Alliansen i sken och demokrati. Den omöjliga välfärden

Vi lever med tesen att välfärden är en omöjlig konstruktion. Den gav oss vägen en gång. Nu raseras den för en modernare väg i högerns “visdom”.

Andra säger nu tvärtom. Andra länder springer om hela EU!

Dagens politik till höger talar i framgång i BNP och jämför oss med  andra länder i kris  i Europa.  

Det är faktiskt dags för ideologiska diskussioner om vi vill bygga ett bättre samhälle. Det är grunden för förändring och förbättring. Värde-grunden är kompassen.

Som det nu är det ett race i BNP om vem som är bäst och Alliansen  jämför oss med de som är de sämsta i EU. Utvecklingen göms i siffror men i verklig handling syns något helt annat. Siffror blir dimridåer.

Huvudfrågan är vem som tjänar folket. En paradoxal utveckling pågår och 2012 sker detta:

Taxi Kurirs chaufförer i Göteborg tvingas köra utan en garanterad grundlön, sjuklön- och avtalspension. I Göteborg färdtjänsts nya miljardavtal används chaufförer från Taxi Kurir som kör under usla förhållanden utan kollektivavtal. GP 14/8 2012

• När Volvo Lastvagnar inför ett nytt kvällsskift vid monteringsfabriken i Tuve går hela rekryteringen via bemanningsföretag. GP 14/8 2012

Allt detta är ekot från 90-talskrisen och den nya åstramningsekonomin. Vägen var en attack på hela välfärden. Hans “haverieundersökning” uteslöt hela 70-talsfrågan och finansmaktens inflytande.

“Välfärden en omöjlig konstruktion”, var
den blivande statsministerns samhällsanalys 1993,
året efter finanskraschen!! Den blir utgångspunkten för Reinfeldts kamp.

Det var inte den svenska välfärden som orsakade 90-talskrisenDet var alla arbeten som försvann genom ett kaos som började i 70-talet med oljekris och valutakrig.

Sverige framstår som ett mönsterland när det gäller finansbalans så länge som vi enbart betraktar nivån på statsskulden. Ekonomin blir till en bokföringskonst.

Men ekonomins syfte och process är ständigt att skapa nya förutsättningar för samhällets betstånd och folkets existens, försörjning och utveckling. Vägen blir nu istället att alstra färre nya förutsättningar, som en metod till färre utgifter men som leder till uppkomsten av sociala, kvalitativa och moraliska förluster. Sänkt välfärd för lägre skatter!

Ekonomin består av en process och ett kretslopp med goda eller negativa följder. Liknar ett skepp eller ett fordon som måste styras. I praktiken leder till

 • En onödigt låg statsskuld, en onödigt högt skuldsatt befolkning
 • En onödigt hög arbetslöshet som hämmar den svenska ekonomin.
 • Ett onödigt hård kostnadsjakt som inte tar i beräkning nyutvecklingens potential eller den sociala förlustens konsekvenser på samhälle i sin helhet

Onödigt högt skuldsatt befolkning och onödigt hög arbetslöshet är således det höga priset för en onödigt låg statsskuld. Här ser det ut i siffror förra året

 1. Sverige statsskuld  2010 39,8%  av BNP
 2. Övrig skuld i företagen och hushållen 266 %!
 3. Total 305 %

Källa: Eurostat, IMF och ECB

Spanien och Portugal har med företagen och hushållen en skuld-börda på 280% respektive 252% av BNP. Vi har såldes en högre skuld! Den överträffar Grekland som har 140 %. Total skuld för Grekland är 290 %!

Tyskland och Österrike väljer hellre en högre statsskuld än Sverige och pressa ner företagens och hushållens skulder till betydligt lägre nivåer. Privatskuldsättning som ligger på 142 respektive 148 procent av BNP.

Att hålla de privata skulderna på en låg nivå har visat sig vara extremt viktigt för att ett lands ekonomi och arbetsmarknad skall fungera på ett tillfredsställande sätt.

Låga privata skulder i Tyskland och Österrike har bäddat för en mer balanserad arbetsmarknad. Arbetslösheten ligger på 5,1%  i Tyskland och 4,1% i Österrike. Ungdomsarbetslösheten ligger på 7,8% i Tyskland och 8,2 i Österrike. Detta visar fil doktor och forskare Hedi Bel Habib,

Att hålla statens skuld på en onödigt låg nivå är skadligt för ekonomin. Att staten lånar till investeringar är dock bra för ekonomis och arbetsmarknadens långsiktiga utveckling eftersom de leder till ökade inkomster för staten i framtiden. Trädet växer och ger avkastning

Statens största tillgång är framtida skatteintäkter. Det viktigaste för betalningsförmågan är att skatteintäkterna räcker till statens alla åtaganden, såväl till utgifter som till skulder

Statsskuld sjunker medan hushållens skulder stiger kraftigt efter 2006 med de FRIA marknadskrafterna. Villalånen ökar med 60 %. Lån för bostadsrätter med 121 %. Sedan 2006 har den totala bolåneskulden ökat med 72 procent, enligt ny statistik från UC.

I genomsnitt är svenskens bolån dubbelt så högt som årsinkomsten. Mest skuldsatta är personer mellan 18 och 35. Deras totala summa av skulder är i genomsnitt 2,7 gånger högre än årsinkomsten.

Samtidigt är storbankerna miljardvinster väldiga för storbanker trots eurokris , enligt SvD . Det sker på folkets bekostnad, som ytterligare belastar. Stigande marknadsvärden måste hämtas från någon.

 • Nordeas vinst efter skatt är uppåt emot 14 miljarder kronor under första halvåret 2012 har (siffran beror på vilken eurokurs som används eftersom Nordea redovisar i euro.)
 • Swedbank har under samma period dragit in nära 6,6 miljarder kronor.
 • Handelsbanken ligger strax över den nivån och SEB något under.

Andra kvartalet har varit stabilt trots en stökig omvärld, sade Swedbanks koncernchef Michael Wolf och lät ungefär som sina konkurrenter.

Staten lever alltså på lånade pengar, men det är företag och privatpersoner som står för skulderna istället för staten. Onödigt högt skuldsatt befolkning och onödigt hög arbetslöshet är således det höga priset för en onödigt låg statsskuld.

Strategin syns då vara att sätta svenska folket i skuld och på knä för att skapa skenbart goda statsfinanser och för en marknadsanpassning. Stora brister uppdagas inom olika sektorer om utveckling och underhåll. Ett allvarligt problem är

… Nu har godstransporten på norra stambanan nått sitt maximum och långtradartrafiken har växt till den grad att vi inte längre kan låta den fortgå ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt.

Det betyder också att Sverige inte kan ta vara på efterfrågade transporter från norra Finland och Ryssland ner till Europa. Sjötransport är inte alltid ett bra alternativ. Med tre till ­fyra månader per år med isbeläggning i Bottenviken kan transporterna dessutom försenas. Vid stränga vintrar kan all sjötrans­port vara helt avbruten i veckor, skriver Ewa Back, ordförande i Norrlandsförbundet m.fl i AB

Bristen på bra kontinuerliga transporter gör att Norrland hämmas i sin industriella utveckling. Detta påverkar hela landets ekonomi

Varför sker detta? Logiken är ju absurd och grotesk.

Alliansvägen följer en EU-väg, IMF:s SAP-regler och den ideologiska vägen. I princip är detta samma sak ur samma falska källa

 • att minimera staten
 • att öka privatisering av samhällsfunktioner för en marknadsstyrd stat.

Detta står i strid med samhällets konstitution och de sociala lagarna där folket är samhällets subjekt som orsak och mål. En konsekvens att allt i samhället har sin upprinnelse att människor är en skapande kraft. Kapital är döda ting. Det är den fatala förblindelsen.

M-poltiken har introducerat en inhuman politik som skapat utblottnig och utförsäkring. Svaga grupper kränks och knäcks. Antalet personer som har varit arbetslösa i mer än två år har ökat dramatiskt och är nu 70000. Fas 3 är nu Sveriges största ”arbetsgivare” med 31 000 personer och ungdomsarbetslösheten ett enormt problem för framtiden för person och samhälle.

Men det som i Europa beskrivs som omöjligt, oansvarigt och orealistiskt genomförs nu i stora delar av Latinamerika. I land efter land byggs välfärden ut, social­försäkringar och pensionssystem byggs upp, steg tas för att demokratisera ekonomin och klyftorna minskar, skriver  Hans Linde (V) i debatt AB

 “I länder som Uruguay, Venezuela och Chile minskar fattigdomen snabbt. I Argentina­ var 45 procent av befolkningen fattig 2002 – åtta år senare lever 8,6 procent i fattigdom. I de flesta länder minskar dessutom de ekonomiska klyftorna kraftigt”. 

Välfärden byggs ut och genom att trygghets­systemen utvecklas, vilket ger dresultat på andra områden. En synergieffekt. Det visar att de ekonomiska och sociala bandens ömsesidiga påverkan. Mödra- och barna­dödligheten har minskat och färre tonårsflickor blir gravida.

“I Mexiko och Costa Rica får många pensionärer för första gången pension. I Brasilien får 12 miljoner fattiga familjer ekonomiskt stöd, Bolsa de Familia, vilket har inneburit både att fattigdomen och undernäringen minskat och att fler barn kunnat gå i skolan”.

“I Bolivia har den majoritet av befolkningen som tillhör ursprungsbefolkningen efter 500 år av förtryck för första gången släppts in i maktens korridorer”

Latinamerika var globaliseringens och nyliberalismens först offer under 60- och 70-talet. Deras utvecklingsekonomier och självständighet hotade de amerikanska intressena.

Dessa länder skulle endast utgöra de stora företagens leverantörer och hade så ingen ingen självständig folkrätt. Indianbefolkningen i regnskogarna ifrågasattes om de överhuvudtaget var människor och därför kunde de drivas bort utan hänsyn.

En ny skola för nationalekonomer inrättades i USA. Med tillträde till Chicagoskolan skulle framtidens studenter och ekonomer utbildas i ekonomisk nyliberalism.

Fordstiftelsen sponsrade utbildning av latinamerikanska studenter. “En national-ekonomisk hjärntvätt” att beredda väg för marknadens välde. Till råga på allt elände nyttjade man Nobelpriset för att torgföra en nyklassisk ekonomi till alla högskolor världen runt. Detta skedde 1968 och kallas för “Nobelkuppen”!

Samhällen skulle få genomgår en chockterapi och ett stålbade som rensade bort det samhällstillvända till gagn för det marknadstillvända. En omprogrammering.

Med detta kom folkmordsbroten som begicks av militärjuntorna i Brasilien, Chile, Uruguay och Argentina mellan 1960 och 1980. Tiotusentals mördades och hundratusentals utsattes för tortyr. En terapi för “en social och solidarisk obotlighet”.

Militärkuppen i Chile 1973 rensade landet från demokratin, som blev Milton Friedman på Chicagoskolan sitt första testland. Privatiseringar, avreglering och kraftiga nedskärningar i offentlig sektor genomfördes med terror, mord och massarrestering.

Resultatet är ett ekonomiskt fiasko just eftersom diktaturen följer Friedmans trossatser till punkt och pricka.

Nu ser vi att folke kan återvinna och samverka för det som är syftet – varandras välfärd. Den vägen är också den ekonomiska grunden. Metoden är urgammal. För sådd sår man och investerar man. “Trädet” som växer ger grenar med frukt och avkastning. Det är inte förutan som man talar om tillväxt och växande. Ekonomin ingår i naturens princip och kretslopp. Samhället kan liknas vid “ett träd som växer med människor”.

Globala företag har sponsrat tortyr och förde sedan en kamp för mänskliga rättigheter, såsom Fordstiftelsen gjorde

 • att med ena handen torterar och förgör
 • att med den andra handen tala om rätt och frihet; och utbilda under marknadens härskande mantel.

Länderna vänder idag sig bort från IMF:s med billiga lån och dess åtstramningsprogram. Denna paradoxal utveckling sker när  Europas  idé­politiska öknen breder ut sig runt oss och visar lärdomen från Latinamerika som vi behöver.

Reinfeldt borde ju veta. Han själv sa i juni 2012 i partiledardebatten:

Nu finns en konkurrens som vi aldrig har sett förut. Vi talar om Asien, men det är inte bara Asien, utan det är också Latinamerika och Afrika. Alla övriga delar av världsekonomin växer nu bättre än Europa.

Har då inte EU valt fel väg???

Det här inlägget postades i 70-talskrisen, Allianspoltik, Avregleringar, Chicagoskolan, Demokrati, EU, Fattigdom, Fördelningspolitik, Förnyelse, Framtid, Globalisering, Latinamerika, Marknadspolitik, Milton Friedman, Nyliberalism, Offentlig sektor, Orättvisa, Paradigm, Postdemokrati, Privatisering, Rättvisa, Skatt, Strategisk utveckling, Tillväxt, Välfärd, Värderingar. Bokmärk permalänken.