HERRENS BUDSKAP DEN 13 FEBR 2016

jesus-sunVassula tog idag emot ett budskap som hon ville få utsänt direkt. Det följer här först i svensk översättning, och originalet därefter.

Övriga budskap från senare år kan läsas på www.tlig.org/sv/messages/recent/

13 februari 2016

Min frid ger Jag dig; vill du skriva ner Mina Ord?

Ja, Herre…

Detta släkte har svårt att böja sig; försvagade som de är av sina synder förlitar de sig på Satan, och bygger sitt hopp på honom; fastän Jag har visat Mig inför var och en, är det få som har lagt märke till det; deras ledare har blivit alltmer grymma, och genom deras hand väntar döden för många folk; hur mycket har Jag inte gråtit över dig, skapelse! för er vars liv nu flyter bort i döden; då, när eldsflammor slickar era invånare, och slår ut i lågor, skall Jag fråga detta släkte: var finner du skydd? och hos vem? hos Satan? i ditt ego och i dig själv?

tiden är inne för Min Dom och detta trolösa släktes straff är alldeles inpå er; Jag kommer att utföra Mina befallningar till punkt och pricka; när ni hör ljudet av åskans dån, kommer Min Röst att höras och dåna i era öron, den kommer att genljuda till jordens yttersta gräns; vet då att världen och alla som bor i den kommer att höra Rättvisans Röst: ondskan kommer att föra med sig död åt många nationer… förstörelsen kommer att ta sig in i varje stad;

har ni hört att ”Herrens Ängel slår sitt läger kring städer och länder” och manar alla till omvändelse? dessa ting kommer att äga rum i de kommande dagarna;

därför, ni som har gått in i Mina Gårdar och trott på Mina ord, be och frukta inte, var inte rädda, men ni som under alla år har hånskrattat åt Mina ord, och mer era ord har slagit Mina profeter, akta er! för ni har använt lögner för att rättfärdiga era lögner, ni har sannerligen begravt Mina Ord i er egen grav; ja, ni har sannerligen förvanskat Mina Ord; men era synder har skapat en avgrund mellan Mig och er; och nu kan Rättvisan inte längre hållas tillbaka; Jag säger er, det blir bittert för er att möta Mig under dagar som kommer… be och låt inte era ögon bli tyngda av sömn!
så här bör ni be:

– “Jahve, min Gud, låt min bön nå fram till Dig,
hör vårt rop om barmhärtighet och hjälp,
förlåt dem som inte har någon tro på Dig, min Gud,
och inte någon tillit till Din makt att rädda oss;

låt inte tryckvågen av en explosion släcka ljuset i våra dagar,*
låt inte jorden förgå i ett plötsligt eldsken;
men i Din Faderliga Omsorg,
förbarma Dig över oss, och förlåt oss;

tillåt inte den onde att utgjuta vårt blod som vatten;
förlåt oss vår skuld, vänd bort Din vrede,
se till vår svaghet;

håll tillbaka Dina olycksbringande änglar,
låt oss få en ny möjlighet att visa oss värdiga Din Godhet;

jag litar helt på Dig; amen.”

 

hur glad kommer Jag inte att vara när Jag tar emot denna bön; denna bön kommer att beveka Mig! dotter, Jag skall välsigna alla som uppriktigt ber denna bön; må denna profetia åter bli uttalad; ”dagen och stunden tillhör Mig, er Gud,” detta är vad du skall säga till dem som frågar dig om dagen och tiden för Min Rättvisa! Kärleken älskar er;

—-

ENGLISH VERSION

February 13, 2016

My peace I give to you; will you pen down My Words?
 
Yes Lord…

this generation is hard to bend; enfeebled by their sins they lay their confidence in Satan, building their hope in him; although I have been standing before everyone to see Me, few have taken notice; their leaders have grown cruel, and death awaits many nations through their hand; how much have I wept over you, creation! You whose life now will be streaming down in death; then when flames will lick like tongues your inhabitants, bursting in the air, I will ask this generation: where will you find relief? and in whom? in Satan? in your ego and self?

the time has come to execute My Justice for the punishment of this faithless generation is at your doors; I will carry out My orders to the letter; when you will hear a thunderclap, My Voice will be heard, thundering in your ears, resounding to the very ends of the earth; then know that the world and all who live in it will hear the Voice of Justice: evil will bring death to many nations… ruin will creep up in every city;

have you heard that ‘the Angel of Yahweh will encircle cities and nations’ calling everyone to repent? these are the things that will take place in the days to come;

therefore, you who have entered My Courts and believed in My sayings, pray and do not dread or fear, but you who have jeered for endless years on My sayings, striking with your tongue My prophets, beware! for you have used lies to justify your lies, you have indeed buried My Words in your own tomb; yes, indeed, you have been twisting My Words; but your sins have created a gulf between you and Me; and now Justice will not be withheld; I tell you, bitter will be your coming days when I will confront you… pray and do not allow your eyelids to close down in sleep!

here is how you should pray:

“Yahweh, my God, let my prayer reach you,
hear our cry of mercy and for help,
forgive those who have no faith in You, my God,
and no trust either in your power to save us;

do not blast the lights out of our days,
withering with it in a flash the earth;
but in Your Fatherly Compassion,
pity us, and forgive us;
do not allow the evil one to shed our blood like water;
forgive our guilt, repress Your anger,
remembering our weakness;

hold back Your angels of disaster,
giving us one more chance to prove ourselves
worthy of Your Kindness;
I put my trust in You; amen”

how gladly will I then receive this prayer; this prayer that will make Me relent! daughter, I will bless all those who will sincerely pray this prayer; let this prophecy be heard; ‘the day and hour belong to Me, your God,’ this is what you will tell to those who will ask you the time and hour of My Justice! Love loves you;

Det här inlägget postades i SLiG. Bokmärk permalänken.