Samhällets organism. Det mänskliga skapandet och vår suveränitet.

Samhällets hela definition är mänsklig. ”Society” kommer av latinets ”societas”, som betyder ungefär ”till varandra vänligt sinnade relationer”. Det gäller alla. Hela mänsklighten. Samhällsutveckling, vad är det? Krafter vill nu skapa ett nytt, det marknadsstyrda samhället.

Innebörden är att samhället underordnas marknadens lagar med en hög grad av privatisering av samhällsfunktion-erna. Marknaden blir här ett överordnat subjekt.

Men vad kommer först? Människan eller marknaden? Samhällets subjekt är folket. Subjektet innåller både mål och orsak! Människans suveränitet är obestridlig i sin födslorätt. Annars förloras hela det mänskliga värdet. Ett hus utan grund står inte.

Med marknadens som subjekt raseras samhällets intention som ett gemensamt mänsklig samfund. En väg till  en privat överklass och ett minirotetvälde. En väg till det omvända till marknadens rätt och frihet.

Ekonomi och samhälle är inte enbart en modell av ett pengaflöde, ett “cash-flow” från ett ställe till något annat utan att skapa något nytt och återinvesteras. Idag verkar en “ekonomi” i spekulation, plundring och stöld av samhällshuset. Ekonomibegreppet i är totalt misshandlat och reducerat till ett korrupt valutasystem .

Ekonomi innehåller processer  i flera dimensioner, både i synliga och i osynliga processer, i det materiella och i det kvalitativa.  Det betyder ekonomins osynliga del börjar i oss som värden som en kompass som styr vad som borde ske, utvecklas eller åstadkommas. Det finns en värld till i oss.

Vi borde därför tala om “den synliga och osynliga ekonomin”!

Marknadsekonomin är en konstruerad modell i tron att den följer “fysikliska” lagar. Detta är inte sant. Det visar vinstmaximeringen.

Sifferpolitik allena förblindar riktningen och utesluter den kvalitativa ekonomin. “Mer i plånboken” är en förträngd insikt.

Människan utgör ett centrum  för att samhället ska existera. Människan är samhällets och ekonomins skapande resurs. Allt börjar här från det vardagliga som att laga mat till att odla, skriva, konstruera, bygga eller vara en personen i omsorgen,  att utbilda barn eller att tjänstgöra för  samhället. Allt bygger på denna förutsättning. Detta i sin tur blir till ett understöd för andra grupper.

Varje ny högre samhällsnivå stöder därför en lägre. Subsidiaritet eller ett tjänande ledarskap. Stöd till sin omgivning kallas för solidaritet.

Människan som orsaken till samhället medför att  människan är samhällets mål.  En levande enhet och organism. En enhet innebär att den är odelbar för sin existens. Allt är förenat med vart annat i en ständig “dialog”. 

Det heter: “Han eller hon började med två tomma händer! Allt börjar i personens inre. Skapande kommer inifrån till en omgivning i handling eller sak. Idén och ansvaret är ett inre skapande verk.

Vi alla ingår i ett samhälle som gör att vi också är en social medmänniska med ansvar för vår omgivning från familj, våra tillhörande grupper eller vår arbetsplats där vi verkar i ett gemensamt skapande.

Detta beskriver organisationens förmågan till socialitet, civilitet eller moralisk anda. En hög civilisation är ett samhälle i fred och enhet.

Inom idrottens lagspel eller i musikers samverkan märks detta tydligt. Det gäller även i alla mänskliga organisationer. Målet är så det kvalitativa och  “osynliga” i första hand. Medlet för att uppnå ligger dels i samverkan dels i det materiella, i tingen, tillgångar eller kapital.

Pengar är ett drivmedel att skapa förutsättningar för det kvalitativa målet t.ex att konstruera och bygga en trafiksäker bil för människor. Datorn är ett hjälpmedel för att sprida information. Maskiner finns som ett stöd för att tillverka något. Människan är så subjektet. “Hon (subjekt) skriver en bok (objekt)”.

I alla dessa sammanhang nödvändiggör närvaron av  människans talang, suveränitet och värdighet i arbetslivet som då  är överordnad tekniken och andra funktioner i organisationer, som bildar understödet. Det påverkar strukturers och arbetsmiljöns utformning.

Motsatsen är ett system, som underordnar människan, som då förvandlas till ett objekt istället för ett subjekt.

Vi kan se detta i regelstyrd vård, där vårdaren hamnar i konflikt med att ta ansvar för en patients situation eller att tvingas att prestera enligt instruktionen. En sådan konflikt kan orsaka vanmakt och psykisk ohälsa. Vad som  är subjekt eller objekt styr utvecklingen

Organisationen förutsätter att verksamheten leds och  utformas så att människans suveränitet har  sin frihetsgrad att verka i självständighet, i beslutsamhet och  ta initiativ att lösa uppgiften med och för andra. Det gäller helheten i processen i mål, planering, beslut, arbetets genomförande och det uppnådda resultat tillsammans. Allt ger till utveckling.

Samhällets alla delar är många och beskriver olika samhällsprocesser till varandras stöd. Allt bildar tillsammans en organism, en mänsklig organism i relationer och ett växelspel. Ekonomins hela innehåll är ett mänskligt, socialt och nationellt förlopp. Men också till naturen och dess ekologiska livslagar.

Samhället minsta enhet är ursprungligen familjen med föräldrar och barn. Ensamhushåll finns också. Många gånger för ofta.

Individualismen har medfört att socialiteten tynar bort i det moderna nyliberala svenska samhället. Andra länder bär ofta på mycket starka familjeband.

Nyliberalismen råkar inte vara antiscocial och iskall utan den vill fördärva alla relationer mellan barn, föräldrar, kön, medmänniskor och samhället med ett “egofokus”.

Denna syn gör att medmänniskor kan förvandlas till “objekt” och leda till människohandel. “Objektsynen” har fördärvat många arbetsplatser och arbetstagare, som blivit sjuka och sönderstressade.

Samhället ursprung utgör att vara familjens förlängning för att organisera sig att utföra det komplexa i hushållet och samhällsbygget tillsammans med andra.

Arbetet skapade produkter och marknaden blev ett torg och en mötesplats, som underordnas människan. I städers namn ser vi detta, t.ex i “Linköping”. Förr kunde man prägla egna silvermynt som “Skaramark” med sitt eget värde i silver. Dessa kunde användas i nere Europa, där andra Mark fanns som  “Kölnermark”

Marknaden är ett resultat av mänsklig och social aktivitet och verksamhet, som är subjektet. “Trädgårdsmästaren odlar grönsaker och frukt för människorna“. Här börjar en marknad för livsmedel.

1. Näringslivet skapade ekonomi och försörjning av basförnödenheter, produkter och tjänster för och med människor och samhällsbyggets välstånd.

2. Det offentliga skapar förutsättningar för välfärd runt omkring näringsliv och medmänniskor med utbildning, infrastruktur, samhällstjänster, vård, högskolor mm. Allt stöd som måste finnas med en gemensam egendom och verksamheter. Välfärd är här närande för hela samhället och företag. En grov myt gäller att den är tärande. Ett sådant samhälle torkar bort. Vi ser katastrofer i EU.

3. Den tredje delan av samhället är det civila samhället med alla föreningar, kultur, politiska och fackliga organ, idrott, kyrkan, ideella föreningar, medier mm som skapar det demokratiska, sociala, kulturella och värdeutvecklande livet för gemenskapen och den finns för att inte en stat eller det privata blir en kommandocentral. Civila samhället är de fria organisationerna. Frihetens pelare.

4. Naturrikedomar och nationaltillgångar är vår ekonomisk bas för allt och alla med mineral, markens skogar och odlingar, vattentillgångar, energi, djur och växtliv. Att hålla detta i balans, förutsätter en stat som ger ramar för det hållbara samhället och hushållet. Utan organisk tillväxt och mångfald, skulle ingen tillväxt finnas.

5. Statens mission är att skapa lagar, förordningar och försvar för rättssamhället och demokratin . Vår värdegrund avgör riktning för samhällets utformning. En kompass!!! Gäller människans lika rätt och värde? Gäller rättvisa för alla? Skattemedel är samhällets “blodomlopp” att fördelas så att samhälle är i harmoni. Vi alla kan bli sjuka eller råka ut för en olycka. Även marknaden förutsätter att samhället finns och ger ramar. Annars råder kaos.

6. Skatt och finans. Skattesystemet är nationens “blodomlopp” att fördela intäkter från hela samhället till förnyelse av de olika samhällsområdena och till utveckling för folkets välfärd enligt allas likas rätt och värde.

Varje nations självständighet grundas på tillgång till egen riksbank med rätt att ge ut sin egen valuta och reglera räntenivå. Affärsbankerna är till för att stödja näringslivets utveckling, produktion och handel i korta terminer samt var frikopplad från spekulation på värdepapper och fastigheter. Investmentbolag finns för långsiktig förvaltning av kapital och fungera som riskkapital i innovationsutveckling  i näringslivet.

En privatstat kan omöjligt ersätta detta och då särskilt i en tron på individualism med dess egenintressen eller med företagandes modell för vinstmaximering utan ansvar och etik för helheten.

Samhället är en gemenskap och är en mänsklig organism i samverkan på olika plan för helheten och för var och en. Frihet är en gemensam frihet. Vi må värna om demokratin.

Det här inlägget postades i Arbete, Arbetsskapande, Automatisering, Beslutsfattande, civilitet, Demokrati, Effektivitet, ekologi, Ekonomi, Fackligt, Föreningsliv, Förnyelse, Framtid, Fred, Frihet, Hälsa, Ideologiska definitioner, Jämnlikhet och feminism, Kultur, Ledarskap, Människan och värdet, Miljöpolitik, Nyliberalism, Offentlig sektor, Okategoriserade, Orättvisa, Plikter, Privatisering, Rättvisa, Samhälle, Samhällsvision, Samverkan, Självständighet, Skatt, slavdom, Solidaritet, Statligt ägande, Strategisk utveckling, Svenska modellen, Tillväxt, Utbildning, Utveckling, Vänster/höger, Vård, Värderingar, Vinst, Vision, Yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.