HUR KOM KYRKAN TILL OCH VARFÖR? LIVETS FARKOST TILL EVIGHETEN

Kyrkan i Lourdes i Frankrike samlar människor till enhet från världens alla hörn.

“Kyrka”kommer av grekiskan kyriakon, “det som hör Herren till”, underförstått “Herrens hus”. Ordet hus kan i det här sammanhanget inte bara betyda byggnad utan även familj, släkt eller hushåll. Hus är ett vidsträckt begrepp och omfattar enhet. En kropp. En ark. Ett tempel. En farkost. Ett samhälle. Ett rike. En himmel.

En revolution har pågått i 1000 år som söndrat både kyrkan och samhället.

Enhet

Enhet är något som är odelbar. Delas den upphör en existens

Allt levande äger en kropp. Vår egen kropp är en förenad väv av levande celler och organ i en dynamisk samverkan. Livet upprätthålls genom blodförsörjningen. Men vi är mer än en kropp med själ och ande. Vi är ett hus.

Likaså lyder jordens natur med alla dess livsformer under enhetsprincipen. Också det det ett hus. Vi kan idag se konsekvenser hur vår tid rubbar balansen i haven, luften och livet på land. Vattnet blir jordens “blodförsörjning”.

Hela universum är ett hus. Solen ger ljus som bringar liv när naturen föder liv. Ett förhållande som skildrar “Faders- och Modersprincipen”. Vi ser denna relation i vad som blir att vi alla har föräldrar. I långa tider innebar bröllopet en förening för nytt liv. Så ger pappan liv och mamman föder liv.

En odelbarhet enhet för liv. Allt detta är utsatt för nedbrytning i ny tids ideal.

Allt detta hör samman med varför kyrkan bildas i den mänskliga historiens gång. Kyrkan innehåller basalt en födelse, förening och gemenskap med Kristus  .

Kyrkan som Modern för  livet. Ett tempel

De två tornen gäller Jesus och Maria.

Kyrkan kom till oss som  en Moder för att föda liv för evigt, den nya människans liv och att bli en familj som återförenar oss med Skaparen som skapat allt i himmel och på jorden. Hon är Jungfru Maria som är Arken, Förbundsarken och även Tabernaklet.

Tabernaklet var ett prakttält som användes av judarna under ökenvandringens tid. Vi går igenom en ny ökenvandring i en tid. Tabernakel var ett prakttält som användes av judarna under ökenvandringens tid.

Vår tidsålder liknar den tid som gäller faraonernas och pyramidernas Egypten.

Tabernaklet blir hjärtat i Kyrkan. Det sju sakrament förenar och försonar oss med Gud: dopet, konfirmationen, eukaristin, försoningen, de sjukas smörjelse, ordinationen och äktenskapet.

Det universella förbundet för alla

Det var Jungfru Maria som Guds moder som födde Kristus på jorden för att ge liv på nytt. Så fick vi ett nytt förbund med Gud som ersatta det tidigare. Ett evigt förbund för ett liv i överflöd.

Den eviga döden för människan besegrades genom Kristi seger på Korset och uppståndelse på Påskdagen.

Den heliga kommunionen

Jesus offer i Kristi kropp och blod för mänsklighetens räddning i vår tid innehåller “Herrens måltid” eller “den heliga kommunionen”. Eucharisti’a är så tacksägelsen – har inom kristendomen även blivit benämnt  som Nattvarden.

Prästen blir i sitt  ämbete Kristi ställföreträdare på jorden. Eukaristi betyder i sin innersta mening  att vi tar emot Kristi kropp och blod reellt.

 • för att ni skulle få del av Gudomligt Liv instiftade Han den Heliga Eukaristin  för att helga er med Sin Kropp och Sitt Blod; ni tar inte del av vilket bröd eller vin som helst, utan ni tar del av Gud Själv; om ni bara ville begrunda detta Mysterium och förstå det helt och fullt! / Gud fader i Himlen den 30 juni 1999 i True Life in God

Guds rike i oss

Kyrkan blir Guds rike i oss “och så blir vi ett kött av Hans Kött och ben av Hans Ben”.

 • Gud Själv erbjuds åt er för att ge er tillbaka er gudomlighet och gudomliggöra er själ så att ni kan gå in i det Eviga Livet;
 • Jag skall utföra Min Kärleks verk, när som helst och för den som önskar, om de ropar till Mig:
  ”kom, och gör mig till Din egendom och till ditt adoptivbarn!”
  och innan någon i Himmelen gör en rörelse, kommer Mitt Rop att höras av alla: ”frikänd!
  då kommer också du, Mitt barn, att växa från Mina källor och bli till gud genom delaktighet;

Kyrkan blir så därmed Kristi kropp och enhet  En Gudsfamilj med söner och döttrar.

Fornkyrkans grund får Simon Petrus bära, när han sva­ra­de: ”Du är Mes­si­as, den le­van­de Gu­dens son.”

 • Och jag säger dig att du är Petrus, Klip­pan, och på den klip­pan skall jag byg­ga min kyr­ka, och döds­ri­kets por­tar skall ald­rig få makt över den. Jag skall ge dig nyck­lar­na till him­mel­ri­ket

Påvens ämbete grundas på detta.  Ordet katolsk betyder ‘allomfattande’ eller ‘universell’. Det innebär att kyrkan står öppen för alla människor.

Vi talar så en kyrkan för alla som vår enhet med Gud.

Den sista revolutionen

Omkring 1000-talets början inleds en ny världsepok genom den nya moderna tidens många uppror mot allt. I ett årtusenden kom många revolutioner genom politiska, sociala, industriella och ekonomiska format, som rev ned de kristna samhällena.

Europas stater var på 1000-talet grundat på den kristna tron. “Europa” är ursprungligen en kristen vision om en kristen gemenskap, fred och enhet efter Konstantinopels fall 1453. Detta kom att förvandlas till ett sekulärt EU.

Men med människors händer kom Kyrkan att delas upp i öst och väst som splittras i en rad lokala nationella och kyrkor.

Fornkyrkan som var en från början splittrades 1054. Kejsaren var Östkyrkans överhuvud sedan kejsar Konstantin slutligen besegrat Rom och sedan grundlagt den första kristna kyrkostaten. Östkyrkan skildrar Jesus som Pantekrator, Allhärskaren.

Västkyrkan såg att ursprunget till fornkyrkan vilade på Petrus, som utsågs till Kristi vikarie på jorden. Detta blev i Fatima 1917 en kallelse till att ena hela kristenheten. Kyrkan var Kristi kropp och rike med Kristus om huvudet

Budskapen i True Life in God återkommer till den väldiga betydelse av enhet. Påskens delning är mycket allvarlig.

 • 1054 Den Östliga schismen avser de händelser som separerade ortodoxin från  katolicismen. Resterna blir Öst- och Västrom
 • 1517. Martin Luthers 95 teser inledde en kyrklig och politisk revolution i Europa
 • 1582 Påsktiden delas för Öst – och Västkyrkan. Efter 1582 gäller i väst den gregorianska kalendern.
 • Öst följer den julianska kalendern. Därmed finns två olika påskhögtider som är mycket olyckliga och är ohållbart för fred. .

Fred med Gud

Marias Uppenbarelse i Fatima 1917 gällde ett återupprättande av en genom historien splittrad Kyrka. Utan fred med Gud finns ingen fred på jorden.

Fatima sker inför 3 herdebarn. En av dem är Lucia i ett brev den 29 aug 1989 i Coimbra skrev:

-“Vigningen med alla biskoparna var en kallelse till att ena hela kristenheten – Kristi Mystiska Kropp – vars huvud är Påven, som är den ende och sanne representanten Kristus har på jorden och som har fått nycklarna till Himmelriket. Enheten vilar på tron och kärlekens band till varandra, som gör oss förenade i Kristus såsom det står i Joh. 17.21-23.”

Budskapen True Life in God gäller Kyrkans och Påskens enhet.

 • måste Jag dricka från er splittringens bägare eftersom denna bägare tvingas på Mig; men också du, dotter, skall dricka av den, du skall dela med Mig det som är bittert – givet av människohand; ju längre tiden går för dem att ena Påskens datum, desto strängare kommer domen att bli som detta släkte skall få;”Jesus den 31 maj 1994, True Life in God
 • ortodoxa! katoliker! protestanter! ni tillhör alla Mig! ni är alla Ett i Mina Ögon! Jag gör ingen åtskillnad, så varför är du rädd?/ Jesus den 27 okt 1987 i True Life in God

Ett enat Påskdatum grundlägger fundamentalt enheten.

Om vi genomför detta kommer Kristus göra resten för Kyrkans enhet

Utan ett enat påskdatum med kyrkans ledare står vi inför ett hårt straff när enheten förhindras. Det gäller inte rätt datum utan en gemensam Påsk med alla. Guds budskap gäller vår livstid.

Johannes Paulus II talade på Fatimas årsdag, den 13 maj 2000, då han saligförklarar Fatimabarnen Francisco och Jacinta tar påven upp den stora innebörden just i Fatima inför 600.000 människor:

Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!”

Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek. Sin moderliga omsorg kom den välsignade Jungfru Maria till Fatima och bad oss att sluta förolämpa Gud, vår Herre, som redan är så förödmjukad.

Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn.

Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herdebarnen. “Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att det inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem.

 

Det här inlägget postades i Framtid, Fred, Frihet, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Maria, Okategoriserade, Påsk, Petrus, sekulariseng, SLiG. Bokmärk permalänken.