DET 3:E RIKET BLEV FINANSIERAT AV FEDERAL RESERV BANK OCH BANK OF ENGLAND

Nazityskland“I själva verket finns det en annan och till stor del en oregistrerad historia. Den berättar om en historia som skiljer helt från vad som står i våra hygieniserade läroböcker. Den berättar om en historia att avsiktligt skapa krig, för att finansiera revolutionens förändringar av regeringar och använda konflikten som metod att skapa en ny världsordning.” Ur “America’s Secret Establishment” av prof Antony Sutton.

Ända sedan 1776 när USA bildas finns tanken om om en världsunion och att göra om Europa till Europas Förenta Stater. 1789 sker den franska revolutionen. Nästa steg blir Napoleonkriget, VK och II att omdana Europa.

Grand Orient de France är den mest beryktade och bedrägliga organisation som finns. Den grundades i Paris år 1771-73 för att starta en revolution mot Kyrka och driva fram en universal social republik. Som en kräftsvulst sprider den sig till många länder.

Samma män som byggde upp USA som världens första republik baserat på en idélära om ett globalt finansvälde som över jorden enligt Illuminati-agendan. Tanken om total enhetsstat där allt utgår från människans förnuft och vetensskap som sanningsbärare.

Bakom Illuminatiorden finns Adam Weishaupt och Mayer Amschel Bauer (1743-1812) född i Frankfurt-am-the-Main i Tyskland, som grundat ett internationellt bankirvälde och tog sig namnet Rothschild (röd skjöld)

Målet är en total ekonomisk kontroll över jordens länder genom att bygga upp ett privatägt bankvälde med riksbanker för att skuldsätta nationer. Federal Reserv Bank tar kontroll över USA med sitt skulddrivna bankkoncept 1913.

Genom tryckningen av sedeln kan centralbanken kontrollera penningvolymerna dvs makten fanns då i de privata händerna. Pengar kan skapas ur tomma intet som skuldsätter

Skuld med ränta för de berörda nationerna. Skuld ger juridisk rätt att pantsätta tillgångar. Penningförbrukningen ökas genom lån, lånebaserad konsumtion, spekulation, droghandel, vapenhandel med rebell- och terrorgrupper, säkerhetspolis mot terrorism, revolution, nationella krig och katastrofer

Vägen har gått genom revolutioner och krig. Napoleonkrigen syftade till att få bort kejsardömen och tzaren i Ryssland. VK 1 blev en fortsättning. Ryska revolutionen sponsrades från banker i New York och Frankfurt där bröderna Warburg är en länk

Wienkongressen efter Napoleonkrigen ritade om Europas karta och mindre stater med gemensam kultur slog sig samman medan större riskerade att brytas isär då olika folkslag strävade efter självständighet.

Tysklands enande blev en av följderna. Under Bismarcks styre uppstod ett system av pakter mellan länder för att uppehålla en balans mellan makterna.

Det tyska imperiet sågs med oblida ögon av engelsmännen som dominerat Europa i flera hundra år. De internationella bankirerna var frustrerade över att inte kunna ta större del i Tysklands ekonomiska tillväxt och serberna var frustrerade över att inte ha sin självständighet gentemot Österrike.

Finanseliten hade skapat förutsättningarna för världskrig. De finansierar krig. Det följde ett mönster enligt den tyske filosofen Hegel, nämligen;

TES-ANTITES-SYNTES.

D.v.s skapa förutsättningar och spänningar för en stor kris. En tes som i sin tur medför en häftig motreaktion i antites vilket leder fram till att eliten kommer med sin lösning syntes.

Finanselitens lösning till kriserna innebar ett övertagande av makt. Dess medlemmar har alltid gillat krig. De är både bankirer och revolutionär.

30-talskrisen utlöste världsomfattande kris. Konkurserna skapade billigt kapital. Företag och andra banker kunde tas över Wall Street. De kunde nu nå in Tyskland.

Det läcker nu uppgifter om Federal Reserve Bank genom anställda  

Industrimannen Henry Ford säger:

– Det är väl nog att folk av nationen inte förstår vårt bank- och valutasystemet, för om de gjorde, tror jag att det skulle vara en revolution före i morgon.” Ge mig kontrollerar av en nations penningmängden, och jag bryr mig inte vem som regerar”, Rothschilds motto .
 
De viktigaste strukturer som definierade efterkrigs utvecklingsstrategi i väst var de central finansinstitut i Storbritannien och USA – Bank of England och Federal Reserve System (FRS) – och tillhörande finansiella och industriella organisationer som en mål att etablera absolut kontroll över det finansiella systemet i Tyskland för att styra de politiska processerna i Centraleuropa. För att genomföra denna strategi är det möjligt att fördela de följande stegen
 
1. Krigsskulden 1918 i Versaillefred blev förkrossande. Tysklands dominans i Europa var nu bruten för ett nytt Europa. På Tysklands axlar lades det fulla ansvaret för att ha startat kriget (!), och betala ett enormt krigsskadestånd till en del länder i Ententen, framförallt till Frankrike och Belgien. Allt skulle bädda fascismens tillväxt
 
2. 1919-1924 – att bereda marken för massiva amerikanska finansiella investeringar i den tyska ekonomin.
 
3. 1924-1929 – fastställandet av kontroll över det finansiella systemet i Tyskland och ekonomiskt stöd för nationell socialism;
 
4. 1929-1933 – väckande och frigöra en djup finansiell och ekonomisk kris och se till att nazisterna kom till makten;
 
5. 1933-1939 – finansiellt samarbete med den nazistiska regeringen och stöd för sin expansionistiska utrikespolitik som syftar till att förbereda och frigöra ett nytt världskrig och ett nytt Europa
 
För att lösa detta problem, skuldsatta länderna försökte införa en stor mängd extremt svåra förhållanden för utbetalning av skadestånd på bekostnad av Tyskland.
 
Detta orsakades av flykten av tyskt kapital utomlands. Vägran att betala skatt ledde till en statens budgetunderskott som skulle kunna täckas endast genom massproduktion av oprioriterade Marks.
 
Resultatet blev kollapsen av den tyska valutan – den “stora inflationen” 1923, som uppgick till 578 (512%), när dollarn var värd 4,2 biljoner Marks.
 
Tyskland dömdes att betala krigsskadestånd till bland annat Belgien och Frankrike
efter första världskriget. Det politiska läget i Tyskland var instabilt.
 
Den ekonomiska krisen i Tyskland blev akut i och med att Frankrike och Belgien ockuperade Ruhrområdet 1923-1924.
 
Stora stålkoncerner hade som Krupp växte fram och Ruhrområdet blev helaTysklands industricentrum. Ur gruvnäringen växte en stor verkstadsindustri fram med företag som Mannesmann, Demag, Thyssen och redan nämnda Krupp. Förutom stålet var tillgången till stenkol oerhört viktig för stålframställningen och för energitillgången till civil industri och krigsindustri.
 
Den angloamerikanska styret väntade på Frankrike skulle fastna att lösa krisen. USA: s utrikesminister Hughes påpekade: “Det är nödvändigt att vänta på att Europa att mogna för att acceptera det amerikanska förslaget.”
 
Det nya projektet har utvecklats i djupet av “JP Morgan & Co.” under ledning av chefen för Bank of England, Montagu Norman. Kärnan i hans idéer var representant för “Dresdner Bank” Hjalmar Schacht. Det skulle leda till en ny privatstyrd centralbank som BIS, Bank for International Settlesment.
 
Ett överstatligt banksystem där det som formulerades den mars 1922 på förslag av John Foster Dulles (framtida statssekreterare i regeringen president Eisenhower) och juridisk rådgivare till president W. Wilson vid fredskonferensen i Paris.
 
Dulles gav detta meddelande till chefen förvaltare “JP Morgan & Co.”, och sedan JP Morgan rekommenderade att H. Schacht, M. Norman, och den sista av de Weimar härskare. I december 1923, skulle H. Schacht bli chef för Reichsbank och bidrog till att föra samman den angloamerikanska och tyska finanskretsar.
 
Under sommaren 1924, projektet som kallas “Dawes plan” den tyska återupprustningen 1924. Finansiären Charles G. Dawes, efterlyste halvera skadestånd och lösa frågan om källorna till täckning.
 
Men den viktigaste uppgiften var att säkerställa goda förutsättningar för amerikanska investeringar, som bara var möjligt med stabilisering av den tyska Mark.
 
För detta ändamål Tyskland ett stort lån på $ 200 miljoner varav hälften kom från JP Morgan.
 
Medan den anglo-amerikanska banker fick kontroll inte bara över överföring av tyska betalningar, men även för budgeten, systemet för penningcirkulationen och i stor utsträckning hela kreditsystemet i landet.
 
I augusti 1924 var den gamla tyska Mark ersatt med en ny. Konsekvenserna av detta var inte sen att synas
 
Detta berodde främst på det faktum att de årliga skadestånd skulle täcka den del av skulden betalas av de allierade, som bildas av den så kallade “de nabsurda Weimar cirkel”.
 
Guldet som Tyskland betalat i form av krigsskadestånd, såldes, pantsattes, och försvann i USA. Sedan återvände detta till Tyskland i form av en “hjälp” plan, som gav den till England och Frankrike, och de i tur skulle betala kriget skulden i USA. Samma metod i Marshallplanem. Erövrat guld blir hjälp.
 
Det var sedan överlagrat med intressen attt återigen skicka till Tyskland i skuld. Tyskland bodde i skuld, och det var tydligt att Wall Street skulle dra tillbaka sina lån, att få landet att drabbas av fullständig konkurs.
 
För det andra, även om formella kredit utfärdades för att säkerställa betalning, var det faktiskt återställandet av militär-industriella potential i landet. Faktum är att tyskarna betalades med aktier i företag för lånen så att amerikanska kapital började aktivt integreras i den tyska ekonomin.
 
Den totala mängden av utländska investeringar i den tyska industrin under 1924-1929 uppgick till nästan 63 miljarder guldmark (30 miljarder utgjordes av lån), och betalning av skadestånd – 10 miljarder Marks. 70% av intäkterna från bankirer från USA, och de flesta av bankerna från JP Morgan.
 
Som ett resultat 1929 var den tyska industrin på andra plats i världen, men det var till stor del i händerna på USA: s ledande finansiella-industriella grupper.
 
– “Essen-Gemeinschaft Farbenindustrie”, den största leverantören av den tyska krigsmaskinen, finansierat 45% av valkampanjen Hitler 1930.
 
– Det skedde under kontroll av Rockefeller “Standard olja” och JP Morgan, genom “General Electric” som kontrollerade tyska radio- och elektronikindustrin via AEG och Siemens.
 
– 1933 ägda “General Electric” 30% av aktierna i AEG genom Telecom ITToch 40% av telefonnätet i Tyskland . Dessutom ägde de 30% av aktierna i flygplanstillverkande företaget “Focke-Wulf”.
 
– “General Motors”, som hör till DuPont familjen, etablerade kontroll över “Opel”.
 
– Henry Ford kontrollerade 100% av aktierna i “Volkswagen”. Hitler var hans beundrare
 
– 1926, med deltagande av Rockefeller Bank “Dillon Reed & Co.” den näst största industri monopol i Tyskland efter “IG Farben” uppstod – metallurgisk oro “Vereinigte Stahlwerke” (stål förtroende) Thyssen, Flick, Wolff, Feglera etc .
 
– 371 schweiziska banker anklagas för samröre med nazisterna under andra världskriget. Inte bara det utan stora företag i USA och Europa. Det var med och byggde upp Hitlers nya infrastruktur och krigsindustri.
 
Sedan hösten 1929 efter kollapsen av den amerikanska börsen utlöstes av Federal Reserve, den tredje etappen av strategin för angloamerikanska finanskretsarna
 
Federal Reserve och JP Morgan har beslutat att stoppa utlåningen till Tyskland, inspirerad av bankkrisen och den ekonomiska depressionen i Centraleuropa. I september 1931 övergav England guldmyntfoten, för att medvetet förstöra det internationella systemet till betalningar och helt skära av finansiellt syre till Weimarrepubliken.
 
Men med ett ekonomisk mirakel inträffade med nazistpartiet: i september 1930 som en följd av stora donationer från Thyssen, “IG Farben”, Kirdorf parti fick 6,4 miljoner röster, och kom på andra plats i riksdagen, varefter generösa investeringar från utlandet var aktiveradw.
 
Den viktigaste länken mellan de stora tyska industri och utländska finansiärer blev H. Schacht.
 
Ett hemligt samarbete hade inletts 1930 mellan ordföranden i Bank of England Montague Norman och den tyske riksbankens ordförande Hjalmar Schacht. Ur detta utvecklades idén till BIS fram.
 
BIS , Bank for International Settlesments bildas 1931 med säte i Basel som en krigsfriad zon
 
BISÅr 1931 skapades BIS, Bank for International Settlements (Den Internationella regleringsbanken), även kallad Centralbankernas centralbank och en nyckelfigur i den var den tyske bankiren Hjalmar Schacht som också var en av Hitler´s sponsorer.
 
Schacht var i hemlighet lierad med Bank of Englands chef Montague Norman och planen gick nu ut på att inrätta en internationell penningkartell av privata finansintressen som skulle dominera inte bara Europa utan även resten av världen och nu la man grunden för nästa världskrig genom att via BIS pumpa in gigantiska summor i Hitlertyskland.
 
Grundarna till BIS blev ett samarbete mellan USA och Tyskland
– Charles G. Dawes,USA, City National Bank and Trust
– Owen D. Young, USA, General Electric, JP Morgan
– Hjalmar Schacht, Tyskland, nu ordf. för tyska Reichsbank
 
. Idag finns 165 centralbanker som medlemmar i BIS. Svenska Riksbankschefer har suttit i styrelsen.
http://www.bis.org/cbanks.htm.

Amerikanska samarbete med den tyska militär-industriella komplexet blev så intensiv och genomgripande att när Hitler kom till makten 1933 så var nyckelsektorerna i den tyska industrin och stora banker som Deutsche Bank, Dresdner Bank, Donat Bank etc under kontroll av amerikanska finansiella kapitalet.

Attityden hos de anglo-amerikanska styrande kretsar till den nya regeringen var mycket sympatisk. När Hitler vägrade att betala skadestånd, vilket naturligtvis ifråga betalningen av krigsskulder, varken Storbritannien eller Frankrike visade honom anspråk betalningarna. Dessutom, efter besöket i USA maj 1933, var H. Schacht placerad igen som chef för Reichsbank, och efter hans möte med presidenten och de största bankerna på Wall Street, Amerika tilldelas Tyskland nya lån på totalt $ 1 miljard dollar.
 
I juni, under en resa till London och ett möte med H Norman och H Schacht som sökte också ett engelsk lån på $ 2 miljarder dollar, och att reducera och upphöra med betalningar på gamla lån.
 
Således nazisterna fick vad de inte skulle kunna uppnå med den förra regeringen.
 
Den politiska kraften som var avsedd att spela en avgörande roll i de anglo-amerikanska planer att förändra Europa. Vi talar om finansieringen av det nazistiska partiet och Adolf Hitler personligen.
 
Som tidigare tyska förbundskanslern Brüning skrev i sina memoarer, sedan 1923, Hitler fick stora summor från utlandet.
 
BIS bildades med stöd av centralbankerna i 7 länder England Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och UK. Varje nation centralbank tecknat 16.000 aktier.
 
Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve gick inte med BIS. Istället kom de tre amerikanska bankerna och fick 16.000 aktier vardera. Således var USA representation vid BIS tre gånger mer spm någon annan nation. Vilka var dessa privata banker? Inte överraskande, var de
 
  • JP Morgan & Company
  • First National Bank of New York
  • First National Bank of Chicago.
 
Den förste banklienten var Adolf Hitler som fick lån och som betalade tillbaka i erövrat guld. BiS skulle bygga upp en guldreserv för framtiden. Det finns redovisat i BBC-dokumentär, ”Banking with Hitler.
 
Redan 1937 skrev den amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd:
WilliamDoddcitat400
– ”En grupp industrialister i USA har gett sig fasen på att skapa en fasciststat som ersätter vår demokrati och har ett nära samarbete med fascistregimerna i Tyskland och Italien. Jag har haft gott om tid under min tid i Berlin att bevittna hur nära några av USA:s mäktigaste familjer står nazisterna.”
 
Under sommaren 1934 undertecknade Storbritannien den anglo-tyska överlåtelseavtal, som blev en av grundvalarna för brittisk politik gentemot tredje riket, och i slutet av 30-talet, blev Tyskland den främsta handelspartnern till England.
 
Schroeder Bank blev den främsta orsaken till Tyskland i Storbritannien.
 
1936 kom deras kontor i New York att slå sig ihop med Rockefellers att skapa “Schroeder, Rockefeller & Co.” investeringsbanken,.
 
I augusti 1934 förvärvade amerikanska “Standard Oil” i Tyskland 730.000 tunnland mark och byggde upp stora oljeraffinaderier som tillhandahöll nazisterna med olja.
 
Samtidigt tog Tyskland i hemlighet leverans av den mest moderna utrustning från flygplansfabriker i USA, vilket skulle börja produktionen av tyska flygplan.
 
Tyskland fick ett stort antal militära patent från amerikanska företag Pratt & Whitney “,” Douglas “,” Curtis Wright “, och amerikanska tekniken att bygga” Junkers-87 “.
 
År 1941, när andra världskriget rasade, uppgick amerikanska investeringar i Tyskland till $ 475 miljoner dollar. “Standard Oil” investerade $ 120 miljoner, “General motors” -$ 35.000.000, ITT $ 30 miljoner och “Ford” $ 17.500.000.
 
Den nära finansiella och ekonomiska samarbete med angloamerikanska och nazistiska näringslivet gav på 30-talet, en eftergiftspolitik som ledde till andra världskriget.
 

Idag, när världens ekonomiska elit började genomföra “den stora depressionen – 2” plan, med den efterföljande övergången till den “nya världsordningen”, som identifierar dess nyckelroll i organisationen av brott mot mänskligheten blir en prioritet (via fort-russ .com ).

Källor

Yuri Rubtsov, doktor i historiska vetenskaper, akademiker av Krigsvetenskapsakademin och medlem av International Association of historiker andra världskriget.
http://www.disclose.tv/news/hitler_was_financed_by_the_federal_reserve_and_the_bank_of_england/13193
1. Dr Jacques R. Pauwels, som är professor i historia avslöjade i sin artikel ”Profits über Alles! American Corporations and Hitler
2. John Loftus bok: America’s Nazi Secret: An Insider’s History
3. .VIDEO: BBC Timewatch : Banking With Hitler
4. Glen Yeadon och John Hawkins. (Sidan 436)The Nazi Hydra in America: Suppressed History of a Century av
5. The Real History of The Cold War: A New look at The Past, Alan Axelrod (Sidan 50)
6. Professor Charles Highams. ”Trading with the enemy – The Nazi American Moneyplot”

7. Fil.dr Rhawn Joseph beskrev i sin avslöjande artikel ”The brotherhood of death”

Det här inlägget postades i Bank och finans, BIS-banken, EU, Europa, Finansmakten, Forskning, Nazism, NVO, Opinionsbildning, Tyskland, USA, Världskrig, VK I. Bokmärk permalänken.