VÅR FRU PÅ BERGET KARMEL FIRAS DEN 16 JULI

Karmel är känd i Bibeln för sin skönhet. Det var där profeten Elia försvarade Israels tro mot baalsdyrkan. Kung Ahab och drottning Isebel fick hela Israel att börja tillbe Baal. Elia kom därför med en utmaning för att bevisa vem som är den sanne Guden.

Baal dyrkades av de semitiska folken i Syrien och i Kanaans land under forntiden. Dyrkan av Baal fördes även till det forntida Egypten av hyksos, och till Karthago av fenicierna. Baal omnämns i Bibeln som sinnebilden av en falsk gud och en konkurrent till Jahve hos folket.

En stark konfrontation skildras i berättelsen om Elia och Baalsprofeterna där profeten Elia utmanar Baals profeter på Karmelberget. Elia, som representant för Jahves tillbedjare, å ena sidan och Baals profeter å andra sidan skall resa varsitt altare och be sin respektive gud att själv antända sitt offer.

I berättelsen dansar och sargar sig Baals profeter förgäves, medan Elias altare antänds av eld från himlen när han ber om det. Berättelsen återfinns i Första Kungaboken kapitel 18.

Elia lade sitt offer på altaret och öste vatten över det. Sedan bad han:

”Jehova, låt folket få veta att du är den sanne Guden.”

I samma ögonblick skickade Jehova en eld från himlen som brände upp hela offret. Folket utropade: ”Jehova är den sanne Guden!” Och Elia sa:  ”Låt inte baalsprofeterna komma undan!” Den dagen dödades 450 baalsprofeter.

Karmels orden

Från 1100-talet fanns eremiter Karmel De bildade en kontemplativ orden under Guds moders beskydd.

Vår Fru av Berget Karmels högtidsdag är idag den 16 juli

Vår Fru av berget Karmel” firas till minne av att Jungfru Maria enligt traditionen överräckte det bruna skapularet till den engelske karmelitmunken Simon Stock söndagen den 16 juli 1251 (enligt vissa källor 1263) som tecken på hennes beskydd av Karmels orden.

Skapular, av latinets scapulae ’axlar’, betecknade ursprungligen ett arbetsförkläde, men blev senare en symbol för ”Herrens ok”, som ordensfolk tog på sig.

Enligt en gammal legend skall Messias moder ha vördats på berget Karmel ända sedan profeten Elias tid.

Vår Fru av Berget Karmels Orden är helt mariansk till sitt ursprung, i sin anda, i sina helgon, i sitt inre och yttre liv, genom hela sin historia.

Orden är född i Jesus och Marias hemland, i det Heliga Landet. Eremiterna levde där i Berget Karmels grottor, på bergets sluttning, grupperade runt ett kapell som var vigt åt Jungfru Maria. Detta kapell var deras andliga och liturgiska livs centrum.

I De första munkarnas bok står det att: ”bröderna samlades där varje dag för att be tidebönerna och riktade oavlåtligen sina böner, lovsånger och åkallan till Maria och hennes Son.” Det är därför de blev kallade ”Den Heliga Marias av Karmel eremiter”.

Detta kapell som var invigt till Vår Fru vittnar om kulten och kärleken som de första karmeliterna hade för Guds Moder.

Denna särskilda kult för den heliga Jungfrun hos eremiterna, är det en tradition som deras efterföljare har tagit emot och som är en förlängning av arvet från profeten Elia?

Vi vet att denna stora profet har framburit ett offer till Gud på toppen av Berget och fick eld att falla från himlen för att besegra de falska profeterna.

Efter offret såg han ett vitt moln stiga upp ur havet. Detta moln gav ett välgörande regn över den uttorkade slätten och kullarna. Detta har tolkats som att Profeten i detta ögonblick mottog uppenbarelsen om den kommande Jungfrumodern som skulle föda Frälsaren.

Det första framträdandet av Maria skedde alltså på Berget Karmel, där Orden föddes som är vigd åt Jungfrun och Modern.

”Maria var föremålet för Elias tanke när han kontemplerade molnet som steg upp ur havet.”/ Pius X.

I Lukas 1:46-55 förutsägs Guds moders betydelse för kommande släkten.

1961 KOMMER VÅR FRU PÅ BERGET KARMEL I GARABANDAL I SPANIEN

Jungfru Maria träder fram genom seklerna som Profeternas och Kyrkans moder. Hon grundar kyrkor i den nya världen. Hon vill bereda väg för oss alla till hennes Son, vår Frälsare. Hon kom i Fatima 1917.Det gäller hela kristenheten, nationerna och Kyrkan, i vilken Ryssland har en nyckelroll i Guds frälsningsplan.

Men det som återstå av Kristi lidande gäller Hans kropp som är Kyrkans återuppväckelse. (Allusion Kol 1:24).

Påven Johannes XXIII har 1959 tagit del av den tredje hemligheten i Fatima, men han beslöt att inte offentliggöra den.

Samtidigt förbereds det andra Vatikankonciliet, som kom att pågå åren 1962 – 1965. Det ledde bl.a. att kyrkans struktur moderniserades. Brevet med hemligheten fick inte öppnas och offentliggöras förrän 1960 för att förstås rätt.

Jungfru Marias uppenbarelser har kommet i viktiga skeden för Kyrkan och samhället.

Vision om “biskopen i vitt som blir skjuten” i den tredje hemligheten har förklarats gälla 1900-talet och attentatet mot påven Johannes Paulus II 1981.

Men påven Johannes Paulus II talade på Fatimas årsdag, den 13 maj 2000, inte om det förgångna inför 600.000 människor utan tar upp framtiden och sa:

“Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!” Påven hänvisar till Upp.12.3. Vi är Uppenbarelsebokens tid.

Garabandal och 1960-talet.

Efter 1960-talet växer antireligioner fram genom drogulturen som “Flower Power”, studentupproren, okultismen genom New Age, modernismens upphävande av tabun och kristen etik, könsstriden blossar upp i industrisamhället, människor binds upp till ett arbetsliv, familjebanden spricker och barn fostras utanför familjen.

Baader-Meinhof, terrorism, Vietnamkriget och striden mellan öst och väst. Kuba-krisen kunde blivit ett kärnvapenkrig. Allt detta har varit revolutionslärans mål.

Erövringen av rymden börjar. Budskapen från Gud varnar för att balansen i kosmos rubbas. Allt är mycket känsligt.

Vi är i ett känsligt läge med klimatförändringar. Skogar brinner. Glaciärer smälter

Uppenbarelsen i Garabandal

Uppenbarelsen i Garabandal sker mellan åren 1961 till 1965 för fyra flickor, som heter Conchita Gonzalez, Maria Dolores (Mari-Loli), Mazon, Jacinta Gonzalez och Maria Cruz Gonzalez. De bär samma efternamn utan att vara släkt. Maria Cruz var 11 år gammal. De övriga var 12 år och alla kom från fattiga familjer.

Jungfru Maria uppges ha visat sig hundratals gånger under de fyra åren. Tilldragelsen i Garabandal har kunnat följas av barnens familjer.

Barnen beskriver visionen av Vår Fru som en mycket skön ung 18-åring med ett långt hängande nötbrunt hår, en liten mun, klädd i vitt med en blå cape med en krona på huvudet som såg ut som gyllene stjärnor och med en röst som ingen annan än Hon förmår att förmedla. Hon bar på sin högra arm ett brunt skapular när Hon inte bar på Jesubarnet. Hon presenterade sig som ‘Vår Fru av Karmel’.

Berget Karmel rör många texter i GT som 1 Konungaboken 18:18: “Elia svarade: ”Det är inte jag som drar olycka över Israel utan du och din fars ätt när ni överger Herrens bud och följer baalsgudarna.

Båda nu upp israeliterna och låt dem samlas hos mig på berget Karmel tillsammans med Baals fyrahundrafemtio profeter och Asheras fyrahundra, alla dessa som får sitt underhåll av Isebel.”

Detta rör de falska profeterna i världen. Så förbinds vårt tid med GT och Jungfru Maria till profeten Elia. I La Salette talar Maria om 10 Guds bud såsom Moses gjorde i Sinai.

Varningen till mänskligheten

Denna varning kommer att ske före Miraklet och kunna ses på himlen från hela jorden, och direkt därpå kommer den att bliva överförd till det allra innersta i vår själ.

Varje människa kommer att se sin egen själ såsom Gud ser den. Ingen kan hindra det. Alla kommer att se den oavsett någons religionstillhörighet eller trosuppfattning. Även de icke-troende kommer att erfara detta.

Det kommer att bli ett astronomiskt fenomen på himlen liknande en sammanstötning av stjärnor, med en mycket stor utstrålning av ljus och med en bedövande larm många gånger värre än ett stort jordskalv.

Den kommer att vara som en eld, men den kommer inte att bränna köttet, fastän den upplevs såväl fysiskt som psykiskt. Varningen är ämnad för att korrigera vårt medvetande. Dess verkningar på jorden kommer att bli mycket stora.

Den kommer att gälla under mycket kort stund, men den kommer att upplevas som om det vore en mycket lång tid. Man behöver inte frukta döden om det inte vore för förtvivlan eller rädslan, och i vissa speciella fall för Guds fördömelse.

Vi kommer att uppleva hur vår själ ser ut i Guds sanna ljus.

Alla kommer att veta att GUD finns, och hur HAN varit närvarande vid alla våra misstag. De som lever i synd kommer att bli förskräckta över sitt samvetes tillstånd och känna i sina hjärtan en bedrövelse värre än den djupaste sorg.

Det kommer att vara som en domstol I miniatyr.

Gud väntar att vi med denna akt av Hans barmhärtighet förbättrar oss och vänder våra vägar mot Honom. De som redan känner och älskar Gud, kommer att komma Honom ännu närmare. Många kommer att bli omvända. Men många kommer att fortsätta förneka Gud och begå onda handlingar.

Detta är förvarningen innan straffet kommer över världen. Världen kommer genom denna varning att erbjudas en väg till reningen och därigenom vara mottagliga för den enastående nåd som kommer genom det Stora Miraklet.

Jacinta fick veta av Vår välsignade Moder ”att Varningen skall komma när förhållandena är som värst”!

Datumet är inte avslöjat för visionärerna, men Mari-Loli vet vilket år Miraklet äger rum och att det sker ett år efter Varningen.

Det stora Miraklet

Conchita hade tydligt klargjort att Jungfru Maria gett löfte om ett ännu större mirakel i Garabandal, så att alla skulle kunna tro på uppenbarelsen och bli lydiga budskapen. Vår Fru sade:

– “Eftersom straffet som vi förtjänar för synderna i världen är så stort, måste också miraklet bli stort för att världen behöver det”

Det kommer att bli “ett mirakel präglat i Guds kärlek, som manifesterar Hans kärlek till oss på ett enastående sätt.” Det blir den sista ansträngningen från Guds sida att omvända mänskligheten.

Det kommer att bli det största miraklet som Jesus någonsin gjort i världen.

Man kommer att se det i byn Garabandal och från de omgivande bergen. Det skall ske på en torsdag kl 20.30 på kvällen i samband en högtidsdag för ett helgon, en kristen martyr, som var hängiven Eukaristin.

Det kommer att bli ett mycket stort underverk, större än Fatimas, lika stort och spektakulärt som jorden behöver det. Det kommer att ske inom ett år efter denna varning.

Conchita känner den exakta tidpunkten och kommer att meddela denna 8 dagar I förväg.

Det kommer att bli synligt I Garabandal och från de omgivande bergen .

Det kommer att ske en torsdag kl. halv nio på kvällen (spansk tid), samtidigt med firandet av ett helgon från den sista nattvarden. Det kommer att sammanfalla med en ovanlig kyrklig händelse som inte har funnits till under Conchitas livstid.

Det kommer att ske under månaderna mars, april och maj, och mellan dagarna 8 och 16 inklusive de båda dagarna, på månaden och året som är bestämda.Det kommer även att sammanfalla med en stor händelse i Kyrkan.

Dess varaktighet kommer att vara mellan 10 och 15 minuter.

Det är inte säkert om profeterna kommer att vara närvarande under denna händelse.

De sjuka som kommer att uppleva det kommer att bli helade och de klentrogna kommer att återfå sin tro.

Det finns inte minsta tvivel om att händelsen är ett verk av Gud för vår räddnings skull.

Miraklet är så stort, att vi skulle dö av glädje över den speciella ynnesten att få uppleva det. Fader Luis M Andreu fick ynnesten att få se miraklet, och dog bara få timmar senare fylld av en oerhörd lycka.

Det bestående Tecknet

Frukterna av det stora undret kommer att synas som ett permanent tecken på tallarna av Garabandal till jordens ända, som ett bevis för vår Herres och Moders oerhörda kärlek till sina barn.

Conchita berättar att tecknet kommer att kunna fotograferas och videofilmas men det kommer inte att kunna beröras. Människor kommer tveklöst att förstå att det inte är något från denna världen utan från Gud.

Vår Fru kungöra lovat Conchita att hon ska få kungöra datumet 8 dagar i förväg. Den tiden skall räcka för alla runt om i världen att med tillgängliga kommunikationsmedel kunna komma samman i Garabandal

Dagen för Miraklet kan bli den sista möjligheten som Gud ger oss. Den kan också bli den sista ansträngningen Vår Fru gör för att rädda oss från straffet som redan hotar oss

För en tid sedan skrev Conchita.

”Vår välsignade Fru kommer inte låta mig avslöja vilket slag av Mirakel som kommer att äga rum.

Jag vet det redan. Jag kan inte heller avslöja datumet, då jag inte kommer att veta det förrän 8 dagar innan det sker.

Innan Miraklet äger rum har Vår Fru sagt att hela mänskligheten kommer att ta emot en varning från himlen.

Den villkorliga Bestraffningen

Conchita berättade för oss ordagrant:

“Detta kommande undret kommer att sprida sig före straffet och ifall jorden ändrar sig kommer bestraffningen att utebli.

Det kommer att efterföljas av förstörelsen av två tredjedelar av mänskligheten och de som kunde rädda sig skulle hellre vilja dö än att behöva uppleva detta.

Av de överlevande kommer många att omvändas och därmed inleda en tid för mänskligheten under vilken fred och kärlek kommer att regera.”

Om mänskligheten fortfarande inte omvänder sig efter Miraklet, ångrar sig och återvänder till Gud trots den gudomliga nådens alla ansträngningar, skall straffet komma efter Miraklet över världen.

Vid ett tillfälle när flickorna var i extas, kunde de höra böner från oskyldiga barn och föll samtidigt själva i gråt.

Alltsedan den dagen de fått veta vad straffet innebar, hade de utvecklat en stor andlig uppoffring. De bad mycket för syndare och präster. De sa ofta att om prästerna inte är vad de borde vara, kommer många själar att gå förlorade.

Conchita har skrivit:

”Jag kan inte avslöja vilket slags straff som kommer, men Gud kommer att ingripa direkt vilket kommer att göra straffet ännu mer fruktansvärt än vi kan föreställa oss.

  • Det kommer inte att ha att göra med krig, revolutioner eller någon form av mänsklig hjärtlös grymhet
  • Det blir mindre smärtsamt för oskyldiga barn att dö en naturlig död än det blir för de barn som måste dö på grund av Straffet.
  • Alla katoliker borde gå till bikt innan straffet kommer och andra bör ångra sina synder.

När jag såg Straffet, kände jag en stor fruktan fastän jag samtidigt såg Vår välsignade Moder.

Vår Fru har senare sagt till fader Gobbi, se nedan, att det kommer att bli det största straffet någonsin i mänsklighetens historia.

Det kommer att bli mycket värre än syndafloden. Eld kommer falla ned från himlen och en stor del av mänskligheten kommer att förintas.

Det kommer inte att vara ett nytt världskrig eller en atombombsexplosion.

Denna term om eld bekräftar Vassula som “den Helige Andes eld”.

Vår Frus budskap den 18 okt 1961

Vi måste göra många stora uppoffringar, göra bot och ofta ta emot Eukaristin. Först och främst skall vi vara goda människor.

Om vi inte anstränger oss, kommer ett straff falla över oss. Bägaren är redan fylld till bredden. Om vi inte ändrar oss, kommer det hårda straffet över oss.

Vår Frus sista budskap den 18 juni 1965

Den 1 jan 1965 fick Conchita veta av Vår Fru, att hon skulle få ta emot ett nytt budskap den 18 juni, som var den 4:de årsdagen.

Detta offentliggjordes 6 månader innan.

Den 18 juni samlades ca två tusen människor i Garabandal från Frankrike, Tyskland, Italien, USA och Polen samt olika grupper från Spanien.

Närvarande var även olika nationella TV-team. Conchita lämnade vid middagstid sitt hus och vandrade upp till Talldungen, där hon kom i extas under 16 minuter.

Ärkeängeln Mikael visade sig för henne och lämnade budskapet från Vår Fru, vilket publicerades påföljande morgon.

Det lyder:

“Eftersom mitt budskap av den 18 okt 1961 inte blivit utfört och inte blivit känt över världen, meddelar jag er att detta är det sista. Tidigare var bägaren fylld. Nu rinner den över.

Många kardinaler, många biskopar och präster går en väg till fördömelse och tar med sig många själar. Mindre och mindre vikt läggs vid Eukaristin.

Ni skall vända Guds vrede från er själva. Om ni ber om förlåtelse med uppriktigt hjärta, kommer Han att förlåta er.

Jag er Moder genom förbön av Ärkeängel Mikael, ber er att bättre era liv. Ni tar nu emot den sista varningen.

Jag älskar er mycket och önskar er inte en fällande dom. Be till oss med innerlighet och uppriktighet och vi kommer att stödja dina begäran. Du måste göra större uppoffringar.

Tänk på Jesu lidande.

Det här inlägget postades i Människan, Maria, Mirakler, Profetior. Bokmärk permalänken.