FRIHET ELLER LIBERALISM? FOLKRÄTT VS MARKNADSRÄTT?

Liberalismen har blivit en allmän frihetsideologi som gällt demokratiska värden och de mänskliga rättigheterna. Vad står liberalism för under 2000-talet?

Aktörer är Alliansen men liberalismen finns tvärs alla partier.  Liberalismen  innehåller en diffus bedrägliga lära, som skapar dimmor där ja och nej gäller samtidigt. Vad är sanning och vad är propaganda?

Med liberalismen följer en revolt mot vad som gällt för välfärdsstaten, som miljöförskare bedömer vara vägen för det hållbara samhället. 

. .

 Samhället är till sin grund en spegelbild av människan.

Samhället är en social organism av människor och medmänniskor för och med varandra i samverkan.  Vi kan se samhället som en ”person” med samma rättigheter som för en människa att verka självständigt gentemot andra nationer Den ekonomiska självständighet är ett villkor. Ekonomin kommer av okonomia och syftar på jorden som ett hushåll och samhällsbygge. Välfärd är ett mål och utvekling av människor. Det materiella är ett medel.

Samhället består av ett trefaldigt skapande.

 • Rättsstaten eller rättslivet med alla lagar för människor och egendom. Som en självständig nationen äger den rätten att skapa sin egen valuta genom en centralbank.
 • Det ekonomiska livet som skapar försörjning och att bygga samhälle. Näringslivet finns för att skapa näring, liv och uppehälle.
 • Civilsamhället och det offentliga skapar den sociala utveckling genom värdegrunder, traditioner, kulturen, utbildning, omsorg, kommunikation, medier mm för sammanhållning och samvaro. Den utgör själv stommen för demokratin för att förhindra kommandostyrningen

Frihet har att göra med människans fria vilja. Som människa är hon en kreatör att sätta mål, skapa och förverkliga målet. Till detta gäller förmågan att  ta ansvar för sin omgivning och välja rätt väg. Rätt väg är en moralisk fråga. Ett val mellan gott och ont.

Liberalismen träder fram ur en rationalism. Ur en förenklad och reducerad världsbild. Här blir hela människan en gåta, där allt annat är inordnat i ett ändamål enligt livslagar.

Den liberala och rationella människan kliver ur ramen (under Upplysningstiden) och väljer sin egen väg och söker andra lagar. Jord, natur och samhälle skälver i nutiden.

Marknaden har funnits sedan byteshanden började. Människan var kreatören att utveckla föda och produkter. Frihandeln var att det kunde sälja och köpa på lika villkor. Ekonomin var naturorienterad med odling, fiske och jakt. Naturens livslagar styrde ekonomin. Ekonomi kommer av oikonomia och avser hela jordens som ett hushåll och samhällsbygge för hela mänskligheten. En global organism.

Liberalismen började på allvar 1776 med Adam Smiths manifest om ”Wealth of Nations”, där allt styrs av tillgångar och efterfrågan enligt marknadens lagar som hypotetiskt följde fysikens krafter. Banden bröts med naturen, samhällets funktion och människan som kreatör. Människan blev istället ett redskap och komponent i ett industriellt system. All värdighet kränktes. Revolutionens tider begynner till social förändring. Mot detta kommer maktens kontrarevolutioner.

Under 2000-talet  sker en stor samhällsförändring.

Ett skifte i värdegrund för samhällets framtida existens.

Välfärdstatens upplösning. Liberalismen är honnörsordet som frihetens filosofi. Både vänster och höger söker liberalismens kärna. Många delar ingår som formar nya ideal.

 • Individualismen. Individernas konkurrens och samhällsansvar utan samhörighet och solidaritet
 • Socialliberalismen i en mänsklig degradering, könsneutralitet och upplösning av sociala band
 • Nyliberalismen som minimerar staten och utökar marknadsmakten över samhällen

Allt hör ihop som reducera allt till en materiell etik och materiell mått. Liberalismen är en skapade ideolog som steg först steg vrider sönder grundvalar. Odlad genom sekler .

Lönsamhet är en av del av den materiella etiken. Etiken har företräde. Vi ser att kortsiktighet dominerar. Människor hamnar i ekorrhjul och livskvaliteten sjunker. Ohälsa är en stor negativ faktor.

Grundfrågan är åter  vad som kommer först? Mänsklig rätt och frihet eller marknaden?

Individualism

Liberalismen är först och främst en väg som leder till individualismens ideal. Ayn Rand talar om egoismens liberalism att tänka på sin egen lycka, framgång och rikedom. Solidaritet är ondska säger hon i en intervju. Ayn Rands drakideologi skildras på : http://youtu.be/7ukJiBZ8_4k

Alliansen uppfattar samhället i statsindividualism där samhällsansvaret ska bäras av individen och genom en utvidgad privatisering av samhällsfunktioner. De ska strida mot varandra för sitt eget eller bolagens självförverkligande enligt Rands filosofi. Allt kan privatiseras.  Statens inflytande ska träda tillbaka och blir mer polisiär och kontollerande – nattväktarstaten. Till saken hör att privat bolag i först hand söker sina ägares intressen och  inte samhällets.

Blandekonomin och naturens ekonomi liknar varandra och  består i växelverkan mellan motsatster, som förenas. Monokulturer är ohållbara. Marknadsekonomi med privatisering blir en monokultur.

Hur ska nästa generation kunna ta ansvar för beslut som fattas idag som miljöfrågorna. Det hela leder till absurda ansvar.

Socialliberalism

Socialliberalism definierades en gång som individens frihet är beroende av varandras lika värde och rätt till sociala tillgångar som utbildning, sjukvård och arbeten. Den välfärdsstat revs med finansmakens instrument och avregleringar.

Skolans och ekonomins urlakning återskapar klyftor och segregation. Detta skapar nya problem och kriser, som ger nytt bränsle för socialt och kriminellt sönderfall.  Med okunskap och historierevisionen förs folket vilse om orsaker. Okunskap är makt.

Istället för att stärka en samhällsnyttai skola, vård eller SOS så gäller RUT-avdrag för servicetjänster så att livspusslet går ihop för välbärgade.. Generellla välffärd esätts av allmän dvs den starkes rätt över de svaga.

I socialliberalismens nya anda hör vi att människan är könsneutrala. Hen är ett nytt pronomen. Vi är varken det ena eller det andra. De är valbart från stund till stund. Enligt engelskans “hen” är vi symboliska i maktens ögon en blind ”höna.” Att vara en icke-medveten människa.

Mänskliga relationer avväpnas. 45 % ensamhushåll. De ensamma utan barn har större möjlighet att nå fram gång och bli rika. Alla sociala relationer i familj håller på att fördärvas som fördärvar samhället i sin tur. Nästa generation fostras att bli marknadens ”arbetssoldater”.

Man eller kvinna saknar betydelse i det monetära samhället. Bara det blir vinster för banker och storföretag. Lönsamhet är här den materiella överordnad etiken

Människans etiska värde reduceras till en materiell funktion som en utbytbar komponent i ett system. Samhällets sociala principer försvinner i ett ekonomiskt system.  Här finns funktionen av bemanningsbolagen och välfärdsbolag. Kompetens är en vara på en marknad. Välfärda är en vara som kan köpas. Politik kan köpas. Mänsklig kapacitet är att jämföras med en datorn. Hennes personliga självständighet och omdömesförmåga negligeras. i systemstyrda jobben och på “löpanden bandet” behövs endast händer och fötter. Tänkandet och beslut sköter systemet.

Emotionella band i den unga generationen bryts ned via medier och datorspel. Utsatta invandrare utnyttjas som trälar med usla löner och arbetsvillkor inom service- och åkeribranschen. Hög arbetslöshet stärker kriget mellan individer på arbetsmarknaden och göder fascistiska krafter.

Genom krig och förtryck i världen verkar en omflyttninsgstaktik och en folkförflyttning som undergräver kollektiv och kulturell sammanhållning i jordens samhällen. Krig kan aldrig ske utan en finansiering som skapar skuld som gynnar bankhusen.

 Nyliberalism

Nyliberalismen tar sig ann det framtida samhällsstyret. Marknadskrafterna ska frigöras. När människan är reducerad och liberaliserad i materiell träldom inträder marknaden som samhällets huvud. Marknad är som ett ”övernaturligt väsen” som optimerar alla villkor i tillgång, efterfrågan och pris.

Milton Friedman har uttalar nyliberalismens drakoniska syn. Den överensstämmer med IMF:s strukturanpassningar.

Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring” – först i krisskeden och chocktillstånd kan nyliberala idéer ta form

 • att privatisera allmänningarna
 • begränsa fackförbunden
 • avskaffa social välfärd
 • släppa priserna fria
 • cementera äganderätten
 • Centralbankens överhöghet.

Marknadsfriheten tenderar nu att reduceras till marknadsmonpol av en grupp globala företag. Den inhemska företagen får kliva åt sidan.

Detta syntes under OS-spelen i Lodon 2012. EU bygger på att kraftfulla internationela bolag gynnas för att  konkurrera mot  Kina Asiens och Afrikas låglönemarknader. EU vill konkurrera på samma villkor. Allt kan förvandlas i ny syn till en vara såväl  det materiella som  det icke-materiella. Genom euro och skuld kunde en social devalvering drivas fram.

Även människan kan reduceras till att bli en ekonomisk enhet eller en handelsvara att producera och konsumera. Vi ser det i idrotten, bemanningsbolagen eller importen av de svagaste för usla arbeten. Bredvid finns den kriminella trafiken.

Människan kan väderas i termer av produktionsdulglighet. Sjuka  producerar lite och de fåt lite. Den nya rättvisan. Livet är förminskat till en affärsidé till en F-skattsedel. Lönsamhet är här en materiell moral som överträffas mänsklig moral. Business as usual.

Människosynen lägger grunden till samhällets framtida existens!

Världspolitiken

I ett dokument “Det stora i det ringa”, som nu förvaras på Brittish Museum, spreds under tidigt 1900-tal i ett stort antal  som “framtidens agenda” ända fram till den ryska revolutionen 1917. Kommunismen kom att likna detta.

Om man jämför denna “agenda” om världshistoriens framtid och utveckling och då i synnerhet med de senaste tidernas händelser, går det inte att undvika att denna bedrägliga politik som nu gäller har funnits 100 år tidigare. Innehållet kan inte vara från en enskild person utan är odlad under en lång tid av en grupp som då skulle vara “ledare för världspolitiken”.

Vilka är då dessa? Det helar pekar mot finansens och bankhusens domäner. De söker en status som världsdomare att döma efter nya världslagar, som ingen kan överklaga..

Sammanfattning: Det finns bara två sätt tolka våra demokrater. Antingen är de medvetna om att de överger demokratin och släpper iväg oss mot en diktatur eller så är de totalt blinda. De borde ha kapacitet att bedöma konsekvenserna.

Nedanstående är ett utdrag ur “Det stora i det ringa”:

Liberalismen. Friheten är endast en inbillning. 

Den politiska friheten är en idé, men inte ett faktum.

Denna idé måste man kunna tillämpa, då det är nödvändigt att genom ett inbillat lockbete dra folkkrafterna till sitt parti, om detta senare har föresatt sig att störta ett annat, som innehar makten. Denna uppgift underlättas, om motståndaren själv smittas av frihetsidén, av den s.k. liberalismen, och för idéns skull ger efter i sin makt. Här visar sig då vår teoris överlägsenhet: de lössläppta regeringstyglarna grips omedelbart enligt tillvarons lag och samlas i en ny hand, emedan den blinda folkmakten inte kan existera en enda dag utan ledare, och den nya makten endast intar den gamlas plats, sedan den försvagats av liberalismen.

Samhällslagarnas anseende är tillintetgjorda genom liberala tolkningar.

Guldet. Tron. Självstyrelsen.

I vår tid har guldets makt intagit de liberala styrelsemännens plats. Det fanns en tid, då tron styrde. Frihetsidén är ouppfyllbar, emedan ingen kan begagna sig av den med måtta. Ge åt ett folk, om och för en kort tid, självstyrelse, och denna skall övergå i självsvåld. Därefter uppstår inre stridigheter, vilka snart övergår till sociala slaktningar, i vilka staterna förbrinna och deras betydelse förvandlas till aska.”

Kapitalets despotism.

Kapitalets despotism, som helt och hållet är i våra händer, (bankerna) räcker det till ett räddande halmstrå, vid vilket de måste hålla sig fast emot sin vilja, i annat fall störtar de i avgrunden.

Den starkes rätt.

Vår rätt ligger i styrkan. Ordet “rätt” är ett abstrakt begrepp, en på intet sätt bevisad tanke. Detta ord betyder endast: ge mig det jag önskar, så att jag därigenom får bevis på att jag är starkare än du!

Var börjar rätten?

Var slutar den? I ett rike med en dålig organisation av makten, värdelösa lagar och en svag regent, försvagad genom en mängd rättigheter, som uppstått tack vare liberalismen, hämtar jag en ny rättighet – att med den starkes rätt störta mig över och slå ned alla existerande förordningar och föreskrifter, lägga vantarna på lagarna, omskapa alla institutioner och göra mig till herre över dem, som överlämnat åt oss sin styrkas rätt, eftersom de avstått den frivilligt, liberalt

Liberalismens gift.

Då vi ympade in liberalismens gift i statsorganismen, förändrades hela dess politiska byggnad, staterna insjuknade i en dödlig sjukdom – “blodförgiftning”. Det återstår nu endast att invänta slutet på deras plågor.

Folkmassan är blind. Man bör ha klart för sig, att massornas makt är blind, oförnuftig, oresonlig, lystrande till höger och vänster. En blind kan icke leda blinda utan att föra dem till avgrundens rand. Vi ska se till att vår regerings alla viktigare strategiska poster blir oberörda av liberalism, ty uppfostran av dem som lyder under vår samhällsordning är beroende därav. Dessa poster bör besättas endast av sådana som vi uppfostrat för administrativ styrelse. mm. mm.

Det här inlägget postades i Liberalism, Människan, Nyliberalism. Bokmärk permalänken.