DEN NYA FRIHETEN OCH MODERNISMEN. “END OF TIME” OCH DEN KOMMANDE EPOKEN

Vart är vi på väg? Vi lever i individualismens tidevarv som söker sitt eget bästa och sina självintressen. Egot är omättligt i sitt begär till rikedom, makt och pengar. Men också omätlig i dryckenskap och sorg i oförrätter.

Så mycket galenskap och våld sker nu yttrar många. Ja det kan man verkligen undra.Så mycket galenskap råder yttrar många. Ja det kan man verkligen undra.

Maktpyramiden är ett världsbygge som gällt i snart 300 år. Flaggan tillhör västvärldens frihetsförkunnelse under 1970-talet. Överallt flaggar den som en övernationell riktning för framtiden. En allians råder för en ny värld i pengar, makt och sex.

Samhällets historia visar på paradigmskiften. Nytt paradigm gäller tilliten till en ny väg. En upptäckt eller en uppfattning som leder till en revolution. Under Upplysningstidens 1600-tal föds tanken om “det rationella paradiset”. Universum skildras som en väldig klocka som rör sig mekaniskt och i förutbestämda banor. Man kom fram till att sanningen finns i det mänskliga förnuftet.

“Den rationella människan” kan råda över sig själv och över naturen. Naturvetenskapliga revolutionen föds . Industrirevolutionen tar form i England. Materialismen uppträder i många ideologiska skepnader. Sekt-organismen sprider sig i världen och förankras sig nära universitet och högskolor för att forma världens “rättrogna” för revolutionen. De parar sig med bankväsendet.

Informationssamhället har kommit och digitaliserar verkligheten. Med “det kontantlösa samhället” träder en superkontroll fram över människornas liv. Utvecklingen blir allt tydligare, att vi går emot slutet av denna tidsålder enligt Bibelns förutsägelse. De falska visdomen och lärorna sprids.

Agendan innehåller avskaffandet av alla gällande regeringar, religion, familj och nationell patriotism. Ockultism, drogkultur och “ismerna” sprids som söndrar och gör uppror. Över alla skall en världsregering gälla. Globalisering och internationalen innehåller samma mål.

Under 1700-talet växer samhällsfientliga sekter likt anti-kyrkor fram genom att bilda nationella loger tillsammans med intellektuella, politiker, förmögna, bankirer, de kungliga m.fl.

“Loge” var tältet för en byggarbertsplats för planeringen vid bygget av katedraler – här av en ny världsordning. De kan kalla sig för ideella filantroper  – människoälskare – men de är  frimurare för den nya världen.

Att det finns uppenbarelser i kristider förtigs. Jungfru Maria uppenbarelse i San Francisco de Quito, Equador, 1634, berättar hon för moder Marianna som leder ett kloster om det 20.nde århundradet och talar om den djupa kris som ska prägla både Kyrkan och samhället:

– “I slutet av 1800-talet och under nästan hela 1900-talet skulle ge efter för en stor heresi. Äktenskapets sakrament ”kommer att angripas och profaneras”, och ”frimurarna, som då kommer att ha makten, …”

Det amerikanska sigillet fastställs 1782 och bär på visionen för framtiden.

Den ofärdiga pyramiden med det allseende ögat (se fig) avser  byggandet av en världspyramid som syftar på makt, styrka och uthållighet.

En “upplyst” topp och elit äger makten över pengarna och jordens resurser. “Det allseende ögat” blir idag den digitala tekniken i övervakningen

Heraldiken andas en långsiktig revolution och inte en strävan till en högre civilisation utan mer att nå ett herravälde över världen. Här uttalas vägen: Novus Ordo Secolorumden nya tidens ordning.

I sigillet finns mottot Annuit coeptis:“Han [guden dvs den romerska guden Jupiter] har gynnat vårt  företagande.  Budskapet gäller då inte den kristna Guden utan gäller den romerska guden Jupiter. Det romerska riket fortsätter nu i dess nya form.

Tiden la grunden till  industrialismen som kapitalismens och socialismens ekonomier. Samhällsrevolutionerna sprider sig. Det ena vägen skildrar det fria privatekonomiska samhället där de fria marknadskrafterna härskar. En lag som nu överskrider jordens livslagar. Folk förslavas i den första generationens industrialism.

Den andra vägen blir en antites i kommunismens statskapitalism där staten är det högsta organet och dess ideologi är den enda sanna. Folket finns som statens kollektiva egendom. Politiken skildrar kamper. Raskampen, klasskampen och nu könskampen.

2000-talet inleder en ny era i det vi kallar liberalism och modernism till den nya framtiden. En ny frihet från forna normer, religion och uppfattningar om världen och väg till den moderna människan. En frihet i individualism och på andras bekostnad. Modernismens ideal formas i det västerländska samhället och omvärderar varje aspekt för vår existensen.

En trefaldig allians bildas.  “Den ohelig alliansen” med pengar, makt och sex.

Vad är då sanning?

I relativitetsteorierna konstaterade Albert Einstein att vår värld är relativ, vilka medförde en revolution inom fysiken. Rums- och tidskoordinaterna befinner sig i rörelse relativt varandra.

Arkimedes uttalande “Ge mig en fast punkt och jag skall rubba jorden”  Forskare kan konstatera att atomerna som bildar allt det vi ser står endast för  5%. Resten är okänt.

Vår fysiska verklighet saknar således ett Origo dvs en utgångspunkt ur vilket allting har sitt ursprung. I den tredimensionella världen (i rymden), finns endast 6 riktningar. Vi kan endast skildrar något jämfört med något annat till höger, vänster, upp, ned, fram eller bak. En sjunde finns så går inåt i oss. Vad vetenskapen studerar är under, som kan ge Nobelpris. Konstnärer skildrar skönheten

Universum tillkomst skildrar en dynamisk process i orsak och verkan. Allt började för 13,7 miljarder år sedan i en gigantisk värmeutveckling och i ett väldigt ljus som med all i naturlagar på plats i det första ögonblicket och väg till alla livsformer och solsystemen. Med två grundämnen byggs världen med början med väte- och heliumatomen. Med gasen kom solar och tunga ämnen

Vår verklighet är så mer än den vi ser blotta ögat. Den övernaturliga tränger i vårt liv med alla bestämda förutsättningar. Redan i det första ögonblicket finns naturlagarna.

Solen bringar ljus till jorden som föder liv.Det återspeglar den faderliga och moderliga skapande principen. De två skapelseprinciperna.

Den första ger förutsättningar till liv. Den andra föder nytt liv. Dynamiken syns i fotosyntesen som ger jorden syre och dess växtlighet.

Det gäller även människan som man och kvinna. De två är komplementen. Mannen ger liv. Kvinnan föder liv. Ett biologiskt sammanhang för fortbestånd.

I nutiden gäller det att kön är ett fritt och emotionellt val.  Den sexuella identiteten bryts ned och därmed också de biologiska familjebanden. Föräldraskap blir något godtyckligt. Det kallas för mänsklig rättigheter men läran angriper  samhällets grundval.

Idag vi ser barn kan skåda nakenhet i stora färgsprakande parader eller se läderklädda person med hundpiska och med människor hundkoppel som uppträder som hundar. Vita huset strålade för en tid sedan i  regnbågens färger. Flaggan finns över hela västvärlden.  I spåren kommer extremism och  fascism.  I öst växer ett motstånd.

Vi lever i förvirrade tider om vad som är sant och falskt. Medier mixar . Sanningen koloniseras med falska och rädslans ideologier. Moderna politik bygger i fruktan har framkallat krigen och mänsklighetens allra sämsta sidor. Psykisk ohälsa ökar över hela världen,visar en rapport från medicintidskriften The Lancet.

Terrorismen som sprids blir kontraproduktiv och har förvandlat människor till potentiella fiender till samhället och måste övervakas. De hierarkiska pyramidernas organisationer är korrumperade av pengar, maktmissbruk och missbrukar sin maktställning för sexuella övergrepp.

Freuds psykoanalys säger annat då människan formas av ett driftsliv med två drivkrafter i sexualitet eller aggressioner. Det onda har då sitt ursprung ifrån egot och självfixering.

 “Lord of the World” är en framtidsroman av Robert Benson, 1907, som skildrar en profetiska historia som är påfallande likt det som nu sker i vårtid teknisk utveckling och med en tid där kaotiska politiska, ekonomiska och sociala förvecklingar utspelar sig. Likartad med Orwells 1984.

Den moderna världen  har redan bestått av ett antal dramatiska händelser som transformerar den kristna värdekulturen till ett antiutveckling där allt det övernaturligt utraderas. Förutsättningar som formade allt förnekas och döljs. Rationaliteten blir här ett irrationellt tänkande som stänger av medvetande.

Det politiska samhället vill tränga in i kyrkans innersta, trivialiserar religiösa dimensioner och vill styra den efter liberala doktriner.  Svenska Kyrkans kyrkoråd besätts idag med politiska ombud. Livslagar och normer upplöses för människan. Livslagar i natur ersätts marknadslagar i den liberala friheten.

I “The Lord of the World” träder enperson som fram i världen som lovar att bringa folken till en ny ordning och fred men kräver att all makt och lydnad tillställes honom. De som trotsar dödas. Hans personifierar den som är Antikrist. Hans förlöpare har redan kommit i diktaturer och politiska världsförvrängare.

1960-1970-talet innehöll den en moraliska och ekonomisk destruktionen och drogkulturens flower-power. Vietnamnkriget utlöste 70-talskrisen. Strategisk världspolitik gäller inte samhället bästa eller den demokratiska rätten. Demokratin är istället ett hinder för nytt framåtskridande. Demokratiska företrädare och journalister lever under hot.

Postmodernism upplöser moral och formar en materiell etik. Kön är inte längre bundet till det biologiska.

Om de demokratierna tappar den mänskliga värdegrunden  då rasar den samhällets husgrund och samhället går mot det totalitära. I diktaturer försvinner människovärdet.

Sant och falskt kastas om. Likaså gott och ont. Fejkade nyheter sprider förvirring. Mål gällde en gång människans utveckling inte bara på jorden utan för det kommande. Pengar gällde som ett medel för utveckling. Nu som ett mål för den kortsiktiga vinsten.

De som skall bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Världslig rikedom söker med rikedom. Dryckenskap ger aldrig mättnad.

Kärleken till pengar är grunden till allt ont; genom den har många förts bort från vad som sant och vållat sig själva mycket lidande.

Anti-krist verkar i ett dynamiskt sönderfall genom falska läror och ideologier. En makt som verkar på två sidor samtidigt för att bringa kaos. Historien innehåller stöd till diktaturer för att sedan bekämpas för fred och demokrati. “Getingbon” och extrema grupp kan söndra för att försvaga självständiga nationer för en anpassning till den nya världen.

7 krig var planerade när 911 skedde. 5 blev genomförda och orsakade massflykten som destabliserade nationer.

Mitt i denna storskaliga historia om materialism, teknologisk framsteg och världsregering som kämpar en till synes besegrad kyrka är det lätt att förbise en subtil andlig verklighet: en värld som förnekar det övernaturliga upphör inte att påverkas av övernaturliga krafter.

Vi är i den tidpunkt då det verkliga Origo för livet kommer att uppenbaras. Mycket  elände gäller. Ingen kan på jorden kan förjaga ofriden. Det finns en förlåtande väg om vi vänder åter.  Frågan är då om vi själva kan förlåta? Förlåtelse och barmhärtighet gäller den kristna förkunnelsen.

Men Gud vill återlösa oss och säger:

-” Jag är Kärlekens, Fridens och Försoningens Ande; Jag är Han som älskar er mest;

Jag är er Skapare; sannerligen säger Jag er, Jag skall fortsätta att sända ut Min Helige Ande över era söner och döttrar, så som det aldrig skett under många släktled, för att livnära er direkt från Min Egen Hand och för att lägga hela Min Lag i era hjärtan;/Jesus den 22 jan 1990.

Ja Gud talar i vår tid. Vår Gud söker nu sitt folk för att ge dem frihet.

Kristus är hela Sanningen och räddningen. Han kom till jorden för att sona allt för oss. Han blev förbannade på ett Kors totalt oskyldig. Hans offer och seger över döden innebär att Kristus äger all makt över liv och död. Tron på Honom inbjuder till en förening att bli Ett med honom.

Människan är född med en kropp och en själ som bär en fri ande. En fri varelse till skillnad från djurens som följer en instinkt. Skapad för ett liv i evighet. Jordelivet är vår tillväxt. Himlen väntar på att klä oss i en gudomlig dräkt.

Vi är ämnade att följa Guds vilja. Guds vilja har gett undren. Ett ständigt givande. Gusd vilja och gärningar danar oss. Livet har en mening. Även lidande, förödmjukelse och motgångar ingår. På jorden skulpteras vi fram av en skulptör som mejslar fram oss ur ett stenblock. Det kan göra ont och det gör ont. Vi har val att göra Guds vilja eller egot.

I egot sitter all vår stolthet, självintressen, maktlängtan, nå det fåfängliga och allt vad världens erbjudande till framgångar, förlustelser och pengar.

Den goda vilja kan överge egot när möter vår nästa och omvärlden och där erbjuda det goda.  Kärlek där hatet gror. Förlåtelse där oförrätt begås Sprida glädje där sorgen bor. Sprida ljus där mörker ruvar. Hopp där förtvivlan härskar.

Att möta allt med god vilja är väg till ödmjukhet. Kristus visade vägen till Korset. som en sann människa Även vi bär ett kors. Korset är en port till Himlen.

Maria som Guds moder har kommit till oss genom tiderna till världens länder och kristnat folk i den nya världen.
Hon är Kyrkans och vår moder. Hon älskar oss som sina barn. Hon gav oss en räddande bön och som skyddar genom Rosenkransen som innehåller Evangeliet om Guds mysterier. En stege till Himlen.

Vi ombeds att be för att rädda själar vän eller motståndare. Många själar som kommer till helvetet då det inte finns någon som gör uppoffringar för dem.

Maria är i sin stora ödmjukhet högmodets raka motsats som är Ormen och Satan. 

Maria samlar nu sin armé. Genom varje Rosenkrans växer Marias styrka att krossa Ormens huvud och förstöra hans onda makt över världen. Maria är här den nya Eva. Till slut kommer hennes Rena Hjärta att triumfera.

Kristi återkomst är nu förvarnad. När vet ingen. Men jordens och samhällets födslovåndor är tecken.

Jesus har även uppenbarat detta som ett löfte till människor, Kyrkan och världen i sitt Freds- och Kärleksverk till oss i “Sant Liv i Gud” (www.slig.se). Allt ska lll återupprättas for en epok.

Jesus valde sin budbärare Vasslula Rydén som rest världen runt nu i nära 30 år.  Budskapen började komma 1985. Förvarnade händelser har besannats. De är en påminnelse om Bibeln säger. Människa skulle kunna samarbeta med Gud. Kyrkans enhet är central. Påskens enhet är fundamental. I nära 500 år är Påsken delad i öst och väst

Dee två Hjärta skal till slut triumfera. Den gamla tiden skall nå sitt slut. Tidens slut. Inte världen. Inte världen. En ny epok kommer. Kristi epok i kärlek fred och enhet.

Det här inlägget postades i avhumanisering, Avregleringar, Egot, Eliten, Existens, Framtid, Fred, Frihet, Hedendom, Individualism, Informationskriget, Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Klimat, Kristendom, Liberalism, Människan, Maria. Bokmärk permalänken.