PROFETIOR SOM BESANNAS. KOMMUNISMEN UPPKOMST OCH FALL, ANDRA VÄRLDSKRIGET, 911, 666-TECKNET, RIKET PÅ LERFÖTTER & HIMLATECKEN OM KRISTI ÅTERKOMST

Vad händer i framtiden? Kan vi veta?

Kan en människa  förutsäga framtid? Händelser som kommer om 1 månad eller om tusen år. Nej ingen av egen kraft och vilja förmår detta. Men det har ändå skett.

Rationalismen har stängt av denna verklighet, vårt ursprung och mål  i en teknokrati och industrialism; och reducerat verkligheten enbart till det mätbara och det visuella, Vägen leder till ateism och en värld där sammanhållande värderingar upplöses i det postmoderna samhället

Rent förnuftsmässigt gäller banden mellan orsak och verkan. En källa till allt. En Upphovsman till hela vår existens. En Gud existerar som har gripit in i historien från en osynlig verklighet. Platon talade en gång om den synliga och den osynliga verkligen som en idévärld till allt.  Profetior har kommit i alla tider. Vissa är nu besannade. Framtiden är förvarnad. Historien berättar. Bibeln berättar. Här nedan finns några milstolpar.

Det övernaturliga har skett i såväl i vår tid som i det bibliska skrifterna. Så många vill skyla bibliska skrifter som otidsenliga och konservativa. Bibeln bygger på sig själv bortom vår kännedom. Profetian uppenbaras av Guds egen Ande till utvalda i alla tider.

Varje tid har haft sin profet. Det hela sker på ett inre plan. Det kallas “locution” med en hörsel eller syn som sker inombords.  Här nedan finns besannade profetior. Inte en saga utan verklighet.

Jeremia född 650 f.Kr var utvald från början. Guds kallelse av Jeremia lyder

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet, gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. Jer 1

Han började uppträda som profet cirka 626 f.Kr. Mycket gällde Babylonien som skulle falla. Han hade en medhjälpare som skrev ned var profeten Jeremia sa.

Då kallade Jeremia till sig Baruk, Nerias son; och efter Jeremias diktamen tecknade Baruk i en bokrulle upp alla de ord som Gud hade talat till honom.

 1. Tilldragelsen i Fatima 1917 när  VK I pågår varnade Maria via tre herdebarn till världen att inte om Maria fredskallelse infriades skulle  en irrlära sprida sig i Ryssland och till andra länder. Många skulle dö och nationer förstöras. Kommunismen kom. Ett nytt storkrig skulle även komma.
  .
  Andra världskriget kom.Fatima rör hela världshistorien. För att människor skulle för att det sanna varningen, infriades löftet om solmiraklet den 13 maj 1917.
  .
  Kommunismens uppgång Ryska revolutionen sker  den 8 november 1917. Fatima innehåller Guds frälsningsplan. Kyrkans enhet med väst och öst. Allt är Ett i Kristus.
  .

2. Kommunismens fall. Den 9 november 1989 faller Berlinmuren och med den östkommunismen. Helt oväntat för en hel värld. Gud talar till mänskligheten för fred sedan 1985.
.
Ett budskap från den 4  jan 1988 förutsäger:“Jag skall återuppliva Ryssland såsom Jag återupplivade Lasarus;

Vassula! 1 Vassula! O Vassula! en av Mina älskade döttrar ligger död!
… O gråt inte; Jag skall uppväcka henne, Vassula; Jag skall uppväcka henne till Min Ära; Jag skall återuppliva henne så som Jag återupplivade Lasarus.

3. Terrorattackerna den 11 september 2001. Exakt 10 år innan 911 sker kommer budskapet i Sant liv i Gud den 11 sept. 1991

Associated Press publicerat av Philadelphia Daily News

… Jorden skall skaka och skälva och alla ondskans torn, skall rasa samman i en hög av grus – liksom Babels torn – och begravas under syndens smuts.

Lyssna till mina sista varningsord, lyssna nu medan det ännu finns tid. Läs våra budskap.

4. 666-visionen. Storebror ser dig. Det sker redan i Sverige med “märket” på handen. Ett chip inplanterat i handen som digitalt tillståndsbevis till bankkonto, kreditkort, körkort, pass, id-handlig, pin-koder etc. En total uppkoppling på internet.

Människan förvandlas ett objekt i ett teknokratiskt system. Rationella skäl anges att slippa kreditkort och olika handlingar

Vi är på väg mot det kontantlösa samhället. Redan finns olika slag av tillstånd med silver-, guld- eller platinakort. Tekniskt sätt kan varje individ kartläggas, övervakas, kategoriseras och uppdelas.

Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666 / Uppb 13:16

5. Riket som står på lerfötter

Under kungen Nebukadnessar IIs tid blev Babylon ett mäktigt rike och erövrade Juda 605 f.Kr. Befolkningen deporterades i tre olika omgångar till Babylon, dit det var en lång vandring.

Judarna var inte fängslade utan snarare ofrivilliga kolonister som kunde bedriva näringsverksamhet och utöva och bevara sin religion.

Framstående judar kunde till och med göra karriär i det babyloniska riket, till exempel Daniel som blev en högt betrodd man vid hovet.

Den sista deportationen ägde rum 587-586 f.Kr. då också templet i Jerusalem förstördes.Den babyloniska fångenskapen sker 587-537 f. kr. Profeten Daniel var bland de första som deporterades (605 f.Kr.), och sju decennier senare erövrade perserna under kung Kyrus II Babylonien.

Jesus hänvisar till Daniel som profet i sitt eskatologiska tal , Matt 24:15. Han bekräftar de visioner Daniel haft om ändtiden, om den stora nöd som ska komma över Guds folk innan hans återkomst sker. Därefter skall en fredsera begynna med Kristus.

Kungen Nebukadnessar hade haft en dröm som skrämde honom djupt och bad spåmännen, besvärjarna, trollkarlarna och stjärntydarna att tyda drömmen utan berättade vad den innehöll. De skulle få en stor belöning och en hög befattning om drömnen kunde tydas.

De svarade att de kan vi inte. Ingen kan det. Kungen blev rasande och befallde att alla visa skulle dödas. Det kom även att gälla Daniel och hans kamrater. Daniel frågade befälhavaren varför denna stränga befallning

“- Konung, då du låg på din bädd kom dina tankar att kretsa kring vad som skall ske i framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som kommer att hända.

Denna hemlighet har uppenbarats för mig, inte därför att jag är visare än andra varelser utan för att du skall få veta vad drömmen betyder och förstå dina innersta tankar.

Konung, du såg i din syn en väldig staty. Den stod där framför dig, mäktig och starkt glänsande, en förfärande anblick. Huvudet på statyn var av rent guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar, benen av järn, fötterna delvis av järn, delvis av lera.

Medan du såg på den rycktes en sten loss, utan att någon hand rörde vid den, och träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem.

Då krossades alltsammans, järn, lera, koppar, silver och guld. Det spreds som agnar från tröskplatserna om sommaren, fördes bort av vinden och stod ingenstans att finna. Men stenen som hade träffat statyn blev till ett stort berg, som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen. Nu vill vi tyda den för konungen.

Du, konung, konungarnas konung, åt vilken himlens Gud har givit riket och makten, styrkan och äran 38och i vars hand han har lagt alla varelser: människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än vistas, och som han har satt till herre över dem alla – du är det gyllene huvudet.

Efter dig uppstår ett annat rike, ringare än ditt, och sedan ett tredje rike av koppar, vars makt omfattar hela jorden.

Det fjärde riket skall vara starkt som järn: liksom järnet krossar och slår sönder allt skall det riket krossa och bryta sönder alla de andra.

Fötterna som du såg, delvis av krukmakarlera, delvis av järn, betecknar ett söndrat rike, med bara något av järnets fasthet; du såg ju att järnet var blandat med lera.

a) Det första riket var Babylon under Kung Nebukadnessar (guldhuvudet).

b) Nästa rike att äntra världsscenen skulle bli dubbel­monarkin Medien- Persien, dagens Irak och Iran, (silverbröstet med de två silverarmarna).

c) Sedan dominerade den grekiska Antiken (koppar­buk/höfter).

d) Nästa världsrike, skulle bli romarriket, (de två järnbenen symboliserar det delade romarri­ket, östromerska- och västromerska riket).

e) Statyn avslutas med ett 5:e rike, (lera med järn i). Starkt i makt men på svag grund. Obs! Bibeln benämner aldrig detta sista rike som det 5:e i ordningen, utan talar om det fjärde, men med 10 horn. Ett odjur som angriper 1o Guds bud. En antimakt. Anti-Krist

Romarriket har alltså två faser. Fas 1 var det antika med fortsättning i det tysk- romerska riket, som varade mellan åren 962 – 1806.

Fas 2 blir det vi ser idag som utvecklas till EU och  amerikanska riket. USA talar om för världen lägga grunden till Pax America.

Ett blandfolk utvecklas för EU. En strävan till folk med samma hudfärg för undvika rasismens stämpel. ett EU med olika språk och olika kultur, där sammanhållningen blir som lera. Västmakter har skapat en destabilisering genom hyrda rebeller i Mellanöstern och flykt med sociala kaos i Europa.

Under täckmanteln ”mångfald” faller samfundet sönder i olika grupperingar. Religion står i motsatsställning. Svärdets religion vs Kärlekens religion. I världen förföljs kristna som de otrogna. Kristna traditioner och symboler i sekulär uppfattning kan anses stötande.

Dessutom på en förändrad Gudsbild i Sverige om en rådande och ensidig manlighet.
– Gud är mycket större än kön. Vi människor har kön men gud är bortom kön. Oavsett vilka bilder vi använder kan vi aldrig täcka allt det som gud är, säger prästen och gudstjänstutskottets ordförande Sofija Pedersen Videke.

Vår tid bygger på lösan grund med ekonomier baserade den skulddrivna ekonomin. Människovärdet urholkas med nya läror i den liberala andan. När det mänskliga värdet förstör, då förloras grundvalar för sammanhållning och bäddar för den totalitära ordningen.

6. Ändens tider. Tecken syns på himlen. Jesus och Maria uppenbarar sig  samtidigt och kallar. Kristus friköpte oss för att vi skulle räddas och som är hela skapelsens Upphovsman.

Upproret är monumentalt.  Rationalismen dövar och kväver allt ursprung. Den leder till ateismen. Kärleken kallnar. Girigheten tilltar. Jorden skälver. Orkaner ryter. Skogar brinner. Djurarter är utrotningshotade. Människor kränks.

Satan är tomhetens välde och vill fördärva varenda själ. Guds gåva är liv för evigt. Förkasta inte. Kom som du är. Du behöver inte vara ett helgon. Kristus är Kärlekens gud bortom alla fattningsförmåga. Erkänn Kristus som är i oss alla. Allt för bilda Kristi enhet.

Denna tid som liknar Babylon ska ersättas med Fredens eviga rike i med Kristus.

Jesus talar i denna tid den 11 maj 2011:

“var försiktiga! Förbanna inte er Konung! Provocera inte Hans Rättvisa, för ni kommer att få sörja och begråta i vanmakt! himlens makter bävar och era plågor kommer att öka…upptänd inte Guds vrede; upphör att göra ont; ångra er och hör upp med att ge Honom ytterligare sorger;”

är jorden är besudlad av synd, avfall och styrd av Satan, skulle Jag då inte ingripa? skulle Jag då avstå från att sända Min Helige Ande att påverka Mina utvalda och tala i Mitt namn? det är något ödesdigert att förneka profetians gåva; så, Min Vassula, stå fast, tveka aldrig, eller svikta, väx till i Min nåd, och lär av Mig; Jag glädjer Mig åt dig…kom, vi, oss? ic

Kristi budskap om denna tids ände förvarnas i True Life in God.  Det började 1985, där Jesus valde en kvinna som var helt omedveten.

Fotomodell, tennisstjärna, konstnärinna och mamma till två barn. Hon har nu rest jorden runt i 30 år till olika kontinenter, kulturer och även till naturfolk.

Kristus betalade med sitt Blod Kyrkan för oss. Tragedin är att den splittrats. Gud kallar sin kyrka till återförening.

– Vassula, problemet med Mina herdar är att de har intellektualiserat Mig; somliga äger Mig, men många gör det inte; http://www.tlig.org/sv/messages/1127/


 

PS. Arkeologer har kunnat bekräfta om vad som gällde i Babylon. http://www.oikonomia.info/?p=41071

Det här inlägget postades i Babylon, Förlåtelse, Framtid, Profetior. Bokmärk permalänken.