– Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Krona vid en d ö d s b ä d d, så kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns Rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till minne av mitt eget lidande.”

 

Den Vita söndagen

Barmhärtighetens Krona bes särskilt som 9 dagars novena  från Långfredagen till Den Gudomliga Barmhärtighetens Fest, den s.k. “Vita Söndagen” Enligt Herren Jesus önskan skall den firas den första söndagen efter påsk, vilket antyder det nära sambandet mellan hemligheten i påskens återlösning och denna helg

 NOVENAN DAG DAG FRÅN LÅNGFREDAGEN TILL DEN VITA SÖNDAGEN

 1. Förbön för hela mänsklighet. Låt dem sjuka ned i Barmhärtighetens hav
 2. För i dag fram själasörjares, munkars och nunnors själar till mig och låt dem sjunka in min oändliga barmhärtighet.
 3. För i dag fram till mig alla fromma och trogna själar och låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav
 4. För i dag fram till mig hedningarna och dem som ännu ej känner mig.
 5. För i  dag  fram till  mig  de  avskilda brödernas själar och låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav. I en bitter pina slet de sönder kroppen och hjärtat på mig, det vill säga min kyrka. Då de återvänder i enhet med kyrkan, läks mina sår, och på detta sätt ger de mig lindring i pinan.
 6. För i dag fram till mig tysta och ödmjuka själar och små barns själar, låt dem sjunka in min barmhärtighet. Dessa själar liknar mest mitt hjärta, de gav mig styrka i min bittra pina då jag dog.
 7. För i dag fram till mig sådana själar, som särskilt ärar och prisar min barmhärtighet, och låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar har allra mest känt smärta över min pina och trängt djupast in i Min själ.
 8. För till mig i dag de själar, som befinner sig i  skärseldens  fängelse,  och  låt  dem sjunka ned i min barmhärtighets avgrund.
 9. För i dag till mig kalla själar och låt dem sjunka ner i min barmhärtighets avgrund. Dessa själar sårar mitt hjärta allra mest. Mest motvilja upplevde min själ i örtagården från kalla själar.
  De var anledningen till att jag yttrade: Fader, låt denna kalk gå ifrån mig, om detta är din vilja. För dem är det sista halmstrået att fly till min barmhärtighet.

På den Vita söndagen skall vi träda fram till “Lives källa” – den heliga Kommunionen. Innan dess skall biktat oss och varit verksam i kärlek till nästa.

”Jag vill att Barmhärtighetens Söndag blir en tillflykt och ett värn för alla själar, särskilt då för arma syndare. Denna dag är min barmhärtighets innersta öppet; jag låter ett helt hav av nådegåvor flöda över de själar som närmar sig min barmhärtighets källa.

 

De som biktar sig och tar emot den Heliga Kommunionen uppnår fullständig syndaförlåtelse och efterskänkande av straff.

 

Denna dag strömmar alla floder av Guds nådegåvor; må ingen själ vara rädd att närma sig mig, även om hennes synder vore röda som scharlakan…

 

Denna helg har framkommit ur det innersta i min barmhärtighet till glädje för hela världen och är befäst i djupet av mitt förbarmande.”

Tavlan visar således Guds stora barmhärtighet, som helt och fullt uppenbarats i Kristi påskmysterium och som i Kyrkan fullbordas på det mest fruktbärande sätt i de heliga sakramenten. Tavlan skall fungera som ett kärl att ösa nådegåvor med och som ett tecken, vilket erinrar de trogna om behovet av förtröstan på Gud och av barmhärtighet gentemot nästan. Om hållningen med förtröstar på dig. Tavlan skall, sade Herren Jesus, förtröstar på dig. Tavlan skall, sade Herren Jesus^ “påminna om kraven för min barmhärtighet, ty inte e ^ den starkaste tro är till någon hjälp-utan gärningar”

Jag lovar även, redan tavla sin ära, ej skall gå förlorad. Jag lovar även, redan här på jorden, seger över fienderna, och särskilt i dödens stund skall jag själv skydda den såsom min ära .

Herren Jesus följande löften: frälsningens nåd , stora framsteg på vägen mot kristen fullbordan. en nåd att dö lycklig och alla andra nådegåvor och timliga  välgärningar,   som  barmhärtiga  människor kommer att bedja honom om.

Böner om en salig död

O   barmhärtige   Jesus,   du   s0m var upphängd på korset, lär oss tänka på vår dödsstund! O du barmhärtiga Jesus hjärta, som öppnades med en lans, hölj mig i min dödsstund. O blod och vatten, som rann ur Jesus  hjärta  såsom  en  källa  av  oändlig barmhärtighet för mig (rena mig från mina synder och felsteg). Jesus, du som dog på korset, du barmhärtighetens gisslan, mildra Guds vrede i min dödsstund

Inför det heliga Sakramentet

Jag tillbeder dig, Skapare och Herre, dold i det heliga Sakramentet. Jag tillbeder dig för alla dina händers verk, i vilka mycken vishet, godhet och barmhärtighet kommer mig till synes. O Herre, du har utsått så mycken skönhet på jorden, och detta talar till mig om din härlighet, även om det endast är en svag avspegling av dig, du ofattbara härlighet. Och även om du dolt dig och förblivit hemlig, hemlighållit din härlighet, når mitt öga dig, då det upplysts i tro, och  min själ lär känna sin skapare,  sitt högsta  goda,   och  mitt  hjärta försjunker helt i tillbedjan.

Min Skapare och Herre, din godhet har givit mig mod att tala med dig – din barmhärtighet gör, att avgrunden mellan oss försvinner, den avgrund   som   skiljer   Skaparen   från   det skapade. Att samtala med dig, o Herre, är ljuv för mitt hjärta. I dig finner jag allt som mitt hjärta kan önska. Här upplyser ditt ljus mitt sinne och gör det i stånd att allt djupare lära känna dig. Här rinner strömmar av nåd till mitt hjärta, här öser.min själ evigt liv.

O min Skapare och Herre, du allena giver dig själv till mig utöver dessa gåvor, och du förenar dig helt med din eländiga skapelse. Här förstår våra hjärtan varandra utan att välja ord; här är ingen i stånd att avbryta vårt tal. Vad jag talar med dig om, o Jesus, är vår hemlighet, som varelser ej kommer att känna (  ) Det är hemliga förlåtelser, som endast Jesus och jag vet om – det är hemligheten i hans barmhärtighet, som omgiver själarna var och   en.   För   denna  din   ofattbara   godhet tillbeder jag dig, skapare och Herre, av hela mitt hjärta och hela min själ. Och även om min tillbedjan är så eländig och ringa, är jag ändå lugn, ty du vet, att den är uppriktig, även om den är så tafatt.

Tillbedjan av Guds barmhärtighet

Guds   kärlek   är   blomman   och barmhärtigheten är frukten. Må en själ som hyser tvivel  läsa  dessa  utläggningar  och vinna förtröstan.

 • Guds   barmhärtighet,   som   framgår  ur Faderns sköte – jag förtröstar på dig.
 • Guds   barmhärtig egenskap – jag förtröstar på dig
 • Guds barmhärtighet, ofattbara hemlighet jag förtröstar på dig.
 • Guds   barmhärtighet,   du   källa   som framspringer ur den heliga Treenighetens hemlighet – jag förtröstar på dig.
 • Guds   barmhärtighet,   du   källa   som framspringer ur den heliga Treenighetens hemlighet – jag förtröstar på dig.
 • Guds   barmhärtighet,   outgrundlig   för mänskligt   sinne   och   änglars   själ   –  jag förtröstar på dig.
 • Guds  barmhärtighet,   som  allt  liv salighet framgår ur – jag förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, över alla himlar – jag förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, en källa till under och underverk – jag förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, som når över hela universum – jag förtröstar på dig.
 • Guds  barmhärtighet,  som  kommer  till världen i det förkroppsligade Ordet – jag förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, som runnit ur Jesus hjärtas öppna sår – jag förtröstar på dig
 • Guds barmhärtighet, innesluten i Jesus hiärta för oss och särskilt för syndare – jag förtröstar på dig.
 • Guds   barmhärtighet,   outgrundlig   i ins
tiftandet  av   den  heliga  hostian förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, i den heliga kyrkans grundande – jag förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, i det heliga dopets sakrament – jag förtröstar på dig.
 • Guds   barmhärtighet,    i   vår rättfärdiggörelse genom Jesus Kristus – jag förtröstar på dig.
 • Guds  barmhärtighet,  som  ledsagar oss genom hela livet – jag förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, som särskilt i dödens stund griper oss – jag förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, som giver oss liv odödlighet – jag förtröstar på dig
\aA
 • Guds barmhärtighet, som giver oss liv i odödlighet – jag förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, som ledsagar oss i varje stund i livet – jag förtröstar på dig
 • Guds barmhärtighet, som bevarar oss för dödsrikets eld – jag förtröstar på dig.
 • Guds   barmhärtighet,   i   förhärdade syndares omvändelse – jag förtröstar på dig.
 • Guds   barmhärtighet,   förunderlig   för änglar, ofattbar för helgon – jag förtröstar på dig.
 • Guds  barmhärtighet,  outgrundlig  i  alla Guds hemligheter – jag förtröstar på dig.
 • Guds  barmhärtighet,  vår  salighets   och glädjes källa – jag förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, som lyfter oss ur all nöd – jag förtröstar på dig.
 • Guds  barmhärtighet,  vår  salighets  och glädjes källa – jag förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, då du ur intet kallade oss till existens – jag förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, kronan på alla Guds verk – jag förtröstar på dig.
 • Guds  barmhärtighet,   en  ljuv  tröst  för plågade hjärtan – jag förtröstar på dig-
 • Guds  barmhärtighet,  förtvivlade  själars enda hopp – jag förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, vila för hjärtan och ro i all oro – jag förtröstar på dig.
 • Guds barmhärtighet, heliga  själars  lust och hänförelse -jag förtröstar på dig.
 • Guds   barmhärtighet,   som   väcker förtröstan utöver hopp – jag förtröstar på dig

Tacksägelsebön

O Jesus, evige Gud, jag tackar dig för dina otaliga nådegåvor och välgärningar. Må varje slag som mitt hjärta slår bli tacksägelsehymn vandra i min kropp för dig  Herre; min siäl är vandra i min kropp för dig, Herre; min själ är en   enda   hymn   och   tillbedjan   till   din barmhärtighet. Jag älskar dig, Gud, för den du själv är

2 svar på Barmhärtighets rosenkrans

 1. Susanne Södermark skriver:

  Så Fantastiskt bön .

 2. Tadeusz skriver:

  Bra gjord. Det är viktig Mission att tala om Guds Barmhärtighet i världen av idag. Många
  vät inte att Barmhärtigheten är Guds innersta längtan efter människan. Att vi upptäcker på nytt Guds Barmhärtighet och mildhet i vårt liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.