Långsiktig utveckling regionalt och den naturliga planhushållningen

Svjg2Vi behöver en offensiv och innovativ politik som möter framtidens krav. Vi behöver starta nu och inte gneta i det introverta sparandet, som är så förtärande utan sprida en ny utveckling, som skapar nya förutsättningar och en ny arbetsmarknad i nya områden i Sverige. Effektivisering är ett annat spår för utveckling.

Framtida konkurrenskraft förutsätter en säkerställd kompetens- och resursutveckling.

En långsiktig energiförsörjning måste utformas. Industrier, bostäder och kommunikationen behöver förberedas. Vi behöver ersätta det som förlorades under 80-talet med nya företag och med en utspridd regional och självständig utveckling istället för centralism till förtätning och ett boende i dyra storstäder med trafikinfarkt. Ökad konkurrenskraft förutsätter säkerställd kompetens.

Vi behöver innovativa organisationer som utvecklar och inte förslavar människor. Vi behöver organisationer som tar till vara människors kunnande, förnyar och utvecklar den nya generationens medborgare. Vi behöver självständighet för att behålla friheten.

Vi behöver det gemensamma målet för nationens framtid. Växer antalet fattiga och utlämnar utvecklingen, efterlämnar vi ett massivt skuldberg åt framtida generationer. Ingen ekonomi kan konkurrera utan välutbildad arbetskraft och en modern infrastruktur. Bankerna måste ta sitt ansvar och inte urholka hela finanssystemet. De sitter på samma gren.

Vi behöver ett nytt SJ som tjänar landets utveckling om vi inte ska bli hamna på efterkälken. Utfasningen av den petro-tradtionella teknologin och kulturen kan ske med smärta eller med en framförhållning.

En marknadsstyrd tågmarknad har lett till en kaotisk splittring, suboptimerande vinstbolag och en ineffektiv samverkan över organisationsgränserna.

För en fungerande kommunikation på riksplanet behövs en naturlig planhushållning, då det gäller hela landets drift och vagnpark. Privatismen och nyliberalismen driver fram kortsiktigheten, avskärmar, reducerar och skär av grenar som är strategiska. Den kan inte hantera långsiktigheten i samhällets perspektiv. Liberalismen utesluter helt enkelt samhällsutvecklingen och ser enbart ekonomin som en privat affär. Business as usual. Vi borde ha andra begrepp för ekonomi som beskriver en “utvecklingsekonomi”.

PROCORG

Den naturliga planhushållningen bygger på det naturliga arbetet för ett skapande i förening med det personliga och gemensamma moraliska ansvaret till skillnad från det kortsiktigt produktions-drivna kollektiva trälarbetet.

Läs här om en organisationsutveckling.

Den hierarkiska trögroddheten har fött mycket elände och girighet. De har fungerat som “organisationens dinosaurier”, som förtär allt i sin väg.

Det nya SJ kan förverkliga ny väg genom en projektdriven ledningsform som kortsluter kärnverksamheterna i nätverk – som ett lednings- och utvecklingscentrum. Detta leder arbetet tvärs över gränserna för en total samordning mot de satta målen. Nytt arbetssätt bygger på flexibilitet, dynamik, kompetensutveckling, skapandets process, etiken, den stödjande omgivningen och människans värdighet.

Alla organisationer och hela samhället vilar på den mellanmänskliga föreningen. Vinst behöver bedömas i resurseffektivitet och samhällsvinster. Det borde även gälla energibolagen.

Tågnät behöver skapas som förbinder landets olika ekonomiska resursområden. Grannen Norge behöver tåg till Europa.

SnabbtagKina gör nu en storsatsning på tågnät med snabbtåg med banavsnitt som klarar 350 km/tim. Tåg finns med farter över 450 km/tim. Nya städer byggs upp regionalt för att stärka självständiga områden, som stärker landsbygden och bekämpar bristfälliga bostäder för Kinas befolkning.

Detta är egentligen en urgammal princip. De sk. taifa-kungadömena i Spanien på 1000-talet var självständiga stadsstater med en omkringliggande landsbygd för den självständiga försörjningen av samhället. Detta visar att principen om den naturliga planhushållningen finns med i historien.  Stöd och utveckling hör intimt ihop.

Man planerar en framtida förbindelse mellan Peking och London , en resa på 2 dagar. Detta genererar arbete och ny utveckling. Byggandet ingår i samhällsekonomin. Energiområdet är nyckeln och en absolut kärnfråga för alla.

Bostäder är dyra både i drift och till kostnad. Om köpkraften ska stärkas då får inte bostäderna sluka familjeinkomsterna.

Bankerna tar ut oskäliga avanser. Koncept för långenergihus finns utvecklade. Bristen på bostäder är också stor. Nya bostäder ger nya arbeten. Nya arbetsmarknader runt Eltransportstäder är en strategisk väg som motverkar urbaniseringen och förtätning till storstäderna. Städer i vårt avlånga land kan göras till nya centra för den hållbara utvecklingen.

Fossildrivna godstransporter kan ersättas av el-drivna motorvägar. Ny teknik kan på ett smidigt sätt klara passager under korsande leder.

Det här inlägget postades i Arbete, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Avregleringar, Effektivitet, Ekonomi, Fördelningspolitik, Forskning, Hälsa, Hyror, Ideologiska definitioner, Kapitalism, Liberalism, Marknadspolitik, Samhälle, SJ. Bokmärk permalänken.