Att vara eller inte vara? Kan vi och universum bli till och existera utan en orsak?

HamletKan en bok komma till av en slump? Tanken är befängd. Hur är det då med allt annat??  Är liv en slump?

Shakespeare anses av många inte bara ha varit Englands nationalskald utan också världslitteraturens främste dramatiker genom tiderna. Hamlet, prins av Danmark, av William Shakespeare skrevs någon gång mellan 1599 och 1601 och är en av historiens mest kända teaterpjäser och tar upp livets fundamentala frågor:

Att vara eller icke vara, det är frågan:
Månn’ ädlare att lida och fördraga
Ett bittert ödes styng och pilar eller
Att ta till vapen mot ett hav av kval

Beam_Collision2 (1)Ja denna fråga har alltid gällt i alla tider som ett filosofiskt centrum. Men andra frågar sig om det gäller att ha eller att vara? Vad är meningen?

Eller allt som händer. “Fick ont halsen”. “Varför då?” “Det blev bara så!”. Halkade på isen. Varför då? Det blev bara så är en ofullständig slutsats. Allt har en orsak. Allt i samhället har en orsak.

Hur blev allt till?

Atomfysiken söker lagar om  hur allt började.  Det finns en punkt i singulariteten som kallas för  “Big Bang”.  Ur detta expanderar allt i ett ofantligt ljus. Samma sak står i Skapelseberättelsen. Så långt stämmer det. Gäller det allt som orsak?

Cern i Genève är det ledande laboratoriet i världen för högenergifysik och världens största laboratorium för forskning inom partikelfysik och om fundamental fysik. Genom att skjuta sönder t.ex elektroner nära ljushastigheten kan ett subatomärt mikrokosmos rekonstrueras, som gäller för världens existens. Ett vet man som blir ett axiom. Materian är i sig är inte evig. Vår tid är ändlig. Universum har en absolut början som innehåller något initialt likt en befruktning till liv.

Materialismens metafysik. Kaosläran och den eviga materian

Därmed faller den materialistiska modellen och de system som gällt för världen. En evig materia i ett kretslopp. Från kaos till ordning med en inbyggd icke-levande intelligens som beskrivs som “Den store Arkitekten”. Detta gällde i forntidens Egyptens metafysik. Frimureriets ursprung. Vi lever igen en tid med fornegyptiska ideal. Ett nytt Exodus gäller.

När solen gick ned steg den ner i underjorden. Ur mörkret återuppstår den på nytt. Ur kaos bringas ny ordning. Ett evigt kretslopp i födelse, död och återuppståndelse.

Kaosteorin och evolutionsläran kommer härifrån. Här dyrkades djurens egenskaper och de gäller som symboler för kosmiska gudar som styr världsalltet Kaosläran finns i modern världspolitik med kris, kaos och revolutioner.

FaraonApisVi ser dem i hieroglyferna. Kobran symbolen står för liv och död. Tecknet  för Faraos gudomliga makt.

Den svarta tjuren Apis och dess harmen med kor och kalvar dyrkades. Tecknet för rikedom och fruktbarhet. Sexorgier gällde runt detta. Guldkalven kommer ur detta. Den moderna materialismen är ett resultat ur forntidens världsåskådning. Allt är materiellt. Två världssystem har gällt kapitalism och kommunism. Rötterna är desamma.

Exodus – flykten från Egypten –  gällde de befriade folken Israel ur slavdomens värld. De fick följa lagar att dessa djur inte var kosmiska gudar. Därför förvandlades dessa till brännoffer för att visa att det endast som finns är en enda sanning och en Allsmäktig skapare. Detta skulle krossa allt avguderi. Detta väckte ett raseri i forntiden.

Fundamentala villkor att vår existens kommer ur ett medvetet skapande

 • kosmologins bevis. Allt har en orsak
 • metafysikens eller ontologins bevis. Principer för att vara och bli till
 • moraliska grunden för människans utveckling
 • det teleologiska beviset. Allt har ett syfte
 • etymologiska beviset. Sanna kunskapen om orden

Dessa har utmejslats under långa tider och bildar filosofins centrum för tillvaron.

Orsak och verkan. Kosmologi tar upp frågan om att det finns ett ursprung och en orsak bakom allt

Kosmos

Karta över fluktuationer i den kosmiska bakgrundsstrålningen, uppmätt av WMAP.

De klassiska hörnstenarna i kosmologin är universums expansion, den kosmiska bakgrundsstrålningen och syntesen av lätta grundämnen i det tidiga universum, den så kallade nukleo-syntesen. I den moderna kosmologin studerar man också uppkomsten av galaxer och storskaliga strukturer, anisotropier och fluktuationer i den kosmiska bakgrundsstrålningen, mörk materia, mörk energi och inflation. Det två sista Nobelpris visar följande

•  5 % är synlig materia.
   Vårt ljus gäller ett specifikt frekvensområde

•  15  % är mörk energi
•  resten 70 % är mörk materia

Kosmologi studeras experimentellt genom astronomiska observationer och markbaserade eller satellitbaserade mätningar av strålning. Den teoretiska beskrivningen är baserad på den allmänna relativitetsteorin, där man kan visa att den kosmologiska principen och ett expanderande universum leder till Big Bang-teorin och den kosmiska bakgrundsstrålningen. Fysikerna använder även många andra grenar av fysiken, som partikelfysik, kärnfysik, statistisk fysik och kvantfältteori.

I kvantvärlden upphör klassisk verklighet. En slagen “tennisboll” studsar inte omkring. Den finns på oändlig många platser samtidigt.

Allt i vår verklighet har en orsak. Från att laga mat till barnen, skriva en bok, utveckla en bil, en kollision eller till fröet som börjar växa i jorden och bli till vår föda.

Hela kosmos bygger på en balans i dess allra yttersta mått mellan i avstånd mellan sol och planeter, naturkonstanter som måste gälla som ljushastighet, de olika ämnenas egenskaper, atomens livcykel, livsformarnas mångfald, egenskaper och ändamål  och hela den systematik som finns bakom en skapelseordning skildrar en kunskap och visdom i ett oändligt format.

Vi och alla ting är unika. Vi kallas varelser eller beeings.  Vi är, bär ett namn och verkar och skapar för ett syfte.

Universum började att existera. Alltså så har universum en orsak för sin existens och blir ett Gudsbevis

Kalaams kosmologiska gudsbevis inom islam säger detsamma.

 1. Allt som har en början i tiden har en orsak.
 2. Denna kedja kan inte ha pågått hur länge som helst tillbaka i tiden.
 3. Därför måste det finnas en första orsak som är Gud.
 4. Argumentet från den tillräckliga grundens princip

Kritiker hävdar att man måste göra skillnad mellan “att börja existera i vardaglig mening” och “att börja existera i metafysisk mening” dvs från ingenting. I vardaglig mening kan vi endast hävda att ett hus existens har sin orsak i den som har byggt huset, landmassornas existens har sin orsak i kontinentalplattornas rörelse osv.

vangoghHimelMen vi kan gå till oss själva i det som kallas för skapandet. När van Gogh målar sin tavla finns inget mer är det som är inom honom själv och vill gestalta. En idé, tanke, ett ord eller känsla. Allt föds där ur “ingenting” mer än det som är hans person – hans inre vara. Guds pensel finns i det som blev ljuset en gång, som “kondenserat” till partiklar, atomer och solsystem. Människan är en avbild av en skapande Gud.

På hebreiska används ordet “barah” som betyder “ursprung” och att skapa ur ett intet. Där finns både en kvinnlig och manlig innebörd i detta. Den faderliga och moderliga ursprunget. Två skapelseprinciper som skapar och föder liv.

När Moses frågar vem är du. Är Gud svar: “ ”Jag är den jag är.

Vad betyder detta?  Detta innehåller hela varat. Allt som är och existerar. Alla egenskaper, liv, krafter, kunskap, ljus, kärlek, frid … Allt som ligger till grund för Skapelsen. Motsatsen är “intet” där inget existerar. Inget liv, ingen energi, inget ljus, inga ord eller kunskaper. Absolut tomt. . Kan då något bli till i det som inte existerar. “Delete” av allt.

Metafysikens och Ontologins Gudsbevis

Dessa filosofiska grundvalar handlar just om det som “Är”, som även ingår till visa delar med naturfilosofi eller metafysisk som behandlar det som blir till och existerar. En bok finns om detta  “Att vara och att bli till”  av Reiner Carls.

Metafysik är den gren inom filosofin som behandlar frågan om verklighetens grundläggande natur och försöker göra rationella utsagor om fundamentala drag hos allt varande. Här identifieras principer som kommer först och är överordnat. Ordet “prins” kommer ur detta. Metafysiken inriktar sig på det som principiellt är oföränderligt och som inte kan nås med sinnena. Den innehåller centrum för all filosofi.

Humla-maskrosDet första genomarbetade metafysiska systemet anses vara Aristoteles “första filosofi”. Termen “metafysik” härstammar från samlingsnamnet på hans 14 böcker. “Ta meta ta phusika”, ungefär “de som kommer före det  fysiska”. Innan allt tar form. Han betrakta idéerna i naturen. Naturen innehåller bok om visdom. Bakom varje livsform fanns ett ändamål och ett samspel som återspeglar av en högre verklighet. Naturens teologi. Där finns en dynamik. Panta Rei – allt rör sig.

“Allting flyter” är hämtat ur Herakleitos autentiska princip: “Man kan inte två gånger stiga ner i samma flod. I samma vatten stiger vi och stiger vi icke, det är vi och det är icke vi”. Eller enligt en Zenbuddist. Detta är samma flod vi såg igår men ändå är det inte samma flod, då det är ett nytt vatten

“Allt rör sig”  är nog bland de mest kända principer tillsammans med läran om motsatsernas förening. Allt ingår i livsproceser, där även ekonomi begynner med  hela naturen och utvecklingen av samhällen.

jorden-manen• Himmel och jord
• Dag och natt för tid
• Jord och måne
• Nord- och sydpol för magnetismen
• Varmt och kallt i klimat
• Våt och torrt i jorden
• Solen och den skapande växtligheten
• Parbildningen för fortplantningen
• Faders- och modersprincipen

En grundläggande del av ontologin är att försöka beskriva vilka egenskaper som ligger i ett tings natur. Detta tar upp det självständighet, ändamål och inre föränderlighet i uppkomst, förändring och förintelse.  Det syns hittills vara omöjligt att förklara detta och tillblivelsen av universum utan ta hänsyn till alla de ändamålsenliga (teleologiska) aspekterna som finns i allt genom enbart studera kausala-mekaniska samband.

Elementarpartiklars rörelser och växelverkan, tycks man kunna bortse från sådana förutsättningar. Även elementarpartiklarnas sammansmältning till större materiella komplex som atomer, molekyler osv. tycks kunna återrföras på naturlagarna och matematiska modell utan att man behöver tillgripa teleologiska orsaker.

Ontologin, den organiska materian och det organiska livet

För att framhäva olikheten mellan den oorganiska materien och det organiska livet kan man på ett dualistiskt sätt anta att den kroppsbundna dimensionen hos levande varelser på ett ändamålsenligt sätt styrs av en själslig livsprincip. Den dynamiska utvecklingsprocessen har också till följd att alltmer komplexa organ och beteendemönster uppkommer, exempelvis bättre sinnesorgan, mer anpassade instinkter och snabbare rörelseförmåga. Dessa bidrar i sin tur till individens överlevnad och därmed till nya arters uppkomst och fortbestånd.
 Vi kan studera detta i den levande cellen i kampen mot virus. Både utvecklar nya förmågor.

Att levande organismer skulle fungera uteslutande enligt mekaniskt-kausala och kemiska lagar, har också avvisats av vissa nyare forskare inom biologin. Den i stora drag mekaniskt verkande organismen och den själsligt verkande livsprincipen kan inte reduceras till ett enda mekaniskt -kemiskt  system utan tillhör två olika verklighetssfärer. Det yttre resp det inre. Den synliga verkligheten begränsas till ett resultat och ursprungets orsak. Allt förutsätter en systematisk skapelseplan och ett levande medvetande.

Moraliska grunder till vår utveckling som människor

Om inte Gud finns, då faller alla motiv för att motivera moral. Var och en kan då leva efter sin frihet och enligt sitt eget bästa. Endast du själv råder över den egen lycka. Livet saknar mening och något mål finns inte för livet.

Moral handlar om “hur en person kommer att agera”. Etik handlar om att inte skada någon fysiskt eller personlig kräkning. Det gäller social, ekonomisk, medicinsk eller sexuell etik.

Det rör det mänskliga värdet och rätten att leva och respekt för frihet. Vi är så födda med lika värde. Utveckling gäller utveckling av människor och moraliska dygder. Den mänskliga familjen och samhället innehåller en gemenskap för samvaro och existens. Både teologiska och samhällets lagar finns för sammanhållningen.

Det teleologiska beviset.
Vi har en mission och ett mål. Det finns en mening i livet.

I Aristoteles filosofi innehar teleologin en central roll, och innebär närmast att det finns ett syfte som varje ting försöker uppnå. Sålunda strävar inanimata objekt efter vila, vilket förklarar att en boll som sätts i rörelse småningom kommer att stanna.

teleologiFör människan är det högsta målet eudaimonia, som närmast kan översättas med “lycka” eller “blomstring”, och som förverkligas genom ett liv i enlighet med dygderna. Vi är så på en resa i livet på jorden. Att växa. Framtiden gäller ett hem för all evighet. Livet har inget mål utan Gudsexistens.

 1. Världsalltet är alltför komplext, ordnat, anpassningsbart, och målmedvetet för att ha uppkommit slumpmässigt eller ur en olycka.
 2. Därför måste världsalltet ha blivit skapat av en visdom, ett känslomässigt, intelligent eller målmedveten varande.
 3. En gud är just ett sådant känslomässigt, intelligent, vist eller målmedvetet varande.

Därför borde en gud existera.

Teleologi finns även i juridiken rörande lagtolkningen. Bestämmelsen tolkas efter sitt ändamål eller syfte.

Etymologin – den sanna kunskapen om ordens och  begreppens betydelser

Mycket av allt detta som här sagt återkommer även i ordens ursprung. 

azaleadalenKosmos betyder även “smycke”. I den grekiska antika filosofin var ordet kosmos benämning på den ordning som utgjordes av världen, ja hela universum. Kosmos betyder egentligen god ordning eller prydnad och i dess motsats stod khaos – oredan, virrvarret.

Jordens smyckas med årstider, med naturens skönhet i all mångfald av levande arter på marken i berg och dalar. Med vattenfall, floder och sjöar. Havets mäktiga brusande vågor eller den stilla sjön i skogen en sommarkväll med fåglars kvitter, trollsländor, fjärilar och humlor. Allt som de skänker frid och glädje. Allt är även ett förråd för att vi ska kunna leva och försörja oss. En omtanke i allt.

Av substantivet kosmos bildade grekerna verbet kosmein, som betyder ordna till eller försköna. Därifrån kommer sedan orden kosmetik och kosmetika.

OikonomiEkonomi har sitt ursprung i grekiskan Oikonomia som betyder “Huset med dess ordning och lagar” Oiko betyder hus, som syftar på hela skapelsen och och jorden. Begreppet gäller även samhället, staden och familjen. Allt är ett “hus”.

Detta gäller även kyrkan och själen. Det nya Jerusalem (fredens stad) syftar på detta som ska komma och ersätta allt det gamla.

Oikonomia om världsalltet beskriver Skaparens förmåga att skapa skapelsen. Dess motpol är teologia  Kunskapen om den Allsmäktige.

Offer återkommer. Offert är ett erbjudande och överenskommelse för att utföra ett arbete. Arbete är så ett offer att skapa något nytt för andra (ädamålet). Målet är högre än oss själva. Ett mål för en omgivning. Målet är till sitt innehåll kvalitativt för en utveckling.

En dynamik mellan människor i ett samarbete för civilisationens utveckling.

mark silverMateria, kapital och pengar är ett medel för att nå målet. Ett instrument och ett redskap. Pengar i sig är ett betalningsmedel. Pengar kommer av latinets pecu som betyder “boskap”. Mynten ersatte byteshandeln och pekunia kunde bytas in mot en oxe. Mynt kommer av mynta. Svenska marken var värd sin vikt i silver. Med den kunde handel ske med hela Europa. Städer kunde prägla sina mynt för handeln

•  Stockholmsmark 204,62 gram silver
•  Linköpingsmark 217,02 gram silver
•  Kölnermark 233,85 gram silver

Mycket är idag förvrängt till sitt innehåll och har blivit en modell till penningansamling och underordna lagar till Marknadens förmån. Mål och medel kastas om. Människor brukas som medel.

Materia härstammar från Mater som betyder moder eller mamma och kommer av latin i betydelsen av att vara “källan”. Tyskan mutter visar också detta. Även besläktat med gamla armeniska  mayr = ceder . Vi kallar även jorden för Moder jord.

 Vi är i en tid av sällsynta format för mänskligheten. Tilltron är vår viktiga grund att nå målet. 

Det här inlägget postades i civilitet, Ekonomi, Energi, Existens, Filosofi, Förnyelse, Forskning, Framtid, Fysik, Gudsbevis, Jorden, kosmologi, Kyrkan, Människan, naturrätten, Ontologi, Rationalism, Samhälle, Självständighet, Skapelsen, slavdom, Systemfel, Tradition, Utveckling, Världsbilden, Vetenskap. Bokmärk permalänken.